SV.ANEŽKA

Dnes slavíme památku sv. Anežky České, která se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II.. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. (1249). Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. III. 1282 ve svém klášteře „Na Františku“.
Sv. Anežka Česká je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbolem milosrdenství. Nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. se mohla stát partnerkou několika významných evropských státníků, místo toho ale zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Proslula milosrdenstvím a již současníci ji pro její dobrotu označovali za svatou. Svatořečena byla více než 700 let po své smrti, 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II., v předvečer sametové revoluce v Československu.
Její svatořečení bylo spojeno s převratnými změnami konce roku 1989. Pomoc sv. Anežky krátce před svou smrtí připomněl také prezident Václav Havel, který napsal: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat.“

mdo oliv 14.11.2021

komentáře: (88)


oliv 14.11.2021

Mám pocit Mirečku že je svatořečení je třeba ostatků a ty jaksi nebyly k nalezení🌹

karel2017 15.11.2021

Fuj.

karel2017 15.11.2021

Modlářství.

oliv 15.11.2021

A co si takhle z ni vzit priklad aby ses stal lepsim člověkem karliku?:-) to te nenapadlo co?

oliv 15.11.2021

zamyšlení na den: říká-li kdo: „miluji boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat boha, kterého nevidí. a on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje boha, miloval i svého bratra.

karel2017 15.11.2021

Já miluji svého bratry a sestry. A nenávidím modlářství. Bůh nenávidí modlářství.

karel2017 15.11.2021

„Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”“
‭‭Zjevení‬ ‭21:8‬ ‭CSP‬‬

oliv 15.11.2021

Ty máš svatou Anežku za někoho podobného?! Tak to tě teda upřímně lituji že takhle vidíš svět😥😥😥

oliv 15.11.2021

Modlářství zajímavé slovo já ho naposled slyšela na základě od komunistických učitelů když radostné učili o husitech🐕🐕🐕😥😥😥

oliv 15.11.2021

Kája je u špatně církve...protestuje proti katolicismu ale nebýt nás nebyla by ani jeho církev proti čemu by protestovali?!😉😉😉😉

karel2017 15.11.2021

Kdyby jsi Oliv někdy četla Bibli, všimla by jsi si, že je tam docela často. Ty i Vesma máte společného to, že jste si stvořili boha podle svých představ. Samozřejmě, že pokud je Ježíš pouhé stvoření, je modlářství se k Němu modlit. Bible ale učí, že Ježíš je vtělený Bůh. Anežku neznám, pokud věřila jinému evangeliu než učí Bible, čeká jí věčné oddělení od Boha v Gehenně.

karel2017 15.11.2021

A nemáš se k ní co modlit nebo jí o co prosit - to byla pointa. Je to modlářství. Ale tobě to je jedno, protože ti je jedno, co Bible učí a je ti jedno, kdo je Bůh a co si o tom všem myslí.

oliv 15.11.2021

Není mi jedno učení svaté církve katolické jako.a hlavou teto církve je Ježíš Kristus ...učení tvé církve neznám a ani mě nezajímá vy jste tmaří a takové je třeba potírat asi tak!!!!😉

karel2017 15.11.2021

Hlavou vaší organizace je papež, ne Kristus. Papež má u vás neomylné slovo. Bibli nečteš, protože tě opravdový Ježíš nezajímá..

oliv 16.11.2021

Hlavou naší církve je kristus...papež je jen zástupcem boha na zemi...máš v tom zmatek....Pán Ježíš ustanovil svatého petra jako hlavu církve místo sebe....ty jsi petr skála a na té vystavím církev kterou nic nepřemůže....je vidět že ty si Kajo v BIBLI nečteš pokud toto neznáš...a následovníkem Petra je papež....už to chápeš?

oliv 16.11.2021

Neznáš katolickou církev tak ji neposuzuj vůbec netušíš jak to tam funguje znáš to jen z doslechu pár zapšklých kazatelů zneuznaných nic víc...odpadlíků od pravé církve katolické:-(

oliv 16.11.2021

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: >Za koho lidé pokládají Syna člověka?> Odpověděli: >Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.> Řekl jim: >A za koho mě pokládáte vy?> Šimon Petr odpověděl: >Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!> Ježíš mu na to řekl: >Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.>
Matouš 16,13-19

oliv 16.11.2021

Tvá církev je tu tak 300let má je tu už 2000let....katolická církev má pravdu prověřenou tisíciletími....s ní je Ježíš Kristus....a vy jste jen tmáři...pekelné mocnosti co druhé chtějí svádět na scestí Karle:-(

karel2017 16.11.2021

Na co reagovat dříve? Ježíš nikdy nepostavil svou církev na žádném člověku – ale sám na sobě. Už jen to, že si to myslíte - že by Bůh založil svou církev na člověku, ukazuje, že nemáte ponětí, kdo je to Bůh a nemáte hlavně žádnou bázeň před Bohem. Text, který zmiňuješ, překrucuje katolická církev stovky let. Už jen ale základní schopnost číst může napovědět: Ježíš říká: Ty jsi Petr (mluví k Petrovi), a pak říká dále: A na té skále vybuduji svou církev (ukazuje jinam). Když řeknu: Ty jsi oliv a na té zemi postavím svůj dům? Mluvím stále k jedné osobě? Není to tak trochu divná formulace? Jinak Petr (petros) neznamená řecky skála (ale spíše kámen, velký kus kamene, atd) a je to mužského rodu, petra je skála a je ženského - to je to slovo, které je použito ve větě: A na té skále (vybuduji)… To, že je tam ještě jiný rod naznačuje, že Ježíš opravdu neukazuje, že Petr je ta skála. Je to jako kdyby říkal: Ty jsi herec (mužský rod) a na té herečce (ženský rod) založím… gramaticky to nedává smysl. A hlavně je to absurdní. Klíče dal Ježíš i dalším apoštolům. A Sám Petr, a toto by mělo být určující…. sám Petr sám sebe nazývá spolustarším v 1 Petrově 5:1. Čili Petr nikdy nebyl žádný papež, nikdy sám sebe nepovažoval za papeže a dokonce ani v Jeruzalémě neměl hlavní slovo.

pirinka 16.11.2021

achjo...

karel2017 16.11.2021

Římskokatolické náboženství je evolučním náboženstvím, které se stále mění. Není to nějaká 2000 let stará církev. Toto jsou jen tvrzení, které apelují na členy ŘKC, které nečtou historii a neví, jak se určité doktríny začaly formovat… Tvrzení ŘKC je, že Ježíš založil církev na Petrovi - to znamená, podle vás je papež hlavou církve. Podle Bible je hlavou opravdové církve Kristus a žádný člověk nemá žádnou takovou autoritu jako papež. Má církev - kam ty nepatříš a nemáš proto podíl na spasení, je založena na Kristově krvi, hlavou církve je Kristus, který zaplatil svou krví za svůj lid a všichni křesťané jsou si rovni a jejich finální autoritou tady na zemi je Písmo.

pirinka 16.11.2021

A ještě další klíče: >Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.>...já už nevím, čí jsem, pane, prosím, přijď!

pirinka 16.11.2021

https://tradice.net/2014/11/2014-11-03/#gsc.tab=0 tradice s malým nebo s velkým t?

oliv 16.11.2021

Ty jsi Petr - Skála.....to je naprosto jasné vyjádření souvislosti Kájo ty to nechceš jen vidět.Do tvé církve bych opravdu patřit nechtěla protože svého Boha v tom tvém nepoznávám!!!!Na tuhle myšlenku mě přivedl Marek,když tu nedávno psal,že tvého Boha nepoznává:-))

oliv 16.11.2021

Mirečku děkujem za jistě poutavý článek o sv.Petru,ale ještě kdybys byl tak šikovný a přeložil ho....byli bychom ti moc vděční:-))

oliv 16.11.2021

Mezery v historii tu Karle máš ty neznat Anežku Přemyslovnu to je teda vrchol....to jsi jistě ani nikdy neslyšel o knížeti Václavovi(známějším jako svatý Václav)ani jeho babičce sv.Ludmile....tak to už je ostuda....nejspíš ti zůstala utajena mise sv.Cyrila a sv.Metoděje....díky nímž bylo přeloženo Písmo Svaté do staroslověnštiny....abys mu mohl rozumět posleze i ty se svou češtinou a mohl se Biblí ohánět jako divej:-))

karel2017 16.11.2021

Ano, Marek i ty - oba nepoznáváte mého Boha, protože jste oba ztracený, bez Boha ve světě, v nějaké formě modlářství. Jste na cestě do pekla, kam přijde většina lidí, co ústně vyznává, že jejich Pán je Kristus, ale On jim řekne: Nikdy jsem vás neznal, běžte ode mě, činitelé nepravostí. Ale žádný jiný než můj Bůh neexistuje. Můj Bůh je Bohem Bible, kterého ty, marek, vesma, milly a drtivá většina této seznamky - neznáte.

karel2017 16.11.2021

Ještě k tomu textu: Není tam ty jsi Petr - skála (žádná pomlčka s vysvětlením v originále není - to je vysvětlení, interpretace vašeho překladu). To je nějaký katolický překlad. Studijní překlad je doslovný překlad a ten říká: Matthew 16:18 (ČSP): A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Ježíš tedy říká: Ty jsi Petr (řecky petros, velký kus kamene, někdy i skála, ale je to mužský rod) a na té skále, té skále (petra skála ženský rod). Ježíš neukazuje na Petra, když říká: na té skále… ukazuje na jeho předešlé vyznání Krista. Sám apoštol Petr kromě toho, co už jsem psal (že o sobě píše jako o spolustarším), tak píše o Kristu jako skále v 1 Petrův 2:7-8. Pochybuji ale že otevřeš Bibli, aby jsi si to dohledala…

oliv 16.11.2021

A vidíš to samé si já myslím o tobě,že ty máš špatného Boha a jen ten můj je ten pravej a jedinej....můj a mých spoluvěrců katolíků.Rozsoudí nás až můj Bůh na věčnosti.Bloudíš v temnotách bludů potulných kazatelů,kteří nemaj nic lepšího na srdci než plivat na katolickou církev a Boha samotného vůbec nevyznávají...pokud bys žil podle božích přikázání nemohl bys mít tak tvrdé stdce byl by v něm Ježíš Kristus,ale tobě se tam už prostě nevejde:-(

karel2017 16.11.2021

Nepsal jsem, že vůbec nevím, kdo je Anežka. Nevím ale čemu věřila a ty také ne. Jen jí nějací lidé v historii prohlásili za svatou, což je také něco, co může udělat jen Bůh. Celá ta tvá následující snaha mě nějak urazit padá…

oliv 16.11.2021

No otevřela bych opět katolický překlad Bible Kajo takže bych tam našla to samé co tvrdím a 1000x jsem to slyšela v kostele že Ježíš pověřl Petra vedením své církve,,,,to nezmění žádný pokoutný překlad vaší církve je-li to vůbec církev nejsi spíš v nějaké sektě?připadá mi to tak.

oliv 16.11.2021

Anežku neznám, pokud věřila jinému evangeliu než učí Bible, čeká jí věčné oddělení od Boha v Gehenně......tohle nejsou tvé slova aha tak to ti mirda heknul asi účet...

oliv 16.11.2021

Tak především Anežka Přemyslovná...svatá Anežka byla katolička to je jasné ...proto také založila anežská klášter u vás v Praze a stala se tam abytyší...měla stejnou víru jako já katolickou víru a to je fakt...věřila stejnému evangeliu jako já a miliony katolíků na celém světě takže asi tak:-))

oliv 16.11.2021

A propo LUTERA jsi znal osobně nebo máš ty jeho kecy taky jen z doslechu?:-))

karel2017 16.11.2021

Kdyby jsi měla Krista v srdci, nemodlila by jsi se k lidem, nespoléhala na své skutky a nepodporovala lež. Ty nejsi ta, kdo definuje lásku. Lásku definuje Bůh a Ježíš vyháněl lidi jako je moderní ŘKC z chrámu bičem. Kdyby jsi znala Krista a měla ho v srdci, neměla by jsi srdce plné nenávisti vůči vesmovi, smilstva, pomstichtivosti, vypočítavosti, atd. Jediné, co ti vadí, je to, že ti útočím na tvé náboženství.

karel2017 16.11.2021

Oliv: Na rozdíl od tebe rozumím do značné míry řeckému překladu a vím, co ten text říká. Studijní překlad není nějaký pokoutný překlad, ale standardní překlad, který překládá více doslovně a je užitečnější ke studiu. Musím ti ale říct, že ty, stepb, jste jako naprogramované loutky vašich knězů. To, čemu věřil Luther, je irelevantní. Důležité je, co učí Bible. Co učil Ježíš a apoštolové.

karel2017 16.11.2021

oprava: řeckému textu

karel2017 16.11.2021

Katolíci nevěří evangeliu Bible, o tom to celé je. Ani nevíš, co myslím slovem evangelium. Pro tebe to jsou 4 knihy. Těm se říká evangelia, ale evangelium je to poselství a to slovo pravdy, skrze které může být člověk zachráněn. Přečti si, co píše apoštol Pavel v 15 kapitole 1 korintských. Je to dobrá zpráva o Ježíši Kristu, jeho smrti za hříchy člověka a Jeho zmrtvýchvstání. Je to jeho zástupná oběť na kříži za hříchy každého, kdo v Něho uvěří. Takže spasení je z milosti skrze víru v Ježíše Krista, bez skutků zákona. A znovu říkám: Přijímá se vírou v Ježíše Krista, ne skrze skutky svátostí - křtu, biřmování, eucharastie, atd. Spoleháním na křest, kontinuální přístup k eucharastii, své dobré skutky, atd… není spoléháním na Krista a evangelium. Křestan říká: Nic nemám. Nemám žádnou vlastní spravedlnost, ale Kristus za mě zemřel a stal se mou spravedlností (1 Kor. 1:30-31). Křesťan je člověk, co věří evangeliu a byl znovuzrozen Duchem Božím. Nejsi-li znovuzrozena, nemůžeš vidět Boží království a slova, co píšu, ti nebudou dávat smysl.

josef79 16.11.2021

Nepřátele nemusíme milovat, máme jim umět odpouštět, ale pouze pokud litují svých hříchů. Vesmírek tu měl několikrát možnost se veřejně omluvit za spoustu věcí, už ani nevím za co všechno. Za nic se nikdy neomluvil! To že jej nemá ráda, nemusí značit, že se zžírá nenávistí k němu. To nepřeháněj Karle. Nikdo ho nemá rád, to přece víš.

oliv 16.11.2021

Kajo takze v te tve zvladtni cirkvi nemate ani krest?to je divne kamoska adventistka krest maji....a pletes se vůči vesmirkobi uz davno nenavist necitim pepa to napsal naprosto výstižně

oliv 16.11.2021

Kde bereš Karle jistotu že s těch všech protestantských církvi je zrovna ta tvoje ta správná...totéž si myslí evangelíci to samé adventisté...kde jsi vzal patent?!

oliv 16.11.2021

Duch Boží to máš na mysli Ducha Svatého nebo v něj také nevěříš stejně jako v našeho jedinného Boha ?! Tak to se teda styd!!!!

karel2017 16.11.2021

Oliv: Kde jsem psal, že jsem proti křtu? Kde jsem kde napsal, že v našem sboru nemáme křest?

karel2017 16.11.2021

Oliv: Nikde jsem to také nepostavil na protestanté - všichni spasení a katolíci všichni zatracení. A zase, tak jako s těmi evangelii, jako nerozumíš slovu evangelium, tak také nerozumíš slovu církev. Toto všechno jsou ale katolické projevy. Když se zeptám, jestli věří evangeliu - nerozumí tomu jako poselství, ale chce hledat 4 evangelia a chce mi je číst. Církev je pak pro katolíky organizace a spasení rovná se být zapsán do správné organizace. Moje církev je Kristova církev, Pavlova církev, Augustínova církev, Lutherova, Kalvínova, Husova – všichni lidé, co jsou znovuzrození a věří v Ježíše Krista. Místní shromáždění církve je další věc - kde se pod jakým názvem scházejí ti a ti lidé. A to shromáždění má své starší - presbytéry, jak učí Bible. A má své učení. Já hodnotím učení daného společenství / církve. A hodnotím učení katolíků, ale i třeba adventistů, kteří také odmítají Krista. Soudím jako bereanští křesťané podle Bible, zda věří v Boha zjeveného v Písmu, zda učí to, co učí Písmo. A soustředím se na podstatné věci. Většina lidí, co se hlásí ke křesťanství, Krista neznají. Obecně ale platí pravidlo: Kde je hodně Božího Bible kázáno, tak je málo kozlů. Kde se vyurčují biblické pravdy, tam je i hodně církve - skutečných křesťanů.

karel2017 16.11.2021

Oliv: Kde jsem řekl, že nevěřím v Ducha Božího. Oliv, upřímně, umíš číst? Jak přežiješ v tomto světě, když očividně nejsi schopna rozumět psanému textu… Ale dává to smysl, neumíš číst - nerozumíš tomu, co píšu a nerozumíš Bibli, a proto jsi v ŘKC. A ne, nevěřím lžím, že to není pravda, že nenávidíš Vesmu, protože vidím, jak ho neustále provokuješ. A provokuješ ho mnohem víc než on provokuje tebe.

danka_usata 16.11.2021

Duch Boží se vyskytuje v Bibli...přečti si to jednou, oliv. Ale i výraz dá a je to synonymum.

danka_usata 16.11.2021

Achjo

oliv 16.11.2021

Věřím v jednoho Boha otce všemohoucího stvořitele nebe i země....najdi si text této modlitby Karle a uvidíš mou víru😻jestli teda umíš číst a nezaslepila tě nenávist vůči katolíkům ....proto se o víře s jinověrci nebavím neboť se nikdy nemůžeme shodnout a o tom to je💋a jak jsi na tom ty a Vesna pročpak mu nadáváš nabourává se mu do jeho účtu a píšeš za něj chováš se správně křesťansky?miluješ ho jako svého bližního.nebo všichni kdo nejsou ve stopách tvé církve jsou jen povl?! Z tvých slov to tak cítím!ale Bůh je láska a nesoudí tak příkré jako ty!a spasení nemáš automaticky jistě tím že se hlásís k jakékoliv církvi to si musíš taky především zasloužit svými skutky a dobrým životem jen a hlavně tím projevujes účtu k pánu Bohu.
Kdo káže vodu a opíjí se vínem se do nebe nedostane...skutky dělají křesťana!!!!jak dlouho věříš v Boha?!předtím jsi byl new age...za 2roky budeš třeba muslim nejsi staly ve své víře,..nezůstávás věrný tomu čemu věříš... takže klidně odpustíš i Boha pokud najdeš něco jiného viď?!

Se

karel2017 16.11.2021

Oliv: Ani nejsi dobrá katolička, protože očividně nerozumíš trojjedinosti. Kdo je Ježíš? A kdo je Otec? Umíš odpovědět? Já stavím na tom, co učí Písmo, a totiž ti, kdo staví na svých skutcích, čeká ho zatracení. Řím. 10:2–4 (ČSP): 2 Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. 3 Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní [spravedlnost], nepodřídili se spravedlnosti Boží. 4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Gal. 5:4–5 (ČSP): Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti. 5 Neboť my v Duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti.

oliv 16.11.2021

Co ty Karle vůbec víš o katolické církvi?!nic jen ze proti ní máš brojit.Nauku katolické církve mám já v malíčku horší je že práce občas pokulhává...ale to koukám že i u tebe nezijes podle desatera božích přikázání ani náhodou😉to bys miloval svého bližního jako sám sebe...třeba vesmírká taky kulhas za svým vyznáním!!!!nebo u vás se bližní nemilují?!

oliv 16.11.2021

Praxe pokulhává...u obouch

karel2017 16.11.2021

Když už jsme u toho desatera, tak to vaše desatero není ani v Bibli, protože si z něj ŘKC vyndala, že se nesmí vytvářet modla. Exodus 20 - tam máš desatero. Ale desatero bylo více standard pod Mojžíšovou smlouvou, v Nové smlouvě je to Kristus a Kristův zákon. To, co já dělám, je ve skutečnosti projev lásky – říct lidem evangelium a konfrontovat jejich víru. To ty neděláš, protože ti jde více o přijetí u lidí. Když člověk říká pravdu přímo, tak jedná věrně vůči Bohu i láskyplně. Pokud citování Bible nebo pravda někoho uráží, je to jeho problém a mě je to celkem jedno. Bůh člověka nevolá k tomu, aby se snažil zalíbit lidem nebo světu. Pokud pravda zraňuje, je to jenom dobře.

oliv 16.11.2021

Karle nikdy jsi neslyšel že Ježíš Kristus nepřišel Starý zákon zrušit?! Ale že ho přišel naplnit?! Desatero božích přikázání je v bibli to se teda pleteš!!!Možná že v té vaší ne.ale za to já nemohu že nemáte všechny informace😻

oliv 16.11.2021

Děkuji za tvou evangelizaci ale nemá to pro mě jako katoličku žádnou váhu od protestanta🙂

oliv 16.11.2021

Mirdo zajímavé co si pamatuješ z řeči Pána na kříži vidí já zase otče odpust jim nebot nevědí co činní.....a dokonáno jest....každému utkví z evangelia něco jiného:-)

oliv 16.11.2021

Kájo kdybys v Bibli...raději mám Písmo Svaté....to nemohl najít DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ jenž dal Bůh Mojžíšovi na hoře SINAJ je to 2Mojžíš.19-31...tak si počti!!!!

karel2017 16.11.2021

Oliv… zase neumíš číst. Psal jsem, že ŘKC má vlastní verzi desatera - odstranili 2 přikázání. Biblická verza desatera je v Exodu 20. A ano, křesťané mají vyšší standard pro morálku než je desatero. Vzhledem k tomu, že nerozumíš ani nejmenším základům ale nemá smysl vysvětlovat rozdíly mezi Mojžíšovou smlouvou a novou smlouvou.

karel2017 16.11.2021

https://krestanem.cz/prave-desatero-bozich-prikazani/

karel2017 16.11.2021

Je to v tom článku… historii a pozadí neznám. Ale pro zajímavost ze stránek. Desatero podle bible:
1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Katolické desatero:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Nepožádáš statku bližního svého.

V čem je rozdíl?
1. Druhé biblické přikázání bylo vypuštěno (zrušeno). Římsko-katolická církev používá Katechismus, což je obsáhlá kniha (příručka) plná bludů a démonského učení. V Katechismu je právě výše uvedené překroucené destero. V čem překroucené? Především bylo druhé přikázání vypuštěno a ostatní přikázání byla posunuta o jednu pozici zpět. Druhé přikázání: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“. Proč bylo toto přikázání římskou církví vypuštěno? Protože v katolických kostelích (a na dalších místech) se křesťané klaní sochám, obrazům (sochy Marie atd.). Je potřeba si uvědomit, že za těmi předměty stojí démoni!

2. Katolické deváté přikázání bylo zkráceno. „Nepožádáš manželky bližního svého“ je pouze část desátého biblického přikázání.

3. Vzhledem k tomu, že římská církev druhé biblické přikázání zrušila, desáté přikázání bylo rozděleno na dvě části (9 a 10).

Co z toho plyne?
Pokud chcete poznat skutečnou pravdu a pravého Boha, studujte Bibli. Tam je jediná pravda! Římsko-katolická církev provozuje a šíří podvodné nauky, a to nejen v podobě upraveného Desatera. Další jejich bludy: Marie byla bez hříchu a nyní je v Nebi jako přímluvkyně (spoluvykupitelka), vyznávání hříchů knězi, bezmyšlenkovité opakování „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“, kněžím a papežům říkají „otče“ (klaní se před nimi), kněz obětuje Krista na oltáři, pokaždé když slouží mši, nebiblické křty dětí a dospělých v kostelích, atd.

oliv 16.11.2021

Tak co Mirdo ?Uspokojil tě protestantský viklad Bible a desatera?!já tyhle žabomyší války nehraju💋💋💋

oliv 16.11.2021

Vyklad

karel2017 16.11.2021

Exodus 20 je desatero z Bible, ne protestanský výklad.

oliv 16.11.2021

Dobre poučení Mirdo🙂🙂🙂🙂

oliv 16.11.2021

U vás se Karle nekřtí v kostele ale v řeče jako u adventistu a v dospělosti?ale to je mi novinka:-))Otče náš je modlitba,kterou nám zanechal Pán Ježíš vy se jí snad nemodlíte?to jste rouhači a bezbožnícu tfuj zhynete v plamenech pekelných.A Panna Maria jako BOHORODIČKA si zaslouží úctu!!!!!

oliv 16.11.2021

2759 Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jak i Jan naučil své učedníky““ (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřuje svým učedníkům a své Církvi základní křes anskou modlitbu. Svatý Lukáš uvádí její krátký text (pět proseb), svatý Matouš uvádí širší versi (sedm proseb). Liturgická Tradice Církve vždy užívala text svatého Matouše:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

oliv 16.11.2021

Copak máš proti této krásné modlitbě?

oliv 16.11.2021

tato modlitba vadí asi jen tobě Karle nebot Husité jí na svých stránkách mají....Otče nás

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuváděj v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

oliv 16.11.2021

Rovněž desatero jejich se více podobá tomu našemu než to tvoje ty si vážně z nějaké divné církve...:-))
esatero Božích přikázání

I. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

II. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho; nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

III. Nezneužiješ jméno svého Pána Boha; Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by to učinil.

IV. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

V. Cti svého otce a matku.

VI. Nezabiješ.

VII. Nesesmilníš.

VIII. Nepokradeš.

IX. Nevydáš proti svému bližnímu křivého svědectví.

X. Nebudeš dychtit po nikom a po ničem, kdo nebo co patří tvému bližnímu.


Na důkaz k ověření zadávám odkaz....https://www.drevenykostelik.cz/o-nas/zakladni-texty/

Ty tu Karle šíříš nějaké bludy nemohu si pomoct:-(
Jseš si jistý že tvé počínání neovládá ďábel:-))

oliv 17.11.2021

Nový zákon na Starý výslovně navazuje („Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“[4]) a ukazuje Ježíše jako Krista (Mesiáše), kterým Hospodin naplnil svůj slib, nově vyložil svůj záměr s člověkem a založil křesťanskou církev.

oliv 17.11.2021

Judaismus, katolíci, pravoslavní, protestanti a další náboženské tradice uvádějí za součást svých Písem, tzv. kánon, různý počet knih. Například protestantská vydání mají zpravidla 66, katolická 72 knih. .....

Vidíš katolíci jsou zbožnější než protestanté máme 72 knih:-)))

oliv 17.11.2021

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible

oliv 17.11.2021

A Mirda zná dokonce Husický chorál jak milé...a neprohráli tak náhodou husité i s ním...tady je ješně vidět na čí straně byla pravda Boží soud rozhodl:-)))

oliv 17.11.2021

Pro protestantismus je typický důraz na Písmo jako zdroj zjevené Pravdy, vůči katolictví se vymezuje mj. popřením církevní tradice jakožto dalšího zdroje zjevení rovnocenného Písmu (Lutherova zásada sola scriptura). Jeden z hlavních bodů reformace bylo vyloučit elementy „magičnosti“ z církevních obřadů a víry, likvidace všech elementů, které katolická církev přejala od starších náboženství v období svého vzniku. Rituály katolické církve zasahovaly kromě sakrálního prostoru (např. kostel) i do běžného světa, čemuž se většina protestantských odnoží snaží zamezit. Protestanti se odvracejí od kultu svatých, nepřikládají jim zdaleka takovou váhu jako katolíci. Obzvlášť viditelný je tento rozdíl v případě Marie, matky Ježíšovy, která není v protestantských církvích nebiblicky privilegovaná. U protestantů je bohoslužba orientovaná na náboženské vědomí, vede se v národních jazycích, společné modlitby a zpěvy mají vést ke sjednocování lidí. Další rozdíl s katolíky je v zádušní bohoslužbě. V katolické verzi se prosí u Boha za spásu zemřelého, v protestantské si lidé pouze připomínají jeho skutky.

oliv 17.11.2021

Protestantismus vznikl během světové reformace 16. století, krize západní církve se však projevovala již na konci středověku řadou reformních hnutí, pro které se někdy užívá termín první reformace,[2] do níž se zahrnuje i české husitství, respektive česká reformace. Z první reformace dodnes bez přerušení přetrvává hnutí valdenských a českých bratří (zejm. Jednota bratrská). Půdu reformaci připravovali i mystici typu Mistra Eckharta a humanisté jako Erasmus Rotterdamský, na jejichž náboženské a intelektuální podněty mohli reformátoři navázat.

oliv 17.11.2021

Už jsem Káju pochopila proč je tak útočnej narozdíl od ostatních evangelíků...je členem nějaké odštěpené sekty i svědci Jehovovi patří k protestantům.....

Na rozdíl od centralizovaného římského katolicismu byly reformované církve od počátku regionálně i věroučně roztříštěné. Luteránství, navazující přímo na Luthera, se prosadilo především v severním Německu a Skandinávii. Radikálnější kalvinismus, založený na syntéze učení Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho, se prosadil zejména na části frankofonního území, anglosaského světa a Nizozemí. Anglikánství vychází z reformačního působení Jindřicha VIII. a jím dosazeného arcibiskupa Thomase Cranmera na Britských ostrovech a je podnes státní církví Anglie.[3] Vedle těchto hlavních směrů vznikly v oblasti reformace již v 16. století další skupiny, například novokřtěnci, na něž navazují dnešní baptisté,[4] odmítající křest dětí, anebo předchůdci dnešních unitářů, popírající nauku o boží Trojici.[5] Novokřtěnci vytvářeli vlastní uzavřené demokratické komunity, pojila se s nimi víra v konec světa, cokoliv světského bylo označeno za špatné. Nejprve byli církví tolerováni, poté ale byli prohlášeni za kacíře a začalo jejich brutální stíhání.

Zejména v anglosaských zemích se z protestantských církví v následujících stoletích dále vydělovaly nové směry, sekty, církve a hnutí, u jejichž kořenů často stál puritanismus a probuzenecké hnutí. Sem patří například metodismus,[6] letniční hnutí (pentekostalismus) či evangelikalismus (protestantský fundamentalismus).[7] Vznikly ovšem i směry na hranici tradičního křesťanství, které nejsou obvykle ostatními církvemi považovány za křesťanské, například mormonismus a Svědkové Jehovovi.[8] Vznikaly i menší, okrajové náboženské skupiny. Do doby vzestupu protestantství zapadá počátek tzv. nadkonfesního křesťanství, přesvědčení, že nemají existovat žádné církevní instituce. Usiluje o globální církev bez jakékoliv vnější organizace. Přívrženci těchto myšlenek často neuznávají světskou moc, jsou v nich často obsaženy anarchistické prvky. Podobně jako jiné protestantské odnože, i zde je důraz na individuální spiritualismus, víra je soukromou záležitostí každého člověka. Mezi zastánce nadkonfesního křesťanství patřil například lékař Paracelsus, či teologové Valentin Weigel a Jakob Böhme. Toto učení se ale na rozdíl od jiných protestantských odnoží příliš nešířilo, mezi jednotlivými zastánci panovaly kolosální rozdíly a nakonec zaniklo na úkor jiných sekt.

karel2017 17.11.2021

Nic jsem nenapsal o křtění v kostele nebo mimo kostel. Ale mají se křtít lidé, co uvěřili v Ježíše. Kde jsem napsal, že mám něco proti Otčenáši? Musíš lhát a překrucovat, Oliv? Nebo jen neumíš číst?

karel2017 17.11.2021

Všichni skuteční evangelíci budou nesouhlasit s učením římského katolicismu. To je dost jednoduchý popis historie, Oliv. A odvádíš od tématu. Ale když mluvíš o těch denominacích, tak i ty sama nejsi opravdu římský katolík, protože neznáš pořádně vaši věrouku a musíš si to teď googlit, protože tě tu zkouším. V praxi je to tak, že co katolík, to jiná věrouka. Ale je tam společné to, že neznají Bibli a neznají cestu spasení.

karel2017 17.11.2021

Reformace především chtěla obnovit původní čisté křesťanství založené na Písmu.

karel2017 17.11.2021

A to jaký jsem mimochodem já – a jaké jsou mé postoje, je konzistentní s označením protestant, evangelík, atd. To, že většina lidí, co se takto označuje, nemá názory jako já, je proto, že jsou ignorantní – neznají historii, neznají znovu svojí vlastní víru a nakonec většina z nich, a to je hlavní problém, nezná Boha. Jak už jsem říkal milionkrát a už si myslím, že je to zbytečné opakovat: Podstatou není to stát se protestantem, ale uvěřit v Ježíše Krista a být znovuzrozen jeho milostí. Já vím, že tato slova budeš znovu ignorovat a znovu budeš opakovat stejné floskule stále dokolečka. Podobně jako stepb a další katolíci, kteří neznají Písma a jediná jejich obrana je snaha mě nějak asociovat s Lutherem nebo nějak urazit Luthera nebo argument o 30000 denominacích. Proto je pravda, co řekl Ježíš: Nikdo ke mně nemůže přijít, dokud ho nepřitáhne Otec… stále bloudí a budou bloudit a buď vám Bůh otevře oči nebo vás nechá padnout.

oliv 17.11.2021

Ja umim cist ale ty se neumis vyjadřovat tak aby tě ostatní pochopili. ..i tohle je kromě jineho dar a toho se ti nedostava:-)

oliv 17.11.2021

Stejně jako darů víry v pravého Boha...byl jsi jako člověk stvořen k obrazu božímu.ale nechovas se tak😉

oliv 17.11.2021

Bezmyšlenkovité opakování Otčenáš to sis vypůjčil z katolického kancionálu že ho zrcadla tak vida přecejen se i ty inspirujes u katolíků 😉

oliv 17.11.2021

Takže v tvém náboženství nekrtite děti malé děti co se při víru nemohly rozhodnout samy... zajímavé.. stačilo mi vidět jak tvoji souvěrci zplundrovali katolické kostely k obrazu svému 🤯🤯🤯

oliv 17.11.2021

Z katolického kancionálu zpovědní zrcadlo

oliv 17.11.2021

Bezmyšlenkovité Otčenáš

karel2017 17.11.2021

My ve skutečnosti následujeme Boží Slovo a žijeme podle něj, takže nekřtíme děti, nemáme nikde svěcenou vodu, nemodlíme se roboticky otčenáš, myslíc si, že nás Bůh pro množství slov uslyší, neříkáme si svatý Otče, nevěříme v očistec, magickou eucharastii, atd. Protože se držíme Bible.

karel2017 17.11.2021

Moje církev je lepší jak tvá, a pokud nejsi součástí mé církve - Kristovy církve - jediné pravé univerzální (katolické) církve, která ale nesídlí v Římě, tak jsi anathema - bez naděje. Pouze jediná pravá církev složená z lidí vykoupených Kristovou krví má zaslíbení věčného života. Všechno ostatní jsou sekty. Aby jsi mohla být součástí mé - jediné pravé univerzální katolické církve, musíš se znovuzrodit a uvěřit v Ježíše Krista. Nemůžeš se stát členem jen tak, že by jsi se někam zapsala, ale Bůh tě musí zapsat do své knihy života a ty musíš uvěřit v Ježíše Krista a spoléhat na Něj samotného - vírou, ne svými skutky nebo skrze automatické “samospásné” svátosti.

oliv 17.11.2021

No vidíš Kájo a já si zase naopak myslím,že ta má katolická církev je ta pravá a jediná cesta co vede k Bohu a ke spasení:-))My jsme pravá Kristova církev a vy jen odpadlíci od ní....AMEN

Uložit