církev

někteří si myslí, že katolická církev se klaní modlám, tak asi moc nezná písmo. Protože i Mojžíš vytvořil měděného hada aby se lid mu poklonil a byl zdravý

trew85s 22.2.2020

komentáře: (22)

trew85s 23.2.2020

Můžeš cokoliv

Honza1993 29.2.2020

To snad chcete říci, že Ježíš povolil klanit se modlám ? Nevíte, že se máme klanět pouze Bohu?. Je rozdíl mezi znát písmo a pochopit ho.
Modla ze dřeva, cínu, mědi vás nikdy neuzdraví...Navíc písmo říká, ne že byl >zdraví> ale pouze nezemřel...to je rozdíl. To si taky přečtěte co bůh udělal těm kdo se klaněli modlám...

stepb 1.3.2020

Hlavně jde o to nemíchat jabka a hrušky....starý a nový zákon... modly jako baal a křesťanské ilustrace např.

josef79 3.3.2020

Lidé dělají různé kombinace. Někdy míchají i hrušky se švestkami:) tj. když se např. ortodoxní žid modlí k alláhovi atp. Lidé se nechtějí ani uzdravit, chtějí se prostě jen klanět.

trew85s 4.3.2020

Stala se mi hezká věc. Ještě na začátku týdne jsem měl před Pánem Bohem strach, navečer jsem prosil Pána Boha aby mi sebral strach a uz tomu bude druhý den když strach nemam. Jen mám bázeň neboli respekt před Pánem Bohem

Vojta56 4.3.2020

Z desatera božích přikázání, příběhu o Izraelském národu (od Exodu do narození Ježíše Krista, našeho Pána a Pastýře) i z Novozákonního poselství a učení, tedy z oněch evangelií, těch radostných a naděje plných dobrých zpráv a i z dalších apoštolských knih: Mně jasně vyplývá, že cokoliv, co stavíme na první místo mimo Hospodina, našeho Stvořitele a bez pochybností právoplatného Panovníka a jediného pravého a živého Boha, je nám modlou a prokletím.
Můžeme tedy i více milovat uctívání Boha, než-li Jeho samotného. Pak je i toto uctívání modloslužbou. Vzpomeňme na Farizejce a písmáky z Nového Zákona. Písmo znali zpaměti a i přesto: Viděli a slyšeli Syna božího na vlastní oči a uši, i přesto Ho odmítli a nezamilovali si Ho, protože více si libovali v tradičním uctívání a obětech, než v Bohu samotném a v Tom, kterého poslal ke spáse lidí.
Toto ovšem není problém pouze katolické církve, toto může být problém jakékoliv církve, samozřejmě v první řadě to může být problém konkrétních jedinců.
Mějme se tedy na pozoru přátelé drazí a vzácní, věřme nejen v Hospodina (v Jeho existenci), ale i Hospodinu samotnému (Jeho slovu, lásce, moci, pravdě, zaslíbením ... ). Choďme, žijme a dýchejme naplněni hojně Duchem Svatým. On je naším učitelem, rádcem a nejvěrnějším a nejniternějším druhem, poslaným naším nejmocnějším Bratrem a Pánem Ježíšem.

stepb 5.3.2020

Ježíš říkal že máš lidi soudit podle ovoce a ne jen povrchně....pokud by ses podíval do hloubky tak zjistíš že mnoho katolických svatých pro Ježíše položilo život např mučednickou smrtí....jiným se Ježíš zjevil na vlastní oči...jiní prorokovali v Duchu svatém..nesuď jen podle toho že si někdo vyložil blbě starý zákon a plete si modly jiné bohy, s ilustracemi v kostele a na tom staví své předsudky, aby se prohluboval ten protest, který už dávno není proti čemu vést.

Vojta56 6.3.2020

Souhlasím s tebou bratře, že katolík vždy nerovná se neupřímný věřící, to rozhodně nemohu tvrdit. Pokud staví katolík na 1. místo Boha samotného a poslouchá Ducha Svatého (plní Jeho směrování, naslouchá Jeho radám a vyučování atp.), pak je to řádný následovník Ježíše Krista Nazaretského, našeho největšího Učitele, Průvodce a Krále, bez ohledu na příslušnost k světské církvi.

stepb 6.3.2020

Tak to je pozitivní, ámen. Milost našeho Pána Ježíše Krista nechť je s námi se všemi.

stepb 7.3.2020

Trewe nemusíš mít s Ježíše strach, není důvod... P. Ježíš-Toužím po důvěře svých tvorů, povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. Ať se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství.

trew85s 7.3.2020

Já mám strach o svoji rodinu, přátele a nepřátele. Protože nekdo si myslí že nepotřebuje chodit ke zpovědi...ze jim stačí modlitba.

trew85s 8.3.2020

Bez hříchu je jen Pán Ježíš Kristus

trew85s 9.3.2020

Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý..trojjediná Boží Osoba vůbec nehřeší

trew85s 23.3.2020

strach je jako podobenství o hřivnách ;-) a otom co jsou hřivnu ze strachu zakopal
http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-a/sverene-talenty/

trew85s 24.3.2020

Dokonalá láska vyhání strach. Milovat Boha celým svým srdcem a své bližní přátelé, rodinu a nepřátele jako sám sebe a přát jím všechno nejlepší aby jsme se všichni sešli v nebi. Modlete se za všechny

trew85s 26.3.2020

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=142 bázeň a dokonalá láska..obojí od Pána. Bázeň je pro ty co se bojí Boha ale věří mu...více info na té stránce

trew85s 26.3.2020

ze žalmu 34:10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

Uložit