Duch Svatý

Ahoj, co podle vás je rouhání proti Duchu Svatému? Já když jsem byl mladší, tak jsem mamce řekl ze vzteku, že Pán Bůh neexistuje :-( Je tohle rouhání proti Duchu Svatému nebo to je?

trew85s 14.2.2020

komentáře: (14)

stepb 15.2.2020

Můžeš být v klidu , pokud jsi ten hřích vyznal je už ti to dávno odpuštěno....rouhání proti duchu svatému je něco jiného.

stepb 20.2.2020

bacha je to spam..

trew85s 20.2.2020

Děkuji ti odpověď :) a vis co znamená rouhání proti Duchu Svatému? Co to znamená

stepb 21.2.2020

to se blbě vysvětluje, ale u tebe to nehrozí.

trew85s 24.2.2020

Děkuji ti odpověď :) uz vim co je rouhání proti Duchu Svatému. Je to celozivotni odmítání Božího odpuštění a nechodit ke zpovědi https://youtu.be/4psB7N5b1II

Vojta56 4.3.2020

Ano, jsem toho názoru, že Ducha svatého rmoutí, pokud se mu vyhýbáme, pokud pochybujeme o Jeho existenci, lásce a působení.
A ještě dodávám, že tou pravou zpovědí ať je osobní a soukromá rozprava s Duchem Svatým v našem nitru, On nás povede k upřímnému a účinnému vyznání a litování našich provinění proti Bohu samotnému. On, Duch Svatý, je naším přímluvcem, naším ochráncem a učitelem. Vždy nám tlumočí neochvějné odpuštění a milost a bude nás vyučovat a provázet životem, abychom se učili nehřešit a stávali se plnohodnotnými dětmi a služebníky Hospodina.

Ferda2 22.3.2020

Rouhání proti Duchu Svatému je zatvrzelé odmítání poznané pravdy. To odpuštěno nebude.

snv60 27.8.2020

Rouhá proti Duchu Svatému je v Písmu použito jen jednou a to v Mt 12:31.32, Lk12:10 a Mk 3:29. Vždy jde o stejný výrok Pána Ježíše. Řekl jej lidem, co Ho obvinili, že koná nadpřirozené divy z moci satana. Slovo rouhání je překlad řeckého blasfémia. Blas znamená černý/á a femia znamená pověst (fáma). Asi nepřesnější by bylo: Kdo uvádí Ducha Svatého do špatné pověsti, tomu nebude odpuštěno nikdy. Proč rouhání proti Syny (Božímu Synu) bude odpuštěno, ale proti Duchu Svatému ne? Není to dáno Boží osobou Syna, nebo Ducha, ale posláním a díle Ducha Svatého. On jediný v nás uskutečňuje spasení, které nám získal Pán Ježíš. Pokud dílo Ducha Svatého považuji za satanské, nikdy se tomuto duchu dobrovolně nepoddám a tím mne Duch Svatý nemůže smířit s Bohem a proměnit. Toto chtěl Pán Ježíš vysvětlit Židům, kteří Ho odmítali a tvrdili o Něm, že je vedený satanem.
V křesťanství se výklad velmi zúžil na jediné a to odmítání Ducha Svatého,v lepším případě. Jiné výklady spíš připomínají pověry, než výklad Písma.

Milly7 10.12.2020

Kdo je takzvaný Duch svatý? Z vysokého a nejvyššího duchovního světa Božího předám nyní to, co termín Duch svátý představuje: Duch svátý zahrnuje všechny duchovní bytosti, které zůstaly Bohu věrné a staly se dokonalé, a také ty, které sice odpadly, ale opět se vrátily a do­sáhly své dokonalosti. To jsou takzvaní Duchové svati - ačkoliv slovo „svátý> nepovažuji za správné, protože svátý je pouze Bůh.

Chtěl jsem vám zevrubně ukázat pravdu a dát poznat, jak těžké je chybné uvést zpět na správnou míru. Je třeba použít srdce a nevěřit pánu temna. Takže opakuji: Stvořitel se nemůže rozdělit do tří částí.

Sami někteří teologové uznávají toto jako dodatečně vložené, ba zfalšované a některá křesťanská společenství >Nejsvětější Trojici> ze svého systému učení vyjmula.

Přesto se to v jiných křesťanských společenstvích užívá dál.

V prvním Janově dopise, kap. 5, verš 7 stojí ve variantách vašich překladů: „...Duch, voda a krev jsou to, co společně tvoří, ti tři patří k sobě.>

K tomuto verši bylo přidáno: „Otec, slovo a Duch svatý jedno jsou.> Správné je ale pouze to napsané Janem. Otec, slovo a Duch svá­tý jedno jsou - Jan nenapsal, to je chybný dodatek, či jak to chcete na­zvat. A na připojeném dodatku byl založen dnešní svátek.

Už jednou jsem řekl, že existuje více drobných zmínek, ve kterých se na to rovněž poukazuje. Ale to by nás zavedlo příliš daleko - ke zpracování celých spisů apoštolů atd. To přenechám vám, pokud se o to zajímáte. Ale Ježíš to neznal! Jeho výraz „Abba> je dokladem toho, že je závislý na svém Tvůrci, svém Otci, a proto také nikdy nemohl říci, že je Bůh.

K tématu Duch svátý ještě jeden výrok Ježíše: „Budu vám posílat duchovní svět Boží! Onen duchovní svět vychází od Otce, dal ho k dis­pozici, aby vás zasvěcoval do pravd.> Proto to není Boží duch, ale mnoho duchovních Božích bytostí, které Ježíš poslal a stále ještě posílá.

Milly7 10.12.2020

Zdroj: www.rozhovorysezivotem.cz

Milly7 11.12.2020

Přesně tak, Mirku.

Uložit