ADMINISTRÁTORE DEJVE jak dlouho tu ještě necháš jestřába urážet druhé? a nejen urážet skoro až vyzývat k násilí?!

Cituji jeho text na zdi: Babylonská dcero, ty musíš zahynout, šťastný, kdo ti oplatí zla, která jsi nám přinesla, šťastný, kdo uchopí a roztříští tvé děti o skálu!

Nebyl to snad výrok o katolické církvi?
jestrab ó jak božská ta poezie, jak nadpozemsky a libozvučně zní, když pomyslím, že je řeč o katolické církvi.
jestrab dt 32:39-43 nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. pozvedám ruku k nebi a pravím: já jsem živ navěky! nabrousím-li svůj blýskavý meč, chopí-li se moje ruka soudu, vykonám nad svými protivníky pomstu, odplatím těm, kdo mě nenávidí. opojím své šípy krví - můj meč bude požírat maso -, krví skolených a zajatých, hlavou nepřítele s vlajícími vlasy. pronárody, zaplesejte s jeho lidem, vždyť on pomstí krev svých služebníků, vykoná nad svými protivníky pomstu a svou zemi, svůj lid, zprostí viny.

stepb 30.4.2019

komentáře: (51)

stepb 3.5.2019

Ale když by někdo řekl: „Já nemám co dělat s Lutherem nebo Kalvínem nebo Jindřichem VIII. nebo Johnem Knoxem, jdu podle Bible.“, co byste mu odpověděl?

V tom případě přijímáš a jdeš podle principů a ducha autorů herezí , ne Ježíše Krista a jeho apoštolů a měníš psané Slovo Boží na slovo člověka, protože interpretuješ Písmo svaté svým vlastním způsobem, dáváš mu význam, který sis vybral mu dát, a proto, místo abys věřil Slovu Božímu, věříš spíš svému vlastnímu výkladu jej, což není nic jiného než slovo člověka. Proto sv. Augustin říká: „Vy, kteří věříte tomu, čemu chcete, a odmítáte to, co chcete, věříte sobě nebo vlastní fantazii spíše než evangeliu.“

stepb 3.5.2019

taky je v písmu o jestřábovi- sektáře napomeň a pak se ho zřekni, je jisté že ten člověk je zvrácený....už za apoštolů mnozí sešli a řídili se čím se řídit chtěli, odmítli autoritu apoštolů.....jakož i sektáři odmítají autoritu biskupů, kteří učí i věci pod duchem svatým jak píše apoštol Petr, nezůstávejme jen u základních pravd, dá-li bůh posuneme se dál

stepb 3.5.2019

Já narozdíl od tebe poslouchám Ježíše Krista v božím slově písmu, i tam kde je to nepopulární......církev živého boha je sloupem a oporou pravdy Pavel Timoteovi....první sněm řešení složitých otázek řešili biskupové-apošolové společně....a běžným věřícím to vůbec nevadilo že rozhoduje hierarchie......proto je v písmu sektáře který neuznává autority se zřekni, vynáší soud sám nad sebou.......kdyby sektář neryl do jiné církve tak mi je úplně ukradené čemu věří, ale když je to sektář, heretik a ještě s tím neustále otravuje jinou církev, tak asi logicky se občas někdo ozve....jsi ostuda i poslední reformace, ti jsou venku na ulici a točí videa o uzdravování, ty jen rypeč do katolické církve a myslíš si že tím budeš spasen....ale tím budeš jen mnohem přísněji souzen na posledním soudě, nerypej a budeš mít svatý pokoj

stepb 3.5.2019

Ne- Podle bible je církev shromáždění spravedlivých ochotných poslouchat autoritu biskupů, ......bible-biskup nechť je pevný v učení a usvědčuje odpůrce...pak ne jakýkoliv biskup, ale biskup pravé církve- ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev, ......jiné církve založil, Luther , Kalvin, Zvingli, 15 stol , letniční založil Pharma v 19.stol... vše založili lidé, nezaložil je Kristus......dál Ježíš řekl apoštolům, kdo vámi pohrdá mnou pohrdá......... jsi jen odpadlý heretik nic víc, ......přestaň rypat do druhých a budeš mít klid a klidně si věř jak chceš..pokud ale věčně ryješ do řkc tak je logické že se někdo ozve......

stepb 4.5.2019

v bibli nikde není nic proti katolické církvi absolutně nic, ale právě naopak biblická je jen katolická církev...................jen ve výkladech heretika jestřába je možné úplně všechno......není to boží slovo bible, ale jestřábovy fantasmagorie......heretik co nikam nechodí, neúčastní se večeře páně, biblicky neřeší odpuštění hříchů....nemá biskupa...neposlouchá biblický sněm apoštolů..neuznává autority...a tím pádem pohrdá Ježíšem Kristem...neuznává celou bibli..jen pár úryvků ještě blbě vyložených......je to pouhý heretik a sektář nic víc

stepb 4.5.2019

stejně tak není v bibli nic o novozákonních kostelích, sochách světců,absolutně nic....je tam ve starém zákoně o klanění se jiným bohům molochovi bálovi atd.....to je podle bible modlářství.....o sochách svatých v bibli není nic, dokonce je tam že Hospodin nadiktoval dát do chrámu sochy cherubů, tedy svatých andělů, první křesťané si malovali obrazy a bylo to v pohodě................zase je to jen výplod jestřába ne boží slovo............plete si boží slovo a jeho choré výplody

stepb 4.5.2019

další hovadina konstantin církev nezaložil, založil jí Ježíš a už dávno byla, za konstantina jen skončilo pronásledování a vraždění křesťanů

trosecnikk 4.5.2019

když je člověk odsouzen jde k soudu....neodsoudí ho kniha zákona ale živý soudce....tak taky Pán dal výklad bible církvi, aby to nebylo tak jak to je dnes že si někdo vezme bibli vyloží si jí jak chce a pak hlásá sebe a ne Krista...........nejsi biskup ani starší, podle bible nemáš žádnou autoritu nikdo tě nemusí poslouchat.........chudáci ti co je budeš takzvaně léčit

stepb 4.5.2019

Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
2Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
3ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
4Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
5nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
6Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
7Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
8Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
9Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
10Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
11Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
12Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
13Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
14Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
15pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
16Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

stepb 4.5.2019

Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
2Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
3ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
4Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
5nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
6Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
7Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
8Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
9Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
10Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
11Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
12Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
13Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
14Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
15pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
16Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

stepb 4.5.2019

1Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
2Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
7abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
8Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.

stepb 4.5.2019

Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.

stepb 4.5.2019

V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.
Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí. Opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Balaáma, syna Beórova, kterému se zalíbila mzda za nepravost, ale byl pokárán za své provinění. Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak zabránila prorokovu bláznovství. Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.

stepb 4.5.2019

V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.
Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí. Opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Balaáma, syna Beórova, kterému se zalíbila mzda za nepravost, ale byl pokárán za své provinění. Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak zabránila prorokovu bláznovství. Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.

stepb 4.5.2019

A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.
18Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. 19Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. 20Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

stepb 4.5.2019

Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
2On však jim odpověděl: „Večer říkáte: ‚Bude krásně, je pěkný západ.‘
3A ráno: ‚Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.‘ Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?
4Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel.
5Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby.
6Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“
7Oni však u sebe uvažovali: „Nevzali jsme chleba.“
8Když to Ježíš zpozoroval, řekl: „Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba?
9Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali?
10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?
11Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“
12Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.
13Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“
14Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“
15Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
16Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
17Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
20Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
27Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
28Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“

stepb 4.5.2019

Matouš 16, 18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Matouš 18, 17Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
Skutky apoštolů 5, 11A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.
Skutky apoštolů 8, 3Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.
Skutky apoštolů 9, 31A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
Skutky apoštolů 12, 5Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu.
Skutky apoštolů 14, 27Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry.
Skutky apoštolů 15, 3Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře.
Skutky apoštolů 18, 22do Cesareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Potom odešel do Syrské Antiochie.
1. Korintským 14, 23Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?
1. Korintským 14, 5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.
1. Korintským 15, 9Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
1. Korintským 16, 1Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.
Galatským 1, 13Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.
Galatským 1, 23jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit;
Efezským 3, 10Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
Efezským 5, 24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
Efezským 5, 25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
Efezským 5, 27tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Efezským 5, 29Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;

stepb 4.5.2019

https://www.youtube.com/watch?v=ssCedKmwTEo

stepb 4.5.2019

https://www.youtube.com/watch?v=xGrolPxOf4M

stepb 4.5.2019

https://www.youtube.com/watch?v=A5oUWQ6Vh6Y

stepb 4.5.2019

https://www.youtube.com/watch?v=Sxp4p6W1XF8

stepb 4.5.2019

Věčnou buzerací řkc porušuješ stanovy poslední reformace, budu se modlit aby tě brzy poznali a vyrazili, neboť nejsi učedník Kristův ale satanův: CO NENÍ POSLEDNÍ REFORMACE?
Poslední reformace není nová denominace, která by se snažila přilákat lidi z jiných denominací, aby se stali jejími členy. Cílem Poslední reformace není kritizovat tradiční církve, ale ukázat, že život učedníků Ježíše Krista, o jakém čteme v Bibli, je skutečný i dnes a každý do tohoto života může vstoupit.

stepb 5.5.2019

což taky není biblické

stepb 5.5.2019

apoštol Pavel manželku neměl, v písmu je jen jednou ženatý což znamená max jednou.

Teolog 11.11.2019

Co je to tady za psychopatický stream plný samomluvy a agresivity?

stepb 11.11.2019

teologu radši se uklidni, když nevíš co se tu dělo ....... uživatel jestřáb kvůli kterému tohle všechno vzniklo už tu není, a byl smazán celý jeho profil i se všemi odpověďmi které tu na diskusi vedl, byl schopný urazit všechny církve během pár chvil, takže tu chybí to co tu bylo před tím a pokud cokoliv do diskuse vložíš tak už se to nedá smazat, jedině admin může......psychopatické urážky si nech pro sebe.

Uložit