Boží pečeť vs. znamení šelmy

„Ti, kdo chtějí mít na svých čelech pečeť Boží, musí zachovávat sobotu čtvrtého přikázání.“ http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/14-pecet-bozi/ >Zachovávání neděle dosud ještě není znamením šelmy, a nebude jím, dokud nevyjde nařízení, které bude nutit lidi, aby se klaněli této modlářské neděli. Přijde čas, kdy tento den bude zkouškou, avšak tento čas ještě nepřišel. Nikdo dosud nepřijal znamení šelmy. Čas zkoušky ještě nepřišel. V každé církvi se nacházejí opravdoví křesťané, římskokatolické společenství nevyjímaje. Nikdo není odsouzen, dokud neobdržel světlo a nepoznal závaznost čtvrtého přikázání. Ale když bude vydáno nařízení, vynucující falešný den odpočinku, a hlasité volání třetího anděla bude varovat lidi před klaněním se šelmě a jejímu obrazu, bude zřetelně tažena dělicí čára mezi bludem a pravdou. Potom ti, kteří i nadále setrvají v přestoupení, přijmou znamení šelmy.> http://www.ellenwhiteova.cz/maranatha-pan-prichazi/bozi-pecet-a-znameni-selmy/

badenka 9.1.2017

komentáře: (51)

janko01 9.1.2017

:-) ja myslel ze jsi katolik?

JaPan76 10.1.2017

Ellen White tvrdí, že čtvrté přikázání je v samé středu smlouvy, přikázání. Matematicky je to docela nesmysl co?
http://adventismus.cz/?p=491

Dále např.:
http://www.cirkevusti.cz/musi-krestane-svetit-sobotu
http://www.slovo-pravdy.cz/2016/02/15/jsou-krestane-povinni-dodrzovat-soboty-je-sveceni-sobot-soucasti-nove-smlouvy/
http://biblickestudie.cz/studie/sobota_strucne.pdf

badenka 10.1.2017

Matematicky možná ano, jenže správně má být na pomyslné první desce zákona první čtyři zákony a na druhé ostatních šest zákonů, první čtyři zdůrazňují, jak se máme chovat k Bohu a ostatních šest, jak se máme chovat k člověku. Každý má své svědomí, které mu říká, jak nejlépe sloužit Bohu a v který den chodit na bohoslužby. Stejně se ukáže až časem, zda-li se toto proroctví naplní, pokud se naplní, pak můžeme říct, že bylo od Boha.

badenka 10.1.2017

Myslím, že nejsme daleko od konce, podle toho, co se děje na Zemi a podle toho, co předpověděl Ježíš.

badenka 11.1.2017

Letopočet žádný, ale dal nám znamení Jeho příchodu.

Rublev 13.1.2017

Badenka: nechci ti to esteticky kazit, ale desky byly popsany z obou stran (smajlik) - Gen 32:15 A obrátiv se Mojžíš, sstoupil s hůry, dvě dsky svědectví maje v rukou svých, dsky po obou stranách psané; s jedné i s druhé strany byly popsané.

Sara67 13.1.2017

Do příchodu Pána Ježíše přibližně zbývá osm let.

simone2 13.1.2017

... dosti odvážné - tvrzení, jistě nám to víc přiblížíš...

Sara67 13.1.2017

Apoštol Pavel říká:
1.Tes. 2:1-4
>Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. 3Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, 4který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. >
>Člověk bezzákonnosti, syn záhuby> je Donald Trump, on pyšně se pozvedne nade všecko, sleduj Daniela 11:21-45 zda se na něm bude plnit proroctví. Verš 21 a 23 už se naplňuje, na řadě je zničení mohutného vojska, což pravděpodobně bude NATO (verš 22).

badenka 13.1.2017

Není dobré studovat Bibli sám, chce to studovat s teologem. Donald Trump syn záhuby jistě nebude.

Sara67 14.1.2017

Proč s teologem?, Bůh napsal Bibli pro obyčejné lidi. Donald Tramp je ten kdo zničí Jeruzalém a na svatém místě postaví otřesnou ohavnost podle slov Pána Ježíše z Mat. 24:15; Lukáše 21:20.

JaPan76 14.1.2017

To je opravdu dobrý nesmysl s tím Trumpem :-)

Sara67 14.1.2017

JaPan76 Ber to tak že jednou proroctví se naplnit musí, když to nebude Trump, tak to znamená, že nežijeme těsně před příchodem Pána Ježíše. Pán Ježíš nepřijde dokud nebude zjeven člověk bezzákonností, syn zničení 2.Tes. 2:1-4.

Sara67 14.1.2017

vesmirek:
Trump NATO nezničí, on ho jednoduše přestane financovat. S Putinem se domluví, Činu usadí, do čtyř let Spojené Státy budou vládnout světu.
Zjevení 13:7,8. >7Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:8Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.>

Máš pravdu, nejenom Hitler ale i Napoleon chtěl vybudovat Říši ale nepovedlo se. Trumpovi se to povede, je to potomek Říma je to Němec, on bude horší než Hitler
Daniel 11:24 >Znenadání přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i proti pevnostem – ale jen načas.>

Sara67 14.1.2017

Zjevení 17:9-11 >Je také sedm králů.10Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.11Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.> Sedm králů: Egypt, Asýrie, Babylon, Medo-Persie, Řecko to jsou ti, kteří padli, jeden je (v době apoštola Jana u vlády byl Řím) ten další, který ještě nepřišel je USA, šelma, která byla a není a zase vystoupí z propastí je SSSR Zjevení 17:8, zanedlouho zase bude Sovětský Svaz.

JaPan76 14.1.2017

To proroctví se už dávno naplnilo za tuším řeckého krále Antiocha. Jeruzalémský chrám byl zničen, postavili tam místo toho tuším sochu nějakého pohanského boha apod. Zabýváte se blbinama. Nezlobte se na mně.

Sara67 14.1.2017

Já se nezlobím, ale socha, která bude postavena musí mluvit, jinak to proroctví není platné Zjevení 13:14,15 >Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
15Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.>, to proroctví je před námi, v době krále Antiocha sochy nemluvili a nikdo nenutil obyvatelům země znamení na ruce nebo na čelo.

JaPan76 15.1.2017

Pleteš dohromady Zjevení a Daniela. Jsou to jiné proroctví, které mluví o něčem jiném. A vykládat jednoznačně proroctví ze Zjevení je hodně těžký oříšek a myslím, že to spolehlivě nedokáže nikdo objasnit.

Sara67 15.1.2017

Minulost mně nezajímá, Trump je šelma která měla ránu od meče Zjevení 13 kap. Putín je dravá šelma, která byla a šla do propastí, ale zase z té propastí vystoupí Zjevení 17 kap. 17:8. Zase bude SSSR.

Sara67 15.1.2017

Zjevení navazuje na knihu Daniela je to vidět z veršů: Daniel 7:25 >Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času.> Zjevení 13:7a >7Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je.>
Svatí budou ji vydaní na čas, časy a půl času což se rovna tři a půl roku Daniel 7:25; 12:7;, dravá šelma obdrží moc na 42 měsíce Zjevení 13:5b. což se rovna tři a půl roku. Na to abys tomu porozuměl musíš Bibli znát velíce dobře.

faghira 15.1.2017

Na správné vyložení Zjevení Jana je potřeba Ducha Svatého, jinak jsou to jen lidské dohady. Co se týče toho Trumpa, hodně lidí ho bere jako někoho, kdo přišel a konečně nastolí pořádek, to už tady bylo a je to nebezpečné. Spasitel je přece jenom jeden.

badenka 16.1.2017

Sara67 K porozumění Bible je důležité znát historii. Zkuste se kouknout na tohle a pak mi dejte vědět, co si o tom myslíte http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-vladnou-zemi-zjeveni-13-1-cast.html

Sara67 16.1.2017

badenka 16.1.2017
Dravá šelma, která vystupuje z moře není papežství ale království (stát) což je USA. Skutečně zanedlouho Spojené Státy získají moc nad celým světem podle Zjevení 13:7b, a bude ke ctí USA udělán obraz (ohavnost) podle Zjevení 13:14-17; Mat. 24:15, kdo příjme znamení bude zničen Bohem, kdo nepřijme znamení bude zabit šelmou.

Sara67 16.1.2017

faghira 15.1.2017
O tom, že na pochopení knihy Zjevení potřebujeme DS nikde nečtu, naopak čteme:
Zjevení 1:3 >3Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.>
Zjevení 22:7 „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“
O DS ani zmínka.

simone2 16.1.2017

Sara67 - tak se mi zdá, že jsi tou jednou z mnoha, kteří podlehli tajuplnému kouzlu prorockých knih Bible, ale docela by mě zajímalo, kým je pro tebe osobně Ježíš, zda jsi se již před Ním poznala jako neopravitelný hříšník, který nutně potřebuje Jeho milost... Jinak ohledně chápání Slova Božího to píše faghira správně - v 1. Korintským 2:14 můžeš např. číst tato slova: Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; ....aniž jich může poznati, protože ony duchovně mají rozsuzovány býti.

Sara67 16.1.2017

Pán Ježíš za mně zemřel když já ještě nebyla na světě, a jeho oběť platí neustále. Dopis Korintským apoštol Pavel adresoval jim (Korinťanům) ne nám. Pro nás je dnes kniha Zjevení a proroctví.

pavcaad 16.1.2017

Myslím, že marníte čas dohadováním se o věcech, na které opravdu nikdo nezná uspokojivou odpověď. Už jsem jich pár četla, mnohem lépe propracovaných, než pár řádek tady. A když si jich přečtete deset, zjistíte, že se neshodují téměř v ničem. Raději bych se Boha ptala, co po mě chce v tuto chvíli, starala se o to, abych byla světlem, které svítí a ukazuje cestu ostatním k Ježíši. Možná je málo času, kdo ví, ale pořád je čas dělat to, k čemu nás Bůh povolává.

JaPan76 17.1.2017

Pavca mi mluví ze srdce :)

Sara67 18.1.2017

vesmirek 16.1.2017 Spojené Státy vzešly z Říma (z Evropských států), Daniel 7:19-24, SSSR je momentálně v propastí ale zanedlouho z té propastí vystoupí Zjevení 17:8. Čína nebude světovou velmoci, Trump Čínu usadí. Budou to Spojené Státy kdo zanedlouho bude vládnout světu. Do čtyř let USA zaútočí na Izrael a na místo kde stal Židovský chrám dají ohavnost (obraz, který bude mluvit a nutit znamení na ruce nebo na čelo) Mat.24:15; Zjevení 13:14-17.

Sara67 18.1.2017

pavcaad 16.1.2017 Zjevení 1:3 >3Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.> Jak se můžeme držet toho co je napsáno v knize Zjevení když jí nebudeme rozumět?

badenka 18.1.2017

Sara67: USA je šelma vystupující ze země.

Sara67 18.1.2017

badenka 18.1.2017 Podívej se na mapu, Spojené Státy jsou obklopený vodou, je to šelma která vystupuje z moře Zjevení 13:1.

badenka 18.1.2017

Sara67 Zjevení se nemůže brát doslovně, nejdřív si prostuduj indicie, které naznačují, že jde opravdu o USA. Tohle by ti mohlo pomoc http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-vladnou-zemi-zjeveni-13-2-cast.html

Sara67 18.1.2017

badenka 18.1.2017 USA je šelma která vystupuje z moře, dvourohý beránek zatím ze zemi nevystoupil (pravděpodobně to bude Velká Británie, nezbytečně vystoupila z EU, kdo se k ni přidá nevím) SSSR je šelma která je momentálně v propastí (zanedlouho z té propastí vystoupí), 10 králů jsou Evropské státy, nevěstka je Vatikán. Když se podívám na dnešní politický svět tak to sedí.

pavcaad 18.1.2017

Sara 67: Já to vidím asi takto. V knize Zjevení je spousta míst, která nejsou zcela jasná, ale myslím, že z toho vyplývají některé věci, které jsou pro nás důležité. A to jsou např. tyto - Ježíš se vrátí, ale to datum nezná nikdo, než Otec. Jednou před Ním poklekne každé koleno a každý jazyk vyzná, že je Pán. Bůh bude soudce. Máme na ten den být připraveni, nemáme si počínat nerozumně, vše, na čem záleží nám Ježíš řekl. Pro mě je tedy důležité se Bohu přibližovat, víc rozumět Duchu Svatému, nechat se vést den po dni. A pak tedy samozřejmě - tedy z mého protestantského pohledu - je nutné tady na Zemi přijmout Ježíše za svého Spasitele a Pána.

pavcaad 18.1.2017

A ještě mě napadá jedna věc - to, do jaké míry se dá Bůh člověku poznat závisí na tom, jak ho člověk pustí do svého srdce a kolik svého života Jím nechá proměnit. Bůh nebude zjevovat takové věci lidem, kteří Ho neznají, neposlouchají, nenechají se vést.A tady už nezáleží na tom, co si člověk myslí, protože jen Bůh zkoumá hlubiny srdce a zná každého člověka a jeho motivy.

Sara67 20.1.2017

pavcaad 18.1.2017. Den a hodinu neznám, ale s jistotou můžu říct, Pán Ježíš přijde přibližně za osm let. 1.Tes. 5:4 >Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.>

pavcaad 20.1.2017

Já myslím, že ten verš mluví o něčem jiném, než o tom, že bychom měli počítat s nějakým datem. Vztahuje se k duchovní připravenosti každého křesťana, k jeho vztahu s Bohem, k tomu, aby Ho očekával (a tak také žil) každý den. Je to jako s těmi bláznivými panami, které neměly dostatek oleje, když přišel ženich. Kdo je každý den Bohu blízko, toho ten den nepřekvapí. Ke všemu, proč hledat datum, když nevíme, kolik máme času svého vlastního života.

faghira 20.1.2017

pavcaad - moudré - souhlasím, kdo je připraven, neustále má olej v lampě a nemusí se bát a zajímat o datum, kdy Ježíš přijde. Marek 13:32-37 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

zvedavy 20.1.2017

Sara67, po delší době opět nahlédl. Řekl bych, že Sara67 je jen nějaký provokatér, stačí kouknout na profil a hlavně co píše. Určitě se nepřšel/šla se seznamovat. Někdo si tady z lidí střílí a vy tu pak vážně diskutujete. Samozřejmě máte pravdu, ty reakce poté. Ale má cenu odpovídat provokatérům nebo duševně nemocným. Pokud tomu skutečně věří, tak by šlo nejspíš o schizofrenii. V Bibli se tahle nemoc chápala spíš jako démonická posedlost, než jako nemoc pro doktory.

Sara67 22.1.2017

vesmirek 21.1.2017 Za těch osm let se musí naplnit Danielovo proroctví, kniha Zjevení, slova Pána Ježíše z Mat. 24 kap; Marka 13; Lukáše 21 kap. Vše začalo zvolením> bezbožného (posledního) krále> Daniel 11:21, na řadě je NATO, Trump přestane financovat NATO a ono přestane existovat. V posledním týdnu (v posledních sedmí letech) vnutí svojí smlouvu mnohým (smlouvu TTIP Obama neuzavřel, uzavře ji Trump) Daniel 9:27. Proroctví Daniel 11:21-45 se musí naplnit slovo v slovo. Pán ježíš nás nabádá: >zůstaňte bděli>, všímejte se všeho co se děje ve světě, ale hlavně toho co se bude dít. Trump bude horší než byl Hitler, bude působit nevídanou skazu Daniel 8:23-25
>23Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný.24Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid25a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.>

Rublev 22.1.2017

Sara67: cituji - Pro nás je dnes kniha Zjevení a proroctví. - A na to jsi prisla kde? Mas po ruce nejaky vers? Ja vidim spoustu versu, ktere ti protireci. Napr. Matous 4:4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. Hadej, komu budu verit - samoukovi, nebo vecnemu Bozimu Slovu? Modli se, at Te Pan skrze Ducha Svateho uvede do Pravdy. Zatim tady vidim herezi a spekulace...

Sara67 22.1.2017

Rublev 22.1.2017 Na vše je svůj čas. Ano, mám verše: Zjevení 1:3 >3Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Zjevení 22:7 „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“ Dokonce Satan bude pronásledovat lidi, kteří budou zachovávat knihu Zjevení. Zjevení 12:17 >17Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví>, protože kniha Zjevení je Boží Slovo a Ježíšovo svědectví.
Zjevení 1:2 >2a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista.>

Rublev 22.1.2017

Sara67: ja verim cele Bibli od A po Z, takze s knihou Zjeveni nemam problem. V danem kontextu ale tvoje odpoved nedava smysl...

Sara67 22.1.2017

Rublev 22.1.2017 Já taky věřím celé bibli, ale ne vše co je v ni napsáno je na dnešní dobu. Co tobě nedává smysl?

Uložit