Modly svatých v kostelích

Tohle jsem napsal v křesťanské skupině na fb a lidem se to líbilo a je to pravda:
Já jsem pokřtěny katolík ale uznávám každou cirkev co věří v Boha. Ono nezáleží na církvi ale co věříme. Jinak v kostelech se už neklanim,protože mi jeden protestant řekl,že tam jsou modly svatých mezi Bohem a Ježíšem. Myslím si,že měl ten dotyčný pravdu,protože nikdo není svatý ani žádný mučedník,jen svatý je Ježíš...3x svatý. Za Mojžíše si lidé udělali podobu Boha v podobě zlatého býka a teď se klaní mučedníkum a uctivaji je jako svaté :/

mdo matty 15.9.2016

komentáře: (80)


matty 15.9.2016

Jinak do kostela chodím hlavně kvůli božímu slovu a svatostem

anfiss 16.9.2016

Velka chvala Bohu za kazdeho takoveho probuzeneho katolika. Kdyby zmiňovaná skupina lidí více četla bibli,jako ze je velice znat,ze se to zde prilis nenosi...nechávala se ji proměňovat k obrazu našeho Stvořitele, zajímala se i o historické prameny a koncil, museli by k takovým věcem dojít všichni, kdo z celého svého srdce, duše i mysli milují našeho Pana Ježíše Krista. A ne jen usty.

matty 16.9.2016

Ale do kostela budu chodit stále ale kdybych si nasele holku jiné církve,tak budu chodit klidně do její,protože na církvi fakt nezáleží ale na víře v Boha...ale raději bych chtěl katolicku

stepb 16.9.2016

Anifis, blahoslavíš Marii? V bibli je že ona zaplesala v Duchu svatém a zvolala: hle od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení..tohle je v božím slově a já jí blahoslavím abych dodržoval bibli...stejně tak pravoslavní.....tak nemá se vzbudit někdo jiný třeba...

abby 16.9.2016

Krátce bych se vložila do hovoru : To místo, co cituješ, pokračuje..že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; Marii už blahoslaví lidé po celé zemi, ale myslím, že rozdíl v pochopení mezi protestanty a katolíky je v tom, že protestanti berou Marii jako bohorodičku, ale nic víc ve smyslu - není podloženo nanebevzetí ani jediná zmínka o tom, že ona je v nebi a přimlouvá se za nás...to je psáno pouze o Ježíši. Ona není cestou ke spáse. Sama ve svém chvalozpěvu vyvyšuje Boha.

A zajímavé místo - zde cituji, včetně komentáře: Lukáš 11,27-28: Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

Jak tedy Ježíš reagoval na zvolání oné ženy? Řekl něco jako „Máte pravdu, moje matka je mezi ženami jedinečná, bezhříšná a zaslouží si blahoslavení“? Nebo snad dokonce „Moje matka bude ustanovena přímluvkyní, a proto se k ní modlete“ ? Ježíš nikdy nedělal kompromisy mezi Božími a světskými věcmi, a neudělal kompromis ani v této otázce. Zcela jednoznačně řekl, kdo je skutečně blahoslaveným.

renton14 16.9.2016

Chvála Bohu, je potřeba hledat pravdu v Bibli. Bible je zjevené Boží slovo a sám Ježíš předpokládal, že mu porozumíme. Katolická církev se snaží tvrdit, že jí nemůžeme porozumět, ale sama Bible učí, že pravý křesťan má pomazání od Boha k tomu, aby mohl poznávat pravdu, a proto nepotřebuje církev, aby mu sdělovala své názory. >Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm.> 1 Janův 2:27. Ježíš se sám předpokládal srozumitelnost Bible, když se ptal učedníků: “Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?” Lukáš 10:26. A Marie je vskutku modla. Katolíci se modlí k Marii a je to obrovský hřích. Modlitba je nejvyšší forma uctívání a Bible učí, že žádný modlář nevstoupí do království nebeského. >Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. > 1 Korintským 6:9-10. Pozor na kulty, protože jsou hladové po duších. Spoléhejte se pouze na Ježíše a informace o Ježíši máte v Bibli – nenechte si, aby vám vysvěcený neznaboh říkal, co Bůh řekl, pokud vám k tomu nedá biblické ospravedlnění. Marie byla vskutku požehnaná, ale to neznamená, že jí máme uctívat. Nikde v Bibli není nic takového a až do 3 století nic takového nenalézáme. Až pozdeji v Efezu, kde byla předtím Efezská Artemis – pohanská modla. A odtud se pravděpodobně dostalo do křesťanství přehnané uctívání Marie. Dnes jde o nebezpečné modlářství. Další věc je, že my křesťané uctíváme Boha v Duchu – není třeba kostelů a kamenných budov. >Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. > Jan 4:23. Opravdu se musíte sám sebe ptát, zda je vůle Boží, abyste chodil na místo, kde se lidé oddávají modlářství. Ježíš řekl, že Cesta je velmi úzká a dokonce řekl, že musíme být ochotni opustit i svou rodinu. Povolání evangelia je nesmlouvavé. Bůh chce celého člověka. Kromě Marie je v katolicismu spoustu dalších problému. Římskokatolická církev třeba odsoudila biblické evangelium, které je na základě víry, protože skutky naplnil Kristus, a my nemůžeme nic přidat k jeho dokonalé oběti, ale Římskokatolická církev učí spásu z víry a skutků, což není biblické evangelium a je to něco, co je velkým útokem na dostatečnost oběti Ježíše Krista na kříži. Ptejte se sami sebe, zda jste hodni, abyste před Bohem vytrubovali a srovnávali se s Kristem, který se obětoval za tento svět, abyste své skutky dávali na úroveň jeho oběti. Abyste vlastně říkali, že jeho oběť není dostatečná na to, aby vás vykoupila, a že ještě potřebujete skutky. To je rouhání. Doporučuji přečíst list Galatským, který je zcela výstižný. >Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti.> Gal. 5:4.

stepb 16.9.2016

Abby bible není vybíjená, nemůžete vybít jeden verš druhým, to je nesmysl..a taky jak už jsem psal, ženě učit nedovoluji v Pavlovi, takže pastorky, kazatelky i laické vykladačky bible...

stepb 16.9.2016

Renton, že je něco modla to tvrdíte vy protestanté, v bibli jsou modly výjmenovány a nikde v bibli není napsáno, že svatý od Boha je modla, ale že svatí budou kralovat s Kristem po tisíc let a že budou vládnout nad zemí, ale protestanti neví že v sz byli praotcové v předpeklí a nz jsou u Boha.....

stepb 16.9.2016

zj 5,8 a když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. 9a zpívali novou píseň: „jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras 10a učinil je královským kněžstvem našeho boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ 5 8 dvacetčtyři starců předkládá Bohu modlidby, 5, 10 v dřívějších odstavcích-svatí budou kralovat s Kristem po tisíc let a tady dokonce ujmou se vlády nad zemí........zas dodržují bibli jen katolíci, protestanti i když je to v bibli neuznávají vládu svatých.....Ježíš řekl apoštolům prvním biskupům kdo vámi pohrdá mnou pohordá, jako otec poslal mne tak já posílám vás..to je i princip kralování svatých, ale protestanti vidí, umí číst a neuznávají svaté a někdy nemají ani biskupy a stále jim to není divné..

matty 17.9.2016

Ráno si to přečtu ale teď jsem ospalej

renton14 17.9.2016

Stepbe, vůbec netušíš o čem mluvíš. Vláda svatých neznamená, že se máme modlit ke svatým, ale odkazuje to na milleniální království, které nastane při druhém příchodu. Nemá to nic společného s modlením se ke svatým – to je prostě nesmysl. Navíc ve verši, který jsi sdílel padají na kolena před Beránkem, a to je Ježíš, a tedy jestli něco, tak tento verš prokazuje to, co říkám já a Bible. Katolíci nedodržují Bibli, vlastně většina z nich jí celou nepřečetla. A ti co jí čtou, jí čtou skrze brýle církevních tradicí. Nechtějí pravdu, nechtějí Boha, ale chtějí tradice a dostanou svou odměnu. Není nic jako předpeklí, ale hádes, když už a to protestanté vědí. Také vědí, že svatí – tedy každý, kdo je v Kristu, jsou po smrti v Nebi. To ale nijak nemění nic na tom, že jsou stále lidé. A modlit se k lidem je obrovské modlářství – viz. Římanům 1 například.

unknown 17.9.2016

satan nás rozdělil,aby jsme se hádali o pravdu. Všichni máte pravdu ale prečo si papež,biskup a farář si nechávají otec říkat v katolické církvi. To oni neznají písmo a přitom se ho několik let učí a pak se divíme kolik kvůli nim je církví. Katolíci a jiné církve by se měli spojit,protože každý mluví pravdu a co je v písmě a v kostele hledám já a ostatní katolíci výklad písma,protože některým písmům nerozumím, hlavně starýmu zákonu a jak jsem psal a do kostela chodím i kvůli svatostem jako je přijímáni a zpověď, protože zase věřím tomu, že Ježíš řekl v Janovi 23: Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To řekl těm co si nechají říkat otec, tak proto chodím k fararovi ke zpovědi 1x za měsíc pro rozhřešení. Teď se ptám protestantů,komu to Ježíš rekl? Obyčejným lidem nebo vyvolenym našim nebeskym Otcem. Nebeský Otec vyvolil a vložil jim do paměti, že mají sloužit Bohu pro lidi ale satan jim po několik století dále vnukl myšlenku,aby si mysleli a nechávali si říkat Bůh-Otec

matty 17.9.2016

to jsem poslal za unknowna já..ze svýho čudnýho účtu, kterej se mi přestal líbit :D,

anfiss 17.9.2016

Jasné a srozumitelné odpovědi,nemám k nim co dodat. On už ten název: MODLY SVATÝCH- vždyť to bije do očí a je to
proti PRVNÍMU A DRUHÉMU PŘIKÁZÁNÍ.

abby 17.9.2016

Pravda, není co dodat....

palcov 17.9.2016

Tak nevím o tom, že by se v kostelích klanilo čemukoli jinému než svatostánku. O tom, co je modla. Zrovna tak bych mohl říct, že modláři jsou protestanti, protože se klaní vlastnímu >rozumu> a mylné teologii. Ha, a máte to. Na druhou stranu je užitečné slyšet tuto kritiku, i když není příjemná, člověk si dává větší pozor a jsem za to vděčen.

palcov 17.9.2016

Omlouvám se za špatně skrytou urážku z posledního příspěvku (škoda že to nejde mazat). Občas člověk ztratí klid a začne se hádat.

renton14 17.9.2016

Člověk se nemá co klanět čemukoliv jinému než Kristu. Hlavou církve je sám Ježíš Kristus. Církev nemá žádné lidské prostředníky. A církev není instituce, ale neviditelné tělo Kristovo, které je reprezentované skutečnými následovateli Ježíše Krista.

anfiss 17.9.2016

Drazí...modly jsou všude kolem nás. Na tomto světě upřímně věřící a toužící člověk po Spravedlnosti Boží, nebude mít nikdy klid. Ať je to cokoliv bez čeho si svůj život N E D O K A Z U představit, je to modla a jsem modlar at se mi to líbí nebo nee. Lidé v naší blízkosti nevyjímaje. S čím jednou půjdeme na VECNOST je láska a vztah ke Kristu Ježíši.

matty 17.9.2016

Matouš 23:29
http://www.biblenet.cz/b/Matt/23

stepb 17.9.2016

Nevím jestli někdy protestanti v bibli četli že Bůh v Jeruzalémském chrámě a i na arše úmluvy nařídil zobrazení andělů,....Podle protestantů zobrazení čehokoliv jiného v chrámě je modla, jakéhokoliv jiného tvora, svatý boží je na stejné úrovni jako anděl boží, za druhé obojí patří Bohu, takže podle protestantů sám Bůh nechal udělat modlu........modla je klanění se satanovi a jeho démonům v Báálovi, Molochovi a podobně, .....a je to sprostá urážka božích svatých i božích andělů a tedy i Boha, říkat o božích lidech modly...........Všechny hříchy budou odpuštěny, ale rouhání Duchu svatému nebude odpuštěno......proto souhlasím s Palcovem protestanské učení je samo ohavná modla........Dál v bibli je že Duch svatý dá porozumění i tomu co v bibli není, Pavel timoteovi uč jak jsem ti předal listem i slovem,tedy ústní tradice, ale všechno marnost nad marnost...................Exodus 25, 20Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.
Exodus 37, 9Cherubové měli křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly zastírali příkrov. Tvářemi byli obráceni k sobě; hleděli na příkrov.
1. Královská 6, 25Také druhý cherub měřil deset loket. Oba cherubové měli stejnou míru a stejný tvar.
1. Královská 7, 29Na lištách mezi příčkami byli znázorněni lvi, býci a cherubové a nad příčkami pod lvy a býky se vinuly věnce.
1. Královská 8, 7Cherubové totiž rozprostírali křídla k místu, kde byla schrána, takže cherubové zakrývali shora schránu i její tyče.

anfiss 17.9.2016

Stepb: Chápu. Rozumím myslím dobře vašemu cítění ohledně těchto duchovních záležitostí..zobrazování a cteni. Starý Zákon troufám si napsat,ze ma takovýchto míst a zvyků a obyceju víc. Když si ale vezmu život samého Krista, který nám je vzorem nejvyšším, nic podobného natoz zaznamenaneho v Evangeliich nevidím. Tak jako psala Abby, vždy to co prohlásil člověk, i Marie, prebyl něčím daleko vážnějším a hodnotnejsim. On je prostě ta Jediná Brána k Bohu Otci. U katolíků převáží důraz na tradici. To je celé a proto někteří spí a nejdou dál. Jste obtezkani literou Zákona, která ubiji Ducha. Nechci se hádat, ale právě ten Duch je ten, kterým nás krtí Jezis o ohni uz se nejspis nema smysl rozepisovat.

anfiss 17.9.2016

Kdo šetří, Panu šetří, kdo nejí Panu nejí.... atpd. Veris-li,ze můžeš jíst jen zelí, ver. Odmítám se těchhle facek účastnit. Pro mne je život v Duchu daleko uspokojivejsi a plný zázraků, než tomu co si zuby nehty držís. Od takového poznání bych ja osobně ve zkouškách brzy odešla...kdoví kam a kdoví za kým.

stepb 17.9.2016

Celé tady tyhle debaty jsou vlastně o ničem, protože od souzení sporů je biskup,..kterého tady zas většina nemá a zas s nějakou výmluvou ......Titovi 1 Biskup, nechť je 9pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.

renton14 17.9.2016

Stepbe: 1) Zobrazení Cherubů bylo dáno specificky Bohem. Člověk si nevymyslel, co má zobrazovat. 2) Nikdo se nemodlil k cherubům ani před nimi neklekal, ani je nijak neuctíval. 3) V NZ neexistuje nic jako kamenný chrám. Chrámem je církev a každý jednotlivec. Ve všech třech bodech katolická církev selhává.

renton14 17.9.2016

Až na to, Stepbe, že ten verš o biskupovi neznamená, co si myslíš, že znamená. Řecký výraz pro překlad biskup je episkopos a znamená to osobu, která dohlíží na církev. Biskupové byli běžní, ale do vzniku ŘKC nebyl žádný jako neomylný, a aby měl vládu nad všemi biskupy, a aby určoval víru všech ostatních. Existuje zdravé pojetí tohoto slova, a pak katolická deformace.

stepb 17.9.2016

Jinak řečeno jsi biskupem sám sobě, aha.

renton14 18.9.2016

Nic takového jsem neřekl. Pouze jsem konstatoval, že biblický episkopos a papež jsou dvě odlišné věci. Což ale ty nemůžeš přijmout, protože tvá autorita není v Božím slově, ale v tom, co ti řekne církev, že si máš myslet... a to je pak problém.

stepb 18.9.2016

Papež je jedním z biskupů, když to chceš rozseknout a jsi s Prahy tak tam je biskupem Duka......Ono i biskupové protestanští, zpravidla jsou v cajku, takže pochybuju že jedou stejnou notu radikalizmu, ještě jsem žádného protestanského biskupa neslyšel mluvit, nějak radikálně....Tož asi tak...Takže by mně celkem zajimalo co by vám řekl nějaký protestanský biskup.

renton14 18.9.2016

Mně je celkem jedno, kdo si dá jaký titul. Pouze Bůh dává své pravé církvi – neviditelnému tělu Kristovu tvořenému věřícími lidmi, dary v podobě učitelů, misionářů, kazatelů a i lidí, kteří dohlížejí na větší část církve (episkopos). Nicméně Řím vzal tento pojem a deformoval jej na neomylného bohočlověka, který určuje víru všech ostatních, což není popis, který vidíme v Bibli. Dále je tu jediná hlava, a tou je sám Kristus. Ale tobě je to jedno. Ty obhajuješ Řím. Ty stojíš za Římem. Já stojím za Kristem a za Božím slovem, které je jasné a srozumitelné. A nějaké protestanství nedefinuje mou víru. Ani chování >protestantů>. Já neprotestuji proti Římu. Já katolíky považuji za nevěřící, kteří potřebují evangelizovat. Naše Země je z naprosté drtivé většiny na cestě do pekla. A dokonce i lidé, kteří se hlásí k protestanství, protože většina z nich věří v ideje, ale Boha neznají. Já se nepřu s katolíky, ale i s protestanty, kteří odmítají následovat Krista a záměrně ředí Boží slovo. Žijí jako svět a mluví jako svět, což je špatné ovoce. Protestanství nebo katolictví nikoho nezachrání, ale pouze to, když tě zná Ježíš osobě. A tady padá i princip tvého uvažování, že je to církev, která stojí mezi tebou a Bohem. Ty musíš za Bohem vždy osobně. Kázání ano, knihy ano, ale Boží slovo je vždy ten konečný standard. Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Není komunismus, aby členství v nějaké skupině přinášelo záchranu. Pouze Kristus. Solus Christus – jedině On tě může zachránit. Ale to musíš vzít kříž a následovat Jeho. A ne to, co ti o něm vypráví srandovní pán v barevných oblečcích. Kolikrát je to v Bibli, že židé dělali přesně to, co teď dělá většina lidí, co ústně vyznává jméno Ježíše Krista, ale svým učením a skutky to zapírají.

stepb 18.9.2016

Rentone, je to omyl asi tě to tak naučli, ale já našel Krista v řkc a tak stojím za řkc...Poznal jsem jak to nemá i má fungovat všechno v jedné církvi, ... A i františek povzbuzuje ve víře v Krista, takže je to další omyl že by něčemu vadil, když právě naopak...Sledoval jsem setkání mládeže v Polsku, nevím jestli i ty, ale tam všecko co dělal františek bylo o Kristu.

renton14 18.9.2016

František je nádherným příkladem toho, co neznamená být křesťan. Sedí na místě Kristově. Mluví jako svět, jedná jako svět a chce se zalíbit světu. Pavel fakt nechodil a nefotil se s postíženými lidmi, aby získal sympatie davu. A evidentně se snaží stmelit světová náboženství – ta jeho ekumena jde za hranice křesťanství. Přesně to, co dělá papež, je velmi nekřesťanské, a to ve všech ohledech. Protože křesťan se nesnaží zalíbit světu, ale křesťan stojí pevně na Kristově slovu a hlásá evangelium. Křesťan se nesnaží zaujmout trapnými gesty. Problém je v tom, že je diametrální rozdíl mezi modrookým dlouhovlasým Ježíšem, který skoro nekárá a pořád se usmívá a biblickým Ježíšem, který perfektně naplnil vůli Otce a vykoupil své vyvolené - svou církev. Ten Ježíš, kterého hlásá papež není Ježíšem Bible. Ježíš Bible by přišel a s bičem hnal lidi z chrámu a volal k lidem, aby činili pokání. Ježíš Bible mluvil hodně o peklu a velkou část, možná většinu času, varoval. Ježíš Bible dokonale naplnil své dílo na kříži, a proto jen představa toho, že musíme přidávat své skutky, k jeho vykupitelského dílu, je útok na evangelium. A v Biblického Ježíše nikdy nevěřilo moc lidí. Všichni hledali zisk a svou vlastní slávu nebo uzdravení – nikdo ale nechtěl následovat Krista. Proto je ta cesta úzká a těch lidí, co jí nalézají je fakt málo. Velmi málo je těch, co nalézají Krista. A široká je cesta, co vede do záhuby. A jak se poznají učedníci Kristovi? // Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. (Jan 14:23). Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: Zůstaneteli v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. (Jan 8:31). //

stepb 18.9.2016

Já bych ten soud nechal na Kristu, co a jak dělá papež blbě. Protože Ježíš říkal že soud nepatří lidem ale Bohu.

renton14 20.9.2016

Každého křesťana Bůh k něčemu povolal. Ne všichni jsou evangelizátoři, ne všichni jsou učitelé nebo kazatelé, ale každý má své povolání. Ale každý máme svědčit o Kristu, jak ústně, tak i životem. Je těžší definovat, kdo je apoštol, ale pokud vezmu dvanáct a Pavla, tak nevěřím, že takoví apoštolové dnes existují. Ti měli svou roli na počátku církve. Jinak Ježíš je náš vzor a Bible nabádá, abychom byli jako on. Samozřejmě nejde o otázku spásy, ale On je ve všem naším vzorem. // Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít [tak], jak žil on. 1 Janův 2:6 //

anfiss 20.9.2016

Renton14: Pises to tu dobře. Je hned vidět, kdo si potřebuje uzametavat cestičku, aby ze sebe setřásl zodpovednost za to k cemu nas kazdeho Pan povolal. Ono je tez psano: Vyšli z nas, ale nebyli z nas..

matty 20.9.2016

http://krestanskaseznamka.cz/image/14506

renton14 20.9.2016

jestrab: Jestli jsi učedník Kristův, tak pro tebe platí tyto verše. // Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Matouš 28:16-20. //

renton14 20.9.2016

Jestrab: Při vší úctě, udělal jste několik chyb. 1. Apoštolů nebylo jen 12. Bylo 12 prvních, pak jeden zemřel a byl nahrazen. Dále pak Pavel a Barnabáš. Dále se pak dají udělat argumenty, že dojdeme až k číslu 25. O to ale teď nejde. 2. Všichni v Kristu jsou vyvolení. Bible má mnoho veršů, které to dokazují. Jen některé: Efezským 1:4;11, Římanům 8:28-30, 2 Tes. 2:13, 2 Timoteovi 1:9, Římanům 9:15-24, 1 Petrův 2:9, Matouš 22:14... Navíc církev je složená pouze z vyvolených lidí. Řecké slovo ekklesia vychází z eklektos – to jsou vyvolení Bohem, povolání ze světa. Apoštolové jsou speciální povolání a dnes máme evangelizátory. 3. Řekl jsem, že ne všichni jsou učitelé nebo evangelizátoři, ale všichni do jednoho jsou k něčemu povolaní. A také: když nejsme evangelizátoři, tak stejně svědčíme osobně lidem, které známe, a které nám Bůh dá do cesty. Ne všichni mají ovšem kázat na ulici, ale v životě máte lidi, které vám tam Bůh dá, abyste jim svědčil na osobní úrovni. A to je také šíření evangelia. 4. Pak tu je ten osobní život, který žijeme. Nicméně, jak už jsem psal, Bůh vám dá do cesty lidi, kterým budete svědčit. 5. Neexistuje nic jako křesťané, co 20. let skrývají svou víru v utajení a to, že prostě dejme tomu člověk nežije TAK hříšně, není světlo světa. Světlo světa jsou radikální skutky lásky. Je to životní postoj, je to zapření sebe sama a sloužení křesťanům, protože Ježíš také mluví, abyste milovali jedni druhé – Jan 13:34. A tady se mluví zrovna o křesťanech, protože my máme vždy dát přednost bratru před světem. Světu samozřejmě, i nepřátelům, máme projevovat lásku, ale rodina je na prvním místě...

matty 20.9.2016

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zjevení+Janovo+20&version=B21 tak snad si dají pak ti druzí hříšní po těch 1000letech pozor na satana až by byl propuštěn z vězení a už aby nezhřešili :). V posledním soudě od zjevení Janovo je psany, že budeme souzeny podle skutků? Ale někde v bible je také psáno, že víra v Ježíše nás zachrání a ne podle skutků

renton14 20.9.2016

Tak jednak nevěřící budou souzeni podle skutků a věřící budou odměněni za skutky, ale ospravedlnění před Bohem je z pouhé víry. Jak ale někdo řekl: Je to samotná víra, která není nikdy samotná. Takže: I ten zloděj na kříži byl ospravedlněn, a přitom neměl skutky. Protože je to Bůh, kdo odpouští hříchy. Ale dejme tomu, že když křesťan uvěří a žije 20 let, tak má takovou víru, která se projevuje i ve skutcích. To znamená jeho víra produkuje ovoce, a to ovoce v podobě posvěcení, skutků atd. Ale ty skutky kauzálně nezpůsobují spásu, ale jsou jako ovoce. A věřící jsou ospravedlněni z víry, přestože budou také odměněni podle skutků. Důležité je rozumět, že je to milost skrze víru v Ježíše Krista, co zachraňuje. A je to víra, která pak produkuje i skutky. Ale skutky jsou pouhým ovocem. A člověk za ně pak přijme odměnu od Boha. Říct ale, že je to víra + skutky, co způsobuje spásu, to je už jako říct, že smrt Ježíše na kříži a jeho vzkříšení není dostatečné pro spásu člověka a je ještě třeba to vylepšit skutky. Ne – Kristova oběť byla dostatečná. A jakmile Bůh povolá člověka, člověk přijde, uvěří a je ospravedlněn na základě pouhé místo skrze pouhou víru, sám o sobě si člověk záchranu nezaslouží, proto se tomu říká milost. A milost je vždy zdarma. A milost dává svrchovaně Bůh.

renton14 20.9.2016

Oprava: pouhé milosti (napsal jsem tam omylem slovo místo)

renton14 20.9.2016

Jinak tam od 11 verše se hovoří o souzení mrtvých. To se mluví o nevěřících. Všimni si, že ve 4 verši se mluví o prvním vzkříšení. To jsou věřící. Ti budou s Kristem kralovat 1000 let. Pak budou vzkříšeni mrtví a půjdou před soud. A ti budou souzeni podle skutků. A kdo nebude nalezen v knize života, tak bude vyvržen do pekla. Věřící jsou v knize života. // Ano i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedly zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Filispkým 4:3. Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10:20. // Ale v Bibli je více veršů o knize Života a Beránkově knize atd. Tam jsou zapsaná jména věřících už před založením světa. Ale nejsou tam jména nevěřících.

matty 20.9.2016

Já jsem odpustil všem. kteří mi dlužili několik desítek tisíc, aby je už nemuseli vracet, protože takhle by to chtěl i Ježíš, aby jsme odpouštěli. Jinak své nepřátelé mám rád, se za ně modlím a bojím se o ně, aby se nedostali do ohnivýho jezera, tak proto se za ně u Boha přimlouvám ;)

renton14 20.9.2016

Apoštol Pavel byl vyvolen přímo Kristem. A sám obhajuje své apoštolství, protože viděl vzkříšeného Ježíše. A také se nazývá apoštolem. // Nejsem snad i já svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy mé dílo v Pánu? 1 Korintským 9:1 Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. Římanům 1:1. // Dále pak argumentuje Korintským, že skrze něj byla mezi nimi demonstrována znamení apoštola. // Znamení apoštola byla mezi vámi uskutečněna ve vší vytrvalosti znameními, divy a mocnými činy. 2 Korintským 12:12 // Pavel sám sebe také nazývá posledním nebo nejmenším z apoštolů, a to kvůli své minulosti, že pronásledoval církev. Ale já věřím, že 12 apoštolů mělo specifický význam, a pak tu jsou další apoštolové a mezi nimi je nejdůležitější Pavel. Ale i Barnabáš je v Bibli nazýván jako apoštol. // Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha Skutky 14:14 // Pojem apoštol je širší definice. Je to někdo, kdo viděl vzkříšeného Ježíše a někdo, koho ježíš povolal k apoštolství. Nedělní školy nemají žádnou autoritu, pokud odporují Písmu. Především u nás v ČR, kde je křesťanství na velmi špatné úrovni. Lidé často nevědí čemu věří, a také proč tomu věří. Prostě všichni jen poslouchají kněze/faráře/pastory, a to je jejich autorita. Je třeba vždy jít do Bible a vědět čemu člověk věří, a proč tomu věří. My máme nést světlo a být ve všech ohledech lepší jak svět. A to se neděje, pokud člověk neumí odpovědět ani na základní otázky. Pak jeho víra vypadá, a možná i je, jako nějaká pověrčivost.

renton14 20.9.2016

Světlo světa je širší pojem než jen chovat se hezky. I ateisté se umějí chovat hezky – jsou snad oni světlem světa? Jak poznají lidé světlo? Podle úsměvů a milých odpovědí? To je málo. Je to součástí toho být světlem světa, ale je to málo. Do toho patří více věcí jako žít svatě (nepodílet se na hříších světa), milovat i své nepřátelé, nechovat v sobě nenávist, nemstít se, nastavovat druhou tvář, pomáhat lidem atd. Světlo světa je to, že máme zobrazovat Krista. Máme být jako On a ukazovat jeho nádheru. A to se projevuje i ve skutcích. Ale stejně máme být i solí světa. A sůl má chuť. Proto je třeba, abychom nesplynuli se světem a neměli stejnou příchuť. Neměli bychom žít jako svět, ale měli bychom zobrazovat Krista a jeho svatost tady na zemi. A ta sůl dělá i to, že odsuzuje zlo, které činí svět. Jinak: Křesťanství je radikální. Vezměte kříž a následujte mě – tak vyzývá Ježíš Kristus. Spousta jeho výzev jsou radikální. A když jsem mluvil o rodině, měl jsem na mysli křesťany, ne rodinu podle těla.

Víra v Boha není víra v ideji, že existuje Bůh. Ale je to nadpřirozená víra, která má v sobě sílu přemoci tento svět a jeho svody. Je to víra, která jde až na smrt. Toto je křesťanská víra. Cokoliv jiného je pověrčivost, která nikoho nezachrání. Víra je dar od Boha. Víru v sobě člověk sám ze svých sil nenalezne. // Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanům 12:3. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Efezským 2:8-9. // Ježíš je vším v životě křesťana. Doporučuji knihy a kázání Johna Pipera. Ten umí krásně hovořit o Kristu a jeho nadřazenosti. Pokud je Ježíš něčím, o čem člověk přemýšlí jednou týdně v kostele, pak nevěřím, že ten člověk je znovuzrozen. Všechno máme dělat k Boží slávě. Bůh má být na prvním místě každý den. Jak může být na prvním místě, když většinu života tráví člověk světskými záležitostmi? Nebo občas hřeší? Co ho víc zajímá? Fotbal, ženy nebo Bůh? Co je na prvním místě? To, co tam je, to je Bůh toho člověka. Pokud není na prvním místě Kristus, žije člověk v modlářství.

zvedavy 20.9.2016

Současný papež mi nepřijde špatný, lepší než ti před ním, čímž ty předchůdce nechci hanět. Samozřejmě je poplatný katolické tradici, ale vidím tu vstřícné kroky. Řada věcí pro mě jako nekatolíka nemá smysl, třeba ti svatí, i když Matky Terezy si jistě vážím. To byla skutečná víra i láska k Bohu a lidem, ať třeba v katolické tradici. Fakt je, že i v evangelických církvích (nerad slovo protestantských) je dost lidských výmyslů a tradic, co nemají původ v Bibli. A v mnohém je na tom katolík daleko volněji než nějaký evangelikál, co mu pastor něco nakazuje (názory pastorů se mnohdy liší, též denominací, v katolictví to je sjednocené). Co čtu výše, to jsou krásné řeči. Jinak možná lze papežovi nebo i těm předtím vytknout určité politikaření a snahu se zalíbit světu. Ale stejně to dělají i evangelikální denominace či pastoři, jen to má trošku jinou podobu. U politiků se tomu říká populismus, v církvi to je taktéž, nejen v katolické. Je fakt, že dost nevěřících nebo lidí, co o víře nemluví, žije daleko čestněji než lidi, co se k víře hlasitě hlásí. A taky jsou příjemnější. Nevím, jestli víra je v tom, že někdo je prohnaný, záludný, morous nebo hulvát, hlavně že se umí v kostele prezentovat jak vrchol zbožnosti. Copak se věřící taky nerozvádějí? Řemeslníky přes sbor jsem zažil asi nejhorší, co byli. Mizerná práce, nejdražší, pak ještě pomlouvali atd. Navázat byznys na církev, to nebyl jen středověk, to se dělá i dneska. Za souseda mít radši slušného člověka, co nelže, nekrade, nepodvede. Svaté řeči nic nestojí. Víra se pozná na skutcích, kdo nemá rád lidi, tak nemiluje ani Boha. Dost lidí si tady hraje na kazatele, nejde tu o diskuzi, ale pár lidí tu jen poučuje. Což je asi mimo původní záměr diskuzního fóra.

zvedavy 20.9.2016

Napadají mě aspoň 2 katolíci, co víru netají, ale zas o ní stále nevytrubují. Ti lidé žijou tak, že jsou příkladem. O tom nějak ta víra je, kdo špatně žije, tak i špatně věří. Nemusím brát tu jejich katolickou tradici, ale vidím opravdový život.

faghira 21.9.2016

Jestrab - To myslíš vážně, s tím, že ateista může být světlem tohoto světa bez Krista? Pak je to světlo falešné, které je od té druhé strany. I Satan se totiž vydává za anděla světla.

faghira 21.9.2016

jestrab - A myslíš, že i nekřesťan zná lásku agapé, jež je bezpodmínečná?

faghira 21.9.2016

Jetsrab - Nazývej si mě pokrytcem a čímkoli chceš, ale já vím, že jsi nepochopil Boží lásku a nepochopil jsi, co udělal Ježíš na kříži.

faghira 21.9.2016

Jestrab - jak v srdci uvažuješ? Byl to překlep!

renton14 21.9.2016

Jestrab: Ateisté fakt nejsou světlem světa. Protože všechny naše skutky jsou bez Boha před Bohem jako poskvrněné roucho. Vidím, že nepřijímáte slovo a chcete se jen hádat a argumentovat. Jen chci říct, že tvrdit, že Pavel nebyl apoštol, je už docela na hraně. Je to odmítnutí přímého svědectví Božího slova.

palcov 21.9.2016

Hm, zajímavé téma. Podle mě je nevěřící člověk, který to světlo z Boha v sobě záměrně popírá. Tak jde vysvětlit i to, že jsou nevěřící přitahování ke světlu samu (církvi, modlitebnímu společenství, atd) a dochází ke konverzi. Jinak apoštol lze chápat asi ve dvou rovinách, buď úzce jako 12 ustanovených apoštolů v Bibli a poté obecněji (vždyť i v Bibli je psáno >jsou snad všichni apoštolové?> 1K. 12, 29- apeluje na současníky) jako určitou funkci.

faghira 21.9.2016

Jestrab - Pokud je ateista přitahován k Bohu a začne číst a studovat Jeho slovo, začne upřímně věřit, tak se s ním děje proces proměny a pak je světlem druhým a hoří víc a víc. Ale ještě je třeba zmatený, dobře nerozumí Božímu slovu. Proto může mást i ostatní. Pokud ale někdo hlásá úplně jiné učení než Krista, tak to dobré, co má v sobě od Boha, akorát umlčuje a vytlačuje tím zlým. Potom čím horší je jeho charakter, postavený na bludu, tím méně může být světlem a pravdou druhým. Čím blíže je člověk Kristu, tím více září a naopak, to je logické.

faghira 21.9.2016

Jinak ateista, který uvěřil v Krista, se už nebude nazývat ateistou, ale křesťanem. Pak bude světlem druhým. Ale jak jsem napsala výše, je to proces proměny a není to ze dne na den.

renton14 21.9.2016

Jestrab: Mně už fakt přijde neuvěřitelný, že musím i na křesťanské seznamce obhajovat apoštolství Pavla. Jsem zvyklý, když se dohaduji s muslimy nebo heretiky, kteří odmítají vše, co napsal Pavel – pokud k nim tedy také nepatříte. Fakta zůstávají jasná: 1. Pokud věříte, že je Bible inspirované Boží slovo, pak musíte přijmout text, který tam je jednoznačně zjeven. 2. Pavel obhajoval své apoštolství v Bibli – například před Korintskými. 3. Bible používá pro Pavla titul apoštol mnohokrát. Další příklad: /// Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým [v Efesu] a věrným v Kristu Ježíši: Efeským 1:1. ///4. Pavel byl prostě apoštol. A byl povolán přímo Ježíšem. Stejně jako 12 apoštolů.

A co se týká ateistů, jestli mohou být světlem světa, tak nejzávažnější problém ve vašem uvažování je ten, že světlo světa používá Bible s odkazem na znovuzrozené věřící, ze kterých září Kristus. Ne však pro nevěřící. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, ale všichni lidé jsou také v Adamovi padlými stvořeními, které nehledají Boží slávu - Římanům 3:23. Bible používá silné výrazy o neobrácených lidech – děti hněvu, děti ďábla – jsou to doopravdy nepřátelé Boha. A když Bible mluví o tom, že někdo naplňuje zákon, tak jedině v Kristu je naplněn zákon. Zákon je totiž duchovní a vnější skutky, které může mít i ateista, nestačí. Proto poskrvněné roucho odkazuje na to, že na každém skutku je vidět otisk hříchu. Může Bůh použít ateistu k nějakému dobrému skutku – a teď jedině ve smyslu třeba záchrany věřícího, protože Bůh má jiný vztah ke křesťanům a jiný k něvěřícím – viz. Římanům 8:28-38 – ano! Ale pokud je Bůh, který působí, pak už to není nevěřící. Křesťané mají v sobě Ducha svatého a jsou tím světlem přirozeně, protože ukazují Kristovu slávu. Ateisté jsou přirozeně ve tmě. Co se týká Římanům 2:12-16, tak tato pasáž, dle tradiční interpretace hovoří o pohanech, kteří jakože mají dílo zákona ve svém srdci a jejich svědomí je obhajuje nebo zatracuje. Nicméně typicky je argument spíše ilustrativní, protože tělesný člověk nemůže naplnit Boží zákon – Římanům 8:7. Ukazuje, že pohané budou souzeni dle svého svědomí, až bude Bůh soudit svět skrze evangelium. Tato interpretace je ale možná. Je tu ale i další interpretace, která je také možná, a to, že jde o obrácené křesťany z pohanů. Tomu nasvědčuje především zbytek Bible, který dost výrazně napadá ideu těchto veršů, pokud je vezmeme doslovně a také hlavně od 25 verše vidíme, že ti, co činí zákon, jsou ti, co mají obřízku srdce – to jsou křesťané. Pavel zde argumentuje vůči židům a vůči tomu, že vlastnictví zákona nic neznamená, ale to, že zákon je naplňován a ten je naplňován v těch, co jsou v Kristu (Římanům 2:25-29, 8:3-4, 13:8-10). Je třeba mít biblický pohled na padlého člověka a používat biblický standard pro souzení toho, co je dobré nebo špatné. Ať u prvního nebo druhého výkladu však zůstává pohled na nevěřícího člověka stejný: Je to hříšník, který zoufale potřebuje Boha.

renton14 23.9.2016

Vy nejste ten, kdo definuje, co je nebo není standard biblické kritiky. Já jsem poskytl explicitní verše, které Boží slovo předkládá o Pavlově apoštolství. Vy to odmítáte. A ještě se arogantně opásáte výrazy jako kritické myšlení a objektivní myšlení. Objektivní myšlení je oxymóron. Vy nemáte myšlení, které je objektivní, ale subjektivní. Nikdo není neutrální. Vy nejste neutrální, a protože si chcete zachovat své nebiblické učení, které vás naučili v nedělní škole, vyžadujete najednou od Bible doslovnost, kterou Bible nemá. Každý kdo četl Bibli, tak se musel i seznámit s principy exegeze a hermeneutiky. Z textu je třeba vyvozovat význam z kontextu a ne dělat argumenty na základě tichosti – že se o něčem nemluví explicitně. Kromě toho Bible říká, že byl Pavel apoštol z Boží vůle – Efeským 1:1 – takže váše argumentace padá jak domeček z karet. Chtělo by to trochu kritického myšlení a základní znalost logiky – pojmy, která rád používáte při útoku na druhé, ale sám nevykazujete známky toho, že vám něco říkají. Nadále nehodlám tuto otázku řešit. Je to ztráta času.

faghira 23.9.2016

jestrab - Nevím, z čeho jsi to poskládal, ale nikde jsem tohle nenapsala - viz. Tvoje slova - nazýváš věřícího člověka ateistou. Vždyť je to hloupost, co píšeš, nedávalo by to smysl.

faghira 23.9.2016

jestrab - Ty si tak rád hraješ se slovíčky a zabýváš se nepodstatnými věcmi, až Ti uniká to, co je podstatné a důležité.

palcov 23.9.2016

ale no tak kluci. :) ono je to zajímavá otázka. Docela by mě zajímalo (a nemám k tomu dostatek informací), jak to vlastně mezi původními apoštoly a Pavlem probíhalo. Podle mého názoru - a uvědomuju si to nyní, když vidím tyhle spory - je apoštolát určité poslání, ne každý je k tomu povolán. A je povolán Bohem, proto Pavel píše >z Boží vůle apoštol> - tedy nesvědčí už sám o sobě, používá Boha za svědka. Nemohl by v tom lhát. Kdyby byl podvodník, nemohl by se na Boha odvolávat, myslím, že by to odhalili, a proto to i píše do těch epištol, jako svoje určité znamení. Neodvolává se na lidskou autoritu. Jo a ta katolická dogmata o očistci a podobně nebyla podle mého názoru vytvořena na základě vytržení jednoho verše z kontextu, ale na základě nepsané tradice a duchovní zkušenosti. Poté se zpětně dokazuje na písmu. Tedy ne přístupem >Je to v Bibli, tak to bude pravda>, ale >Je to pravda a proto to nalézáme v Bibli>. Ale moc jsem se tomu nevěnoval, tohle mě jen tak napadá. Názor na to ale nemá každý stejný a do vosího hnízda dál dlabat nebudu. :D

pokus 9.10.2016

No každý, kdo si přečte debatu mezi Renton14 a Jestřábem musí jasně vyvodit, kdo obhajuje biblické pravdy a kdo se chce jen hádat a prosazovat své bludné nesmysly. Nevím, jak Jestřába přesně pojmenovat, ale je to nevěřící, tedy nespasený člověk, který neuznává Bibli za inspirované, neomylné Boží Slovo. Je to NEVĚREC! Je to rádoby učitel a rádoby vykladač Bible! Jinak Jestřábův komentář k 2.Korintským 11:5 a 12:11 je NESMYSLNÝ a zcela VADNÝ. Apoštol Pána Ježíše Krista Pavel vůbec těmi veleapoštoly nemyslí těch 12 apoštolů spojovaných předně s Izraelem! Těch 12 apoštolů bylo jasně potvrzeno a povoláno samotným Kristem. Pavel těch 12 apoštolů jasně uznával a respektoval jako apoštoly /kdyby označil Pavel v 2. Korintským těch 12 apoštolů za ty veleapoštoly, tak by je neuznával za apoštoly!!!/! Viz jeho slova UVZ Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než jáUVZ /Ga1:16-17/ Pavel má na mysli v těch verších z 2. Korintským lidi, kteří se za apoštoly prohlašovali a přitom to apoštolové nebyli! Označuje je sarkasticky za veleapoštoly, protože se nejen lživě považovali za apoštoly, ale ještě k tomu navíc se nadřazovali nad pravé apoštoly Kristovy a tedy i nad těch 12 apoštolů a ostatní pravé apoštoly mimo těch 12 a upírali jim jejich apoštolství!!!! Byli to falešní apoštolové UVZ Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy UVZ /1.K 11:13/ Pokud si čtenář pozorně přečte 11.kapitolu 1.Korintským a mnou citované pasáže z Bible, nelze nic jiného o Jestřábovi říci, než že se u něj jedná o drzé překrucování a prachsprosté kupčení s Božím Slovem, a proto se na něj vztahují slova z 2.Pt 3:14-17 UVZ Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma. Vy milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti.UVZ Mimochodem z tohoto textu lze jasně vidět, že 12 apoštolů mělo láskyplný a bratrský vztah k apoštolu Pavlovi, když Petr obhajuje Pavla a stejně tak v 1. kapitole Galatským Pavel neupírá apoštolství těm 12, ani se necítí menší v apoštolství než těch 12 apoštolů / uvz mně osobně nic nepřidali uvz Ga 2:6 či uvz neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mne k apoštolství pro pohany uvz Ga 2:8/! Jelikož Petr napsal své listy až po spisech apoštola Pavla, tak tím co napsal Petr v 2.Pt 3:15-16, tak tím v podstatě potvrdil Pavlovo apoštolství, neboť uznal jeho spisy, ve kterých se Pavel prohlašuje za apoštola, za inspirované!!! Stejně tak i lékař Lukáš, který zapsal evangelium Lukáše a zaznamenal v něm jmenování 12 apoštolů, potvrdil Pavla za apoštola, když napsal knihu Skutků UVZKdyž to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli UVZ / Sk 14:14/

Uložit