Morálka

Jak se díváte na morálku, moralizování,které v našich kruzích je častější a častější........ napíšu vám svůj názor........ Tam kde je nedostatek morálky svědčí především o nedostatku lásky ve společnosti a když mluvím o Lásce myslím tím tu samou o které mluví Ap. Pavel.....takže tím chci říci to že dřív než já začnu kohokoli moralizovat.....chci se zeptat sám sebe....kde je tvůj soucit, laskavost,protože není místa v Božím Království pro toho kdo není milosrdný.Ježíš zaplatil za veškerou špínu, není potřeba ukazovat lidem jak hříšní jsou, je potřeba lidem ukazovat jak milovaní jsou.

Zalmik 23.1.2014

komentáře: (34)

amper01 25.1.2014

Zkusím nějak jednoduše a citlivě napsat, jak to chápu z Biblického pohledu. Vůči nevěřícím máme projevovat lásku a nic víc - prostě prezentovat Boha. Ale v kruhu věřících už je to jiné. Sice jsme dostali Ducha Svatého, aby On sám nás vedl, ale někteří už třeba ztratili citlivost na něj... No důvody mohou být různé, ale ve výsledku mnozí křesťané křesťané žijí v hříchu. A často už natolik, že to už sami ani nevnímají... Pak je naším úkolem tzv moralizovat. A když si to nedá do pořádku, tak třeba i vyloučit ze společenství. Je to neoblíbené téma, protože je tvrdé a zní tak necitlivě... Ale kolik sborů už má tu zkušenost, že od jednoho tvrdohlavce nahnije celý sbor? Čili shrnuto - obojí je správně. Láska vůči těm co rostou, moralizování pro Ty, kteří se vracejí ke svým zvratkům - viz Bible. Toliko hodně zobecněno...

zvedavy 26.1.2014

Katolická církev a její reprezentanti v politice lidovci (které klér doporučuje) mají tendenci lidem stanovovat pravidla, ať jsou věřící a nebo ne. To, co vnímají jako správnou morálku, to chtějí ustanovit do zákonů a pravidel pro všechny, nezávisle na jejich víře. To je myslím špatně. Povolání má být svědčit o Kristu a ne nevěřícím vnucovat morálku. Ale dost lidí z církve (jakékoli) má tendenci druhé umravňovat a vychovávat či poučovat. To je myslím špatně taky. Každý má spíš než o třísku v oku svého bratra dbát radši o břevno ve vlastním oku. Ježíš nikoho k moralizování a sudičství nenabádal, přesto mnoho nevěřících lidí vnímá věřící jako tvrdé a pokrytecké moralisty a nejhorší na tom je, že to je skutečný obraz velké části křesťanů či lidí v církvích. Je zajímavé, že v reakci na moralizování dokáže někdo ihned zmínit, že je potřeba některé lidi vylučovat ze sboru. Ano, i tohle Bible uvádí. To že má každý soudit hlavně sebe, to je dle mého základní pravidlo. Vyloučení ze sboru chápu jako něco, co běžnou praxí není a vůbec být nemá. Jsou lidi, kteří přejdou ten Ježíšův výrok a jejich doménou je zkrátka moralizování a kárání druhých vč. vylučování, kdo se jejich diktátu nepodřídí. Tahle praxe je typická naopak pro ty nekatolické, tj. evangelikální křesťany.

amper01 29.1.2014

Tady bych jen podotknul, že zřejmě hodně záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem MORALIZOVAT. Protože i to se dá provádět a chápat vícero způsoby. To ve smyslu povyšeneckém, aneb SOUDIT nám nepřísluší - viz nesuďte, abyste nebyli souzeni - nejprve odstraň trám z vlastního oka. Ve smyslu VYUČOVAT je naopak potřebné - vždyť to dělá i sama Bible! A ještě mě napadá třetí způsob - dle dvou nejdůležitějších přikázání nové smlouvy - MILUJTE. Tzn v pokoře nabídnout pomoc... Ale člověk dostal svobodnou vůli a může se sám rozhodnout. A pokud se rozhodne nevrátit se k Ježíši - třeba žvot ve smilstvu a nechce to řešit - tak je krajním, ale nutným řešením třeba i vyloučení, protože jinak se to šíří... Pro ZVEDAVY - Bůh take stanovil pravidla všem lidem, bez ohledu na to, jestli jsou veřící nebo ne a platí pro všechny bez rozdílu... Ale souhlasím, že naším posláním je v první řadě šířit Ježíše. Pak už ale nastupuje se svým moralizováním Bůh - se svým slovem - Biblí a taky kazatelé se svým moralizováním - vyučováním........

mimisenka 30.1.2014

Myslím, že je rozdíl mezi moralizováním a moralizováním. Jedna věc je, na hřích upozornit a druhá věc je ho tomu dotyčnému omlátit o hlavu s obrovským zadostiučiněním, že jsem udělal to co mi má >křesťanská povinnost ukládá>. Každý by si nejdříve měl zamést před vlastním prahem a pak až se starat o problémy druhých. ale jak jsem si přečetla předchozí příspěvky tak jste v podstatě napsali to samé. Jen bych chtěla dodat, že žel je to velký trend. Docela mě zarazilo když jsem dala dotaz do fóra sesypalo se na mě několik zajímavých reakci a upřímně, chápu, že to bylo myšleno dobře, ale občas je třeba se zamyslet nad tím, jak se to podá. Máme vyučovat, ne poučovat. Podle mne je důležité se zkusit vcítit do dotyčného, kterého vyučujeme a zkusit si představit jak by bylo nám.

pokus 1.2.2014

Zajisté je potřeba nespaseným lidem, ukázat jim na to, že jsou hříšní UVZ všichni zhřešili a chybí jím Božím slává UVZ/Ř3:23/ či UVZ smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili UVZ /Ř5:12/, tedy že jsou UVZ mrtví ve svých vinách a hříších UVZ /Ef2:1/ a spějí do věčného zahynutí, neboť svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadí hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu /Ř2:5/. Má jim být hlásáno, že UVZ všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva UVZ /Ř3:23/ ale nesmí chybět následující verše UVZ jsou však zdarma ospravedlňování jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v Jeho krev UVZ/Ř3:24-25/. NESMÍ BÝT HLÁSÁNO JEDNO BEZ DRUHÉHO!!! Tudíž je potřeba usvědčit dotyčného z toho, že je hříšníkem a poté mu hlásat milostivá slova, která spočívají v milostivém výkupném díle Krista Ježíše na kříži. Tedy v jednou provždy přinesené dokonalé oběti Krista za hřích, díky které dochází dotyčný hříšník zadarmo, bez vlastního přičinění, ospravedlnění před Bohem!! Tedy na základě víry v Krista Ježíše ukřižovaného/1.K1:23;1.K2:2/ dochází poté uvěřivší hříšník SPASENÍ!!! Tohle ale není moralizování nespasených lidí! Moralizovat nespasené lidi se tak akorát snaží ta pokrytecká znemravnělá katol. církev a řada jiných státních církví, jak bylo zmíněno výše a to i prostřednictvím politiky a přitom si chce či chtějí ještě zákeřně usurpovat autoritu Boha!!! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMAJÍ BÝT MORALIZOVÁNÍ NESPASENÍ LIDÉ V TOM SMYSLU, ABY ŽILI NĚJAKÝ HODNÝ ŽIVOT KRISTOVCŮ (TEDY MRAVNĚ)! JIM MÁ BÝT POUKÁZÁNO NA JEJICH HŘÍŠNOST A MÁ JÍM BÝT KÁZÁN JEŽÍŠ KRISTUS UKŘIŽOVANÝ, A AŽ POTÉ CO UVĚŘÍ JIM MÁ BÝT V LÁSCE POUKÁZÁNO NA TO, CO JE HODNO ŽIVOTA BOŽÍHO DÍTKA!!! ODST Co se týká posuzování a souzení lidí či odsouzení hříchu v místním společenství v Kristu spasených lidí = Kristovců/v žádné denominaci/, tak je potřeba v lásce upozornit na hřích, který se mezi nimi vyskytl a je potřeba ho jak v mysli, tak i v praktickém obcování daného místního společenství Kristovců odsoudit a zavrhnout! Pokud není sjednána náprava po několikerém napomínání, usvědčování Božím Slovem dotyčného hříšníka, je poté nutné nekajícího hříšníka vyloučit z místního společenství /1.K5:2/. Pokud poté bude litovat svého hříchu, tedy učiní pokání, má být do společenství věřících opět v lásce příjmut, aby nebyl ztrápen zármutkem /2.K2:6-8/! K těmto zákrokům je potřeba moudrosti duchovně vyspělejších bratří, kteří věc spravedlivě prošetří a předloží před celé shromáždění, jak bude v dané věci naloženo, a poté celé shromáždění danou věc jednomyslně schválí!!! Vyloučení dotyčného ze společenství by jistě nemělo být na denním pořádku, ale mělo by být použito v krajním případě, kdy ostatní kárná opatření/trpělivé usvědčování Božím Slovem/ se ukážou jako marná! Co se týká posuzování lidí ve společenství Kristovců=v místní církvi, tak je něco zmíněno o tomto předmětu v článku na http://www.poutnici.com/co-a-jak-mame-vedet-abychom-spravne-posuzovali-a-soudili.html

pokus 1.2.2014

Jinak bych chtěl podotknout, že většinou když je někde vykonána v těch pokryteckých církevnických systémech kázeň, tak je vykonána většinou špatně a většinou je ukřivděno upřímně věřícímu člověku, kterému bylo buď něco nejasného, nebo se nechtěl správně podřídit nějakým církevnickým lidským doktrínám. V předešlé reakci jsem psal o kázni dotyčného hříšníka v Biblickém společenství v Kristu spasených jedinců. Pro dnešní dobu je spíše situace žel zcela opačná, kdy je v bídném morálním stavu celý sbor=církev, tedy kde hřeší celý kolektiv, ať už v těch mravních věcech nebo spíše v těch Božích věcech, kde jsou zastávána nějaká mylná učení, či dokonce bludy! Poté nezbývá dotyčnému jedinci, který bude poukazovat věrně a trpělivě po určitou dobu na zpronevěru jistým Božím pravdám v daném společenství, než se oddělit od hřešícího kolektivu a začít se scházet s věřícími, kteří usilují ZACHOVÁVAT/nikoli vytvářet/ jednotu Ducha/Ef 4:3/ toho jednoho Těla /Ef4:4/, tedy kteří se chtějí scházet v duchu a pravdě /J4:24/! Ne pouze na základě jedné pravdy v Bibli ale ve vší pravdě!! UVZ Každý kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost UVZ /2.Tm 2:19/ UVZ Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej UVZ/2.Tm 3:5/

Erik83 1.2.2014

Pokora, pane pokus, to je to co chybí Vašemu příspěvku. Píšete o usvěčování ostatních z hříchů a jejich následném vyloučení ze společenství. Usvědčování lidí z hříchu je vysadou Boha. Vy se máte zaměřit na svou hříšnost a s tou pracovat. A tím spasením, které máte uvedené v profilu, bych si na Vašem místě nebyl tak jistý. O tom zda-li jste ho hoden rozhoduje také někdo jiný. K poznámkám na adresu katolické církve se vyjadřovat nemusím... i zde vládne bulvár a většinový názor neznalé společnosti. Přeji hezký den.

pokus 2.2.2014

Erik83: Co se týká jistoty spasení dávám zde odkaz, který zde jasně vyvrací ten katolický blud, který zastiňuje lidem pravdy Slova Božího ohledně spasení a poté i jistoty ze spasení http://evangel.sweb.cz/#Jistota spasení !!! Ohledně dalších věcí, jsem se rozepsal zde http://justpaste.it/e9zk

pokus 2.2.2014

Znovu ten odkaz snad to vypíše lépe http://evangel.sweb.cz/#Jistota spasení

pokus 2.2.2014

Hmm tak jen takhle http://evangel.sweb.cz/ a jedná se o článek 3 Jistota spasení

Zalmik 3.2.2014

já jsem tím spíš myslel to, byl jsem v jakémsi rozpoložení, že jako křesťané často ukazujeme na hříchy světa a lidí ......myslím pokus . že pokavad se budem prezentovat milosrdenstvím a ukazovat lidem na Ježíšovu Lásku tak lidé pochopí ,že jsou hříšní, asi ne všichni jde mi spíše o skupinu lidí ,kteří jsou v takové situaci že opravdu jen láska jim poodhalí světlo Lásky Otce....které pak amper01 následně sám otec vychovává vždyk kdyby se nám nedostávalo takové výchovy nebyli bychom jeho děti tudíž po mé zkušennosti v životě křestana opravdu když mě někdo ukáže na moje chování a cestu kterou se beru už z principu to nezamítám ale jdu s tím k Bohu ,aby to rozsoudil nikdo nemá patent na moralizování....my se máme povzbuzovat ke každému dobrému dílu......jsem ted unavenej z práce a moc mi to nemyslí.....napíšu vám kus svého příběhu....byl jsem na farmě pro drogově závislé...jsem 18 let čistej a v tu dobu na farmě uvěřili všichni kdo tam byli.....ale nikdo ne na základě vědomí své hříšnosti, ale na základě lásky a naděje nového života a svobody a věčného života těm kteří uvěří.....ap. Pavel pro mě podstatně napsal jistotu spasení v jedné větě... vyznáš li svými ústy že Ježíš je Pán a v srdci uvěříš že byl vzkříšen-jsi SPASENÝ- tzn , že jsem v knize života. A pokavad si uchovám víru až do konce života a Bůh mě v tom pomáhej.....nikdo a nic to už nemůže změnit. Můj Bůh Láska jest...:)

amper01 4.2.2014

ZALMIK: krasne shrnuto... Své hříšnosti si je vědom i každý nevěřící, na to není třeba poukazovat. My máme prezentovat to, co každý neví - že i jeho/jí Bůh miluje!

Zalmik 4.2.2014

amper01: přesně tak :)

pokus 5.2.2014

Zalmik, amper01: Připadá mi z vašich slov, jako byste nečetli Bibli/věřím, že ji čtete a snad jste spočinuli vírou i na Kristově díle na kříži, tudíž jste poté spasení jedinci/. Někteří lidé zajisté nemají vědomí toho, že jsou hříšní. Cítí se jako spravedliví! Těm zajisté musí být poukázáno na jejich hříšnost! Tomu typu lidí, kteří mají hluboké vědomí své hříšnosti, nemusí být poukázáno na jejich hříšnost, ale stačí jim hlásat Krista Ježíše, který i za jejich hříchy zemřel na kříži, a pokud tomu uvěří, dojdou spasení Možná jsi tohle myslel tímto UVZmyslím pokus . že pokavad se budem prezentovat milosrdenstvím a ukazovat lidem na Ježíšovu Lásku tak lidé pochopí ,že jsou hříšní, asi ne všichni jde mi spíše o skupinu lidí ,kteří jsou v takové situaci že opravdu jen láska jim poodhalí světlo Lásky OtceUVZ, ale stejně mi z tohoto tvého vyjádření plyne, že chceš pouze hlásat Boží lásku ke všem lidem, bez Kristovy oběti za hříchy a tedy bez poukázání na hříšnost lidí. Boží milosrdenství nelze vyjevit bez zmínky o bídném stavu člověka! Zajisté je z pohledu Bible zcela vadné napsat, že Bůh miluje nespasené lidi! Jak by Bůh mohl mít zalíbení v nekajících hříšnících? Co je to za nesmysl, či dokonce bludné tvrzení? UVZ Ježíš mu odpověděl: >Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.UVZ Tento verš se vztahuje výhradně jen na Boží děti, tedy na v Kristu spasené jedince! Jak by Bůh mohl milovat nespasené lidi, kteří z něj dělají lháře? UVZ Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.UVZ Nebo podobně UVZKdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.UVZ Je správné tvrdit, že Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka /Ezechiel 8:32, 33:1, 2Pt3:9/ a tedy chce, aby všichni lidé došli spasení /1.Tm 2:4, 2. Pt3:9/, ale je zcela bludné tvrdit, že Bůh miluje nekajícího hříšníka či bez rozdílu všechny lidi na světě!!! Bůh Otec miluje pouze své děti, kterými se dotyční stali díky víře v Krista Ježíše obětovaného na kříži UVZ Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.UVZ Na vyjasnění ohledně věcí, co psal předtím Zalmik jsem reagoval zde http://justpaste.it/ebfx

Erik83 6.2.2014

Pane pokus, jsi dost popletený. Mě zas příjde jako bys tu Bibli četl, ale nepochopil ani slovo. Tak 1. Ty nemáš právo, natož pak povinnost poukazovat na něčí hříchy. Máš se starat o své provinění a pouze svým chováním máš jít příkladem pro ty hříšné aby si to uvědomili. Za 2.To, že uvěříš v Ježíše Krista je pouze první část cesty ke spasení, taky v tom musíš vytrvat a o spásu můžeš přijít. Takže nevím kdes nabral, že když uvěříš, tak máš hotovo. Za 3. a to je to nejdůležitější, Bůh miluje všechny lidi bez rozdílů a doufá, že se jednou každý obrátí. Asi jsi nepochopil o čem je nový zákon. Skrze oběť Ježíše na kříži jsme dostali všichni do jednoho šanci na spasení. Nejspíš se nedokážeš smířit s tím, že kdejaký zloděj a lump má v podstatě stejnou šanci na spasení jako ty. A když už tu tak předhazuješ části z Bible, tak tady je jedna.... První budou poslední a poslední budou první..... Pokus, nejsi ani lepší, ani horší. Preji hezký den :-P

zvedavy 6.2.2014

Musím zareagovat, co tu psal Pokus. Je to totiž přesně naopak, souhlasím že tento člověk sice Písmo přečetl, ale vůbec nepochopil. Bůh miluje všechny lidi, právě i ty nevěřící, nespasené. Nevěřící lidi a jejich styl života bez Boha, to Bible nazývá světem. A je přece psáno, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný. Nevěřící, ti jsou jak ztracení synové a když přijdou k Bohu, tak z jednoho se Bůh raduje víc než z 99 spravedlivých. Tak nějak to chápu. A ještě něco, někde je psáno, že Bůh se staví proti pyšným lidem. To byli samospravedliví farizeové tehdy a takový typ lidí je i dnes, byli nepřáteli Ježíše i Boha Otce. Milost dává Bůh pokorným, Ježíš přece jedl s celníky a nevěstkami. Jednou budou v nebi ti bývalí zloději, podvodníci a nevěstky a naopak tak nebude spousta náboženských pyšných lidí. Ti nemilují lidi kolem sebe a tudíž nemilují ani Boha.

amper01 7.2.2014

Mohli byste nechat toho vzájemného obviňování, kdo Bibli četl nebo nečetl? Bůh nás stvořil rozličné. A je to znát i u čtení Bible - každý ji čte z jiných pohnutek, pode jiného klíče a každý pochopí co čte trochu jinak - podle vlastní povahy, pak podle poznání, jakého se mu dostane a dle dalších faktorů... A právě proto že jsou lidé rozliční se ani nedá říct, kdo pochopil správněji. Je tady příliš mnoho proměnných na to, abychom vedli takovéto žabomyší války. Takže za sebe bych to napsal asi takto: ve společnosti, kde se pohybuji já vnímám, že mají teorie a moralizování plné zuby... Ale sledují, jestli podle toho v co věřím i žiju a dle toho si dělají obrázek a sami někdy rozhovor stáčejí... Ale neříkám, že to tak platí všude - jiný kraj, jiný mrav. Ježíš také nejednal se všemi stejně - k různým lidem měl různý přístup... Při psaní tohoto se mi otevřela Bible v tomto místě: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí...  Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Titovi 3:3-5

amper01 7.2.2014

Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
 Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
 Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.
Koloským 3:12-17

Erik83 7.2.2014

Nemyslím si, že tu někdo vede válku v jakékoliv podobě. Jde pouze o debatu a výměnu názorů. Možná to někdy vypadá trošku ostřeji, ale ja to spíš vnímám jako další možnost rozšířit si obzory a poučit se. To poslední co by někdo chtěl na křesťanském serveru jsou rozbroje. Před Bohem jsme si všichni rovni :)

zvedavy 7.2.2014

Souhlasím s posledním příspěvkem. Vyjádřím se i za sebe. Dost mi vadí postoj, kdy někdo přehnaně zdůrazňuje, že je znovuzrozený, u druhých naopak znovuzrození zpochybňuje. Případně řekne, ano, ten je taky snad znovuzrozený, ale tohle vidí špatně. Přitom se považuji za znovuzrozeného a vím, že v církvi jsou i lidi, kteří víru nemají, tedy nejsou znovuzrození. Nemáme ale vytrhávat plevel z pšenice. Sebevyvyšování a tvrdá kritika druhých, to fakt ne. Pak si nemyslím, že člověk si může Boží lásku zasloužit, tj. že Bůh miluje jen ty, co jsou znovuzrození. Věřím že Bůh miluje všechny lidi, právě za ty neznovuzrozené Kristus z Boží lásky zemřel. Tvrzení, že Boží láska je jen pro někoho a pro někoho ne, to považuju za nejhorší blud. Tolerantní jsem, respektuji že katolíci něco učí a dělají jinak, adventisti mají zas jiné věci atd. O řadě věcí je možné diskutovat, proto asi vznikly různé denominace. Ale o určitých věcech diskutovat nejde, Co popírá určité věci, to je blud, pýcha a kdo ví co, ale ne křesťanská víra. Tak jako nejde diskutovat o Boží existenci, to musí člověk brát za dané a buď tomu věří a je věřící a nebo ne. Tak nejde diskutovat o tom, jestli Bůh miluje jen některé a nebo všechny. Co popírá Boží lásku ke všem lidem, tak pro mě je mimo rámec křesťanské diskuze. To jde vysvětlovat nevěřícímu, ale to není rovnocenný křesťanský pohled.

pokus 8.2.2014

Erik83, zvedavy: V žádném případě se tato má reakce nevztahuje na ampera01 či Zalmika, s kterými si rád ujasním určité věci dle Božího Slova, či jak co bylo myšleno. Reakce je zde http://justpaste.it/ec9h

Zalmik 9.2.2014

Hele já nejsem moc spisovatel.................tady jeden příklad: co myslíš že získal milost odpuštění nebo odsouzení??? http://www.youtube.com/watch?v=NiCJfs16g5s

zvedavy 9.2.2014

reakce na odkaz, které mě a Erikovi poslal Pokus. V rychlosti jsem to přečetl. Je tam plno pýchy a sebeklamu a současně sudičství a moralizování druhých. Jednotlivosti rozebírat nebudu. Člověk, co tu píše pod nickem pokus, tak mi přijde úplně mimo. Ohání se náboženskými frázemi a verši, které vytrhává z kontextu, co se mu nehodí, tak najednou nevadí, že Písmo tak jasně hovoří (např. nejedení krve). Nejhorší je ale ta pýcha a velikášství, musím zopakovat, že tento člověk v podstatě není duševně zdráv. K tomu pak i ta agresivita vůči druhým, ke které zneužívá náboženský jazyk a občas i verše z Bible. Já prý jsem jehovista, protože jsem se zastal sektářů - katolíků a adventistů. Jsem evangelické víry, než katolíci vidím věci jinak, tak jak učí reformace. Ovšem ani Hus, ani Luther, Kalvín a další pro mě nejsou neomylnými učiteli. Neomylné je pro mě Písmo. Katolíků, kteří nejsou jen kartotéčními členy a z víry se snaží žít, těch si vážím. Poznal jsem v té církvi řadu vynikajících lidí, někteří mi byli či jsou vzorem v dílčích věcech. Adventisté možná některé sektářské rysy vykazují (i když nejsou tak netolerantní jak >pokus>), ale o Ježíši Kristu učí jasně, že je třeba se znovuzrodit, jak je to v Bibli, že Ježíš je Boží Syn. To, že nevěří v peklo, to je blud, ale považuju ty lidi za křesťany. Co je >pokus> zač, to nevím. Kdo popírá Boží lásku, chce ji přiznat jen některým lidem, tak to je dle mého názoru hereze maxima. Jestli je tento člověk křesťan, to nechci soudit, je to ale bludař, co popírá Boží lásku. Pokud stále mluví o sektářích, měl by se podívat do zrcadla a jednoho by tam uviděl. Člověk, co nemiluje druhé lidi, tak nemiluje ani Boha, tak nějak to v Písmu stojí. Tento člověk nemá lásku k Bohu, jeho víra je jak víra ďáblů, co věří, že je jeden Bůh, ale hrozí se toho. Dle apoštola to je mrtvá víra. Víra bez lásky totiž je mrtvá, i ďábel věří, ale nemiluje. Jinak v zásadě souhlasím se zakladatelem diskuze, že přesvědčovat lidi o Bohu se nemá dělat tak, že se moralizuje a >prudí> druhé lidi. Svět moralizování zná a nikoho to k Bohu nepřivede. Ztracení potřebují slyšet o Boží lásce a někteří na základě toho uvěří. Tak jednal Kristus. Věřím ovšem, že proti vlkům je třeba se ostře postavit, tak jako apoštol Pavel se stavěl proti falešným učitelům a apoštolům, kteří předstírali, že jsou poslové Kristovi.

Erik83 9.2.2014

A proto je strašně nebezpečné pokoušet se poučovat lidi o Božích plánech a postoji vůči lidem. Je jen málo lidí co jsou povoláni od Boha a mají specialní ochranu ducha svatého pro věci vyučování a vykládání evangelia. Samozvanci jsou snadná kořist pro zlého. Učit se, rozmlouvat, popřípadě vyměňovat názory, ale v žádném případě nepoučovat!!!

zvedavy 9.2.2014

Ano, s tím jen souhlasím. Chce to zkrátka pokoru, nechat učit nejdřív sebe a pak snad až ty ostatní. Taky jsem poznal jednoho nepoučitelného člověka, vše ve sboru kritizoval, pak odešel. Člověk, který nikdy fakticky nepřijal poučení či vyučování od druhého a cítí se povolaný učit ostatní. Ve skutečnosti jen vlastní nadutost a pýcha a taky sebeklam. O jeho povolání nebyl přesvědčený snad nikdo, krom něj samotného ... Když odcházel, tak udělal dosti zla kolem sebe.

pokus 11.2.2014

Asi to bylo myšleno na mě, tak dopovídám. Ale jen krátce, neboť nestíhám. S písně mi plyne, že se jednalo o nějakého vězně, který uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele. Nemíním posuzovat, zda dotyčný byl vskutku spaseným jedince, tedy zda skutečně spočinul vírou na Kristově oběti položené za něj na kříži, neboť ho neznám, neviděl jsem ho, nemluvil jsem s ním, nic o něm nevím, tudíž nic nemohu tvrdit! Mohl se hlásit ke Kristus jak chtěl a spasený být nemusel, pokud mu unikal Kristus Ježíš ukřižovaný, a nebo taky mohl upřímně vskutku spočinou na oběti Pána Ježíše na kříži a došel spasení! Záleží výhradně a pouze na PŘEDMĚTU VÍRU /Kristus Ježíš ukřižovaný jako oběť za jeho hříchy/ nikoli na tom jak uvz MOC uvz je dotyčný HŘÍŠNÝ /Lk13:1-5,Ř2:10-20,Ř3:23/!! Pokud jakkoliv velký hříšník uvěří, že i za něj Kristus prolil svou krev, kterou ho draze vykoupil, dochází poté spasení, je Božím dítětem a přešel již ze smrti do života a ponese znaky toho nového života, tedy znaky v Kristu spaseného jedince!! Myslíš si, že dokonalá oběť Pána Ježíše bez vady a poskvrny, a tedy jeho předrahá krev, která je cennější než stříbro či zlato /1.Pt 1:18-20/ nedovede dát dostatečné výkupné za jednoho hříšníka, když její hodnota postačuje na vykoupení všech hříšníků /1.J 2:2/, kteří kdy chodili, chodí a ještě budou chodit po Zemi? Zajisté, že Kristova oběť je postačující pro jakkoliv velikého hříšníka, neboť PRÁVĚ kvůli takovým lidem byla přinesena! Kristus neprolil svou krev za spravedlivé, ale kvůli hříšníkům, tedy kvůli všem lidem!!! UVZ je to jistá pravda-kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky!UVZ /1.Tm1:15/ UVZ Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky UVZ/Mk2:17/ Kdo se poté vírou chopí Kristovy prolité krve na kříži, tedy Jeho vykupitelského díla, dochází spasení!/Ř5:6-11/

pokus 11.2.2014

Zvedavy: Z tvých slov zde napsaných jasně plyne, kdo je tady zmatený. Jinak sis na teleshoppingu koupil hodně výkonný mixér od Horsta Fuchse/minimálně nad 1 kW/, kterým tady mixuješ dohromady některé Pravdy Božího Slova s tvými bludy a pak tu šíříš pouhé lži ať už o mé osobě, či v dalších věcech! Dále tu pleteš pojmy jako sektář s bludařem! Já použil jen jeden a lze vidět, že nevíš pořádně, co znamenají! Dále já o tobě netvrdil, že jsi jehovista, ale že se domnívám, že jím jsi, neboť lpíš na židovském Zákonu ohledně nejedení krve, což jsem v rubrice UVZ Křesťan a tetováníUVZ biblicky doložil, že Křesťan smí jíst krev a ten kdo nutí druhé, aby zdržovali jedení krve, odvádí věřící od Krista!!! Hlavním důvodem proč se domnívám, že jsi jehovistou, je to, že jsi neodpověděl na to, zda věříš, jestli je Ježíš Kristus Bohem, neboť právě v této věci jsou jehovisté bludní. Pokud tomu nevěříš, tak jsi poté BLUDAŘEM a nemůžeš být spaseným jedincem!!!! Ohánění se Božím Slovem, či Jeho obrana, není se oháněním náboženskými frázemi! To tu děláš pouze ty! Nemá smysl na tebe dál reagovat, neboť zde platí více než jasně 1.Tm 2:16-18 a každý, kdo si přečte to, co jsem tu napsal, především si přečte části Písma, na které jsem zde odkázal, nebo které jsem zde přímo citoval, a porovná to s tvými tlachy, pozná vskutku, jak tomu je. Jinak, když jsem se šel cituji te: UVZ podívat do zrcadlaUVZ dopadlo to takhle http://www.youtube.com/watch?v=0d3rbQOQtuA

pokus 11.2.2014

Jinak ta píseň nevyjevuje dobře evangelium Boží milosti, neboť se v ní pouze sentimentálně zpívá o lásce a milosti, bez toho aniž by bylo poukázáno na to, v čem se projevila ta Boží láska a tedy v čem je ta milost, tedy v dokonalé oběti Krista Ježíše na kříži, v jeho vykupitelském díle, v prolité krvi, za hříšné bídné lidi, kteří jsou mrtví ve svých vinách a hříších, a že každý dotyčný hříšník, který se Kristova díla na kříži chopí vírou, dochází zdarma, z milosti, spasení, tedy věčného života!!! O tom všem jsem již, ale tady v rubrice psal! No a ještě jsem si všiml, že ta píseň není myšlena pouze na vězně, ale na všechny lidi tohoto světa, neboť se tam zpívá o tom, že stejně všichni jsou otroky tohoto světa/správně má být řečeno, že jsou otroky hříchu J8:34/ a tedy v tomto smyslu jsou všichni nesvobodní a tedy ve vězení!!!

zvedavy 12.2.2014

Nebudu reagovat na vše, to fakt ne. Ale zopakuju, nemám rád, když někdo se pasuje na soudce, kdo je znovuzrozený a kdo není. To je příznak největší pýchy a arogance. Uvedu radši verš, nebo jen jeho část: >Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha>, Znovuzrozený je ten, kdo věří, že Ježíš je Kristus, to říká Bible. Nepotřebuji dále, aby někdo další to posuzoval a schvaloval. Pokud někdo věří v Ježíše, že je Boží Syn a Mesiáš, tak pro mě je znovuzrozený člověk.

pokus 14.2.2014

ZVEDAVY: Ještě poslední ujasnění, hlavně ohledně toho, jak si kdo představuje Ježíše pod pojmy Syn Boží a Mesiáš/Kristus/!! UVZNebudu reagovat na všeUVZ Ano na vše nemůžeš reagovat, nebo spíše na nic nemůžeš reagovat, neboť nic, co tady píšu, není v rozporu s tím, co je zapsáno v Bibli, a proto nemůžeš na nic z toho, co tady píšu reagovat a biblicky to poté vyvrátit! Proto tvá slova jsou prázdné tlachy. KDYŽTAK NĚCO MÉHO ŠPATNÉHO, CO JE V ROZPORU S BIBLÍ/NIKOLI S TVÝMI OSOBNÍMI NÁZORY/ OCITUJ A POTÉ TO DOLOŽ BOŽÍM SLOVEM, JAK TOMU VSKUTKU JE, NEŽ ZAČNEŠ TADY NESMYSLNĚ TLACHAT!! Pokud tady na něco reaguješ, tak každý, kdo si tvé reakce přečte, musí poznat, že zde jenom lžeš a píšeš totálně mimo to, o čem píšu tady já a akorát mi chceš vnutit své tlachy, které zde netvrdím! Mám na mysli předně toto UVZ Ale zopakuju, nemám rád, když někdo se pasuje na soudce, kdo je znovuzrozený a kdo není UVZ. To, co tady lživě tvrdíš, jsem tady nedělal. Zajisté, že člověk, kterému nepostačuje dokonalá Kristova oběť na kříži ke spasení, ale potřebuje se vykázat před Bohem ještě svými skutky, nemůže být spaseným!!!! JE MRTVÝ VE SVÝCH VINÁCH A HŘÍŠÍCH, i když se bude zaštiťovat pokrytecky Kristem ukřižovaným. Kdyby se vskutku totiž zaštiťoval pouze obětí Pána Ježíše Krista na kříži, zajisté by poté nemluvil o potřebě přidat něco k tomu ze svých dobrých skutků, aby došel spasení. Tohle ale není mé rozhodnutí o dotyčných, zda jsou či nejsou spasení. Je to vyřčení toho, co tvrdí Bible a tedy Bůh! Tudíž máš v tom pěkný guláš a opět se zde potvrdila slova z 2.Pt 3:16. Podobně, kdo nevěří, že Ježíš Kristus je tím samým Bohem, který stvořil svět svým slovem, zajisté není spaseným jedincem v Kristu Ježíši, ale je to zákeřný BLUDAŘ, který sice může tvrdit, že Ježíš je Mesiáš, tedy Kristus a Boží Syn a na základě verše UVZ Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z BohaUVZ si poté zákeřně činí nárok na titul Božího dítěte, ale pokud předně v pojmech jako Mesiáš/Kristus/ či Boží Syn, nevidí Ježíše jako Boha/1.J5:20/ ale pouze jako člověka, JE TO ZÁKEŘNÝ BLUDAŘ, který zajisté není spaseným jedincem, tedy není Božím dítětem, platí zde o něm slova UVZ Vyšli z nás, ale nebyli z nás UVZ /1.J2:19/ a čeká ho odsouzení do věčného zahynutí, kde bude pláč a skřípění zubů! POKUD nevěříš, že Ježíš Kristus je Bohem, tak nic jiného pro tebe není a jsi BLUDAŘ! POKUD věříš, že Ježíš Kristus je Bohem a postačuje ti k tvému spasení pouze Jeho dokonalá oběť na kříži bez potřeby se ještě k Ní přičinit svými skutky, abys došel spasení, tak to potom jasně vyjádři a nečestně mě neobviňuj, a nepřekrucuj zde Boží Slovo a mluv poté o sobě jako o znovuzrozeném, tedy spaseném jedinci!!! JINAK TI TO ALE NENÁLEŽÍ!!!

zvedavy 16.2.2014

jestrab: Teď (ne večer) jsem se dostal k odpovědím. Je toho tady psané strašně moc. Docela jsem se zděsil, co tu jeden pomatenec a bludař píše. On mě tu napadá na více diskuzích. Jemu odpovídat nehodlám, i když bych k pár věcech zaujal stanovisko, spíš pro ostatní. On tu posuzuje ostatní, jestli správně věří, cituje občas verše, jenže vůbec nechápe, čím se ohání. Bavit se s takovými lidmi nemá smysl, to poznal každý, kdo diskutoval se Svědky Jehovovými a měl od nich třeba 5 návštěv. Rozumné a biblické argumenty neplatí, stále melou to svoje. To fakt nemá cenu. Aktivoval bych si profil, ale nechci, aby mě tam náhodou nepsali takoví lidé, zde jen opakuju, ten člověk není duševně zdráv, to by potvrdil asi každý psychiatr a možná i praktický lékař. Něco vymyslím a pak to napíšu, protože napsat sem nějaký email by bylo ještě daleko horší než aktivace profilu.

zvedavy 17.2.2014

Zdravím jestraba. Tak jsem si profil aktivoval. Asi ne na moc dlouho, jedna sestra, s kterou jsem jinde si na diskuzi vyměňoval názory, tak si zrušil svůj profil. Na mé poslední reakce neodpověděla, i když v těch posledních psala cosi o zhnusení. Pak si profil rovnou smazala. Docela mě to mrzí, velmi jsem se snažil se jí nedotknout. Že do mě ryje někdo duševně nenormální, tak to mě může občas naštvat, pít mi krev atd., ale co si takový myslí, tak to mi je fakt u ... Že jsem se dotkl té milé a hezké sestry, která mi přišla jako taková čistá duše, tak to mě fakt mrzí. Já tu psát už nebudu, nebudu tu víc rozebírat proč, už jsem napsal hlavní důvod a nebudu to psát dopodrobna. Fakt mě to mrzí a trošku to nechápu.Já bych třeba pochopil, že někdo nebude číst diskuze, když mu to nesedne, ale proč si rušit profil.

Uložit