Je veliký rozdíl mezi zlým náboženským duchem a svatým Božím nejúžasnějším a nejlepším😁❤️On je Láska.

Čtu už pro jistotu jen to od Štěpa, to mě nezraňuje, protože má rozum na pravém místě, a děkuji za pochopení a dal si tvrdím ano svou, že odmítám jíst Pana Ježíše nebo jakéhokoliv jiného člověka natož Boha a nechám ho i bez toho v sobě žít, když sníte maso zvířete, taky ve vás tím nebude žít:)) Ale je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst a to věčně živý, je k tomu potřeba ale dnes a denně přijímat jeho ducha svatého a je velký rozdíl jestli má někdo aspoň částečně v sobě jeho a lásku hlavně a jiné jeho projevy a ovoce, nebo jen tvrdohlavě bez rozumu a ze setrvačnosti jen náboženského ducha, který je velmi zly a též ho mnozí přijímají z nezdravého učení nebo pochopení po staletí jen proto, že si to mylně vyložila nějaká autorita nebo někdo před ním, i bez té oplatky ve mně může žít a ještě líp a větší divy činit než skrze některé, které ani nepoužívají jeho dary jako je uzdravování a mnohé jiné ještě lepší, protože vám to některým pan náboženský zlý duch nedovolí a mají ho mnozí, jen duch svatý osvobozuje a naplňuje tím nejlepším, absolutně neškodným,, více na fóru a kdo ho chce opravdu přijmout a nežít už on, ale aby Ježíš a Jeho duch v něm, ať se mi ozve, díky a čauky všem dobrejsim lidem. Ana77@email.cz a www.jakdonebe.cz, jen vytrvat v Božích dobrých skutcích a ten boj a dobrý běh víry, jak Pavel nevzdávat, tolik rozšířil evangelium a oplatky nejedl, úplatky nebral:) a tak dál:) jen se Duchem svatým, který ho posiloval jak Pana Ježíše předtím, nechal naplňovat věrné dál a dál, ne silou, ani moci, ani oplatkem a úplatkem, ale Duchem Božím.. ale nač je dobře vše dobré vědět a dobře necinit dál a evangelium nesirit?

Bilekde 2.9.2022

komentáře: (64)

Bilekde 2.9.2022

Křest Duchem Svatým
Přijal(a) jsi Ježíšovu supersílu?

(Křest a naplnění Duchem Svatým)

Každý následovník Ježíše může přijmout Boží moc k účinnému novému životu, který nám Ježíš zajistil a otevřel svou obětí na kříži a svým vzkříšením. Pakliže jsi s Ježíšem navázal(a) vztah, je velmi důležité tuto moc od Ježíše přijmout.

Sám Ježíš, po svém vzkříšení, řekl svým učedníkům:

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lukáš 24:49)

A nešlo o doporučení, ale o příkaz:

Když s nimi byl Ježíš u stolu, nařídil učedníkům, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým...> (Skutky Apoštolů 1:4-5)

Z uvedených biblických veršů můžeš vidět, že „moc z výsosti“ se pojí s křtem Duchem Svatým. Ačkoliv Duch Svatý přebývá u každého, kdo navázal osobní vztah s Ježíšem, je zde možnost ještě jiné zkušenosti – zažít křest Duchem Svatým a spolu s Ním přijmout i nebeské zmocnění a naplnění Duchem Svatým tak, že začne z tebe přetékat i do tvého okolí.

Kdo je Duch Svatý?

Duch Svatý je Duchem Božím (Otce) a také Duchem Ježíše a je zdrojem i vykonavatelem Boží vůle na zemi. Duch Svatý není energií, On je osobou Boží trojice, který přebývá uvnitř každého skutečného učedníka Ježíše.

Co ti umožní moc a přítomnost Ducha Svatého?
Především žít životem, který pro nás Bůh zamýšlí – tedy nadpřirozeným životem, plným lásky, nebeské radosti, pokoje a moci. V žádném případě nemá jít o náboženství, soubor nařízení, pravidel, která se snažíš z vlastních sil dodržovat. Je Boží vůlí, aby každý učedník Ježíše přijal křest Duchem Svatým a učil se chodit v Jeho plnosti.

Vede tě podle Boží vůle v dané situaci, On je tvůj Utěšitel a Pomocník.
Umožní ti pociťovat Boží přítomnost.
Umožní ti pochopit Boží slovo (Bibli).
Umožní ti vítězit nad hříchem a sklony ke starému způsobu života.
Umožní ti získat duchovní dary (proroctví, dary uzdravení, dar jazyků…)
Dá ti moc k vyhánění duchovní temnoty / démonů (zlých duchů).
Bez Ducha Svatého je křesťanství velká dřina. Je to jako mít to nejúžasnějí auto (= nový život v Kristu), ale nemít do něj palivo a muset jej tlačit (= neměl plnost Ducha Svatého).

Dobrá zpráva je, že Bůh nechce, abys to auto tlačil(a)! To palivo ti může dát jedině Bůh a věř, že ti ho chce dát! A co víc - dá ti ho zadarmo, když o něj požádáš a budeš mu věřit, že ti ho dá. Bůh je tak úžasný!!!

Chci křest a naplnění Duchem Svatým!
Chci vidět videa ukazující Boží moc
Pokud by tě osoba Ducha Svatého zajímala více do hloubky (a věř, že On to ocení a povede to k velkému požehnání), tak ti dáváme ke stáhnutí odkaz i na vynikající knihu >Duch Svatý: Seznámení> od Johna Bevere.

Kniha Duch Svatý: Seznámení
Knihu si otevřeš zde (pak si ji můžeš uložit do počítače nebo vytisknout) nebo kliknutím na obrázek.

Přejeme ti, ať poznáš realitu Ducha Svatého a chodíš v Jeho plnosti každý den!

Tým webu >Jak do nebe.cz>.Konverzace
ANA77@email.czDnes 9:30
Re: Křest Duchem Svatým
---------- Původní e-mail ---------- Od: JakDoNebe.cz <info@jakdonebe.cz> Komu: ana77@email.cz Datum: 31. 8. 2022 12:01

Bilekde 2.9.2022

ferda2 kor 11,29 29kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. v proměněné hostii je skutečně přítomen bůh ježíš kristus kdyby to byl obyčejný chleba nemluvilo by se o rozsudku k odsouzení. a ve verši 34kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. ostatní věci zařídím, až přijdu. u nás katolíků je to zpřítomnění oběti krisovy oběti tak jak se to píše v písmu. u denominací je to vzpomínka, jaké si symbolické gesto z minulosti, kde kristus není fyzicky přítomen.
bilekde tak vám nestačilo, že jste jej ukřižovali svými hříchy a někdo pořád dokola, kanibalismus je jeden z největších zločinu, a to nejde ani o božího syna. probuď se. myslel to obrazně, máš to v janově evangeliu polopate vysvětleno, používej svůj vlastní mozek od boha, přijímáme jeho ducha, když jeho slovo, to je ta krev a tělo, živý chléb, on, slovo které se stalo tělem a pak když nám poslal ducha, zase zpátky slovem, on sám v nás přebývá duchem i bez té vaší eu cosi. prober se ze spánku..
bilekde nebo by sis dal k jídlu i ženy, když je nazývás buchtama?😥😁😄
stepb ferdo je to sice pěkné, ale nemůžeš počítat s tím že se někdo s jiné víry přidá k nám, sv monika se modlila za syna 30 let, vidím to dost bledě, jedině že by někdo nějak ještě hledal ale většina už se rozhodla.
ferda2 stepo člověk mluví, ale duch svatý dává pochopení a nejenom to on také usvědčuje člověka z omylu. já se snažím pochopit naše bratry a sestry z denominací kteří horlí četbou písma a horlí vírou v něj, ale když předložím některé důležité verše které pán ježíš řekl a ustanovil , najednou se projeví jejich nevěřícnost a já se to snažím pochopit.
ferda2 52židé se mezi sebou přeli ,, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?,, 53ježíš jim řekl ,, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58to je ten chléb, který sestoupil z nebe ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. kdo jí tento chléb, živ bude navěky.,, 59to řekl, když učil v synagóze v kafarnaum.
ferda2 věří těmto slovům ti z denominací ? my ano a za pravdivost těchto slov bychom dali vlastní životy. kde je tedy jejich víra v písmo u těch co nosí jméno křesťan?
ferda2 bilekde čti si jan 6,52-59 pán ježíš to říká nad míru jasně, leda že by jsi byla v nějaké denominaci co ježíšova slova neberou vážně? nebo nemohou přiznat že v to nevěří protože by se sami z nevíry usvědčili.
stepb kdyby ti řekla tvá matka i otec že je to památka, pak pastor pak nejlepší přítel a všichni známý s církve a žiješ v tom xy let, tak se nediv že to je hodně hluboce zakotveno...
stepb když vyrůstáš celý život v církvi kde ti od mala říkají že je to památka, je pak těžké změnit nějak lehce názor, trochu je pochop...
Napiš kometář...
Jinak, kdo chce víc od Boha slova přímo z nebe, pošlu mu i ty nejlepší nahrávky nejnovější, které mám i přímo od Něho i skrze ně může být uzdravení hlavně vaše srdce a posílení atd. Tak se ozvite a pošlete mi mail. Ráda se s vámi o ně podělim, kdo chce víc, má víc...❤️😁 Bůh Vám žehnej i dnes. Nenechte si vzít radost z Ježíše a všeho, co pro vás udělal a stále dělá. Amen. Nikým a ničím ani bludným učením žádným... Ale nenechte si ani ukrást tím zlým, co vám může dnes i zítra dávat a též jiným skrze vás a dělat Bohu velikou radost při velkolepé záchranné akci věcných životu dál a dál, nesedte jen doma a přidejte se k nám:)))

Bilekde 2.9.2022

Jde o církev Ducha Svatého, která šíří evangelium dál a dál, ať se děje cokoliv. jako ta 1.cirkev, i když se někomu taky mužem zdát někdy jak ti první křesťané opilí:)))
A uvede Tě do veškeré pravdy, je to nejlepší rádce, utěšitel, pomocnik a nejlepší přítel, který Tě nikdy neopustí. Pokud se mu ovšem někdo dokola nerouha nebo jednou jen a nevyhani Ho, neodmítá nebo nenahradí hloupé něčím nebo někým kdo je o tolik méně jako Bůh Láska, jediný Bůh, který dává neustále to nejlepší dobrým i zlým, miluje dál, i když Ho vyhání někdo dokola, Jeho práci kritizuje a nepřijímá a šlape po ní, je dál radostný Dárce všeho nejlepšího, a že je Duch, tak duchovního, oprava: Jde o záchranu věčných, ne věcných životu, proto hledejme to pro věčnost nejprve a ne samou pomíjivost a honbu za větrem a něčím pro casnosti, která už brzy velmi končí výměnné za touhu po Bohu a Jeho pravdě a Lásce atd. Která vysvobodí a radost dá, ne jako svažující strach a jiná zla jen náboženství. Kde je Duch svatý, víry, pravdy, lásky, radosti, pokoje, sebeovládání, trpělivosti, laskavosti, mírnosti, vlidnosti, tichosti, požehnání, opravdovosti, upřímnosti a ne lži, falše a přetvářky, ale dobroty a čistoty srdce atd, tam je i svoboda, jen tam a nikde jinde, ať zboří každou hráz, zeď a pevnost, kterou v nás ďábel postavil a zapálí nás i Jeho slunce i Kristovi a Otce zároveň, lásky, ať zapálí nás, ať nedoutname jen, ať nezhasina den, ve kterém se Jeho milost oslavovat má, haleluja:))))❤️😁☀️😄🕌🌹🤴🧔💌🌊🗡️

Bilekde 3.9.2022

Ferda: bilekde jsem pevně přesvědčen že katolická církev je pravá od boha založená a tudíž nemohu jít k denominaci kterou bůh nezaložil, jsem si jist, že bych tím bych boha urazil , že bych nesetrval v tom co ustanovil. za to je peklo jisté, takže musím říct zdvořile děkuji za nabídku. jinak co by jsi mi nabídla lepšího když v reálnou přítomnost boha v hostii nemáte, svátosti k pomoci ustanovené kristem.... zpověď atd, nemáte, vaše denominace nemá pravé znaky církve.
bilekde: jsi otrok a ne svobodný, bibli nechápeš, pan Ježíš jasne rekl v Janovi, že slova, která jsem k vám mluvil jsou duch a život, že to tím myslel, ale ty jsi asi rád otrokem ďábla, církev práva je v pánu a duchu jeho Božím, tu jen ustanovil, vy převzali i to, co tam ďábel přidal, ani upalování čarodějnic nemáme, jen čistě dary Ducha svatého a ovoce jeho, tvůj duch je náboženský zlý duch, náboženství nikoho nespasi, ty neurcujes kdo jde do pekla, ne kdo není katolík, ale kdo pohrdne vším od Ducha svatého Boziho, tvé peklo aneb otroctví je zatím částečné a není to svoboda ducha a víra jakou měl Ježíš;! Učil On to co katolíci? Vedl tě k Marii, sochám a hostii on nebo jen lidé posedlí ďáblem napůl...slepí vedou slepé, po perlách Božích slapete, přímá Boží řeč z nebe vás nezajímá, co si myslí čisté on, jen co papež, nazývate ho otcem, i když to Pan zakázal, vy Pana nikdy neměli v úmyslu poslouchat, čistě jen jeho, jen lidi pouhé poloslepe, osvoboď se. Co ty víš, co zalozil Bůh, když ho neslyšíš a soudis mylně ty, co jeho ano. naslouchej jemu ve svém srdci a nebuď pokrytec, zajeď na hlubinu;)
bilekde: nebo až ti to schválí všichni biskupové, a svatí podle vás, kteří zemřeli a jsou i mnozí v pekle už, např. jeden z papežů, které poslouchate v milování peněz a necineni pokání, slepí vedou slepé a nepokorni, nepovysuj církev a lidí hloupé nad Boha a jeho slova v kterémkoliv čase, máš to teď i na vašem www.katolik.cz vysvětleno v citátech, že všichni lidé jsou ubity otrok, závislý na všem možném jen ne čistě na Bohu a potřebuje milosrdného Ježíše jak samaritána, ďábel tě bije náboženským duchem dál a ničí, zabíjí ti a krade svobodu, osvoboď se i radost a lásku, odsuzujes, co si ani nezkusil jako jiní poloslepi....
bilekde: je psáno, všeho zkuste, dobrého se držte, vy neposlouchate ani bibli, nikdo skoro v ničem..co si tu hraje jen na věřící, jeho ovce slyší a poznají Boží hlas a za jiným nejdou, ani do církve, když mluví že lživých i pravdivých proudu zároveň, neúmyslně i vědomě, aby svedli mnohé nebo jen ďábel skrze ně, nemusí to ani dotyčný slepe vědět, i když má jak Saul autoritu, dokud jak Pavel neprohlédne díky Ježíši přítomnému opět osobně:) Nikdo jiný nemá tu moc otevřít vam oči plně, ale vy dal mylně vic milujete a víc poslouchate i ze strachu z vyloučení vás z církve nebo ze setrvačnosti nebo z nevědomosti, než boha lidi v církvi, abyste je náhodou neurazili, i František z Assisi prorazil, když za jedním takovym ve zlaté se koupajícím papežem jako chudý přišel, třeba taky prorazis s postojem jako on.. brát vážně slova pana Ježíše čistě jen a nebrát přidana vám do církve od ďábla.. A modlit se ke svatým učil Pan kde? Pokrytci poloslepi.., vlažné vyvrhne z úst i On...i když vy jite oplatky, ale nehorite pro něj, si je jezte, ale věřte, že Duch svatý v tom, jestli ano, ne maso Pana, to je morbidní kanibalismus, tak to Pan nemyslel a kdo to pochopili zbrkle doslovně jak vy, ho tehdy opustili a nestihli si to vyslechnout celé, zkuste číst z Jana níž, a nevytrhovat z kontextu, jste tak hloupí nebo zlí???
bilekde: potom když vše bereš doslovně a ne duchovně, si utni i ten každý ud když tě pokouší;) (prosím, nedělej to, nemyslím to vážně, pro jistotu to sem přípisu, kdybys nepochopil, co je obrazně jen řečeno), soudis, co neznáš, myslel tím i to, že za nás musí zemřít a pak nám poslat svého Ducha, že co je u lidí nemožné, u Boha jen možné je i aby i bohatý pak šel do nebe, sami to nikdo nedokážeme, ne silou, ani moci, ale Duchem Jeho ..ani samospravedlnosti se zachránit, nejsme už pod zákonem, ale pod milosti, jen v Kristu Ježíši chrání naše spasení i radovat se máme taky jen v Kristu bez přestání ne z něčeho jiného mimo něj stále, ale z Něho a v Něm a z toho,vze je s námi a co nám říká i nového i starého a co doplňuje a objasňuje a že nás tím naplňuje a doplňuje, zpivate, že všichni jsme jedno tělo, spojil nás Pan Ježíš, nikdo není sám . Dělat rozdíly mezi církvemi a hádat se kolem bible nikdy Bůh nechtěl, v pravdě zůstávat.. a v jeho lásce, ne lži ďábla atd, on je otec lži,vředy profík, pozor na ně, ale jen povrchní, kteří nejsou do hloubky a neprorazí jak k vajíčku a nikdy nic nesolidní, mu náleží a znovu se nenarodí ani mezi tolik živými slívy, i to je možný,cseminka, která ďábel vzal i sílu jim, oslabil je,bze k nim mnoho lži přidal a jiného zlého i nemoci do lidí a jejich hlav a závislosti, pevnosti, hradeb, zdi nelasky, okovů atd a ve vězení spoutané jim jevdal drží, i když jsou jednou týdně jen hodinku v církvi nebo čtou bibli bez Ducha protože přece už jim tolikrát předtím pohrdli.. a věří,bze to zvládnou sami pochopit bez Boha.., kdo uvěří správně, ji to tělo a pije krev, kdo si slova jeho připomíná a špatně nevykládá a neodbýva čas s Panem a vztah s ním pouhým snězením sušenky nebo čeho, když jeho slovo živě z Božích úst, ne od ďábla predzvykane, zdeformované, bez ducha Svatého jeho slovo nepochopí, ani když ti ho jeho pomazání vyloží správně, jako slepí, co mylně odsuzujete za tak málo lidi do pekla, neuvěříš, je o vás psáno, že hledíte do zákona a to i nového, a slyšíte a nic, očí se vám neotevrou... ale kdo vám zatvrdil srdce? Byl to Bůh, abyste nic nepochopili nebo ďábel?
bilekde: ti zaslepení fanatici taky drželi hladovku dokud by Pavla nezabili a taky v dobré víře, ty tu chceš zemřít v podstatě klidně za nic. pak si vyrvi i to oko doslovně, než aby ses radši z lásky nedíval chtive někdo, ale správně. Pak jste falesni věřící, hloupě. Pokud máš dál tvrdé srdce a za tak málo bys poslal lidí do pekla, že věří navíc líp než ty a odmítají se dopouštět na Bohu dalšího hříchu kanibalismu z lásky a křižovat ho dokola i hříchy nevíry právě, pak klidně Bůh, ale spíš to jen dopustil... protože Bůh je jenom dobrý a vždycky dobrý, já tě za poloslepost do pekla nehazu, jak ty nás, protože se nerouhas Duchu snad, to ví jen Pan, uvidíme, jak to dopadne, Bůh ti žehnej, abys prohlédl cele i my v čem se víry a pravdy a lásky hlavně nedostává zas nám. amen...😁 pokoj tobě polobratre. vám všem. .
bilekde: dál vysvětluje a v bibli od Jana je zaznamenáno: já jsem chléb života, kdokoliv přijde ke mně, nebude hladovět, dál, kdokoliv věří ve mně, nebude nikdy žíznit, tedy je nutné k němu živému přicházet a nyní je tu jako duch a též v některých lidech, kteří se mu více vydávají i čas s ním tráví víc než jiní a víc ho tím miluji i poslouchají, že chodí k jeho Duchu, jeho slovu a věří v něho i v každé jeho slovo a když něco nechápou, Duch svatý jim to sám vysvětlí, není tam nikde psáno a vysvětleno, že kdokoliv přijme později oplátku nebo přijde k jakémukoliv kněží, biskupovi atd, který mu není navíc tak vydany, jako jiní, Pan ani nenosil věřím cepecek, vždyť i o tom píše Pavel něco atd..
Bilekde: A dál řekl: duch je ten který obzivuje, tělo samo o sobě nic neznamená, slova která jsem k vám mluvil jsou duch a život, kdo jim věří, nebude žíznit navěky, kdo ke mně přijde ani hladovět navěky... Jíst to tělo by vám neprospělo, když ne tělo bez Ducha jeho mít, a tedy ani jíst, neobzivuje, jste tak nechapavi??? Dál řekl, že i litera zabíjí, duch obzivuje ani slovo bez pomoci ducha nemůžete, jak ho myslel pochopit, vytrhujte ho z kontextu, když se mnozí urazili za takové slovo, vysvětlil jim to polopate! A stejně odešli. Koho si Otec nepritahne, neuvěří správně, nebude zachráněn, vám tvrdého srdce, kteří nechcete Ježíše a být s Ním stále, ale jde vám jen o věčný život a výhody nebe a ne lásku k němu a milovat ho nade vše a všechny, nic nepomůže slyšet a neustále slovo vidět, vy nechcete lásku, pochopení jiných a soucit, jen hádky, rozbroje a ne ustoupit, abychom byli jednomyslni a nezaručovalo jej, a v pravdě ve všem, vy jen chcete mít pravdu a fanaticky bez lásky a pochopení správného za ní klidně i jak kamikadze zbytečně zemřít a klidně i do pekla jít, protože tady mylně zatracujete probuzenější v něčem, než jste vy a ty víc osvícené a v pravdě, do pekla uvrhujete a Pan řekl, že kdo zatracuje, sám tam zkonci, jakým soudem kdo soudí, pokud se neprobudí a neobrátí a nezanechá toho a nelituje atd, sám bude souzen jakou měrou měřil a věřil atd...šanci dostali všichni dost se změnit i příležitosti uvěřit víc a lépe i tady víc otevřít oči, olej mít jak panny připravené na příchod ženicha, které duchovně nespí, ale bdí a vidí, světlem mým je jeho slovo... A olej jeho Duch vysvětlující Ho...takže mě svou malou vírou nebo nevírou a polopravdami život věčný nemůžete vzít, dál je tam, kolem Jana 6:55 že v něm máte zůstávat a on ve vás, to je ta krev jeho, když duch svatý ve vás, pít ji duchovně aneb přijímat, vyměnit za svou hříšnou neobzivenou krev a tedy jako bychom se vyměnili v tom mluvení aspoň s ním a později i ve skutcích atd. Na kříži nechali to naše staré já... Nežiju už já, ale žije ve mně On, potom bychom byli všichni jednomyslni, a on by nikdy ani nevyslovil jako vy mně spratku, nemasturbuj, potřebuješ protáhnout komín atd. Že? Tak na co si tu pořád hrajete?;(

Bilekde 3.9.2022

Také je psáno: oblečte Pana Ježíše, a to chcete vy doslovnici taky udělat doslovně a jak toto? Jako ti největší psychopati ti vrazi, když někoho stáhli z kůže a tu pak nosili? To ho tak moc nenávidíte, že ho radši nepochopite? Děláte z Boha psychopatickeho blázna svým nechapanim?

Bilekde 5.9.2022

stepb: čau koko pokud sis všimla tak jsem se tě zastával, tak zkus to co cheš napsat v klidu, slušně, v pohodě, nebo se za toho ferdu v duchu svatém pomodli ju.
bilekde: to bylo úplně v klidu a v ježíši:)) jeho řeč taky měli za hroznou, já proti němu nic nemám, ani vám. jen sem mu to chtěla pomoct vysvětlit, my také věříme, že v tom může být bůh, ale jinak asi. ono jak kdo, někdo to chápe i u vás doslovně a někdo duchovně. sem si toho všimla a vážím si toho velmi. ale nikdo nepůjde do pekla jen za to, že si pustí něco z jiné církve, to je velký omyl, naopak, když v pouhé oplatce může být duch, kterého musíme přijímat, abychom udrželi ten věčný život, tak co teprv v jejich slovu, když bůh dává jako dobrý otec toužícím a žádajícím dary ducha a přebývá v jeho dětech jako ve chrámu, to nebylo proti němu, ale proti nepochopení a malé víře u kohokoliv, já si pouštím na netu úplně vše skoro co najdu od všech s kterými jsme v duchu jedno tělo a nepidim se po tom zbjake církve jsou, neodsuzují žádnou, jen ty chyby u kohokoliv osobně.. a omyly, víš štěpánku?😁
Bilekde: Ale když někdo mylně odsuzuje jiné církve a nazývá svou jedinou pravou, je to špatně, psali jste tu něco jako, že máte zakázáno nebo nedovolenou sami přemýšlet a číst Bibli, jen jak a až vám ji vaše autority vylozi, to je úplně mylné, jako by vám zakazovali mít mozek, vybrali vám váš z hlavy a dali vám svůj vlastní i bibli vlastní, Bůh miluje a dává svobodu a ne toto pomylene otroctví, kde je duch Pane, tam je svoboda a láska a čím víc jeho, tim větší i radost a my se jen pokorujem pod slovo Boží a plně mu věříme, on nás napadal první, že ne, kdo se povyšuje i svou církev nad jiné, bývá ponížen pokud ji chybne v rozporu s Boží vůli povyšuje nebo někoho v ní, všechny autority jsou na tom před Bohem úplně stejně jako ten nejmenší tam a nemá se nechat vyvyšovat až pomalu do nebe, na to člověk není stavěný, nikdo, aby byl uctíván a je to zbytečne pro ně pokušení zpychnout a padnout až do pekla, jen Bohu patří úcta, chvála atd, on jediný je dokonalý a k tomu, abychom tak činili a on byl u nás na 1. místě a vším ho oslavovali a za vše mu děkovali, jsme byli stvoření, jinak bychom nemohli být ani šťastní, ví jak nás stvořil a co potřebujeme, že nejvíc Jeho, zpověď u vás mohla vzniknout dík poslušnosti slova v bibli: vyznavejte hříchy jedni druhým a modlete se atd... - komukoliv, kdo vás nepomluvi a nehodí za to do žaláře atd, buďte rádi, že tam takové máte, ale i u nás by se snad našel někdo takový a kdyby ne, stačí to bohatě přece vyznat Bohu a On co je v skrytu, rád a ještě radši, než to veřejné, odmění, věřím.. Jemu se chtít zalíbit a ne lidem... Pro Něho máme a chceme naplno jen žít, nás život přece patří Jemu, tak nás mylně nesuďte, hazete mylně do pekla ve své představě i nás, pokud někdo napíše, že by šel do pekla, kdyby od nás něco přijal, ale přitom je to Duch svatý v nás a kdo naopak Jeho slova nepřijímá a pohrdá jimi a nepije tak tu krev, která ho i zevnitř hlavně a jeho srdce duchovní, ne ten sval, očišťuje. A šlape po ní a nich naopak jak po perlách, tam spíš za to někdo takový končí, takže je to úplně naopak, ďábel to někomu v hlavě naruby převrátil a tak nic nepochopil a špatně tomu uvěřil nebo to špatně jen napsal, ať se k tomu sám vyjádří, čemu opravdu a jak tedy věří...

Ferda2 5.9.2022

Koko chceš li přiznám se ti jsem otrok Boží , kdo je otrokem Boha dělá to co Bůh řekne, ustanoví. Náš pán pro všechny ustanovil jednu církev která má vést věřící aby nezbloudili, z lásky k Bohu tedy poslouchám církev kterou Kristus ustanovil , a co říká a učí naše církev založená Kristem?
Katechizmus kardinála Tomáška každý katolík se podle něj musí řídit. Pokud ne, tak je svévolník a dělá si podle svých choutek co chce a dopadne špatně. A Co se tam píše?
Strana 96. článek 72. Hříchy proti víře. ...K jinověrcům máme se chovat s bratrskou láskou pro jejich víru jimi nepohrdáme neposmíváme se jim a ne pronásledujeme je byl by to hřích proti lásce k bližnímu. Proto praví Svatý Augustin bludy posílejme bloudící milujme. Kdo byl od malička vychováván v pravé víře a pokládají pevně za pravou, nemá za to hřích, dokud nepozná víru pravou.
Je však výslovně zapovězeno chodit na kázání a bohoslužby jinověrců přijímat od nich svátosti a vyjdi jim kmotry při náboženských úkonech jen v poměr v pravoslavným je to za určitých okolností dovolenou bližší vysvětlení kněz. Koko nic proti tobě nemám, ale jsem poslušen Bohu i církvi a to je to co Bůh po každém chce.

Ferda2 6.9.2022

Oprava : Kdo byl od malička vychováván v nepravé víře a pokládá ji za pravou... Býti jim kmotry..... Jen v poměru k pravoslavným je to za určitých okolností dovoleno, ...

Bilekde 8.9.2022

Máš pravdu Ferdiku, jsi otrokem malého boha církve, jak píšeš, i tak ti Bůh s velkým B zehnej:))) Tvůj bůh jak píšeš je cirkev:)) Ne, dělám si legraci, to ví jen Buh😄❣️

Ferda2 8.9.2022

Církev je nevěsta Kristova , takže Nejsem jen otrok, jsem také součástí nevěsty Krista.

Bilekde 9.9.2022

Já jsem zas přítel Pána Ježíše, který řekl milosrdenství chci, ne obětí, vede mě a z lásky poslouchám, to ze mě nedělá otroka, ale dítě, které Ho miluje a též součástí Jeho právě nevěsty, pokud Ho budu dál poslouchat a nechám se jim vést až do konce a plnit lampu, sebe olejem věrně jak moudra, ne posetila panna, po celý čas, aby byla připravena a to může jen Duch svatý nejlépe dělat, vlastně si Pán vezme za ženu Ducha svatého a ty k sobě jim plně, nemáme na výběr, jiné cesty nejlepší není, někdo si zvolil tu být mučedník a pro víru trpět, to taky mám zažité i toho poslusneho otroka, byt jak voják Pána Ježíše, ale z lásky, kdo Ho miluje, ten Ho poslouchá a aby Ho mohl poslouchat pořádně a ne mylně, musí se nejprve dobře naučit MU naslouchat a chápat Jeho vůli. Bůh Ti v tom zehnej i nám všem. Uvádí do veškeré pravdy, jsi-li otrok, i když je to částečně nebiblicke, když je psáno, že už není otrok, ale svobodný, všichni jedno v něm atd. A že sám Pán říkal, že nás nazval pratelný, už nemusíme být tím, čím byli dřív, mužem, lepší než nic, ale jde to i líp, snažit se Ho pochopit víc a poslechnout vše i ze se máme učit i to, co je milosrdenství CHCI! Pokud jsi i jako otrok radostny vděčný naplněný Duchem stále a oplyvajici všemi ovoci Jeho i štěstím, jak chce a je Ti tak blaze, tak buď, ale je psano: Buďte jako děti, těm patří království nebeské, ne jako otroci, ale lépe tak, než vůbec nijak a nevěřit vůbec, me mnoho lidí v Kč nepripadne jako šťastné, veselé a radostně Boží dítě, děti nemají problém se válet i na zemi a radostní být, mají lepe poskladane priority a nechrání víc oděv před prachem, někteří v bibli ho i s pálí na hlavu v pokání a mnohým to důstojníka, ne pokora a pýcha, co předchází úplně jiný a mnohem horší pak pád než jen na zem jak do peřiny bezpečné a Boží náruče. Buďte požehnání všichni doteď maloverni a nechápavi. A je to skoro ve všech cirkvi krom tradičních Kč hlavně, to je zajímavý, jakého pak máte ducha, ptám se já i Pan byl pomazánky olejem a xeseli nad všechny ostatní, filmy ho vůbec nevystihuji správně, byl tak veselý krom chvil kdy potil krev, jak za nás naplno bojoval, vše dělal naplno. Co Kč dělá naplno? A dělala kdy? Topení se v penězích, ve zlaté, přitom Bůh řekl, že už nebude přebývá v jiných chrámech, než v nepostavenych rukama, tak nač ten prepych, uctívání model i svaté mají za modly a jiné bohy, jakoby, zda se. Obrázky atd. Pana rádi vidí asi jen na krizi i to nosí na krku, gilotinu jakoby na které byl popraven? A ne ptají se, zda mu to nevadí? Na názor Jeho a jen bezhlavě církve, zbytku těla, vždyť si hlavu usekli, bez Boha se marně o cokoliv kdo i v církvi snaží, že svých sil, ani vaše autority mnohé Boha neslyší a nechápou Jeho vůli, jen někteří, a ti dojdou spásy a chvály od Boha, co si cení lidé i v církvi vysoko je Bohu ohavnosti, ďábel za ovčí orevlecenou, ale uvnitř dravý vlk, rád chodí do církve, bibli zná líp, než my, bez hlava církev a pošetilé Panny nepripadne a bez oleje, jsou všechny ty, kteří vše dělají jen že svých sil a maji své vlastní a ne Kristovi v hlavě myšlenky, jdou v rozporu s Boží vůli, je to církev Smatanová, když spoléhají na svůj jen rozum a moudrost a ne doufají jen v Hospodina čisté, sver MU svou cestu každý a On sám bude jednat, On je hlava, která na řídit ce tělo složené z lidí, ne nálepek a názvů denominaci, spíš démoni žáci, nemyslíš? A kde se poděla radost z Ducha, kdybys Ho měl, a zůstával v Něm a poslouchal, byl otrok Boží, a bible, díla Jeho církve první i prvních věřící s inspirovaná Duchem svatým, tak je ti divné, proč se věřící i u vás neraduji v Pánu vždycky, ne z věcí ale v Něm, z Něj, a poslechl bys i to, a nikdy nenapsal, že bys šel do pekla, kdybys od nás něco přijal, takže i kdybys to co sem kdykoliv do vás i já dobrého zasela a v Duchu svatém osvěta a upřesnila a připomenul, přečetl, tak to už ne ti, když ti to tvé pochybnosti, strach a malá víra, nedovolují, ale mýlíte se, co není z víry, byl by hřích, naše poouchani Boha i slova v Bibli víc než vy, je Vám kamenem úrazu a pohoršení. No komen.. Pochybovat jak ti před zaslibenou zemi, je nebiblicke i nevěřit Bohu, On se stará, Jeho ovce, jen poznají i teď Jeho hlas a budou v Něm od teď sami v tom pokračovat, dala jsem vám jen příklad a vzor jak, hořet pro Něj víc a přikládat stále polinka do ohně Ducha víry, pravdy, lásky, radosti, oleje a nezhaset Ho, to je biblické a pošesté, může už na svátek oleje přijít koncem září nebo troubeni v říjnu. Aby jste tu nebyli zachování, kdyby si už dvě věrně moudré vzal, nezahrnují tě vycitkami, ale slovem Božím, poznání s moudrosti od Boha, věřím, posud si sám, ale nesud jen, radši toliko věř, směn i vy ostatní. Bůh Vám zehnej a provázek vás na každém kroku, dokazuje mi, že mě chrání, i tím, že mi bílý holub už pár dní celé večery i nocí sedí skoro nehnute před oknem na parapetů a to nejsem ve městě, kde je holibice natož bílá, běžná, zázraky nás provází,i když chodím kolem, svítí v tom pokoji, on neodleti, teď mě napadlo až, proč sem asi včera v jazycích poprvé řekla slovo Arabela:))) Zustavejte v Něm i na Pana seslal Bůh po křtu na znamení bílou holubici:)))

Bilekde 9.9.2022

Jsme jenom TRUBKY😄 napojeny na sebe, kterým Boží slovo jen protéká všem, aby žili, živá voda, a každá naše část i církev musí být úplně čistá, aby i vodu Boží jsme nezaspinili:)) ❣️🌊💧potrubí jen a ne kanalizacni😄

Ferda2 10.9.2022

Bilekde ty mluvíš v jazycích? A jak se to děje? Je to v latině , řečtině, nebo aramejštině?

Bilekde 10.9.2022

No já tam mám směs všeho možného, nejvíc většinou angličtiny kterou sem se neucila, ale asi proto, že dar výklad jazyků úplně rozvinutý nemám, jen prorockou řeč ve vytržení mysli ještě, tak abych tomu i rozuměla, nejdřív tam Duch svatý chválí velmi Boha, i když mě se nechce, on to dělá za mě, pak jak Ho miluje, pomáhá mi modlit v Duchu a pravdě, jak řekl Pán, že se máme a až po té je tam většinou něco jiného, čemu moc nerozumím někdy, ale většinou ano, že základy nějaké němčiny i španělštiny mám i ruský, proste asi nebestina složená ze všech jazyků, ale já mám nejvíc anglicky, bze se mi tento jazyk velmi líbí a Toužím jim umět a rozumět písním pak z rádia atd, on mě takto i angličtinu sám učí asi... Za mě. Stačí otevřít ústa, jak se to děje je přesně vysvětleno a jak vírou tento dar přijme v jednom videu, jak je výš odkaz na to o Duchu svatém z Jakdonebe. Cz, dala sem tam odběr a poslali mi i video o tom, dej si odběr i na Jezistemarad. Cz, vše zdarma a pošlou ti taky, je to asi i výš.. Teď sem ti sem přišla napsat větu hlavně pro Tebe věřím od Boha vzkaz, že co dělá církev cirkvi je pouze a jen Duch svatý, kde je Ho nejvíce ve všech, tam je nejlépe, Pane, děkuji Ti amen. Ten bílý holub je tam už třetí den každý den celou asi noc, vždy večer když se podívám i v noci, je tam, už si s ním někdy jdu ven povídat, natahuji i ruce, zkouším mluvit holubi řeči k němu a on neodleti nikdy, mám z toho takovou radost, cítím v tom silné Boží ochranu nade mnou od doby před třemi dny, kdy sem málem umřela na a po soudu, ďábel na mě nástroji tolik lzi a pasti.. Teď tu tisklaba vytvořila nové letáčky, pomůže mi někdo? Budu je rozdávat v Brně, už objednala řezačku, mám v plánu jich rozdat i sto tisíc, když stihnu i víc.. Ale sama nezvládnu, věřím, že mě tu i ten holub chrání z Nebe, než Pán přijde i andělé, abych dal navzdory všem útokům, tlakům, nástrahám zlého a pasti, dělala Boží vůli, založila jsem církevní dům a za tím oknem kde vždy sedí plánovala, že bude mít Bůh kancelář a už tam je, kde budou i znít chvály a slovo, dole pod touto místnosti, místnost na setkávání, mnoho židli i dětský koutek, vše už mám, jen to dotáhnout do konce, jakákoliv církev, která má v sobě Ducha svatého, a Jeho dary a čím víc, tím líp, používá, je dobrá. Přijeďte mi někdo pomict, kdo může a chce i sejít se k společným chvála a modlitba a evangelizacim, jak nás Pán povede, do schránek letáčky atd. Poslední žen, ženich se už vrací. Pomoct i jiným uvěřit, aby nezůstali zanecháni a nebyli pak pro víru mučení... ) Bůh Vám zehnej a pomahej.

Ferda2 10.9.2022

Bilikde. Překlepy chápu, ale nějak jsem nepochopil smysl věty ,, , cítím v tom silné Boží ochranu nade mnou od doby před třemi dny, kdy sem málem umřela na a po soudu, ďábel na mě nástroji tolik lzi a pasti.. ,, Můžeš to rozvinout abych to pochopil? Kvůli čemu jsi měla umřít, jakým způsobem tě ďábel pronásleduje ?

Bilekde 11.9.2022

Všemi možnými, jak jen může, od pláče na soudu i jinde sem málem umřela, málem tam omdlela kolik lzi si na mě přichystal, krade, lze, zabíjí a ničí, proto mu nemáme doprava ani trochu místa a i když nedoprejem jako i první církev, stejně je mucili a rezali pilou, ale radovali se v Pánu dal a zpívali písničky a chvály, to je ta nadpřirozené moc a ochrana, vše co zlý zaseje, jemu se na hlavu vrátí a mujicim Boha se i tak v něčem zas jiném, co jim ďábel ještě vzít nedokázal, bude dařit dobře, chce nám tím vším vzít víru a mučit, abychom ji zapreli a když nezapřem a nebudem lhát aspoň my a přiznávat vinu v čem ji nemáme atd., tak se možná ještě víc rozzuri, ale kdo si bude chtít něco zachránit, třeba svobodu, ten přijde o tu větší v Bohu i radost třeba a čistější svědomí... Nebo život casny, tak o věčný může přijít. Jde o svědomí víc a srdce, zachovat jo čisté a nehresit už nikdy více, i když jiní proti nám lžou tak moc, že nebýt Boží ochrany, by nás to k mohlo zabít a srdce puknout i to by bylo vysvobození někdy.. Je to na dlouho vysvětlování, díky za zájem, Pán řekl, že se toto vše bude dít i horší.. Zatím mě pilou nerazali💧díky Bohu.. Zkouška přijde na celý svět, ne přijmout znamení šelmy, čip pod kůži, i kdyby za to hrozilo hlavu položit, ale život věčný tím zachránit, Bůh Vám pomahej všem Jeho pravým dětem v konání jen samého dobrá, nikdy zlá, nikdy se nepřidá na stranu zlého, který mu i, vždy na Boží a činit pokání a změnit se, kdyby dříve něco někdo a už nic nikomu, jak nechce, aby někdo nám, nedelat❣️Amen.

Pirinka 11.9.2022

Ně ferdo, je posedlá. ...

Pirinka 11.9.2022

Pokud jste oba trubky, tak byste potřebovali oba opravdu už protáhnout. 🥒🥒🥒

Ferda2 11.9.2022

Piri, jak to myslíš protáhnout?

Pirinka 12.9.2022

Štětkou, aby vám do mozku víc proudil oxygen. ...

Bilekde 12.9.2022

Ferdo, ne AV se radši s ďáblem v ní, ona je dalším důkazem, jak ďábel krade, zabíjí, ničí a ty věrně opravdu Ježíši pronásleduje i skrze ní, jinak ona je to kanalizacni opět, když tolik Božích slov nazve posedlosti po tolikati, protože sama je, kdo to říká, toho se to týká, a stetkou se čistí záchody kterým je ona, a komíny taky špinavý, ne

Ferda2 12.9.2022

Každý jsme se nějak chytili, někdo víc někdo míň. Důležité je na kolik člověk povstane k Bohu a zapracuje na sobě. To souvisí také s tím kým se obklopuje, od koho se učí, kdo ho vede a ovlivňuje.
A nemysleme si, že obrátíme celý svět, ještě budeme rádi když si zachráníme svou vlastní kůži.

Bilekde 12.9.2022

Moc hezky napsáno. Koho si Bůh sám nepritahne, ať děláme, co děláme, může to být jen házení perel svinim, s těmi si už psát dal odmítám radši a budu zbyly krátký čas věnovat těm, co mají větší naději, než zatvrzeli věřící se srdcem jako kámen, ale pro Tebe a jiné mám pokračování, že když tou trubkou voda živá protéká stále, neměla by se zanest něčím špinavým a téct pak rezavá, když na chvíli člověk se od pravdy práve a z lásky jen pravdy, odkloni nebo i dyl by nedělal a nerikal, co by měl a proč tu na světě je, jak z někoho tady jiného... Když budem věrní své službě pro Pana nám daně jak si říkal dodání mu jak otroci, když Mu říkáme Pane, Pane, aby nám pak též jak jiným nerekl: Nikdy sem vás neznal, nebo spíš oni jej, že je Láska a pak by Ho milovali a z lásky poslouchali ve všem jako děti, nejen vojáci Pána Ježíše, kteří jsou ochotni i život za Něj položit jako On za nás, láska a pravda musí zvítězit nad každou lzi a každou sebemenší nenávisti a z lásky se nebát, žádný zbabělec a lhář nevejde. Strach vše kazí, opak víry je to a čeho se i Job bál, to na něj přišlo. Když už mít nějaky strach, tak jen ten mít strach:) Paralizuje, svazuje, zotrocuje, kde je Duch Pane, tam je svoboda.. Ne hresit, ale rozvazanost k dobrým skutku, které Bůh předem připravil a neposlal slovo a nás, abychom se mu se slovem vrátili prázdni, žen je velká, dělníků málo.. Jsme tu, aby ho předávali slovo života dal, ne zlenivet, nezrezavet, neuspinit žádnou lzi vodu, svate žít i mluvit atd.. Ne oba proudy z nás téct a vycházet, slaná i sladká voda, jen pravda a to je život a jediná cesta, máš-li ji a předává dal a v lásce kdo zůstává, gratuluji, to je důkaz a ovoce, že v Tobě Pan zůstává i Duch svatý... Nesebere-li Ti ďábel živé Boží slovo a lásku k němu a horlivost, ne sebral ti nic a rozhoris i dvě okolí. Tomu věř, Bůh na zaslíbenich svých trvá, i když satan pochybnosti a opaky zase a skrze kohokoliv i paní viz výš. Zřejmě ještě pubertální i na ni jednou dojde.. Co kdo zašel, to sklidí a ona většinou jen nenávist a posměch Krestanum.. A nepochopení jich.. To vše sklidí, pokud dal nenávidí a za Boží slova se stydí, pronásleduje dal Ducha svatého a Ježíše, jako ne nevěsta, ale nevestka.. Za každé marne špatne slovo, budou takoví souzeni.

Pirinka 12.9.2022

Ano ano, tak kdypak bude svatba?

Pirinka 12.9.2022

Je vidět, že si teologicky i lidsky rozumíte. 😇😇😇

Ferda2 15.9.2022

Nezapomeň, že nevejdete do nebe, dokud nebudete navzájem jako nejlepší kamarádky.
Sebemenší poskvrna vám ve vstupu do nebe bude zabraňovat, neboť do nebe nevejde nic nečistého.

Ferda2 15.9.2022

Pokud chceš vstoupit do nebe, tak není možné, aby jsi si tam někoho dobírala.
Tam přijde jen ten který se zbavil všech nectností.

Pirinka 15.9.2022

Jj, odpustit neznamená, že se budu nutit být s někým kamarád. Ona si vynucuje, abych dělala divadýlko a psala ji výslovně, že odpouštím jak z nějakýho blbyho filmu...nojo a když to nedělám, tak mě proklíná a tvrdí 3,14ky. Taky prostě, když ti někdo zabije děcka, tak mu jako křesťan odpustíš a nevynucuje s, ať vraha obejme a baví se s ním...

Pirinka 15.9.2022

Co ještě chcete? Virginity check?

Bilekde 15.9.2022

Nelzite oba dva. Nic z toho co jste teď napsali není pravda, můj nejlepší kamarád není satan ve vás obou, ale svatý duch a Ježíš a Otec, kteří nikdy jak vy dva nelžou, já s takovými lháři ani kamarádit nechci, ty co žijí v bludů jak vy oba, a nechtějí bludné učení pustit, se nemusí ani zdravot, tak Ferdo nelži, stačí odpustit.

Bilekde 15.9.2022

Nelzite oba dva. Nic z toho co jste teď napsali není pravda, můj nejlepší kamarád není satan ve vás obou, ale svatý duch a Ježíš a Otec, kteří nikdy jak vy dva nelžou, já s takovými lháři ani kamarádit nechci, ty co žijí v bludů jak vy oba, a nechtějí bludné učení pustit, se nemusí ani zdravot, tak Ferdo nelži, stačí odpustit.

Bilekde 15.9.2022

Věříš v očistec a podobný ďáblovi výmysly, nic takového není, z nebe se ozvalo po křtu Pana, kdy na znamení seslal Bůh Otec holubici: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Ty učíš i jiní poslouchat vaše kněze a jiné autority které zas poslouchají ďábla, tak si tu nehřeje na soudce, kdo bude v nebi a kdo ne, je psáno, že žádný lhář do nebe nevejde a ty druhá, Bůh po Tobě žádal omluvit se veřejně Jemu a změnit se, pohrdla si Jeho milosti, tak se tu můžeš i na priblblych fotkách cepyrit pyšně dál, je ti to k ničemu. Bůh se pyšným protivy,bpokornym dá milost. Pana neposlouchate oba, žádný jeho otrok nejsi, protože on tě učil poslouchat víc Boha, než lidi, co se mýlí. Je psáno, odpusťte, aby mohl Bůh Vám, ne buďte se všemi nejlepší kamarád, to ani nejde, něj může být jen jeden a to umí být jen Bůh. Tak nemelte hovadiny, Pan Ti v bibli nepředal to, co učí vaše církev. Mám všech lhářů už dost, brána milosti se brzy zavře a marně jak Panny bez oleje, budou nepřipravení, kteří žili ve lži a Božím slovem pravým čistým pohrdali, na ni busit, pozdě bude bycha nebo Boha hobiti, nebo Jeho Ducha. Uměli jste Ho někteří jen urážeti a ďáblem posedlým nazývati, čiňte pokání, nebo nevejde že vy, ne já, o mě se nestarejte, já mám svědomí svoje čistý, nejprve vyjměte svůj tram z oka pokrytci.

Pirinka 16.9.2022

Tak kdy se vezmete? Věk na to máte! 🥒🥒🥒

Bilekde 17.9.2022

Pan Ježíš a ani Pavel a to toho nejvíc ze všech na zemi pro Boha udělali, si taky nikoho nevzali. Tolik lidí je vrahem pravdy i lásky, když začne věřit lzi, bludu, nechápu jednu věc, jaktože nejsou možné rozvody, když bludare i z církve mají vyhodit pokud si nedá říct a nic vysvětlit ani před svědky ani po dvojí, trojí napomenutí..

Bilekde 17.9.2022

Asi už to chápu, proč Pan toleruje bludy v církvích, co si kdo za lzi v nich do své nevěře mysli prisvojil a ne vyčítá jim to, když si stejně nedali ani po sty tvrdohlave nic vysvětlit a to mnoho svých vernejsich mu aspoň ve slovu a v pravdě, k nim poslal, řekl přece i ze mají nechat růst i plevel mezi pšenici, až do konce žně, protože je věrný a nechce se nechat jakoby rozvést nebo své zalíbení ji a slib daný, že ji nikdy neopusti s tou pšenici, pravdou a láskou v každém, která nakonec zvítězí nad každou lzi a nenávisti až se naplno ukáže, plevel v myslích bude najednou všem odstraněn, všem těm Jeho i kdyby jen napůl věrným... A všechny okovy nesvobody která nás tu drží na světě při zemi, padnou a půjde hned s Ním, tato zkouška taky přijde na celý svět jako když v volil svých 12 a věděl, kteří Mu odpo i, Ano, Pane, jdu, hned, nic není důležitější, než Tebe poslouchat, to nám přece i Otec Tvůj i Duch Boží přikázal, a že Ty jsi ten vyvolený pravý nám i jako holubici na znamení dal... A ti co odmítnou pro něco méně důležité jít na svatbu Jeho s námi, nebo aspoň být svědky toho a vše tu zanechat a opustit a ukázat MU, že nic není důležitější, také to přijde na celý svět a rozdělí to pravé ovce od kozlu, ale ještě budou moct přejít na Boží stranu, i když to budou mít o moc těžší, než kdyby vešli jak do korabu hned s celou Boží rodinou a zvítězit, když se z kozlu ďábla stanou ovce, Boží děti a prokazou Bohu už věrnost až na smrt, nepřímou znamení šelmy, lharovi a váhový žádnému v duchu antikrista se nepokloni nebo mu nedají nijak za pravdu a budou proti lzim ďábla bojovat až do konce i týrání jeho atd atd atd. Kdo nevydá vše, neni mne hoden, kdo si bude chtít zachránit život, ten o něj přijde, omlouvám se za chyby...

Bilekde 17.9.2022

Ještě mi teď přišlo na mysl věřím, že od Pána opět, že to neznamená, že ten kdo k učení pravému přidá i něco jiného a tak učil lidi, by neměl být v nebi, ale bude tam vyhlášen za nejmenšího, u soudně stolice se budou rozdávat odměny podle toho, co kdo učinil a zemí a přiřazovat se po zásluze i druhý více či méně ozdobených šatů, korun, příbytku, ale pro nikoho, kdo přijal Pána a Jeho Ducha a stal se tak Božím dítětem, byl naroubovan na pravý vinný kmen a až do konce nedopadl a ne rozmyslel si to a kdyby na chvíli ano jak ten z Narnie, co se na chvíli přidal k ledové královně a stal se zrádce s jejím pomocníkem a pak se Navrátil jak marnotratny syn jak ten Edmund a opět na správnou stranu přidal, ne na stranu tyrana s ledovým srdcem, jak kámen, sobestrednyho, mysliciho jen na své vítězství a nezajímá ho spoušť jakou za sebou napacha, tak mu bude vse též odpuštěno díky obětí Pána, jak toho Aslana, přišel zachránit hříšníky, ne spravedlivý, ale kdo než řešil nikdy, první hod kamenem a buď dokonce až takovym tyranem, co někoho ukamenuje i psychicky depta, když Pan nám dal nový zákon lepší obsahujíci všechny pravdy a lásky a to, jak chceš, aby se jiní k tobě chovali, ty k nim... A ti, co dělají rozdíly mezi církvemi a hádají se kvůli tomu, přitom ani pravdu nemají, mají pak být i podle svědectví v knize 5apul dne v nebi, na okraji nebe, kde se budou muset lecos ještě naučit, než by mohli výš, k Bohu blíž, až do sedmého nebe, jestli je to to místo, které vy nazývat ocistcem a je to to, co Pan myslel, že tam bude nejmenším, pak budiž, tedy nejniz a nejméně převzít odměn, ale i to nejmíň v nebi je ve srovnání se vším na zemi nesrovnatelně. Nikdo z nás nemusí do pekla že to tu někdo napíše, bylo to určeno plevelů, který každý tam ukončí, idhodme ho každý i každou lež, hřích, pretvarku, fales a vše, o čem se nesluší ani psat, dokud je čas, než bude pozdě, viz lépe bezruky, ale do nebe, cokoli nás pokouší idhodme, ať tu do souzeni nezůstane, to je to peklo též? I to má úrovně a to je jedna z nich.. Jako když jste v černé díře, kde neexistuje čas, vše hle co jsme kdy i my udělali, už tam je, nevracejme se tam pro ty hříchy jak Lotova žena se po nich toužebně neohlizejme, jak osvobození otroci z Egypta snad po okurkach, že paní okurkova😄, zahidme každou neslechetnost a svar atd. Ať se v té černé díře, kde končí každý hřích neztratí e čelí i my, ale oddel e se od hrichu, pojmenujme ho správně a už nikdy nevykonejme, jestli mě chápete a rozumíte mi, poučné se z minulosti, co a koho bychom milovali víc, než Boha a na 1:misto dali, to by nás mělo moc zničit, pokud by Bůh nechrání naše spasení v Kristu Ježíši, tedy opět ve slovu z Ducha, které musíme slyšet, číst, vidět, připomínat si, pít tu krev jakoby a jíst to pravé tělo, živý chléb, abychom zachovali v době života věcného a ne po něm šlapat a pronásledovat někoho jak kain Abela, za větší Bohu oběť že žárlivosti? Jen proto že to nevyšlo z vás a vaši církev, že si Bůh použil někoho jiného, vše je Bohu možné, mluvit i skrze kamení, oslici, nemluvnata, tak proč ne skrze někoho z jiné nebo žádné církve, v kom ale Bůh častěji než v jiných přebývá i slovem a používá si ho, to jste tam maloverni? Slapali byste opět po Panu Ježíši, Jeho Duchu a tím i Otci, když byste po jednom z maličkých pokorných, Bohu vydaných aspoň v té chvíli, kdy to předává, udělali a slapali po Něm? Jaká Vas za to pak čeká odměna, pokud se mýlíte a slapete po perla h Jeho, napominani a moudrosti z Ducha Jeho a pravdy, proto se pokorně pod mocnou ruku i ústa Boží a cinme z toho všichni pokání, kdo se toho kdy dopustili a po někom Božím slapali a znevazovali jo ve svých očích, protivili si i jeho i Boží slovo od Něj, nevěřili a nemohli být více osvobození a uvedení do větší a veškeré pravdy, kterou odmítly, svou la pu tak olejem v tu chvíli zdarma a vodou živou studnu svou nenaplnili a krev Boží z jejich těla a chrámu všechna v tekla a tak tím vyhnali i svatého Ducha z církve někteří z části, někteří úplně, cinme pokání. Amen. Níc víc v tuto chvíli nezadá.. Amen. Přiblížilo se Boží kralivstvi, hledejte nejprve to a jeho spravedlnost Boží, v ní zustavejte a jako v nebi budete, tak podobně i na zemi všem dobře činte a tak se ke všem jen s úctou chovejte, se srdcem v nebi, s nohama na zemi, vy se musíte mě síť, Bůh ve vás růst, pochopte, nemuzu za to, jakého mi Bůh dal Ducha, ale já ho chci a nikdy se ho nevzdá, tak mi po něm neslapte už a nerouhejte se mu, může to být ten Boží a víte, co za to čekalo by vás, aspoň pro jistotu... jakou měrou tady komu namerite, takovou Bůh Vám... AMEN

Bilekde 17.9.2022

Nestaví li dílo Hospodin Bůh, marně se namahaji stavitele...

Pirinka 5.10.2022

Vem si Františka, bude tě po večerech při svíčkách katechizovat a zahřívat dechem svých úst.

Ferda2 6.10.2022

Na to jsi přišla sama, nebo ti to někdo poradil?

Danka_usata 8.10.2022

Dá se to dovodit ze zdejší konverzace.

Ferda2 8.10.2022

Já myslím, že žárlíš.

Pirinka 10.10.2022

Na tebe? Povídej, dlouho jsem se nezasmála. 🙉🙉🙉

Pirinka 10.10.2022

Nojo, ale někteří katolíci chodí na jógu, dělají očistné rituály, jsou pověrčiví...to jsou právě ty úkony jinověrců, jimiž se znečišťují. Hlavně že to pánbíček odpustí v církvi pravé. Ke konci jí říká nevěstka...a když se na to podíváš, tak se toto naplňuje.

Pirinka 10.10.2022

Jak jsi byl pomazán Duchem svatým? Jak se ti zjevila pravda?

Ferda2 11.10.2022

Taky si mě pobavila když si to netrefila , ale stočil jsem třešňové víno a degustuju takže ten smích spolu ladí. Žárlíš na
Bílegde. Včil Piri mudruj a kápni božskou. ty žálivko ::::- ))) to je humor já už nemůžu...

Ferda2 11.10.2022

Škoda že už mám ve flašce jen lok. a co sem motaš jogu a mažání a osvícejní ? to sem teda nepojal. dovAL A já ti dám koštnout tu
panenskou třešňovici.

Ferda2 11.10.2022

Hen ti tem mok tu pa,lici srovná.

Ferda2 11.10.2022

On to podporuje dyd ty džbány všecky ve víno ptroménil aby se to pilo a ta sranda byla.

Pirinka 11.10.2022

Nemám slov. Žumpa.

Ferda2 12.10.2022

>Piri já ti povím vtip. Jdou dva policajti kolem rybníka a vidí tam pasáčka jak tam u břehu stojí kráva a pije z Lipníka a on jí dojí . Oni si říkají to je dobrý kráva z jedné strany nasává vodu a z druhé strany teče mléko. To si pořídíme a tak si jí koupili. Přivedli jí k rybníku kráva začala pít ale nečekaně při tom zvedla ocas a začala kadit. On s připraveným kbelíkem na druhého přísně zařval ,, ty vole zvedni jí hlavu nasála bahno ''. Ale proč ti to píšu, s tebou je to něco podobného trochu se uvolni a esi to neumíš tak od toho je ten boží dar to vínečko.

Pirinka 13.10.2022

Hulvát.

Ferda2 14.10.2022

Co trolíš, jako kdyby jsi nevěděla, že dojnice je užitečná.

Ferda2 14.10.2022

Ty policajti to špatně pojali. Tak se nedurdi, však oni na to přídou.

Mark_iv 20.10.2022

Ty jo. Pírina tloustne a hlava se jí zaráží mezi ramena. To je hnus..

Pirinka 20.10.2022

😹😹😹 Ani né tak moc, jak to vypadá. Musíš změnit úhel pohledu. Pak uvidiš i to, co nechceš. 🍆🍆🍆

Mark_iv 21.10.2022

No, však jsem si toho hned nato všiml a poté urychleně opustil tuto seznamku. Jsem přece jen slušný protokřesťan.

Ferda2 23.10.2022

Marku ty máš tedy šarm to se přece ženě neříká , mohlo by jí to způsobit trauma a taky snížit sebevědomí.
Trochu taktnosti , člověče.

Mark_iv 24.10.2022

Mam sexualni uchylku, ktera si libuje v ponizovani. A vyjadroval jsem se ke vsemu krome obliceje, takze to neber 100%. Btw aktualne po ni netouzim, tak se muzes snazit dal..

Ferda2 24.10.2022

A nemáš chuť a vášeň k té ponižovací úchylce používat i bičík?

Mark_iv 25.10.2022

Záleží na holce. Kdyžtak lehký proutek a musí se to té holce líbit. Takže to není násilí. Spíš to chápej tak, že vůbec koitus chápu kako zneužití.

Bilekde 31.10.2022

Bla bla bla, kraviny z kravina😄😄😄Hahaha

Ferda2 1.11.2022

Smích ? Přejde jestli si tě vezme Mark do parády po té co tě zešlehá.

Bilekde 1.11.2022

Zapomněl si vytukat smajlík. Jako vtip možná dobrý, ale to ani možný Bohu nemůže snad být, i když Jemu je všechno možný. Musel by mě najít a prepadnout, ale jestli ho drží pod zámkem, tak jsme holky v bezpeci:)) Nebo už ne:) Myslela jsem že jsi Křesťan a nebudeš se bavit o hrisnych křídlech ďábelských s někým kdo je Bohu na mile nebo promile, fakt radši nevím, vzdálený.. Jaký holky, a manželku má každý milovat jako Kristus církev a ne si ji plést s bubny:) Ať se radši každý vyřadí při chválach a koupí si něco do čeho může busit, jestli je svobodný a ty bys ho měl jako správný věřící napomenout spis:( Už mě smích přešel :) Ne, tak ne, už je zpátky. 😄😄😄HAHAHA

Bilekde 1.11.2022

Nemyslím tím koupit si nějakou prodejnou a busit do ní, fakt ne🖐️🖐️🖐️, bum bum jen do bubnu:)🥁 Na to sou hůlky:)

Ferda2 3.11.2022

:-)

Uložit