SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - POSELSTVÍ Z DUCHOVNÍHO SVĚTA

Některá křesťanská společenství nedávno oslavila svátek, který nazývají svátek Nejsvětější Trojice. Z pověření Krista a Stvořitele vydám o něm pravdivé svědectví.

Ježíš nikdy neřekl, že Bůh existuje ve třech osobách. Nazýval Ho na rozdíl od tohoto vyjádření Otcem. V původním židovství proroci na­zývali Stvořitele Nejsvětějším, Nejvyšším, Největším atd. Proroci dlouhá staletí zajišťovali kontakt mezi Kristem a židovským národem, a Kristus ho tak díky jejich pomoci vedl. Neodvažovali se na rozdíl od nás používat slovo Bůh. Nazývali Ho jen To nejvyšší nebo Ten nejvyšší.

Židé věřili v jednoho Boha, a tak je tomu do dnešních dnů. Udělali však chybu: Když Kristus přišel na Zemi jako Ježíš a přinesl nové učení vycházející z jejich víry, neuznali ho jako Mesiáše. A nepřijímají ho do­dnes. Tak tomu bude do doby, než Kristus znovu přijde.

Ze židovství díky Ježíšovu učení vzešlo křesťanství. V něm ale našel pán protikladu Lucifer možnost zasáhnout - vytvořil představu, že Bůh exis­tuje ve třech osobách. Tak to dodnes křesťanská společenství slaví. Nikoho neposuzuji, neodsuzuji, každý je svého štěstí strůjcem. Ale jednou lidé poznají své vlastní chyby a budou podle toho jednat.

Ježíš vždy říkal: >Můj Otec je větší, než jsem já. Já jsem jen dobrý pastýř, který od Otce obdržel úkol.> Výraz >Otec> farizeje, učence Písma a saducejské velmi rozčiloval, cítili se ve svém neústupném do­držování víry vyrušeni a Ježíše kárali: >Děláš ze sebe víc, než jsi!>

Ježíš poukazoval na lásku, která ho spojuje s Otcem, a tedy Bo­hem, říkal, že >Bůh je Bohem lásky!> Toto bylo pro židovství nové. Oni považovali Boha za Boha pomsty, odplaty! O lásce hovořili málo. Pro tehdejší dobu bylo Ježíšovo učení lásky velmi pochybné, a jak se o něm vedoucí židovského národa vyjadřovali, nechci ani opakovat.

Když Ježíš visel na kříži, zvolal: >Otče můj, můj Bože, proč jsi mě opustil?> Apeluji na vaši moudrost: Pokud by byl Ježíš Bohem, jak by mohl sám sebe opustit? Přemýšleli jste o tom? Proto v učení o tak­zvané Trojici nemůže něco souhlasit. Ježíš nikdy neřekl: >Já jsem Bůh.> Říkal: >Jsem prvorozený Syn Boží.>

A takzvaný Duch svatý? Z vysokého a nejvyššího duchovního světa Božího předám nyní to, co termín Duch svatý představuje: Duch svatý zahrnuje všechny duchovní bytosti, které zůstaly Bohu věrné a staly se dokonalé, a také ty, které sice odpadly, ale opět se vrátily a do­sáhly své dokonalosti. To jsou takzvaní Duchové svatí - ačkoliv slovo svatý nepovažuji za správné, protože svatý je pouze Bůh.

Chtěl jsem vám zevrubně ukázat pravdu a dát poznat, jak těžké je chybné uvést zpět na správnou míru. Je třeba použít srdce a nevěřit pánu temna. Takže opakuji: Stvořitel se nemůže rozdělit do tří částí.

Sami někteří teologové uznávají toto jako dodatečně vložené, ba zfalšované a některá křesťanská společenství Nejsvětější Trojici ze svého systému učení vyjmula. Přesto se to v jiných křesťanských společenstvích užívá dál.

V prvním Janově dopise, kap. 5, verš 7 stojí ve variantách vašich překladů: >...Duch, voda a krev jsou to, co společně tvoří. Ti tři patří k sobě.> K tomuto verši bylo přidáno: >Otec, slovo a Duch svatý jedno jsou.> Správné je ale pouze to napsané Janem. >Otec, slovo a Duch sva­tý jedno jsou> Jan nenapsal, to je chybný dodatek, či jak to chcete na­zvat. A na připojeném dodatku byl založen dnešní svátek.

Už jednou jsem řekl, že existuje více drobných zmínek, ve kterých se na to rovněž poukazuje. Ale to by nás zavedlo příliš daleko - ke zpracování celých spisů apoštolů atd. To přenechám vám, pokud se o to zajímáte. Ale Ježíš to neznal! Jeho výraz >Abba> je dokladem toho, že je závislý na svém Tvůrci, svém Otci, a proto také nikdy nemohl říci, že je Bůh.

K tématu Duch svatý ještě jeden výrok Ježíše: >Budu vám posílat duchovní svět Boží! Onen duchovní svět vychází od Otce, dal ho k dis­pozici, aby vás zasvěcoval do pravd.> Proto to není Boží duch, ale mnoho duchovních Božích bytostí, které Ježíš poslal a stále ještě posílá.

Děkuji za pozornost. Těší mne, že jsem zanechal ve vašem vědomí kus pravdy. Hardus

Zdroj: www.rozhovorysezivotem.cz

Milly7 7.6.2022

komentáře: (4)

Ferda2 9.6.2022

Matouš 28:19
Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Učedníci učí aby křest udělovali ve jménu Trojjediného Boha.
Genesis 1:26-28
Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

Vysvětlení boží Trojce, se dá vysvětlit a pochopit takto, Bůh učinil člověka k obrazu svému .
Mezi Bohem Otcem a Synem je láska a ta láska mezi nimi je třetí osoba Duch svatý.
Člověka učinil k obrazu svému jako muže a ženu a láska mezi nimi plodí třetí osobu a tou je dítě.

Koko 9.6.2022

A není to ani papež ani nikdo jiný třetí natož satan s číslem 666 na cele, co si na Boha a anděla světla jen hraje, napodobuje, vše mu krade, zamenuje a prekrucuje, vsivak jeden. A Židé uvěří dřív, až si na trůn dosadi už velmi brzy, místo Krista antikrista, mluvícího rouhave s rouhavymi jmény na cele a až bude nutit zabíjet mnohé a poruší tím mírovou smlouvu a jinak se ukáže jaký je to sadista, když praveze bez toho tolik všem potřebného ducha svatého v něm, kdy člověk dělá a vede vše špatně, když bez Boha a Jeho Ducha, jen z vlastní síly nebo rozumu nebo z té napojené na ďábla a démony, tehdy jim spadnou pásky z očí a uvěří v Ježíše, že On byl mesias, až prikaze antikrist jen jemu se klanet a jen jeho uctívat a nosit v sobě i na sobě znameni šelmy kvůli němuž a jinému zkončí v pekle, viz slovo: Sluz dablu a odmění se ti peklem. Sluz Bohu a nebem..

Milly7 9.6.2022

Jojo. Kdyby astronomové nepřišli s důkazy o kulatém tvaru planety Země, tvrdili byste, že je Země placatá. Každý svého štěstí strůjcem...

Koko 11.6.2022

Jak to víš? Třeba by nám Duch milovaný svatý řekl sám, že je kulatá nebo, ať se tím tématem nezabýváme:)) Aby nás za názory neuskvarili tehdy. Co nás čeká dnes za názory se ukáže brzdy, jaký si to uděláme a jak uverime, takový to někdy máme, co zasejeme, to většinou sklidíme anebo někdo jiný po nás, pokud to bylo zle, chudáci jsou to a trest by nás za to neminul, kdyby nám dobrý Bůh a laskavý jako někdy i hrozný ve svém hněvu na bezbožné nebo neupřímně atd., neprominul. Bůh Ti, Vám všem, žehnej:;

Uložit