O MILOVANÉM DUCHU SVATÉM

Co se narodilo z Ducha je Duch, co z vody živé, je voda živá, Bůh dává znamení, ať víš kam jít, tak volej ještě, ať prší z nebe na tebe kapky Božího deště a ať se můžeš zas napít z vody živé, která v tobě zůstává a chce ven i na jiné až bys byl tak plny ji, že by z tebe jak proudy vody živé vyverajici z nebe i z tebe pretekaly, Bůh je dobrý a učiní to, budeš s ním přebývat ve všem jako On a jeho láska v nebi, jen s ním splyn v jedno, rozpust se v jeho lásce, když Bůh je s námi, kdo je proti nám...

Koko 29.5.2022

komentáře: (9)

Bilekde 29.5.2022

Amen Andrejko Ať Duch a vody živé vytékají o Pánova trůnu, ať tečou do mrtvého moře a to ať se zahemží živými rybami. Ať láska boží teče jak prod života z Života. Buď s Pánem jeden Duch a ten si v sobě nes a s ním splyň....

Milly7 7.6.2022

SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - poselství z duchovního světa

Některá křesťanská společenství slavila v neděli 5.6. svátek, který nazývají svátek Nejsvětější Trojice. Z pověření Krista a Stvořitele vydám o něm pravdivé svědectví.

Ježíš nikdy neřekl, že Bůh existuje ve třech osobách. Nazýval Ho na rozdíl od tohoto vyjádření Otcem. V původním židovství proroci na­zývali Stvořitele Nejsvětějším, Nejvyšším, Největším atd. Proroci dlouhá staletí zajišťovali kontakt mezi Kristem a židovským národem, a Kristus ho tak díky jejich pomoci vedl. Neodvažovali se na rozdíl od nás používat slovo Bůh. Nazývali Ho jen To nejvyšší nebo Ten nejvyšší.

Židé věřili v jednoho Boha, a tak je tomu do dnešních dnů. Udělali však chybu: Když Kristus přišel na Zemi jako Ježíš a přinesl nové učení vycházející z jejich víry, neuznali ho jako Mesiáše. A nepřijímají ho do­dnes. Tak tomu bude do doby, než Kristus znovu přijde.

Ze židovství díky Ježíšovu učení vzešlo křesťanství. V něm ale našel pán protikladu Lucifer možnost zasáhnout - vytvořil představu, že Bůh exis­tuje ve třech osobách. Tak to dodnes křesťanská společenství slaví. Nikoho neposuzuji, neodsuzuji, každý je svého štěstí strůjcem. Ale jednou lidé poznají své vlastní chyby a budou podle toho jednat.

Ježíš vždy říkal: >Můj Otec je větší, než jsem já. Já jsem jen dobrý pastýř, který od Otce obdržel úkol.> Výraz >Otec> farizeje, učence Písma a saducejské velmi rozčiloval, cítili se ve svém neústupném do­držování víry vyrušeni a Ježíše kárali: >Děláš ze sebe víc, než jsi!>

Ježíš poukazoval na lásku, která ho spojuje s Otcem, a tedy Bo­hem, říkal, že >Bůh je Bohem lásky!> Toto bylo pro židovství nové. Oni považovali Boha za Boha pomsty, odplaty! O lásce hovořili málo. Pro tehdejší dobu bylo Ježíšovo učení lásky velmi pochybné, a jak se o něm vedoucí židovského národa vyjadřovali, nechci ani opakovat.

Když Ježíš visel na kříži, zvolal: >Otče můj, můj Bože, proč jsi mě opustil?> Apeluji na vaši moudrost: Pokud by byl Ježíš Bohem, jak by mohl sám sebe opustit? Přemýšleli jste o tom? Proto v učení o tak­zvané Trojici nemůže něco souhlasit. Ježíš nikdy neřekl: >Já jsem Bůh.> Říkal: >Jsem prvorozený Syn Boží.>

A takzvaný Duch svatý? Z vysokého a nejvyššího duchovního světa Božího předám nyní to, co termín Duch svatý představuje: Duch svatý zahrnuje všechny duchovní bytosti, které zůstaly Bohu věrné a staly se dokonalé, a také ty, které sice odpadly, ale opět se vrátily a do­sáhly své dokonalosti. To jsou takzvaní Duchové svatí - ačkoliv slovo svatý nepovažuji za správné, protože svatý je pouze Bůh.

Chtěl jsem vám zevrubně ukázat pravdu a dát poznat, jak těžké je chybné uvést zpět na správnou míru. Je třeba použít srdce a nevěřit pánu temna. Takže opakuji: Stvořitel se nemůže rozdělit do tří částí.

Sami někteří teologové uznávají toto jako dodatečně vložené, ba zfalšované a některá křesťanská společenství Nejsvětější Trojici ze svého systému učení vyjmula. Přesto se to v jiných křesťanských společenstvích užívá dál.

V prvním Janově dopise, kap. 5, verš 7 stojí ve variantách vašich překladů: >...Duch, voda a krev jsou to, co společně tvoří. Ti tři patří k sobě.> K tomuto verši bylo přidáno: >Otec, slovo a Duch svatý jedno jsou.> Správné je ale pouze to napsané Janem. >Otec, slovo a Duch sva­tý jedno jsou> Jan nenapsal, to je chybný dodatek, či jak to chcete na­zvat. A na připojeném dodatku byl založen dnešní svátek.

Už jednou jsem řekl, že existuje více drobných zmínek, ve kterých se na to rovněž poukazuje. Ale to by nás zavedlo příliš daleko - ke zpracování celých spisů apoštolů atd. To přenechám vám, pokud se o to zajímáte. Ale Ježíš to neznal! Jeho výraz >Abba> je dokladem toho, že je závislý na svém Tvůrci, svém Otci, a proto také nikdy nemohl říci, že je Bůh.

K tématu Duch svatý ještě jeden výrok Ježíše: >Budu vám posílat duchovní svět Boží! Onen duchovní svět vychází od Otce, dal ho k dis­pozici, aby vás zasvěcoval do pravd.> Proto to není Boží duch, ale mnoho duchovních Božích bytostí, které Ježíš poslal a stále ještě posílá.

Děkuji za pozornost. Těší mne, že jsem zanechal ve vašem vědomí kus pravdy.
Hardus

Zdroj: www.rozhovorysezivotem.cz

Milly7 7.6.2022

SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - poselství z duchovního světa

Některá křesťanská společenství slavila v neděli 5.6. svátek, který nazývají svátek Nejsvětější Trojice. Z pověření Krista a Stvořitele vydám o něm pravdivé svědectví.

Ježíš nikdy neřekl, že Bůh existuje ve třech osobách. Nazýval Ho na rozdíl od tohoto vyjádření Otcem. V původním židovství proroci na­zývali Stvořitele Nejsvětějším, Nejvyšším, Největším atd. Proroci dlouhá staletí zajišťovali kontakt mezi Kristem a židovským národem, a Kristus ho tak díky jejich pomoci vedl. Neodvažovali se na rozdíl od nás používat slovo Bůh. Nazývali Ho jen To nejvyšší nebo Ten nejvyšší.

Židé věřili v jednoho Boha, a tak je tomu do dnešních dnů. Udělali však chybu: Když Kristus přišel na Zemi jako Ježíš a přinesl nové učení vycházející z jejich víry, neuznali ho jako Mesiáše. A nepřijímají ho do­dnes. Tak tomu bude do doby, než Kristus znovu přijde.

Ze židovství díky Ježíšovu učení vzešlo křesťanství. V něm ale našel pán protikladu Lucifer možnost zasáhnout - vytvořil představu, že Bůh exis­tuje ve třech osobách. Tak to dodnes křesťanská společenství slaví. Nikoho neposuzuji, neodsuzuji, každý je svého štěstí strůjcem. Ale jednou lidé poznají své vlastní chyby a budou podle toho jednat.

Ježíš vždy říkal: >Můj Otec je větší, než jsem já. Já jsem jen dobrý pastýř, který od Otce obdržel úkol.> Výraz >Otec> farizeje, učence Písma a saducejské velmi rozčiloval, cítili se ve svém neústupném do­držování víry vyrušeni a Ježíše kárali: >Děláš ze sebe víc, než jsi!>

Ježíš poukazoval na lásku, která ho spojuje s Otcem, a tedy Bo­hem, říkal, že >Bůh je Bohem lásky!> Toto bylo pro židovství nové. Oni považovali Boha za Boha pomsty, odplaty! O lásce hovořili málo. Pro tehdejší dobu bylo Ježíšovo učení lásky velmi pochybné, a jak se o něm vedoucí židovského národa vyjadřovali, nechci ani opakovat.

Když Ježíš visel na kříži, zvolal: >Otče můj, můj Bože, proč jsi mě opustil?> Apeluji na vaši moudrost: Pokud by byl Ježíš Bohem, jak by mohl sám sebe opustit? Přemýšleli jste o tom? Proto v učení o tak­zvané Trojici nemůže něco souhlasit. Ježíš nikdy neřekl: >Já jsem Bůh.> Říkal: >Jsem prvorozený Syn Boží.>

A takzvaný Duch svatý? Z vysokého a nejvyššího duchovního světa Božího předám nyní to, co termín Duch svatý představuje: Duch svatý zahrnuje všechny duchovní bytosti, které zůstaly Bohu věrné a staly se dokonalé, a také ty, které sice odpadly, ale opět se vrátily a do­sáhly své dokonalosti. To jsou takzvaní Duchové svatí - ačkoliv slovo svatý nepovažuji za správné, protože svatý je pouze Bůh.

Chtěl jsem vám zevrubně ukázat pravdu a dát poznat, jak těžké je chybné uvést zpět na správnou míru. Je třeba použít srdce a nevěřit pánu temna. Takže opakuji: Stvořitel se nemůže rozdělit do tří částí.

Sami někteří teologové uznávají toto jako dodatečně vložené, ba zfalšované a některá křesťanská společenství Nejsvětější Trojici ze svého systému učení vyjmula. Přesto se to v jiných křesťanských společenstvích užívá dál.

V prvním Janově dopise, kap. 5, verš 7 stojí ve variantách vašich překladů: >...Duch, voda a krev jsou to, co společně tvoří. Ti tři patří k sobě.> K tomuto verši bylo přidáno: >Otec, slovo a Duch svatý jedno jsou.> Správné je ale pouze to napsané Janem. >Otec, slovo a Duch sva­tý jedno jsou> Jan nenapsal, to je chybný dodatek, či jak to chcete na­zvat. A na připojeném dodatku byl založen dnešní svátek.

Už jednou jsem řekl, že existuje více drobných zmínek, ve kterých se na to rovněž poukazuje. Ale to by nás zavedlo příliš daleko - ke zpracování celých spisů apoštolů atd. To přenechám vám, pokud se o to zajímáte. Ale Ježíš to neznal! Jeho výraz >Abba> je dokladem toho, že je závislý na svém Tvůrci, svém Otci, a proto také nikdy nemohl říci, že je Bůh.

K tématu Duch svatý ještě jeden výrok Ježíše: >Budu vám posílat duchovní svět Boží! Onen duchovní svět vychází od Otce, dal ho k dis­pozici, aby vás zasvěcoval do pravd.> Proto to není Boží duch, ale mnoho duchovních Božích bytostí, které Ježíš poslal a stále ještě posílá.

Děkuji za pozornost. Těší mne, že jsem zanechal ve vašem vědomí kus pravdy.
Hardus

Zdroj: www.rozhovorysezivotem.cz

Koko 9.6.2022

A taky Duch svatý. Jak může říct, že to není On když i On a hlavně On patří do duchovního světa Božího, četla sem jen konec, je to slovickareni a zbytek sem přečetla až teď a je to jen pro ty co se chtějí hádat a vyvolávat hádky, provokace, nic víc. Slovickareni. A např. Proč by bylo psáno, svatý, posvet se ještě, kdyby nikdo nebyl svatý, proto nám poslal za sebe Pán náhradu, aby mohl být s každým zvlášť, kdo o to stojí a nechává se jim denně plnit a doplňovat aneb posvecovat, oživovat atd. Okyslicovat jak krev dechem, slovem z Nebe, modlitba dýchání atd.. Dal i tělo lze na chvíli opustit nebo napořád, i když s duchem a duši tvořili do té doby trojici. Syn cloveka je taky člověk jako syn opice taky opice a syn Boží, taky Bůh. To poznáš až bude jako král na trůnu a soudit i za úplně zbytečný provokace...

Koko 9.6.2022

Jak víš, že to nikdy neřekl, když bibli jak přesně nebo aspoň podobne je, neveris? A když věříš jako já i tomu, co řekl i mimo zapsání toho do zrovna této knihovny, co když to řekl jindy jinde pokud to v bibli tak přesně není? I nám některým, kdo tomu uvěřil Bůh z lásky převelice zachranujici dal svou vlastní spravedlnost, čistotu, svátost a lásku, abychom mohli vůbec do nebe a když je psáno, že žádný hříšník do nebe nevejde, tak jen ten kdo je svatý a má se posvetit ještě je i v bibli. Tak jak může být jen Bůh svatý, když nám dává i svatého Ducha, kdo Ho v sobě má, a zachovava z lásky Jeho slova, a věří jim atd. JE JEHO DÍTĚ A VĚRNÝ BŮH V NĚM PŘEBÝVÁ. NEBYLO POTŘEBA ANI CHRÁMŮ NA ZEMI JINYCH:) A též andělé v nebi jsou svatí, jinak by byli padli a ne v nebi. Je tam víc chyb a už to dělá článek neduveryhodnym, i když je tu třikrát a hraje si na svatou trojici:)) Pokoj Tobě :) Kdo by změnil i jediné písmenko z evangelia nebo cokoliv zrusil a ještě tak nejvýznamnější navíc, a tak učil lidi, bude v královstvím nebeském vyhlasen za nejmensiho, já nepíšu, jak trojice okurkova, ze za to zkoncis v pekle, ale co je psáno. A to nikdy nebylo zrušeno, ale dáno. O co vám jde? Co tím chcete s padlým dosáhnout? Že Budem naslouchat i jim a mít i je za Boha? Tak to se spletli. Odhalujem skutky i slova tmy.

Koko 9.6.2022

Vše bude odpuštěno, jen ne rouhání proti Duchu Svatému a upirat mu to, že i On je Bůh a hlavně On, je co?? On je jediným Bohem na zemi. On je tím, kdo slyší nás na zemi, kdo nám pomáhá se vším, modlit se atd. On je radce a utesitel nás a jediný zástupce Boha na zemi a jediný komu smíme říkat i svatý Otce a zároveň Ježíši, protože On je Duch Ježíše a žároven i Otce, já i otec jsme jedno, řekl Ježíš, kdo vidí mne, vidí Otce. Na počátku bylo slovo a jinde je, že to slovo je Duch i ta krev, kterou máme pít, abychom měli života věcného v sobě a to slovo jist, nejen chlebem bude člověk ziv, ale každým slovem vycházející z Božích úst... A není to papež ani nikdo jiný třetí natož satan s číslem 666 na celé, co si na Boha a anděla světla jen hraje, napodobuje, vše mu krade, zamenuje a překračuje, vsivak jeden. A Židé uvěří dřív, až si na trůn dosadi už velmi brzy, místo Krista antikrista, mluvícího rouhave s rouhavymi jmény na celé a až bude nutit zabíjet mnohé a poruší tím mírovou smlouvu a jinak se ukáže jaký je to sadista, když praveze bez toho tolik všem potřebného ducha svatého v něm, kdy člověk dělá a vede vše špatně, když bez Boha a Jeho Ducha, jen z vlastní síly nebo rozumu nebo z té napojené na ďábla a démony, tehdy jim spadnou pásky z očí a uvěří v Ježíše, že On byl mesias, až prikaze antikrista jen jemu se klanet a jen jeho uctívat a nisitznameni šelmy kvůli němuž a jinému zakončí v pekle, viz slovo: Sluz dablu a odmění se to peklem. Sluz Bohu a nebem..

Koko 11.6.2022

♥️🔺📣😍😘🌈🤗😁😇🧡💓🦋💟Motýlku, vylet z klece, Duch nás svatý z našeho těla starého na nic, na vyhození, do nového lepšího, svatého, které nikdy nezhresilo a hodného nebe a nebeského Otce, leť a vylet vysoko až do nebe, Duchu svatý v nás, co se narodilo z Ducha svatého, je Duch svatý a půjde domu už brzy, vyletí s andělem svým každý takový až do nebe, už brzy, je to jak porod, musíme ho z těla starého porodit jak Ježíše Marie a poslat do nebe, semínko staré i tělo staré musí zemřít, aby se narodilo něco věčného hodného nebe a pohledu Otce v nebi:)) A andělé budou asistovat při tomto zrození, porodu a zrodu do nebe. Pomůžou nám jak porodní asistentky:))) Děkujeme jim za to, že nám pomohou do nebe a porodit, když už jsme se i my znovu narodili jak do Marie, ženy která počala z Ducha svatého a její dítě jak tě ženy oděné sluncem, má být vytrhnutí do nebe a past národy, bude to Ježíš, náš milovaný Král i Syn, On bude kralovat nám i za nás i Duch svatý v nás, kterého do nebe pošleme, po 3 a půl letech v bezpečí někteří, někdo třeba hned, podle toho asi, jak kdo uvěřil a někdo až po soužení, pokud nebyl připraven včas a neuvěřil správně a cele, pak zkonci v cele smrti, ale to nevadí, tím se právě vysvobodí, když znamení na čele nenosí:)() a satanu v nikom se nikdy a v ničem od něho jak modlisluzebnika nepokloni a neslouží jim. Amen. Musí prokázat vytrvalost a věrnost Panu až na smrt i přes všechna souzeni, vše vydržet až do konce, takže tu máme možná tři skupiny lidí, nevěstu Kristovu a svědky, kteří budou vzatí před, někteří jako i dva proroci v černém oděvu a ta žena na poušti v bezpečí živená po 3 a půl roku i tím duchovním, v polovině a někdo na konci. Přípravné se odejít hned, už brzy, amen, ať nás to pak nemrzi, že jsme byli pozváni na svatbu Beránkovi, ale minuli by ji, kdyby jí, tou velikou hostinou i Ducha už teď, pohrdli, kdybychom malo nebo vůbec nebo polovicate ji pohrdli, a za něco o tolik min ji už teď jak Ezau za čočku, vyměnili...
Bůh Vám žehnej ❤️☀️🌞 a ochraňuj Vás po celý zbyly čas.. a použij si Vás k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil pro nás, abychom se jim věnovali.. jen je najít a pochopit, co máme dělat, modlitbou v Duchu a pravdě nic nepokazí mě, ale naopak, bez Ducha svatého v nás a pri každém nasem díle se namáhají marně stavitele, opraví dům a dráze, ďábel ho rozbije, jak vlk co udělá fu a fuu a co nepostavil s námi Bůh, to duchovní, vše bude zničeno a jen láska obstojí v nás a vše přetrvá, jen Duch svatý v nás bude vzat, pokud Ho v sobě máme a Jeho ovoce v sobě jiné, z ovoce své práce i duchovní slovem, budeme spolu s Ním živí navěky a radostní navěky, pokud to jediné trvale, co vydrží věky věků v sobě máme, ničím jiným není tak důležité být živí a pěstovat to a zalévat. Miluje Vás. ❤️🌟Amen.

Pirinka 11.6.2022

Milý, Bůh, Ježíš Kristus, pán pánů a král králů, syn boží, beránek, který byl obětován, řekl, že nám dá DS, utěšitele a napravitele...

Pirinka 11.6.2022

*Milý Milly.. 😹💪

Koko 15.6.2022

COdpověď pro J.: Nejspíš mi Duch svatý dal mluvit jejich řeči, aby mi víc rozumneli. Myslím, že nebe je taky na planetě, směr sever, tam jak už nejsou hvězdy i astronomové o tom místě vědí, s andělem to tam trvá prý tak šest hodin a to jsou rychli, pak jsou ještě rychlejší něco jak výtahy do nebe, dokonce pak mužem žít v nebi i na nové zemi zároveň, přemisťovat se v novém těle, jako Filip byl najednou vzat na jiné místo, hodně z toho, co přinášejí údajní andělé je pravda, stalo se a stane, jen jaký je zdroj, je třeba se ptát, protože i ďábel ti dá víc jak devadesát procent pravdy, aby zbylými podstatnými deseti procenty svedl na scestí, zabíjel, kradl a ničil. Je to zrůda falešná, co hraje víc her, aby svedl mnohé, satan hnusnej!!! Nenávidím ho!! Za to se bude smažit v pekle, o kterém nechce slyšet, tak se zas hraje na anděly, dokud mu to někdo bašti a žere, všechny Bohu ukradl, ale přichází doba, viz název videa na YouTube Smršť zázraků, kdy mu Bůh sebere nakradené miliardy lidí, kteří prohlédnou právě díky duchu svatému v nás i jiných zpět. Vřele doporučuji poslechnout i jiná najít od jiných, ať je to kdokoliv, hlavně že mají pravdu, velké vylití před nanebevzetím, vytržením, evakuaci atd, nazvete si to jak chcete.. modleme se za sebe navzájem.. doba je těžká! Host vyhazuje vrchního, ďábel Boha atd. Stvoření chce být rovno Bohu, ale koho si nepritahne Bůh, nemá šanci a jen se spálí, kdo nebude a nebyl připraven dost a včas nebo michal pátý přes devátý, co se k sobě nehodí a nesnese pospolu jako hřích a svatost, oddělit se od všeho, co je hřích, i kdyby ve válečném módu, hřích totiž každý má moc zabít naši duši jako i každá lež jak kapka jedu celou vodu živou v nás otrávit a vše nám vzít i nás pak a jiné kolem nás, kdybychom te kapce uvěřili, má moc nás zničit, proto potřebujeme moc i ty anděly, ale jen ty pravé, rozlišit to, Bůh nám pomáhej a ochraňuj nas a dej nám moudrost rozpoznat každého vlka převlečeného za ovci... Což bez milovaného Ducha svatého a bez lásky k Němu největší ani nepůjde...♥️♥️♥️🌹🤗 Miluji Vás duchu i duchové svatí, ale ten Boží je jen Boží, i kdyby jich bylo sedmero, jako Duch lásky, moci, víry, pravdy, čistoty, pokory, radosti např, co já vím, to už si přidávám:)) Pá všem brzy v nebi s Panem. Kéž by a na zemi v zázracích z nebe.. Buďme jednomyslni...

Koko 15.6.2022

COdpověď pro J.: Nejspíš mi Duch svatý dal mluvit jejich řeči, aby mi víc rozumneli. Myslím, že nebe je taky na planetě, směr sever, tam jak už nejsou hvězdy i astronomové o tom místě vědí, s andělem to tam trvá prý tak šest hodin a to jsou rychli, pak jsou ještě rychlejší něco jak výtahy do nebe, dokonce pak mužem žít v nebi i na nové zemi zároveň, přemisťovat se v novém těle, jako Filip byl najednou vzat na jiné místo, hodně z toho, co přinášejí údajní andělé je pravda, stalo se a stane, jen jaký je zdroj, je třeba se ptát, protože i ďábel ti dá víc jak devadesát procent pravdy, aby zbylými podstatnými deseti procenty svedl na scestí, zabíjel, kradl a ničil. Je to zrůda falešná, co hraje víc her, aby svedl mnohé, satan hnusnej!!! Nenávidím ho!! Za to se bude smažit v pekle, o kterém nechce slyšet, tak se zas hraje na anděly, dokud mu to někdo bašti a žere, všechny Bohu ukradl, ale přichází doba, viz název videa na YouTube Smršť zázraků, kdy mu Bůh sebere nakradené miliardy lidí, kteří prohlédnou právě díky duchu svatému v nás i jiných zpět. Vřele doporučuji poslechnout i jiná najít od jiných, ať je to kdokoliv, hlavně že mají pravdu, velké vylití před nanebevzetím, vytržením, evakuaci atd, nazvete si to jak chcete.. modleme se za sebe navzájem.. doba je těžká! Host vyhazuje vrchního, ďábel Boha atd. Stvoření chce být rovno Bohu, ale koho si nepritahne Bůh, nemá šanci a jen se spálí, kdo nebude a nebyl připraven dost a včas nebo michal pátý přes devátý, co se k sobě nehodí a nesnese pospolu jako hřích a svatost, oddělit se od všeho, co je hřích, i kdyby ve válečném módu, hřích totiž každý má moc zabít naši duši jako i každá lež jak kapka jedu celou vodu živou v nás otrávit a vše nám vzít i nás pak a jiné kolem nás, kdybychom te kapce uvěřili, má moc nás zničit, proto potřebujeme moc i ty anděly, ale jen ty pravé, rozlišit to, Bůh nám pomáhej a ochraňuj nas a dej nám moudrost rozpoznat každého vlka převlečeného za ovci... Což bez milovaného Ducha svatého a bez lásky k Němu největší ani nepůjde...♥️♥️♥️🌹🤗 Miluji Vás duchu i duchové svatí, ale ten Boží je jen Boží, i kdyby jich bylo sedmero, jako Duch lásky, moci, víry, pravdy, čistoty, pokory, radosti např, co já vím, to už si přidávám:)) Pá všem brzy v nebi s Panem. Kéž by a na zemi v zázracích z nebe.. Buďme jednomyslni...

Uložit