Jaký je rozdíl mezi vytržením a druhým příchodem?

>Jaký je rozdíl mezi vytržením a druhým příchodem?>

Odpověď: vytržení a druhý příchod Krista, jsou často zaměňovány. Někdy je obtížné určit, zda verš Bible odkazuje na vytržení nebo druhý příchod. Nicméně, při studiu proroctví posledních biblických časů, je velmi důležité mezi nimi rozlišovat .

Vytržení je, když Ježíš Kristus se vrátí k odstranění církve (všech věřících v Krista) ze země. Vytržení je popsáno v 1 Tesalonickým 4:13 -18 a 1 Korintským 15:50 -54. Věřící, kteří zemřeli budou mít svá těla vzkříšena a spolu s věřícími, kteří stále žijí, půjdou vstříc Pánu ve vzduchu. To vše nastane v okamžiku, v mžiku oka. Druhý příchod je, když se Ježíš vrátí k porážce Antikrista, zničit zlo, a stanovit své tisícileté království. Druhý příchod je popsán ve Zjevení 19:11 . -16

Významné rozdíly mezi vytržením a druhým příchodem jsou následující:

1) Při vytržení, věřící jdou vstříc Pánu ve vzduchu (1 Tesalonickým 4:17 ). Při druhém příchodu, věřící se vrátí s Pánem na zemi (Zjevení 19:14 ).

2) druhý příchod nastane po velikém a hrozném soužení (Zjevení kapitoly 6-19). K vytržení dojde před soužením (1 Tesalonickým 5: 9; Zjevení 03:10 ).

3) Vytržení je odstranění věřících ze země jako akt osvobození (1 Tesalonickým 4:13 -17, 5: 9). Druhý příchod zahrnuje odstranění nevěřících jako akt soudu (Matouš 24:40 -41).

4) Vytržení bude tajné a okamžité(1 Korintským 15:50 -54). Druhý příchod bude viditelný pro všechny (Zjevení 1: 7; Matthew 24:29 -30).

5) Ke druhému příchodu Krista dojde až po odehrání určitých událostí posledních časů (2 Tesalonickým 2: 4; Matthew 24:15 -30, Zjevení kapitoly 6-18). Vytržení bezprostředně hrozí, takže by se mohlo uskutečnit v každém okamžiku (Titovi 2:13 ; 1 Tesalonickým 4:13 -18; 1 Kor 15:50 -54).

? Proč je důležité udržet vytržení a druhý příchod odlišný

1) Jsou-li vytržení a druhý příchod jsou stejné události, věřící budou muset projít soužením (1 Tesalonickým 5: 9; Zjevení 3:10 .)

2) V případě, že vytržení a druhý příchod jsou stejné události, návrat Krista není na spadnutí -Existuje mnoho věcí, které musí proběhnout před tím, než se může vrátit (Matouš 24: 4-30).

3) Při popisu období soužení, Zjevení kapitoly 6-19 , není nikde zmínka církve. Během soužení, také nazývané >doba potíží Jákobova> (Jeremiáš 30: 7) -Bůh opět obrací svou hlavní pozornost na Izrael (Římanům 11:17 . -31)

Vytržení a druhý příchod jsou podobné, ale samostatné akce. Obě zahrnují Ježíšův návrat. Obě jsou událostmi posledních časů. Nicméně, je velmi důležité si uvědomit rozdíly. Stručně řečeno, vytržení je návrat Krista v oblacích, aby byli odstraněni všichni věřící ze Země před časem Božího hněvu. Druhý příchod je návrat Krista na zem k ukončení soužení a porážce Antikrista a jeho zlého světového impéria.
=============================

(Římanům 10: 9-10) Obraťte se a uvěřte - to je, jak být spasen!

>Drahý Nebeský Otče,

jsem hříšník, a jsem vinen hříchem proti tobě. Já činím pokání a odvracím se od každého hříchu. Prosím, odpusť mi mé hříchy, přijď do mého srdce a buď můj Pán a Spasitel. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy na kříži, byl pohřben a ve 3. den vstal z mrtvých . Chci věřit a následovat Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Pomoz mi žít svatý život a činit tvou vůli .. Ve jménu Ježíše se modlím Amen.>

bilekde 2.4.2022

komentáře: (21)

koko 3.4.2022

Mohlo by vytržení přijít v roce 2022 ? - Robert Breaker - název videa na youtube

koko 3.4.2022

OČEKÁVANÝ PŘÍCHOD - pro přátele

Prosím vás, pokud ten cíl nyní minete, svatý a očekávaný příchod Pána, a pak až uvěříte, pozdě ale přece a zjistíte, že nechcete i tak přijít o věčný život, a všechny katastrofy přežijete-li, pak bude na zemi zbytek lidí povinně muset nosit čip pod kůží - znamení šelmy. Je to znamení a pečeť satana, oddělující lidi od Boha a vedoucí k věčnému trestu v ohnivém jezeře. Tak si čip nenechte vnutit, i když vám falešně budou za něj nabízet výhody a bez něj vás týrat hlady a i jinak pronásledovat. A nebude to jen kvůli sčítání lidu, a aby měli o všech přehled a všechny pod kontrolou, ale hlavě proto, aby je měli jen pod svojí vymyšlenou vírou, neboť chtějí řídit váš život i celý myšlenkový svět. Takže pokud čip přijmete, nebudete si už moci dělat, co chcete. S čipem už nebudete mít svobodnou vůli a budete sledováni na každém kroku a mohou vás proti vaši vůli ovlivňovat, všelijak ke zlému ovládat, natož aby vám dovolili milovat pravého jediného Boha. Vnutí vám boha jiného, abyste se jemu jen klaněli a před obrazem šelmy – antikristem - jako modláři klekali.

Nebeský Bůh všechny lidi v Bibli varuje, že nemáme přijímat toto znamení, ani když nás k tomu budou nutit pod pohrůžkou smrti a mučení, že by to byl náš konec. S tímto označením satana - implantátem pod kůží, na ruce nebo na čele, nebude už žádná šance na záchranu a vstup do nebe. Až to přijde, snažte se hned utéct a přidat se k Ježíši a lidem, kteří ho uctívají, protože jen Ježíš jediný vás ochrání a to nejen od pekla na zemi, ale i od toho věčného. On si před koncem světa vezme své věrné ze Země k sobě do bezpečí nebe a tak je „vytrhne“ z poprav a velkého soužení, které bude ještě nějakou dobu na Zemi pokračovat. Důvěřujte mu, protože On je živý Boží Syn a velmi vás miluje. Miluje vás tak moc, že život za vás položil, vzal na sebe trest za vaše hříchy, aby vás Otec přijal do nebe, když mu uvěříte, když hříchy své mu vyznáte a necháte se od Něho očistit. Proto teď nesmíte couvnout a přijít o Jeho tak skvělou záchranu a to nejen časnou, ale hlavně tu věčnou. A o tu bychom přišli, kdybychom se samozvanému světovládci místo Bohu pravému a jedinému, klaněli tím, že si necháme diktovat, co ani sami nechceme, co je od ďábla, co je proti veškeré lásce a proti Bohu, Stvořiteli, jenž je Láskou.

Bůh už rozesílá anděly na různá místa, takže jsi-li to ty, kdo Ježíše přijme do svého života za Spasitele a Pána, tak se nemusíš ničeho bát, On dal andělům o tobě příkaz, aby tě ve zlých dobách chránili. A tak dovol pravému, jedinému Bohu, spasit svoji duši tím, že Jeho slovům uvěříš aspoň teď, na poslední chvíli, těsně před koncem světa. Ten se neodvratně blíží a kdo má v srdci Ježíše a Boží slovo, má věčný život a co může chtít víc, než v lásce Boží na max. zůstávat navěky... Není jiné cesty do nebe než skrze Ježíše, když Ho učiníme Pánem našeho života, který nám právě On - též Bůh sám dal. On je jedinými dveřmi do nebe, i když vám antikrist chce za tuto víru a ne jeho, sekat hlavy. Ano, bude se tak dít lidem, co tu zůstanou po vytržení věrných věřících, a už se mnohde i děje, ale nebojte se, protože i kdyby vás zabili kvůli Ježíši, tak pak už budete mít jen a jen nebe!!:)

Za toto varování předem buďte vděčni Bohu, neboť ne všichni ho dostanou a dobře s ním naložte. Mějte se hezky (dokud to jde, neboť přijdou velké katastrofy) a vydržte tuto zlou dobu. Usilujte o to, ať tady kvůli otálení nebo své vlažnosti či nevěře nezůstanete do velkého soužení, ale ať vás Pán Ježíš nadpřirozeně vezme spolu s věrnými do nebe:) Na místě Kristově vás velmi moc žádám, smiřte se s Bohem, dokud zbývá ještě nějaký čas. Vyznávejte Ježíši své hříchy, z kterých vás svědomí jakkoliv obviní, ať On vás může očistit a pronést do nebe. Milujte, odpouštějte, dávejte lásku a bude vám dána na celou věčnost. Uctívejte Ježíše a vyberte si věčný život, na tom nejvíce záleží.

A Ježíš vám vzkazuje:

„Už přicházím. Amen, čekej mne, má rodino Boží. Jdu si pro vás, jsem už za dveřmi, kdo uslyší dnes můj hlas, ať nezatvrzuje své srdce ve vzdoru, ale nechte se mnou a mými dětmi zachránit. Budu s vámi po všechny vaše dny. Amen!“

Plnohodnotná odpověď Rychlá odpověď

Zavolej na mě - Jerermiáš 33:3: Volej ke Mně a odpovím Ti, oznámím Ti věci veliké a tajné, které jsi neznal...
.
Zavolej na mě, můj lide. Já jsem vždy k dispozici, den i noc. Slyšel jsem a odpověděl jsem mým milovaným lidem. Já jsem tvůj abba, Otec. Miluju a záleží mi na tobě. Nikdo není jako já a nikdy nebude. Já jsem tvůj zdroj života, aniž bys s tím mohl něco dělat. Zavolej na mě. Já nezklamu, ani nechci zklamat své vlastní.
Bez ohledu na tvou situaci, nebo okolností, tak mi zavolej. Nejsi v tom sám. Já jsem vždycky s tebou. Pomohu a udržím tě na cestě. Já tě nikdy neopustím, ani jsem tě neopustil. Zůstaň se mnou a zavolej na mě ve víře a nepochybuj o mě.
Mnozí nevolají na mě, protože nevědí o mně, kdo vlastně jsem a co jsem schopen udělat.
Nejsem omezen a neomezuj mě kvůli svým vlastním nedostatkům. Co je nemožné u lidí, je možné u mě. Věř a věř mi, celým svým srdcem, když mě voláš, jsem tvůj pomocník. Pomáhám těm, kteří mě zavolají v těžkých chvílích, ve svém neštěstí.
Zavolej mě, já jsem se nezměnil. Pořád odhaluji nové a skryté věci, velké a mocné věci, záhady těm, kteří ke mně volají, kteří usilují o mě s upřímným srdcem. Není tajemství, které nebude odhaleno. Tohle je konec světa. Zavolej na mě. Moji lidé nebudou v temnotě, protože jsem vaše světlo. Zavolej na mě z čistého srdce. Hřích odděluje mnohé od mé přítomnosti. Musí se kát, obrátit se od svých způsobů. Nebudu odmítat ty, kteří volají na mě pokorně se srdcem pokorným...

koko 3.4.2022

Socha šelmy z Bible byla postavena přímo před naší tváří.
- zkopíruj si název do vyhledavače název videa na youtube, vše se naplňuje před našimi zraky, šelma jako pardál s nohama medvěda, tlamou lva a křídla orla, z toho i plyne, kdo se může vrátit k moci jako antikrist..

Josef79 3.4.2022

A živý budou závidět mrtvým.. vraždění nám vezdejší dej nám dnes a podobná genocida

Danka_usata 3.4.2022

Ježíš nemůže nic takového vzkazovat, protože časy a doby ví jen Bůh. Ty můžeš že znamení (červené řeky, nebe, úhyn ryb, války, atp) odtušit, že to bude brzy. & Lukáš 21:7-8 !!!!!!!!!

Josef79 3.4.2022

Všichni zaplatíme za hříchy spáchané našimi staršími..všichni zemřeme..

Danka_usata 4.4.2022

Za hříchy zaplatil jk...a ty budeš zodpovědný jen sám za sebe...v tom je křesťanství dospělé, žádné výmluvy na matinku, bráchu a tak...🥒🥒🥒

Josef79 4.4.2022

Aha, tak leda, že bych si lehl ke křesťanům v masovém hrobě někde u kostela. Proto svět trpí? hm? podivné

koko 4.4.2022

Za to co sem trochu stila předat se mi ďábel msti a zabiji me různými způsoby uz druhy den. Kdybych úž nepsala jsem v nemocnici, dnes asi zas me dorazi i kokovid. Vsem přeji dobehnout až do cíle vítězné.. Ježíš milovaný muže Všechno. Milujte Ho a paste beranky... Z lásky k Němu.❣💞 Pa

Danka_usata 5.4.2022

Proč si chceš lehnout do masového hrobu?

Josef79 5.4.2022

Ty jsi zdejší, ale zřejmě nebudeš všudezdejší, protože by jsi jinak věděla co se děje a zejména pak křesťanům a nejenom na Ukrajině. No vidíš KOKO, jak Tě pán má rád...

Danka_usata 5.4.2022

A ty jsi křesťan na Ukrajině? 🤔 Nedělej si starosti s tím, co bude zítra, dnešek má dost svých trápení... Bůh pro někoho připravil skutečnou mučednickou smrt, jsi to i ty? 🤔

Josef79 6.4.2022

Ano je to možné a může to být kdokoliv z nás i ty. V mučírnách končí většinou ti nejvíce nevinní..a že by Bůh něco takového pro někoho připravoval se mi nechce věřit, ale Bůh ví.

Danka_usata 6.4.2022

A Jozef, proč se necháváš strhnout médii? Co kde hrozí, byť i potencionálně? Však nic z toho se ti stát přeci nemusí.

Josef79 6.4.2022

Protože to co se děje je realita a jelikož žiji nohama na zemi v realitě tak se mě to týká, ikdybych nechtěl. Obavy mám, protože jsme na seznamu 6 zemí, které má Putin v merku. Zítra jsem dám zajímavý článek o tom jak to naše země nedomyslela s uprchlíky. Ještě se máme na co těšit.

Danka_usata 6.4.2022

A kdyby sem přitáhl, tak dostane na uši i od spojenců. :-) Jsem nohama na zemi...

Josef79 6.4.2022

Vidím, že se zatím podle smajlíka směješ njn.. takové panorama pokud by nastalo by rozhodně k žádnému úsměvu nebylo, to mi věř on má také spojence a přesně o to mu jde

oliv 7.4.2022

Děti nehádejte se:-)pokud se naši spojenci a jeho spojenci do sebe pustí nikdo z nás z toho nevyváznem živí:-(

Danka_usata 7.4.2022

🤦🤦🤦

Josef79 7.4.2022

https://a2larm.cz/2022/04/vlade-nedochazi-jak-zavazna-je-situace-kolem-uprchliku/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=720621&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=720621&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=P9VTlGcHqdR-202204060819&dop_id=16033705

SipkovaRuzenka 8.4.2022

🤗😘🤗😘🤫🤕🤕

Uložit