DAVE ! -----UŽIVATEL JESTŘÁB NASCHVÁL VYŘADIL PŘÍSPĚVKOVOU ZEĎ Z PROVOZU !!!

DAVE --------UŽIVATEL JESTŘÁB NASCHVÁL VYŘADIL PŘÍSPĚVKOVOU ZEĎ Z PROVOZU !!! na profilu měl fotku, štastné a veselé a nula příspěvků přeje jestřáb a další kolega ho tu viděl jak tu začal chrlil příspěvky s odkazy aby to kikslo takže moc dobře věděl co činí, nebyl to omyl nebo nešťastná náhoda ale jasný záměr.

stepb 13.12.2018

komentáře: (17)

Josef79 13.12.2018

http://www.krestanskaseznamka.cz/image/17478

Josef79 13.12.2018

Navíc na té fotce je zřejmě hinduistické božstvo!

Josef79 13.12.2018

NĚCO PRO ODLEHČENÍ SITUACE. HIT LETOŠNÍCH VÁNOC! AŽ SE Z TOHO BUDETE VÁLET PO ZEMI! PROSÍM VŠIMNĚTE SI KRETÉNA ve videu! Opravdový kretén co má ptáka na hlavě!
https://www.youtube.com/watch?v=fTYdnz4VN0c

TomasMetodej 14.12.2018

ADMINE! Někteří jedinci si zde lezou příliš na nervy. Není už jasné kdo je spamer a kdo proti spamerům bojuje. Ke zkvalitnění situace bude zřejmě nutné jít přes mrtvoly. Zablokovat přístup třeba mě samotnému - TomášMetoděj. Dále Jestřáb, Stepb, Jarda14, Vesmirek, Holmes a třeba dalších kteří provozují tuto válku. Pokud se to tu ostrým řezem nevyřeší bude toto zde jen a jen fraška. Nebo ještě razantnější nápad - oddíl příspěvky zcela zrušit.

jestrab 14.12.2018

TomasMetodej:
Jsem pro všemi deseti, klidně se nechám zablokovat. Ale mezeru jako takovou v zabezpečení stránky to neřeší. Ošetřit tuhle věc na úrovni kódu je otázka několika minut.

stepb 14.12.2018

tomáš metoděj podívej se na poslední jestřábovu fotku, šťastné a veselé a nula příspěvků přeje jestřáb, před zhroucením zdi, takže asi věděl co činí.....

jestrab 14.12.2018

máš to marné, nikdo tě neposlouchá ufňukánku :D

TomasMetodej 14.12.2018

Štěpáne není to jenom jestřáb!

stepb 15.12.2018

to je dobré takže se k tomu Pták ještě i přiznal......

stepb 15.12.2018

Sám si ufňukánek ptáku, svoje jsem docílil zeď funguje :P

stepb 15.12.2018

Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.
2Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
3aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není.
4Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,
5jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,
6ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.
7Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.
8Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu.
9Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.
10Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!
11Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.
12Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.
13Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,
14smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.
15Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy.
16Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.
17To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne.
18Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

jestrab 15.12.2018

Jestřáb psal, že pokud ti to nejelo, tak to bylo proto, že máš pomalý počítač nebo neschopný prohlížeč. Mě seznamka fungovala. Žádné spadnutí jsem nezaznamenal. Docílil si kulového, odesílat příspěvky jsem přestal na Davovu žádost. Kdyby to bylo na tvoji žádost, tak bych v tom pokračoval. Já u PC totiž nemusím sedět, aby byla stěna zahlcená. A hlavní příčinou mého odesílání byl obsesí posedlý uživatel SHolmes na jehož spam jsem reagoval.

stepb 15.12.2018

kulového jsi docílil ty, šťastné a veselé a nula příspěvků na zdi se ti naštěstí nepovedlo.

stepb 16.12.2018

Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.
2Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně , ale vzepřeli se mi.
3Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“
4Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu .
5Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.
6Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.
7Vaše země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm, vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci; je zpustošená, cizáky podvrácená.
8Dcera sijónská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město.
9A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom byli.
10Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský.
11„K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů.
12Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?
13Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát.
14Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet.
15Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
16Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
17Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
18Pojďte, projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
19Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
20Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.
21Běda! Nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové.
22Tvé stříbro se stalo struskou, tvé víno je smíšené s vodou,
23tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi právo nezjednají a pře vdovy se k nim nedostane.
24Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele: „Ach, jak se potěším na svých protivnících, vykonám pomstu na svých nepřátelích!
25Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.
26A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným.“
27Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.
28Zkáza nevěrných a hříšníků však bude stejná, zajdou ti, kdo opustili Hospodina.
29Budou zahanbeni pro mohutné stromy, po nichž jste dychtili, budete se stydět za zahrady, které jste si zvolili.
30Budete jako posvátný strom, jemuž vadne listí, jako zahrada, v níž není vody.
31Nejzdatnější bude koudelí a jeho skutky jiskrou; vzplane spolu obojí a nikdo to neuhasí.

Josef79 16.12.2018

Jestřábe: mě to také nejelo. Mám rychlý počítač a armádu prohlížečů. Nefungovalo to. Tak jsem zkoušel i pc v práci a tam také nic. Tak tu nepiš svoje domněnky. Vůbec mě nezajímají tvoje důvody a kroky atd. Mě už to tedy může být vlastně i jedno, protože už jsem jinde a tahle seznamka není pro mě prioritou. Osobně zde neznám vůbec nikoho kdo by se tu kdy seznámil, kromě toho úvodního dema před přihlášením na hlavní stránce.

vesmirek 16.12.2018

Za všechno může Jestřáb? Nestačím se divit... ale kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

jestrab 17.12.2018

0 příspěvků na zdi by bylo pro vás všechny přínosnější než napadání, vulgarismy a vyhrožování. Kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Je lepší rozeznávat, co je příjemné Pánu, a neúčastnit se neplodných skutků tmy.

Uložit