Prokazování milosti ve starém zákoně skrze prostituci

O starém zákoně, o tom jak kdysi žili židé, o tom uvažuji celkem dost. A tak jsem si zase vzpomněl na Judu a Támar. Jejich příběh, kdy Juda nechtěl Támar udělat dítě, protože by musel dělit svůj majetek a zabezpečovat její rodinu (vedlejší věta vysvětlovací představuje můj osobní výklad). Napadlo mě, když prostituce v té době byla vcelku normální věc (prostituovaly hlavně nezabezpečené ženy, bez manžela a vdovy), skoro se na to pohlíželo jako kdyby to ani nebyl hřích (přinejmenší nejde o hřích který by byl součástí desatera nejdůležitější přikázání). Nebyla to sice ctnost, ale bezbožnost taky ne. Napadlo mě, že když žena byla ve hmotné nouzi, že ji to až dohnalo k tomu, aby se prodala, tak z pohledu muže, který ji zaplatil za sexuální akt, to vlastně bylo milosrdenství vůči té ženě, protože tím že ji zaplatil ji umožnil přežít. Prostitutka určitě měla nějaké vlastní bydlení, jinak kdyby bydlela u rodičů tak se nemusí prodávat. No a kdyby všichni muži byly natolik zbožní a svatí, že by se s ní odmítli vyspat, tak ona by vlastně neměla peníze a živořila by zřejmě jako žebrák na ulici bez střechy nad hlavou. Tím pádem, když muž uviděl prostitutku, která je v nouzi a proto je k mání a on s ní uzavřel obchod tak tímto obchodem vlastně došlo k realizaci milosrdenství. Ještě bych to doplnil odkazy na bibli kde se mluví o nevěstkách - nikoliv v rámci kultické prostituce, která byla jednoznačně zakázána a pro Boha byla ohavnost - Deuteronomium 23:19. „Když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář.“ (Genesis 38:15 ) Leviticus 19:29 jasně zakazuje prostituci v rámci prodeje potomka „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.“ ... Dále Leviticus zakazuje oženění kněze s nevěstkou 21:7 „Nevezmou si za ženu nevěstku nebo zneuctěnou ženu, ani se neožení se ženou zapuzenou od muže, neboť kněz je svatý pro svého Boha.“ což svědčí o tom, že kdo vyhradil svůj život službě Bohu jako kněz, měl by se zdržet sexuální nečistoty (tím se ale nezakazuje sex a plození dětí). Pak je v bibli ještě řeč o nevěstce Rachab - zde ovšem může jít o nesprávný překlad, dle výkladu některých židovských rabínů nedává smysl, aby žid oddaný Bohu vstoupil do domu nevěstky a mohlo jít spíše o hostinec. V kontextu jednalo se o vyslance určené k průzkumu nepřátelského území, kteří hledali noclech. Čili jsem nenašel žádný text, ve kterém by byla prostituce zakázaná nebo popsána jako hřích či že by měl za prostituci následovat trest, kromě kultovní prostituce a zneužívání potomků.

jestrab 2.8.2017

komentáře: (30)

Girlofheaven 2.6.2018

A co třeba desatero?

Josef79 2.6.2018

Tělesné smíšlení je bohu nepřátelské! Neboť není z ducha a nemůže být podáno božímu zákonu. Přebýváli ve Vás Boží duch, pak nežijete v těle, ale v duchu. Kdo není z Kristkova ducha, ten není jeho. Sex může být v pořádku pouze u dvou milujících se lidí, kteří jsou si věrni a nemají s tím problém a jsou v rovnováze a přirozenosti. Nesouhlasím s tvrzením, že je sex určen pouze pro plození a jinak je zapovězen. Například v tomto nejsem a neumím být ortodoxním křestanem.

stepb 2.6.2018

1 kor 6 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
11A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
12‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.
13Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.
14Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.
15Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne!
16Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno ‚budou ti dva jedno tělo‘.
17Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.
18Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.
19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha................................................................................na jiném místě v bibli, kdo by kázal jiné evangelium budiž proklet!

jestrab 3.6.2018

stepb

řecky, SBL GNT 2010 je to takto:
9 Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
'é uk ojdate 'oti adikoj theu basilejan ú kléronomesúsin mé planasthe úte PORNOJ úte eidólólatraj úte MOJCHOJ úte malakoj úte ARSENOKOJTAJ
4105 - odchýlení ze směru; 4205 ; 1496; 3432 - cizoložníci; 3132 - zženštilý; 733 - homosexuálové
10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν.
11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
12 Πάντα μοι ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.
13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·
14 ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.
16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν.
18 φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.
feugete tén pornejan 4202 pornejón 7203
19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,
20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.

Výčet slovíček:
planasthe 4105 od planeó - odchýlení ze směru; - Short Definition: I lead astray, deceive - svádět lid; planáō - properly, go astray, get off-course; to deviate from the correct path (circuit, course), roaming into error, wandering; (passive) be misled; přeložil bych to jako ODPADLÍCI nebo ZBLOUDILÍ, BLUDAŘI, HERETICI apod.
pornoj 4205 - od porneuó viz 4203 - původně MODLÁŘSTVÍ nebo KULTOVNÍ PROSTITUCE, později PROSTITUCE obecně - placený sex; ještě vzdálenější výklad by mohl být ČASTÉ STŘÍDÁNÍ PARTNERŮ - JAKO NEPŘESNÝ TERMÍN, KTERÝ NEZAHRNUJE FINANČNÍ ČI NÁBOŽENSKOU STRÁNKU TERMÍNU.
eidólólatraj 1496 - Definition: a server (worshipper) of an image (an idol). KDOKOLIV KDO UCTÍVÁ OBRAZ. Starý Zákon: i sochy
mojchoj 3432 - mojchos - NEVĚŘÍCÍ nebo CIZOLOŽNÍK, TEN KDO JE NEVĚRNÝ SVÉ MANŽELCE TÍM, ŽE MÁ SEXUÁLNÍ STYK S JINOU ŽENOU; Definition: an adulterer, that is, a man who is guilty WITH A MARRIED WOMAN. - V PŘENESENÉM SMYSLU ZNAMENÁ NEVĚŘÍCÍ:
James 4:4 R G. (Sophocles, Aristophanes, Xenophon, Plutarch, and following; the Sept..) Jakub zde mluví o přátelství se světem ne o cizoložství jako manželské nevěře!
malakoj 3132 - zženštilí
arsenokojtaj 733 - HOMOSEXUÁL MUŽSKÉHO POHLAVÍ Definition: a male engaging in same-gender sexual activity; a sodomite, pederast.;
>a male> and 2845 /koítē, >a mat, bed>) – properly, a man in bed with another man; a homosexual.
pornejan 4202 - od porneja
pornejón 7203 -

4203: porneuó - Short Definition: I fornicate, practice idolatry ... ZNAMENÁ PRAKTIKOVAT MODLÁŘSTVÍ, volně pak nevěru Bohu (už jsem to vysvětoval v minulosti, že Starý Zákon čili tanach popisuje modlářství jako stavění oltářů falešným bohům, obětování obětí i lidských cizím Bohům a nevíra v nejvyššího a jediného Boha Adonaj Elohim cevaót.) PŘESNÝ PŘEKLAD JE MODLÁŘSTVÍ, VOLNÝ PŘEKLAD JE NEVĚRA. V době kdy se Izraelci odchylovali od Božích přikázání byla běžná i kultovní prostituce. Zřejmě odsud byl sebrán tento výraz pro modlářství (protože hebrejsky se to řekne jinak).

4205 pórnos (from pernaō, >to sell off>) – properly, a male prostitute. 4205 (pórnos) is >properly, 'a male prostitute'

jestrab 3.6.2018

9 verš v hebrejštině:

הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר

הרשעים - harším - zloději, SVÉVOLNÍCI ... odpovídá řeckému πλεονέκται „nespravedliví“ - ZBLOUDILÍ, BLUDAŘI, HERETICI apod.

תתעו נפשותיכם - hebrejština mluví o zatracení duše - místo řeckého „nemít účast“
הזנים - mělo by odpovídat řeckému πόρνοι/pornoj ale překladač říká „kmen/odrůda“
עבדי את אלילים - uctívači idolů
המנאפים - přeloženo jako „bastardi“ nebo děvky
הקדשים - obětování, spíš věnování ...
השכבים - lži/lháři
זכר - zikar - muž

Google translate překládá celý verš takto:
„Nevěděli jste, že bezbožní nezdědí Boží království? Nevkládejte své duše, ani odrůdy, ne ctitele modly, ani zlé, ani svaté, ani lhaní.“
Překlad do angličtiny je lepší:
„Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God to be distorted yourselves no idols varieties not servants not whores and endowments and Hscbim the male“

Ještě překlad 9-10:
„Zdaliž jsi nevěděl, že bezbožní nezdědí království Boží, aniž by oklamali duše své, ani kulty, ani modlářů, ani zlé, ani svaté, ani lhaní, ani zloděje, ani chamtiví, ani zloději, ani darebáci ani zloději.“
„Did not you know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not deceive your souls, neither the cults, nor the idolaters, neither the profane, nor the holy, nor the lying: neither the thieves, nor the greedy, nor the thieves, nor the scoundrels, nor the robbers.“

Hebrejština zde překládá slovo πόρνοι/pornoj jako kulty...
mojchoj 3432 - mojchos - NEVĚŘÍCÍ nebo CIZOLOŽNÍK - přeloženo jako profane - BEZBOŽNÍCI

jestrab 3.6.2018

Nyní tedy zkusím lepší alternativu překladu:
„Což nevíte, že ἄδικος nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: πλανᾶσθε BEZBOŽNÍ, πόρνοι UCTÍVAČI POHANSKÝCH KULTŮ, ani εἰδωλολάτραι modláři, ani μοιχοὶ CIZOLOŽNÍCI ČI NEVĚŘÍCÍ, ani μαλακοὶ ZŽENŠTILÍ, ani ἀρσενοκοῖται MUŽI OBCUJÍCÍ SE SEBOU NAVZÁJEM, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“

případně alternativa:
Nyní tedy zkusím lepší alternativu překladu:
„Což nevíte, že ἄδικος nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: πλανᾶσθε BEZBOŽNÍ, πόρνοι TI KDO SVÉ TĚLO NABÍZÍ ZA ODMĚNU, ani εἰδωλολάτραι modláři, ani μοιχοὶ CIZOLOŽNÍCI ČI NEVĚŘÍCÍ, ani μαλακοὶ ZŽENŠTILÍ, ani ἀρσενοκοῖται MUŽI OBCUJÍCÍ SE SEBOU NAVZÁJEM, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“

jestrab 3.6.2018

Girlofheaven
>A co třeba desatero?>
Co konkrétně máš na mysli?
Zakázaná je kultická prostituce (modlářství či nevěra vůči Bohu) a cizoložství. U nevěstky nejde o cizoložství, pokud není vdaná a pokud ji navštíví muž, který není ženatý. Jelikož u cizoložství jde o nevěru někoho kdo je v manželství nebo se jinak zavázal se slibem věrnosti jedné ženě.

jestrab 3.6.2018

Josef:
Já ale mluvím o době starého zákona a ty mluvíš o Kristovi. Takže do mluvíš o něčem jiném. Ježíš nepřišel starý zákon vyvrátit, ale potvrdit. Je fakt, že křesťanům se to nehodilo (církevním otcům, císaři konstantinovi) a tak tuto skutečnost ignorovali. Starý zákon ale prostituci neodsuzuje, neboť jsem nenašel žádný trest za prostituci, kromě prostituce posvátné tedy kultovní. Nenašel jsem žádné odsouzení prostituce pokud se jedná o prostituci dobrovolnou v nouzové situaci. Odsouzen je především prodej dcery nebo vystavění ji prostituci a pak ta kultovní. Kde je řeč o prostituci tak je to spojováno s posvátnými návršími, kde se uctívali cizí božstva, nebo je řeč ještě o dalším druhu prostituce a to je, že to někdo dělal zcela jen aby si užily, kde není jisté jestli byla řeč o kultovní prostituci. Bůh ve starém zákoně odsuzuje především nevíru a nevěru vůči Bohu ve smyslu uctívání cizích božstev, a pak se dívá na srdce. To je hlavní měřítko podle čeho Bůh posuzuje spravedlnost. Kdo to nechápe tak minul cíl.

stepb 5.6.2018

článek evangelijního kazatele který se problematikou skutečně a profesionálně zabývá, ne žádné střílení od pasu a divoké hypotézy jako autor vlákna Lukáš Klima: Cizoložství a smilstvo – dva termíny nejen pro sexuální delikty

Bible užívá pro označení sexuálních deliktů dva rozdílné výrazy, které se do češtiny překládají jako „cizoložství“ (např. Lv 20,10: „Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.“) a „smilstvo“ (např. Gn 38,24: „Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno: Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná.“).

Rozdíl mezi oběma výrazy spočívá v tom, že první označuje manželskou nevěru, druhý výraz se primárně týká pohlavního styku těch, kteří v manželství nežijí. Támar byla v době obvinění ze smilstva už dlouho vdova, proto, když otěhotněla, aniž by měla manžela, bylo to považováno za projev smilstva. V podobné logice se také nese výtka vůči Ježíšovi v J 8,41: „Řekli mu: Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíšovi protivníci mu vlastně předhazují, že jeho matka Marie ho čekala dříve, než se vdala za svého snoubence Josefa (srov. Mt 1,18.19). Proto se podle nich Ježíš narodil z předmanželského pohlavního styku, tedy ze smilstva.

Izraelské dívce, která byla provdána, a nebylo u ní shledáno, že byla v den svatby panna, hrozilo ukamenování, „neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti.“ (Dt 22,21). Rozdíl mezi termíny cizoložství a smilstvo také dobře vyniká na textu Oz 4,13, kde jsou oba uvedeny vedle sebe: „Vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží.“ Dcery, které ještě nebyly provdané, se dopouštěly smilstva, snachy, které již byly provdané, se dopouštěly cizoložství.

Terminologicky je trochu matoucí situace v některých českých překladech v rámci Desatera. Hebrejský text Desatera na obou místech (Ex 20,14 a Dt 5,18) uvádí kořen n-´-p, který by se měl do češtiny doslovně přeložit výrazem „nezcizoložíš“. Český ekumenický překlad i Bible kralická jej však překládají výrazem „nesesmilníš“. Navozují tak dojem, že v Desateru jde o celou škálu sexuálních (a jak si později ukážeme možná i kultických) deliktů, nejen těch, které mají přímou souvislost s porušením manželské věrnosti.

Toto rozšířené pojetí neodpovídá sice doslovnému významu zde užitého hebrejského slova, je však interpretací, která odpovídá výkladu Ježíšovu, který dává cizoložství do souvislosti s chtivostí a žádostivostí: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,27–28). Chtivost, dychtivost, žádostivost je příčinou cizoložství i smilstva (ovšem i krádeže), proto logicky celé Desatero vyúsťuje do přikázání, které říká: „Nebudeš žádostiv…“ (Ex 20,17 a Dt 5,21). Smilstvo je v pojetí Českého ekumenického překladu i Bible kralické patrně v rámci Desatera chápáno jako širší, zastřešující pojem, zahrnující v sobě i cizoložství, a proto ho překladatelé těchto biblí do znění Desatera směle dosazují.

Cizoložství a smilstvo se významově překrývá také v jiném Ježíšově výroku: „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“ (Mt 5,32, srov. 19,9). Ježíš zde vystupuje proti snadnému rozvodu ze strany muže, který byl v Ježíšově době hojně diskutován rabínskými autoritami. Ježíš možnost snadného rozvodu ze strany muže zásadně problematizuje s jedinou výjimkou („mimo případ smilstva“), kterou je v Matoušově pojetí patrně míněno cizoložství ze strany ženy. Tuto výjimku uvádí pouze evangelista Matouš, paralely v L 16,18 ani v Mk 10,11.12 ji nemají patrně proto, že Matouš píše do žido-křesťanských kruhů, ve kterých bylo obtížné takto radikálně obvinit manžela při rozvodu a Matouš tedy ponechává pro rozvod určitou legitimní možnost (smilstvo). Pro Markovy a Lukášovy čtenáře položení rozvodu na roveň cizoložství nepředstavovalo patrně tak velký problém jako pro kruhy, kterým píše Matouš, proto ponechávají Ježíšův výrok v radikálnější podobě. Přitom ovšem není zcela zřejmé, co Matouš tímto „případem smilstva“ vlastně míní. Logicky se nabízí právě manželská nevěra, tedy cizoložství a uvedený pojem „smilstvo“ je potom opět širší výraz pro jakoukoli závažnou sexuální nepatřičnost, do které je cizoložství zahrnuto.

Sloveso „smilnit“ (hebrejský kořen z-n-h) zahrnuje také pohlavní styk s nevěstkou (zonah) a patrně i prostitutem (Dt 23,18.19; srov. Zj 22,15) a v bibli má celkově častější výskyt než sloveso „cizoložit“ (hebrejský kořen n-´-p), neboť je zároveň častějším výrazem pro nevěrnost kultickou (např. Dt 31,16: „Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, ty ulehneš ke svým otcům a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje, opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.“).

jestrab 5.6.2018

Genesis 38:24 - zenuním

Je tam použitý termín liznumím , který je odvozený od zenuním což znamená: HARLOTRY - správně by se to mělo přeložit jako PROSTITUCE Překlad jako smilstvo je tendenční a matoucí. Je mi to líto, ale neuznávám takovéto nepřesné překlady.

Slovo je odvozeno od zanah, což znamená: děvka, běhna, kurva, mírněji prostitutka.

V anglickém NASB je celá řada překladů:
adulterous (1), - CIZOLOŽNÝ
become a harlot (1), - STÁT SE DĚVKOU
commit adultery (1), - SPÁCHAT CIZOLOŽSTVÍ
commits flagrant harlotry (1), SPÁCHAT DO NEBE VOLAJÍCÍ CIZOLOŽSTVÍ
fall to harlotry (1), harlot (22), harlot continually (1), harlot's (2), harlot's* (2), harlot* (3), harlotry (3), harlots (5), making her a harlot (1), play the harlot (18), play the harlot continually (1), played the harlot (24), playing the harlot (3), plays the harlot
(1), prostitute - PROSTITUTKA
(1), unfaithful - NEVĚŘÍCÍ / BEZBOŽNÝ
(1).

Zdroj: http://biblehub.com/hebrew/2181.htm

Ten termín je nad slunce jasný, nevím co na něm chceš ještě dále vykládat.

Níže je výklad/výpis jednotlivých výskytů ZANAH (BĚHNA) v bibli s kontextem:
1) be or act as a harlot, absolute
Genesis 38:24 (J), Deuteronomy 22:21 (D), Leviticus 21:9 (H), Hosea 4:13,14; Amos 7:17;
זונה + (ה)אשׁה - Joshua 2:1; Joshua 6:22 (J), Leviticus 21:7 (H), Judges 11:1; Judges 16:1; Proverbs 6:26; Jeremiah 3:3; Ezekiel 16:30; Ezekiel 23:44;
זוֺנָה (ZONÁH)
Genesis 34:31; Genesis 38:15; Joshua 6:17,25 (all J), Deuteronomy 23:19; Leviticus 21:14 (H), Proverbs 7:10; Proverbs 23:27; Isaiah 23:15,16; Joel 4:3; Micah 1:7 (twice in verse); Ezekiel 16:31;
נָשִׁים זֹנוֺת - NAŠÍM ZONÓT 1 Kings 3:16;
ז(ו)נות (ZONÓT) Kings 22:38 Proverbs 29:3; Hosea 3:3; Hosea 4:14; Ezekiel 16:33
בית זונה (VAJT? ZONÁ) Jeremiah 5:7 muž Numbers 25:1 (J)
אל ׳ז Judges 19:2; of land given to harlotry Leviticus 19:29.

2 figurative of improper intercourse with foreign nations
את ׳ז Isaiah 23:17;
אחרי Ezekiel 23:30
אל Ezekiel 16:26,28
תַזְנוּתיה ׳ז Ezekiel 23:43; Nahum 3:4
וַתִּזֶן אָהֳלָה תַחְתָּ֑י Ezekiel 23:5 (compare Numbers 5:19).

3 of intercourse with other deities, considered as harlotry, sometimes involving actual prostitution,
Exodus 34:15,16; Deuteronomy 31:16 (all J), Leviticus 17:7; Leviticus 20:5 (twice in verse) (all H), Judges 2:17; Judges 8:27,33; 1 Chronicles 5:25; Ezekiel 6:9; Ezekiel 20:30; after אֹבֹת, etc. Leviticus 20:6 (H), one's own heart & eyes Numbers 15:39 (H); especially of Israel, Judah, and Jerusalem under figure of lewd woman Ezekiel 16:15 (absolute) Ezekiel 16:16 (על במית), Ezekiel 16:17 (בְ ׳ז), Ezekiel 23:3 (twice in verse); Ezekiel 23:19 (absolute), Jeremiah 3:1 (with accusative); Jeremiah 3:6; Jeremiah 3:8 (absolute); absolute elsewhere Hosea 2:7; Hosea 4:15; Isaiah 57:3; Psalm 106:39; as leaving ׳י, followed by מֵעַל Hosea 9:1; מאחרי Hosea 1:2 (twice in verse); מתחת Hosea 4:12; followed by מן alone Psalm 73:27; ז(ו)נה Jeremiah 2:20; Ezekiel 16:35,41; בית זונה Jeremiah 5:7; לִבָּם הַזּוֺנֶה their whorish heart Ezekiel 6:9.

4 זונה of moral defection Isaiah 1:21.
אַהֲרַיִךְ לֹא זוּנָּה Ezekiel 16:34
הִזְנֵיתָ Hosea 5:3
חִזְנוּ Hosea 4:10,18; Exodus 34:16
וַיֶּ֫זֶן Chronicles 21:11;
וַתַּזְנֶה Chronicles 21:13
הַזְנֵה Hosea 4:18
הַזְנוֺת Chronicles 21:13
לְהַזְנוֺתָהּ Leviticus 19:29.

1 cause to commit fornication:

a. sexual Leviticus 19:29 (H).

b. religious Exodus 34:16 (J), 2 Chronicles 21:11,13 (twice in verse).

2 commit fornication:

a. sexual Hosea 4:10.

b. religious Hosea 4:18 (twice in verse); Hosea 5:3.

jestrab 5.6.2018

A teď k článku:
„Támar byla v době obvinění ze smilstva už dlouho vdova, proto, když otěhotněla, aniž by měla manžela, bylo to považováno za projev smilstva.“
V první řadě, byla obviněna z prostituce. Tady je vidět jak klasicky církev překrucuje fakta.

„Řekli mu: Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíšovi protivníci mu vlastně předhazují, že jeho matka Marie ho čekala dříve, než se vdala za svého snoubence Josefa.

To co tam vidí autor článku já tam nevidím. Nic takového tam není. Je to jen jeho spekulace. Fakt je ten, že jejich řeč byla obhajoba. Je to příklad nehorázného vytrhávání veršů z kontextu.
J 8:41 začíná takto:  „Vy děláte skutky svého otce.“
To o co tam ve skutečnosti šlo, je že Ježíš jim řekl, že jejich Otec je Satan, ale oni to nepochopili. Oni si mysleli, že říká, že nemají otce. Což mohli chápat jako urážku ... že jsou to syrotci neboli bastardi. Proto reagují tak, že říkají, my máme otce Boha. A ježíš jim to zase vyvrací, že jejich skutky tomu neodpovídají.

Další blud:
„Izraelské dívce, která byla provdána, a nebylo u ní shledáno, že byla v den svatby panna, hrozilo ukamenování, „neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti.“ (Dt 22,21).

Ve skutečnosti je tam něco jiného:
Deuteronomium 22:13  Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak ji bude nenávidět, obviní ji ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat: >Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že NENÍ PANNA>, tedy otec té dívky a její matka přinesou důkaz dívčina panenství do brány ke starším města. Otec té dívky řekne starším: >Tomu muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on ji teď nenávidí.
Hle, obviňuje ji ze špatnosti a říká: Zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla panna. Tady je důkaz panenství mé dcery.> A rozprostřou roušku před staršími města. I vezmou starší toho města onoho muže a ztrestají ho.
Deuteronomium 22:20  Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

SPRÁVNÝ PŘEKLAD:
Deuteronomium 22:20-21 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že se dopustila PROSTITUCE v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

http://biblehub.com/lexicon/deuteronomy/22-21.htm
>By playing the harlot>

Jeruzalémská bible překládá takto:
„vyvedou ji k bráně domu jejího otce a mužové města ji budou kamenovat, až zemře, za to, že v Izraeli spáchala hanebnost a zneuctila dům svého otce. Vyhladíš zlo ze svého středu.“ Deuteronomium 22:21
Podobně Bible21
„ať ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ať ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce.“
Nejlepší překlad je podle mě v Bible in Basic English:
because she has done evil and put shame on Israel, by acting as a loose woman in her father's house

Spáchala hanebnost, protože se chovala jako povolná žena (běhna).

American standard version:
„to play the harlot in her father's house“

Co je důležité všimnout si toho, že se to odehrávalo v domě otce a tím spáchala hanebnost. Zlo je spáchané i tím, že otec už za ní nedostane věno a tím utrpěl finanční škodu. Očividně zde je ale větší problém to že to bylo v domě otce. Osobně věřím že svoji roli tu hraje i to, že není známo s kým se vlastně vyspala. Ta situace by totiž šla vyřešit tím, že by si vzala toho muže, se kterým se vyspala. Ovšem jestliže není znám, pak to berou jako by prostituovala.

Mnohem zajímavější mi příjde:
Deuteronomium 22:23-24 „Je-li nějaká dívka, panna, zasnoubena muži a jiný muž ji potká ve městě a souloží s ní, vyvedete je oba k bráně toho města a budete je kamenovat, až zemřou: tu mladou dívku, protože nevolala ve městě o pomoc, a toho muže, protože obcoval se ženou svého bližního. Vyhladíš zlo ze svého středu.“
Jenom kvůli tomu že nevolala o pomoc, ji mají zabít? Nu dobrá, ale co když by tedy o pomoc volala? Pak by ji neukamenovali... Dopadlo by to tak, že by si ji ten muž musel vzít a zaplatit věno otci. A situace by byla vyřešená.

jestrab 5.6.2018

Další příklad brutálního vytrhávání veršů z kontextu:
„Rozdíl mezi termíny cizoložství a smilstvo také dobře vyniká na textu Oz 4,13, kde jsou oba uvedeny vedle sebe: „Vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží.“ “
Ve skutečnosti je tam toto:
Ozeáš 4:13  „Obětují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvátným stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží.“
V tomto případě jde jednoznačně o činnost spojenou s náboženstvím, tedy nejde jen o prostituci, ale o KULTOVNÍ PROSTITUCI.
Zařazením to náleží k bodu 3: intercourse with other deities, considered as harlotry, sometimes involving actual prostitution

Podívej se na Ozeáš 3:3  
Řekl jsem jí: „Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému; také já budu jen s tebou.“
http://biblehub.com/text/hosea/3-3.htm
Tam je slovo TIZNÍ od ZANÁ, tedy děvka. Ale je jasné, že zde není popisována prostituce, nýbrž nevěra Bohu - uctívání jiných božstev!
Kontext je tam tento:
Ozeáš 3:1 „Hospodin mi řekl: „Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. “ “
JE TAM ŘEČ O CIZÍCH BOZÍCH - zde prorok dostal absurdní příkaz milovat se s ženou jiného muže a dopustit se cizoložství. Přesto je to na Boží příkaz a termín použitý na 3:3 je zanah, tedy prostituce - nikoliv smilstvo - zde by bylo správné překládat buďto jako cizoložství - protože je to obraz NEVĚRY vůči Bohu, nebo jako BEZBOŽNOST.

Ten článek je opravdu hodně tendenční. Už jsem psal na stěnu, že nebezpečí tématických kázání (či článků) tkví ve zneužitelnosti, manipulativnosti, jednostrannosti a subjektivitě. Každý bude kázat něco jiného, protože každý má odlišné zkušenosti a odlišný názor na věc či životní postoj. Když budeš chtít můžeš třeba obhájit legitimitu očistce nebo upalování čarodějnic. Tady autor si dal nějaké téma, na které chce kázat a rozhodl se, že to si na to najde patřičné verše, kterými to dokáže. U těchto tématických kázání či článků je typické, že verše jsou vytrhávány z kontextu, skáče se z jednoho verše na druhý, aniž by se dostatečně do hloubky probral kontext verše, který je nutný pro správný výklad toho slova když to překládáš do jiného jazyka.

jestrab 5.6.2018

Mohl bych pokračovat dále a dále a analyzovat každý verš co ten člověk uvedl ve svém článku a rozebrat ho s ohledem na kontext. Ale vždycky dojdeme k něčemu podobnému. Vždycky je tam nějaká konkrétní situace, kterou je třeba vykládat se všemi okolnostmi. Například v případě toho smilstva v době otcově, důležitý je vztah k otci. V případě znásilnění je důležité, to že se nebránila. Správně by se měl brát ohled také na to co židovská tradice, ta nařizuje provdání za násilníka.

vesmirek 5.6.2018

Masakr číst tyto příspěvky, zdá se, že pisatelé na tyto sáhodlouhé rozbory mají hodně času. Ale i tak díky za lekci nejen řečtiny, ale i hebrejštiny a dokonce i angličtiny. Myslím si, že v češtině snad tomu také každý rozumný rozumí. Co třeba se řídit jen selským rozumem? Co láska a sex svobodných /tedy nikoliv vdaných, rozvedených, nebo vdov/ z lásky a ne jen z pudu uspokojení? Mohla by mít vdaná žena milence, se kterým se může milovat? Ano, ale pak svému manželovi zahejbá a je nevěrná a nedej Bože, aby se to dozvěděl /známý sexuolog Dr. Plzák radil, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT/. Zrovna nemusí jít o prostitutku, protože ta dá každému s vidinou zisku a peněz, a proto to prostitutky taky dělají, ne z lásky, ale z touhy si vydělat tímto nejstarším řemeslem..

Josef79 6.6.2018

Jetřáb: Musím Ti napsat, že stahuji svůj dřívější výrok o tom, že nejsi inteligentní. Je vidět, že máš velký teologický potenciál, který dalece přesahuje moje vědomosti. Co Ti ale chci říci je, že krom toho ještě každý takto nadaný člověk musí trénovat svoji pokoru. Tj. dávat si pozor nato, aby nesklouzával do ega. Samotný Ježíš dokázal pokořit svoje ego tím,že poklekl před každým kdo hledá pravdu a lásku! Žil takto s pokorou v srdci, ale byl král. Toho může dosáhnout pouze ten kdo dokáže vidět sám sebe. Tedy je ve stavu svědka a pozorovatele a je schopen introspekce.

jestrab 6.6.2018

Ano, Josefe79 samozřejmě máš pravdu s tou pokorou, ta je nejdůležitější tam kde člověk chce dosáhnout vedení něčeho, čehokoliv třeba v církvi.

Ještě jsem si přes noc uvědomil jeden rozměr toho verše o panenství. Tam je vidět, že panenství dcery mělo pro otce velkou finanční hodnotu ale mělo hodnotu i takovou, že dokazovalo, že otec té dcery svou dceru ještě neprovdal jinému muži. S tím by se totiž dalo kupčit. Prodá svou dceru jednomu, ta od něj uteče, pak provdá jinému... Zde je dobré také vědět, že židovské svatby trvaly týden, takže lidi měli čas se na tu svatbu dostavit. Přeci jen neměli auta a často chodili pěšky. Kdyby se cokoliv během té svatby pokazilo, bylo možné napadnout smlouvu a manželství by se neuskutečnilo. Takže panenství zde je zárukou poctivosti otce. Rodiče zde nesou za vše odpovědnost, ne dcera. Ale pokud by dcera v té době a v té kultuře měla styk s jiným mužem, pak to na otce či na rodiče vrhá negativní světlo: v podstatě se otevírají min. dvě možnosti že dcera byla prostitutka - otec ji nabízel jiným mužům - což je v Tóře přísně zakázáno; nebo ji někomu provdal a pak nesplnil závazek; - nebo měla jiného muže, ten ji zneužil a utekl od ní ještě před svatbou.

Další rozměr je ten, že ta žena nemusí zemřít, pokud ji ten nový manžel nenahlásí. Otec a rodiče tak neutrpí újmu na své česti a nikdo zemřít nemusí,

stepb 6.6.2018

no klasika jestřáb opět vykládá bibli duchem smilným, ne duchem svatým.....asi již prokázal hodně ,,milosrdenství> nevěstkám, že si s bible odvodí i to že ani prostituce není hřích, klasika nic nového pod sluncem.

jestrab 7.6.2018

stepb: tvoje myšlenkové pochody jsou od satana. Jsou zvrácené. Já jsem nikde nepsal, že prostituce není hřích. Ale je fakt, že v Izraeli si prostituce dost tolerovala. Příklad Judy a Támar:

Juda šel za prostitutkou. Ten samý den se dozví, že jeho snacha byla přistižena při prostituci... Nesmysl. Bylo to jinak. Mezitím co ti dva měli spolu nemanželský sex, uplynulo několik týdnů. Možná i měsíců. Když se konečně přišlo na to, že je těhotná, bylo jim jasné, že s někým spala. Plyne to z jednoduchého závěru: kdyby ji přistihly při tom činu, NEMOHLI BY JEŠTĚ VĚDĚT, ŽE JE TĚHOTNÁ.

Příběh dále popisuje pokrytectví Judy. Snachu chtěl nechat odsoudit k smrti, ačkoliv sám se dopustil hříchu. To značí jednak o tom, že se prostituce tolerovala a vadila jim teprve až s dalšími okolnostmi. Zřejmě šlo o to, že Judova snacha byla Judovy nepohodlná a chtěl se ji zbavit, aby měl už od ní konečně pokoj a nemusel se s ní dělit o svůj majetek! Žilo se v té době v pokrytectví. Co nám to jen připomíná?

Jan 8:7  Když se ho však nepřestávali dotazovat, zvedl se a řekl jim: >Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.>

Fanatici, co chtěj vykládat tu svou pravdu z jednoho verše, obvykle zapomínají na kontext. To hlavní poselství se ignoruje. Snacha byla v právu, Juda byl ten zlý. Vůbec tam nešlo o tu prostituci jako takovou, šlo tam o sjednání spravedlnosti.

vesmirek 7.6.2018

Jestřáb, nežijeme v Izraeli a před stovkami let, ale v ČR a nyní. Prostituce je zde potírána, zvláště, pokud prostitutky neplatí daně a rozšiřují nemoci. Viz známá teplická E55. Oboje je hřích - jak prostitutky, tak >zákazník>, co si jde k ní ukojit své pohlavní pudy. Ta, co každému dá, i ten, co se s každou vyspí. Destatero je snad jasné a nezpochybnitelné. Něco jiného je pak nevěra, ikdyž princip je podobný - sexuální poměr s někým jiným, než s tím oním vyvoleným (manželem, manželkou). Tolerovat se to ve společnosti nedá a bohužel se to nedá ani vymýtit. Prostitutky jsou všude, kde jsou turisté a co hlavní, peníze. Ony to dělají pro prachy...

jestrab 7.6.2018

Vážně, tak to jsme se minuli. Já řeším Izrael a Starý Zákon, ne ČR a naše zákony :)

stepb 7.6.2018

no právě že jsi ten fanatik co podle jednoho citátu s judou a tamar hlásá bludy...ty jsi nenapsal že to není hřích, ale dokonce snad dobrý skutek, že bys prokazoval, nebo asi prokazuješ milosrdenství prostitutkám....to že něco bylo tolerováno izraelity neznamená že s tím hospodin souhlasil, nebo že to bylo dobré nebo dokonce milosrdenství, to je totální blud...izraelité nasekali hromadu různých hříchů a už nežijeme ve starém zákoně ale v novém, na posledním soudu ti žádné mylné teorie nepomůžou.....

stepb 7.6.2018

jestřábe spíš tvé bludy jsou od satana, kdo by kázal jiné evangelium má být prý exkomunikován s pravé církve.

jestrab 8.6.2018

stepb, ty nejsi schopen používat vlastní mozek, ty ho máš už dávno vymytý tou sektou zvaná katolická církev. Moje téma je téma k diskusi a k volnému zamyšlení. Máš tvrdé srdce a nedostatek soucitu. Ale pro mě za mě, soud je Hospodinův, takže tě nechám být.

Josef79 8.6.2018

Mějte prosím na paměti, že vše co se děje je Z NĚJ, ZKRZE NĚJ A DĚJE SE PRO NĚJ!

jestrab 8.6.2018

stepb, nevím jestli sis toho ráčil všimnout, ale kromě toho že si ve svých příspěvcích o mě lhal, ještě ses rouhal duchu svatému. Že vůbec nacházíš tu drzost, posuzovat jestli ke mě mluví Duch Svatý, to máš pěkně velkou odvahu, nazývat Ducha Svatého takto jak si ho nazval. Já prostě vidím, že Ježíš přemýšlel o hříšnících úplně jinak než ty nebo církevní farizejové.

Matouš 11:16-19  Ke komu ale přirovnám toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržišti a volají na druhé: `Pískali jsme vám a netančili jste; naříkali jsme a neplakali jste!´ Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: `Má démona!´ Přišel Syn člověka, jí a pije a říkají: `Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi.>

A také Jan 8:7.

Tolik moudrých slov z bible jsem ti dal a ještě ses nepoučil. Lásku ale poznáš podle slov, kdo uráží druhého v tom Boží Duch ani Boží Láska nepřebývá. Přesto mám pokoj a prožívám velkou blízkost s Bohem nejen ohledně těchto slov, které jsem zde psal, ale ohledně všeho. Amen, Bůh je krásný.

stepb 8.6.2018

v bibli je že církev je sloupem a oporou pravdy, ne jestřábovy hovadiny, že prostitutkám prokazuješ milosrdenství tím že jim zaplatíš za soulož, to je padlé na hlavu....Ježíš obracel prostitutky, tak že už nehřešili naopak žili svatě a ve cnosti a v čistotě...ty chceš sloužit dvěma pánům Bohu a smilstvu.....ty máš mozek asi vymytý smilstvem u posledního soudu ti tvé ,,překlady> nepomůžou......duchu svatému se nerouhám, popisoval jsem tebe.

jestrab 8.6.2018

Nemůžeš to pochopit, protože milosrdenství ti nic neříká.

Přísloví 11:12 Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí.

Izajáš 40:13  Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádce a vedl ho k poznání?

Nemůžeš pochopit proč Bůh jedná tak či onak. Bůh je Bohem milostivým a rozhodně se dívá na srdce. Ty vidíš jen hříšníky a smilníky, Bůh vidí někoho koho chce zachránit. Nemůžeš pochopit proč Hospodin jednal zcela jinak podle tvého očekávání.

Ozeáš 3:1  Hospodin mi řekl: >Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. > Opatřil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a za půldruhého chómeru ječmene. Řekl jsem jí: >Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému; také já budu jen s tebou.> Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.

Ty bys toho proroka nejradši zabil! Ale Boží logika je jiná!

Matouš 5:1  Když pak Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tehdy otevřel ústa a začal je vyučovat. Říkal:
>Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť oni budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.>

Galatským 6:1-3  Bratři, i kdyby byl člověk zachvácen nějakým prohřeškem, vy duchovní ho napravte v duchu krotkosti a každý dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon. Zdá-li se totiž někomu, že je něco, ačkoli není nic, takový klame svou vlastní mysl.

stepb 8.6.2018

bla bla bla jestřábovy plky.....

stepb 8.6.2018

nejsi prorok, že by ti dal bůh přímý rozkaz,toto dělat. maximálně jsi lžiprorok.

jestrab 9.6.2018

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Uložit