Vztah církve k judaismu: smysl rabínské tradice, posvátných spisů a vyvolenost židovského národa

Zaujal mě článek: >Čtou židé a křesťané totéž písmo?>:

Dnes se nám klade jako nejdůležitější křesťansko--židovský problém v souvislosti s uvědoměním si následků nesprávných vztahů mezi oběma náboženstvími v minulosti, ale ještě víc v souvislosti s vážným úsilím o obnovení vztahu církve k judaismu. „Po Osvětimi“ už nemůžeme a nesmíme přehlížet, že tzv. Starý zákon je v první řadě židovskou Biblí. „Po Osvětimi“ už nemůžeme přehlížet teologickou pravdu, že židovský národ dodnes žije – a přežil – navzdory všem (často i „křesťansky“ motivovaným) pokusům o vyhlazení – díky životodárné síle svých posvátných spisů a rabínské tradici, která je vysvětluje. Tato pravda vyžaduje změnu paradigmatu v teologickém názoru církve na její vztah k této části Bible, zdůrazňuje biblista Erich Zenger. Podle něho přistupují k perspektivám, které má tento problém uvnitř křesťanství, nové a důležitější otázky: Co pro církev znamená, že se Židé v této své Bibli setkávají se svým Bohem smlouvy nezávisle na vyznání o Ježíši jako o Kristu? Co znamená, že tyto posvátné spisy Židy a křesťany rozdělují? Čtou vlastně totéž Písmo? Existuje vůbec ryze křesťanské stanovisko k tzv. Starému zákonu, které by jej respektovalo jako židovskou Bibli a zároveň by ho jako křesťanské Písmo kladlo do středu křesťanského života? Nový zákon není myslitelný bez Starého. Podle Zengera je právě toto problémem, který se dodnes potlačuje a je nejasný: Jaký je vzájemný vztah obou těchto částí Bible? Jak máme rozumět první části jako křesťané? Je snad tato část, často vyhlašovaná jako „předkřesťanská“, tedy vlastně „nekřesťanská“? Anebo byla a napořád je natolik „křesťanská“, že ji správně chápou pouze křesťané, jak pravil i Karl Rahner? Starý zákon je sám o sobě slovem Božím. Nikoli slovem, které platí jen do určité doby, ani slovem předběžným, ale plnohodnotným Slovem, které zamýšlí to, co říká a jemuž je třeba naslouchat. Nechce být posuzováno podle toho, co neříká, ale chce být konfrontováno s tím, co říká – svými rozmanitými slovy, obrazy, otázkami a požadavky. Tím vyzývá k rozhodnutí se pro Boha, který je dárcem života. Jako takový není Starý zákon ani „před-křesťanský“, ani „pod-křesťanský“, ani „ne- -křesťanský“. Starozákonní slovo je prostě „křesťanské“, když mu křesťané naslouchají jako části své Bible, a nepřestává být zároveň i židovské – podle svého původu. Starozákonní text se nemusí ani „ospravedlňovat“ vzhledem k Novému zákonu, ani nemusí být nejprve křesťansky „pokřtěný“ a interpretovaný, aby se tak stal slovem Božím pro křesťany, vysvětluje Zenger.

Zdroj: http://www.katyd.cz/clanky/prilohy/ctou-zide-a-krestane-totez-pismo.html

jestrab 18.5.2017

komentáře: (7)

jestrab 18.5.2017

„Písmo je závislé na komunitách, aby jeho text nejen uchovaly a odevzdávaly dál (…), ale také aby ho interpretovaly a reinterpretovaly znovu a znovu a aby to činily stále pečlivěji, svědomitěji a společně. Tanach a Nový zákon se shodují v tom, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“, praví Pelikan.

vesmirek 28.5.2017

Proč jsou židé (izraelci) vyvoleným národem? Protože právě jim byla svěřena starozákonní Boží slova, která mají střežit, zachovávat a předávat dalším generacím židů (Římanům 3:2).

jestrab 30.5.2017

to je trefné. „Jakou má tedy Žid výhodu? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! Předně ovšem ten, že jim byla svěřena Boží slova.“ Jejich výhodou, pokud mají teologické vzdělání, je že rozumí i výkladu.

jestrab 30.5.2017

To je podle mě nejhezčí verš, který dokazuje propojení Nového a Starého Zákona:
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude nazván nejmenším v království Nebes. Kdo by je však činil a učil, ten bude nazván velkým v království Nebes. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Písma a farizeů, jistě nevejdete do království Nebes.“ Matouš 5:17-20

vesmirek 7.6.2017

Žid má tu výhodu, že je bohem vyvolený, nebo ti, co sepisovali starý zákon si to sami o sobě mysleli, že je Bůh vyvolil. Stejně tak jako v novém zákoně jsou vyvolenými řekové a římani /římsko-katolická církev/. Obřízka se dělá spíše z hygienických důvodů, ale pro sexuální život je spíše kontraproduktivní a snižuje citlivost.

jestrab 8.6.2017

Podle bible rozhodně vyvolení jsou. Prvenství jim nelze sebrat. Nicméně jak říká Ježíš, mnozí první budou poslední... Příkladem nám budiž Ezaovo prvorozenectví, které Edóm prodal Jákobovi, tedy Izraeli. A proto dědictví obdržel Izrael, nikoliv potomci Ezaua. Ti se dodnes válejí v prachu a vlastní špíně. Genesis 27:27-29  Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: „Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“ Je to dojemný příběh, který stojí zato přečíst až do konce.

vesmirek 11.6.2017

No však ano, osamostatnělý stát Izrael je přeci plný židů... a zase se dostáváme k tomu, proč je Jeruzalém Mekkou křesťanů, a proč jsou židé podle starého zákona vyvolení, na netu o tom najdeme mnoho stránek a článků. Mimochodem Betlém, další křesťany uctívané svaté město, je většinově muslimské... a samozřejmě, podle Koránu jsou zase vyvolení Musulmani se svým centrem v západní Saúdské Arábii. Je centrem římsko-katolické církve Řím / a nebo Vatikán?

Uložit