Dobrý Bůh a lidské utrpení

Jelikož tato diskuze už začala, založila jsem ji samostatně. Otázka je dost známá a diskutovaná - Proč dobrý Bůh dopouští zlé věci, utrpení, nemoci, proč někdy uzdravuje a jindy ne,.....? Kdo za to může? A lze vůbec jednoznačně odpovědět?

pavcaad 7.12.2016

komentáře: (22)

pavcaad 7.12.2016

Už jsem tento odkaz vkládala, ale ještě ho sem dám znovu, protože si myslím, že je tam spousta věcí popsaných velmi dobře a biblicky. Třeba to někomu pomůže. http://www.biblickaknihovna.cz/knihy/proc-dobry-buh-pripousti-utrpeni

vesmirek 7.12.2016

Hm a není to tak, že člověk vše dobré a prospěšné vnímá jedině od spravedlivého Boha, a vše zlé a špatné od nespravedlivého Satana, Ďábla, či jak si negativní protipól Boha nazveme, pokud si připustíme, že existuje? A co otázka euthanásie, čili uspání injekcí, které je u nás zakázané, ale v Belgii, Nizozemí atd. povolené, samozřejmě se souhlasem toho, kdo jí chce podstoupit? Když se někdo v posledním stádii nemoci trápí a svíjí v bolestech, musí se podávat velké dávky morfia, tak je smrt přece vysvobozením do dalšího světa! To samé dilema je u matky, která třeba ví, a bylo to doktory diagnostikováno, že je plod těžce postižený, a která má právo buď ještě nenarozené, ale nemocné dítě donosit a nebo jít na interrupci čili potrat, a tedy ukončit to. Mnohá náboženství, nejen křesťanství, toto ´vraždění nemocných´ a nebo ´vraždění nemluvňátek´ samozřejmě odmítá.

jestrab 8.12.2016

Nezapomeňte, že Satan přišel za Bohem a navrhl že by Joba mohl podrobit zkoušce a Bůh s tím souhlasil. Nemusel přece. Kdo byl tedy vykonavatelem onoho zla? Pro připomenutí: Jób 1:1  Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. ... Jób 1:6  Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.
7  Hospodin se satana zeptal: >Odkud přicházíš?> Satan Hospodinu odpověděl: >Procházel jsem zemi křížem krážem.>
8  Hospodin se satana zeptal: >Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.>
9  Satan však Hospodinu odpověděl: >Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?
10  Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Jób 1:11  Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.>
12  Hospodin na to satanovi odvětil: >Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.> A satan od Hospodina odešel. ... Cožpak toto není jasné, že zlo dopustil Hospodin, Prvotní příkaz přišel od Boha. Satan pouze navrhl zkoušku. Následuje výčet zla, které Jóba potkalo... jen aby se ukázalo, jestli bude Bohu zlořečit...

faghira 8.12.2016

Jaksi se zapomíná na to, že je tady ta druhá strana a pak je ze všeho špatného neprávem obviněn Bůh. Přitom lidi, i křesťané, jsou neposlušní, žijí v hříchu, nejdou po té úzké cestě, ale široké, která vede do záhuby a pak se diví jako divizny.

faghira 8.12.2016

Je mi jedno, co by na mně přišlo, prostě se modlím, trpělivě čekám a vím, že mě z toho Ježíš dostane. Protože je gentleman, který drží sliby. Nejlepší přítel i učitel. Říká: ,,Neboj se, já jsem pořád s Tebou a nikdy Tě neopustím. Jen věř, drž se mě za ruku a provedu Tě temnotou k vítězství!> Je to jen o tom, jestli Mu důvěřujete. Tak jak to máte, věříte Mu???

JaPan76 8.12.2016

No ... myslím, že to by bylo opravdu příliš jednoduché. Učitel také nevodí žáka za ruku pořád, někdy je výchovně prospěšné, aby něco ten žák prošel sám. Nevzpomínám si na moc situací, kdy bych opravdu zřetelně slyšel Boží hlas, ale ta jedna, kterou si pamatuji nejvíc, se váže právě k tomuto. Bylo to velmi jednoduché >Ale to je na Tobě>. Bůh nás vede, a pomáhá nám, aby zátěž na nás byla snesitelná ale některé kroky za nás neudělá ani On. Musíme je udělat sami Míšo. Souhlasíš?

faghira 8.12.2016

Souhlasím. Taky znám, co jsi napsal. Ale jako bychom řekli v těžké chvíli člověku příteli: prosím, drž mě za ruku. Tak to můžeme říci i Jemu. Je to přece osobní vztah Boha a každého křesťana zvlášť. Každý takový vztah je tedy individuální, musí se budovat. A důvěra tam nesmí chybět.

abby 9.12.2016

Zcela souhlasím, že je to o vztahu s Bohem a důvěře. Na druhé straně není pravda, že je to tak jednoduché a už vůbec bych si netroufala tvrdit, že je mi jedno, co na mě přijde. Na taková prohlášení si už po svých zkušenostech dávám velký pozor. Ono je jednoduché věřit, když jde o >malé> věci, těžší, když začíná jít do tuhého a těžké, když je to hoooooooooodně špatné a Bůh mlčí. A to teď například mluvím o smrti dítěte, nebo více členů rodiny a podobných věcech. Ani Jób, přestože prohlásil: >Bůh dal, Bůh vzal, buď požehnané jméno Páně> to nebral nijak jednoduše, neřekl - v pohodě, Bůh to jistě myslí dobře.....Učedníci byli s Ježíšem přímo na lodi, když v bouři spal, a přesto se báli o svůj život a byli vyděšení. Ano, zůstane jen čistá víra, že v tom všem Bůh někde nějak je, a že každá noc má své ráno.

jestrab 9.12.2016

faghira: proč neprávem? Je kniha Jób slovo Boží nebo není? Je to tam napsané nebo není? Možná ta kniha byla kanonizována omylem. Přece je to hned na samém začátku. To by se i dalo pochopit, že kdyby ji dali mezi Apokryfy tak by odpadly tyhle úvahy. Buď autor udělal chybu a špatně se vyjádřil, nebo měla být dána mezi Apokryfy, nebo je to napsané správně je to Boží slovo, čímž připouštíme, že Bůh připustil zlo na Jóba! Naprosto jasné jak facka. A kdo nepřijímá logické a racionální argumenty, s ním pak bude dost těžká řeč.

jestrab 9.12.2016

Dokonce si myslím že takových podobných veršů je v SZ více, ale neznám SZ tak důkladně takže nemohu hlouběji posloužit.

vesmirek 9.12.2016

jestřáb: Ano, tak je to popsáno v Bibli, je to pěkný příklad a možná bychom takových příkladů našli vícero. Skutečnost je ale taková, že lidé si zlo vysvětlují právě Satanem, Ďáblem, Démonem protože polarizace existuje všude a ve všem - zlo×dobro, bílá×černá, nahoře×dole, mráz(zima)×teplo(léto), světlo×tma, den×noc, Bůh/Pán/Otec×Satan/Ďábel/Démon, nebe/ráj×peklo/záhuba. Vemme si ale to, že nemocemi se lidstvo selektuje, přirozeně slabší jedinci umírají a silnější zůstávají. Toto platilo hodně dávno, kdy nebyly léky. Je to pravidlo přírody, pravidlo přežití druhů, a platí u zvířat. Bohužel člověk do tohoto pravidla zasahuje tím, že vynalezl různé léky a bojuje proti nemocem. Dokonce virový AIDS, o kterém se ještě donedávna tvrdilo, že je nevyléčitelnou chorobou, už na něj nyní existují léky, které tuto nemoc a oslabení imunity sice nevyléčí, ale nemocným postatně prodlouží život a teby pobyt na této Zemi. Je to dobře, nebo špatně, že zasahujeme do regulí přírody? Která by si sama v tomto udělala pořádek a jasno. Země totiž není nafukovací a už nyní je nás skoro 7 miliard. Je potřeba nějaká selekce a regulace.

jestrab 10.12.2016

V CEP - 1 Královská 21:22  A dopustím na tvůj dům totéž, co na dům Jarobeáma, syna Nebatova, a na dům Baeši, syna Achijášova, za urážku, jíž jsi mě urazil a svedl k hříchu Izraele.>
Izajáš 15:9  Vždyť dímónské vody jsou plné krve. Proto ještě více dopustím na Dímón: lva na Moábce, kteří vyvázli, i na ty, kteří zůstali v zemi.
Ezechiel 6:9  Tu se ti z vás, kdo vyváznou, na mě rozpomenou mezi pronárody, kam budou odvlečeni do zajetí, až dopustím, aby bylo rozbito jejich smilné srdce, jež se ode mne odvrátilo, a oči smilně se dívající po jejich hnusných modlách. Tím se zhnusí sami sobě pro zlo, které všemi svými ohavnostmi napáchali. Zacharjáš 11:6  Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu.> Sofonjáš 1:9  onoho dne ztrestám každého, kdo přeskakuje práh, ty, kdo naplňují dům svého Pána násilím a lstí.
Sofonjáš 1:12  V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: >Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.>

jestrab 10.12.2016

Ten poslední verš je taková perlička, která by stála za to vytisknout velkými písmeny, zarámovat a přilepit na skříň. Zde Bůh vystupuje jako vykonavatel zla, nic na tom nemění ani fakt, že je to odplata za hříchy. Možná je to právě křesťanství které zdeformovalo původní pohled na Boha jakožto vykonavatele dobra i zla a udělalo z něj Boha, který vykonává jen dobré věci, kdežto za ty zlé může Satan. Slovo satan se v SZ CEP vyskytuje pouze v knize Jób a v Zachariášovi: Zacharjáš 3:1  Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vnesl žalobu.
Zacharjáš 3:2  Hospodin však satanovi řekl: Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?

jestrab 10.12.2016

Ještě mě napadlo - záleží na úhlu pohledu co je zlo a co dobro - příklad: Starší pár důchodců bydlící v domku, který si sami postavili si vezme půjčku; stane se jim ale že nejsou schopni splácet dluhy a věřitel uvrhne exekuci na jejich dům. Tak se ocitnou bez domova a o vše přijdou. Co je dobro a co zlo? Z pohledu věřitele je to vykonání spravedlnosti, tedy dobro. Z pohledu důchodců je to ale zlo. Boháč se obohatil na jejich účet a oni jsou teď na mizině a mohou si tak maximálně pustit plyn.

faghira 10.12.2016

Abby - nemyslela jsem to tak, že je to jako pohoda, cokoliv na mě přijde, a že toho fakt nebylo málo. Takže pohoda to určitě nebyla. Naopak to byly moooc těžké osobní zápasy. Ale bez spolehnutí se na Boha a důvěry k Němu už bych tady asi nebyla. I spolehnutí se na Boží slovo, když jsem zrovna neslyšela Boží hlas. To už by bylo na další diskuzi, proč lidé neslyší Boží hlas. Mimo jiné i proto, že těch hlasů je víc a který je pak ten pravý? Jeden můj kamarád mi říkal, že slyší několik hlasů, Ježíš č.1., Ježíš č.2.....To je jaksi mimo. Může to být hlas našeho já, našeho ega, také často hlas nepřítele, aby nás mátl. A tak je na nás,, abychom budovali ten čistý důvěrný vztah s Bohem a učili se naslouchat jen Jemu. To je ta proměna k Božímu obrazu a není to ze dne na den. I Ježíšovi učedníci, jak jsi zmínila, prošli postupnou proměnou.

vesmirek 10.12.2016

jestrab: Hezký příměr úhlu pohledu. Bůh tedy není ani dobrý, ani zlý, tedy neutrální. Ale shodneme se snad, že je spravedlivý, je (po)čestný, není podlý, nelže, nekrade, nesmilní, apod. Nicméně by tu měl být nestranný pohled někoho nezávislého, třetího. Oproti půjčce nemuseli důchodci ručit domem, ale třeba autem, televizí, důchodem, na který se také dají dělat srážky až na zákonné minimum, jenž stačí tak na pár rohlíků měsíčně, ale dům jim zůstává a neskončí na mizině. Smlouvy se mají plnit, takže pravda je na jak těch, kteří nedostáli svých závazků, tak i na těch, kteří půjčku umožnili. Že to bylo na lichvu, a přehnaný úrok, tedy na obohacení, to už je jiný příběh věřitelů. Podívejme se do přírody. Lvice má hodně mláďat, ale má málo mléka, omezený počet struků a neuživí všechny. Hned po porodu tedy veme >spravedlnost> do svých rukou, a slabší z nich zabije a sežere, aby zachránila ty silnější. Pak přijde jiný lev, který zabije i ty ostatní, protože nejsou jeho. Matka mláďata nebrání. Z našeho pohledu je to také zlé, protože jde o kanibalismus a vraždění. Ale v přírodě tato drsná pravidla prostě platí a jsou normální.

Rublev 2.1.2017

Jakub 1:13-14 - Žádný, když bývá pokoušín, neříkej, že by od Boha pokoušín byl; neboť Bůh nemůže pokoušín býti ve zlém, aniž také on koho pokouší. Ale jeden každý pokoušín bývá, od svých vlastních žádostí jsa zachvacován a oklamáván. Amos 3:6 Zdaliž když se troubí trubou v městě, lid s strachem se nezbíhá? Zdaž když se má státi v městě co zlého, Hospodin toho [známa] nečiní?

Badenka 2.1.2017

vesmirek: Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Marek 10,18

JaPan76 2.1.2017

Zcela souhlasím - Bůh je dobrý - na tom se dá stavět ... a pokud se nám v daném okamžiku zdá, že není, tak se díváme na věc my špatně.

badenka 10.1.2017

Pán Bůh má ve své moci i zlo. Satan nemůže udělat nic, co by mu Bůh nedovolil. To proč Bůh na někom dopustí zlo (např. nemoc), tím myslím, že bychom se ani tak neměli zabývat, je to prostě všechno na Něm, on nás zná nejlíp a i tím zlem nás chce něco naučit nebo k sobě přiblížit. Třeba mě k němu přiblížilo to, že jsem dostala boreliozu. V ten moment jsem to viděla jako něco hrozného, ale po čase jsem za to byla ráda, protože jsem se k Němu zpátky navrátila a ještě jsem za to byla vděčná.

JaPan76 10.1.2017

Nemoc je skutečně vždy takové více či méně nakopnutí, upozornění, že něco děláme špatně. A tu nemoc můžeme >schytat> i za někoho blízkého (hříchy otců budu trestat do ...x-tého kolene). A pokud někdo na jemné upozornění nedbává, dostane terminální upozornění.

vesmirek 11.1.2017

Njn, ale borelioza je nemoc částečně ovlivnitelná. Dá se proti tomu účinně očkovat a nebo při procházkách v lese používat účinné repelenty, protože borelioza je z kousnutí nakaželého klíštěte. Já vím, není to opatření 100%tní, ale tímto se tato nemoc dá eliminovat. Jsou ale daleko horší nemoci, jako rakovina, které nejsou už takto ovlivnitelné a jsou těžko identifikovatelné, mnohdy v horším stádiu. A některé, geneticky predisponované, jsou prostě už dány genomem, patří tam třeba cukrovka. Za řadu civilizačních chorob, jako rizika infarktů, kornatění tepen, vysoký cholesterol, atd. si vpodstatě můžeme sami i svým životním stylem, málo pohybu, tučná strava, atd.

badenka 11.1.2017

Nejde ani tak o nemoc samotnou, jako o to, co s člověkem udělá, jestli ho přiblíží k Bohu nebo naopak.

vesmirek 11.1.2017

Každé přiblížení se člověka ke smrti je přiblížením k Bohu a jeho nebeským bránám. Nemusí jít nutně o nemoc, může jít o havárii a upadnutí do komatu, otřes mozku, atd.

Uložit