Nedělní zákon

Výnosem vynucujícím ustanovení papežské soboty přestoupením zákona Božího se náš národ zcela vzdá spravedlnosti. Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení, naše země zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko.
Tak, jako byl příchod římského vojska učedníkům znamením o nastávající zkáze Jeruzaléma, tak může být toto odpadnutí znamením pro nás, že je překročena hranice Boží shovívavosti, že míra nepravosti našeho národa je plná a že anděl milosrdenství už odletí, aby se nikdy nevrátil.5T 451
Proroctví ve Zjevení 13. kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí -zemi a její obyvatele- aby se klaněli papežství, které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. Toto proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti.GC 578,579
Proroctví od Ellen Whiteové. Myslíte, že se nemůže naplnit? Dění ve světě naznačuje tomu, že se toto proroctví začíná vyplňovat - viz. návštěva papeže v Americe minulý rok, smíření luteránů s katolíky. http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/3-narodni-nedelni-zakon/

Badenka 9.11.2016

komentáře: (27)

JaPan76 10.11.2016

Adventisté všech zemí, probuďte se už konečně !! :( :(

Badenka 10.11.2016

Amen

pavcaad 10.11.2016

Badenko, opravdu nemáš pocit, že tady poměrně vnucuješ všem věci, kterým holt věří asi jen adventisti?

Badenka 11.11.2016

Jestli ti to vadí, tak to nečti. Ať si sem katolíci klidně dají diskuzi o nanebevstoupení Panny Marie, mně je to jedno....

JaPan76 11.11.2016

Vlaďko, samozřejmě, že komu se to nelíbí, to číst nemusí. Pak si ale kladu otázku, na co sem dáváš zrovna ty nejkontroverznější tvrzení SDA, čeho myslíš, že tím dosáhneš? Už jsem Ti to někde psal, ale Ježíš nás především vedl k lásce k Bohu a bližnímu svému a i ti katolíci jsou bližní adventistů. A tímto odsuzováním je nejen odradíš a znechutíš cokoliv dalšího číst, ale také je toto tvrzení EGW jedním z těch, které dle mého názoru jdou jednoznačně proti Ježíšovi a jeho učení.
Já nevím jak dlouho si adventista, ale soudím, že jsi toho poznání dosud plná a chceš ostatním kolem pomoci a ukázat jim pravdu, v kterou věříš a rozumím té snaze. Také jsem kdysi zkoušel takto >poučovat> třeba rodiče, jak je to vlastně se sobotou a jednak jsem nepochodil a jednak to byl nepříliš vhodný útok na mezilidské vztahy. Třeba časem také dojdeš k závěru, že je pro své poselství, jakkoli pravdivé či ne, lepší zvolit jinou cestu - co třeba začít péčí o chrám Boží (tedy tělo) (nejen) dle EGW? Tam mají adventisté opravdu co říci ostatním nejen věřícím a jsou to věci, které všem prospějí ...

Badenka 11.11.2016

Nevím, třeba to někoho zaujme a přečte, třeba by k tomu jinak nepřišel. Pozor, nikoho neodsuzuju. Jestli to tak vypadá, tak to mi je teda líto. Pán Bůh má pro mě přichystanou cestu, třeba tu mám být jen na chvíli, předat poselství a pak zase zmizet. O chrám Boží jsem se snažila starat už v době, kdy jsem byla nevěřící.

JaPan76 11.11.2016

Asi jsem to nenapsal jasně - ty texty odsuzují, nemyslím, že odsuzuješ Ty. A chápu, zřejmě máš pocit, že to musíš předat, stejně já mám pocit, že se k tomu musím vyjádřit :). A pokud v tom máš dlouholetou praxi - nějaký příspěvek do fóra o zdravé výživě by nebyl? To by mohla být velmi plodná a zajímavá diskuse ... a přínosná.

Badenka 11.11.2016

Nejdřív je třeba nakrmit duši :)

JaPan76 11.11.2016

Ano ... na to je půst nejlepší rada :)

niobe 12.11.2016

Badenko, máš pravdu. Ale samozřejmě fanatismus se nevyhýbá žádnému sebezdravějšímu učení. JaPan76 s ním sám měl problémy (promiň, JaPa76, nechci Tě urazit, i já, když jsem uvěřila, jsem to trochu přeháněla) a proto soudí podle sebe. Kde už jinde, než tady, bychom měli diskutovat o svých tezích a názorech ? Samozřejmě, řečmi o zdravé výživě nikoho v dnešní době nezvedneš ze židle. Ale když mluvíš o něčem tak důležitém, jako jsou tato proroctví, jako bys píchla do vosího hnízda. Je zajímavá ta nenávist, kterou vzbuzuje zmínka o sobotě a o EGW. Já sama si myslím, že prů..r nastává vždy, když místo evangelia CASD zvěstuje např. sobotu nebo katolickou církev coby šelmu. Ale když už jsme ve víře dál a nejsme už kojení mateřským mlékem, přijde čas i na tuto hutnější stravu. Ale- nevědomost hříchu nečiní, soudit nás bude podle naší úrovně poznání Bůh, ne my :-) A ještě k tomu odsouzení...Ježíš byl ve svých výrocích také vždy velmi radikální. Až >krutý>. A úzká je cesta spasených...tak přestaňme fňukat.

JaPan76 12.11.2016

Niobe, rozhodně se nehodlám nějak urážet, osobně si to neberu a taktéž nijak nesoudím Vlaďku, jen jsem podotkl, že mi to připadá takové to prvonadšení z nějakého objevu, který chceme hned předat.

Musím se ale rozhodně ohradit proti tomu, co píšeš o nenávisti k sobotě a EGW. Nemyslím, že by tu vůči těmto věcem kdokoli vystupoval nenávistně. Naopak Ti adventisté, kteří dokolečka omílají takové vyložení šelmy z Daniela jako katolické církve, nedělají nic jiného, než nenávistně agitují proti katolické církvi. A ejhle - ona ta katolická církev dneška nedělá vůbec nic tak špatného, jak by dle proroctví měla. Nehledě na to, že se v mnoha různých diskusí je jasné, že se tam jedná (jestli se nepletu) o Antiocha IV. tedy tyto proroctví už se dávno vyplnila. Já už opravdu nevím, kde se u adventistů vzalo vyložení toho proroctví úplně jinak, než to všichni ostatní vykládají ... každopádně ta nenávist vůči katolické církvi, která z toho čiší ... to opravdu s Bohem a hlavně Ježíšovým učením nemá nic společného. Moc bych si přál, aby se v tomto směru adventisté probudili.

JaPan76 12.11.2016

A když jsme ještě u toho nedělního zákona - je opravdu nesmyslem v dnešní době, aby se někdo snažil uzákonit, že církev adventistů nesmí nadále světit sobotu. Nařizuje to snad někdo Židům? Ne. Dnes je spíše v módě tolerovat vše a každému (ne že by to bylo správně). Že si podávají ruce protestanti s katolíky? Proč asi - uvědomují si zrale, že jsme v Kristu všichni bratři. Ale nadále jsme si vědomi jistých rozdílů, ale to nám přece nebrání v tom, abychom pracovali společně na tom, co nás všechny spojuje!

JaPan76 12.11.2016

A ještě k sobotě - píši zde svůj názor, tak jak jsem si ho za léta utvořil, který je v souladu s Biblí a cituji zde i rozličné zdroje, ze kterých jsem za čerpal. Katolická církev uznává sobotu jako biblický sedmý den z Genesis. I když vezmeme v potaz historický exkurz dle S. Bacchiocchiho - from Sabbath to Sunday, adventisté dle EGW posouvají počátek svěcení sabatu až do Edenu. Jenže takto opravdu nelze postupovat. Sabat v našem pojetí vznikl až na Sinaji, kdy to bylo znamením smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. Sobota v desateru je v jeho středu a v té době bylo pečeti smluv obvyklé do středu umístit. Desatero pro Izrael byla jakási základní škola, jak se má věřící správně chovat. A protože lidé už v té době >s Bohem nechodili>, byla tam právě tato pečeť, aby si jeden den pro něj vyhradili - >protože jsem sedmý den odpočinul, svěťte tento den a věnujte ho mně>. Je ovšem nesmyslem to brát nazpět. Adam byl s Bohem každý den, je opravdu úsměvné tvrdit, že Adam světil sobotu. Nikdo před Mojžíšem sabat nesvětil. Slovo sabat v Genesis není vůbec zmíněno. Citace Genesis která je součástí desatera neukazuje na datum, kdy byl sabat institucializován, ale je to zde pro vysvětlení proč.
Další věc - písmo ukazuje, že zákon Mojžíšův byl přidán pouze do příchodu Krista - Ga 3, 24 a pro svou zastaralost Žd 8, 13 byl skrze kříž zcela vyprázdněn - Žd 9,10 Kol 2, 14 Ef 2, 14-15. A nejdůležitější věc na závěr, kterou si ovšem málo uvědomuje většina církví - skrze Krista pravý odpočinek již křesťan nenachází v povinném zachovávání sabatu, ale právě v plném spočinutí v Kristu a to každý den. Neděle tak v NZ neplní úkol nové soboty, ale stává se vhodným dnem pro bohoslužby, jako upomínka na Kristovo vzkříšení.

pavcaad 13.11.2016

Moc dobře napsané.

jirikholas 13.11.2016

Nejdůležitější je, aby si věřící našel alespoň jeden den v týdnu jako pro vztah s Otcem na Nebi, Ježíšem a Duchem Svatým. Čím více těchto dní v týdnu tím lépe. JH

Badenka 13.11.2016

V Edenu

JaPan76 14.11.2016

Co tím myslíš - >V Edenu> ?

Badenka 11.12.2016

Že sobota se světila už v Ráji..

JaPan76 11.12.2016

Sobota ve smyslu svěcení soboty vznikla až Mojžíšovým vyhlášením na Sinaji. Cokoliv jiného je viz výše čirá spekulace a imho nesmysl.

vesmirek 12.12.2016

´Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.´

JaPan76 12.12.2016

No ... asi tak nějak. Proto požehnal Hospodin sobotu, protože při tvoření odpočinul sedmého dne. Je tady přímo psáno, že ji požehnal v době rozmluvy s Mojžíšem, jako pečeť smlouvy. A proč sobotu? Protože v sedmý den odpočinul, nakázal tedy Židům, aby to od té doby dělali také. Opačná dedukce je tu opravdu nesmyslem a čirou spekulací.

Badenka 12.12.2016

A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Genesis 2,3 Bůh posvětil sobotu už v ráji.

JaPan76 12.12.2016

Budiž tedy - máš pravdu - sedmý den byl posvěcen již v ráji. Na druhou stranu se nikde nepíše, že by tento den v té době měli lidé světit.

renton14 12.12.2016

Starý zákon je plný předobrazů a fyzických zpodobnění Krista. I sobota je pouze fyzickým zpodobněním. Ježíš je naší sobotou. V něm máme spočinutí. http://www.slovo-pravdy.cz/2016/02/15/jsou-krestane-povinni-dodrzovat-soboty-je-sveceni-sobot-soucasti-nove-smlouvy/

JaPan76 12.12.2016

Nechápu teda ten výrok Ježíš je naší sobotou ... nicméně jinak souhlasím, kromě bodu šest, ten je sporný (viz. From Sabbath to Sunday - Samuele Bacchiocchi). Co na to Vlaďka?

renton14 12.12.2016

7 Den ve stvoření už ukazoval na Krista. 7 symbolizuje dokonalost, je to den, kdy Bůh dokončil své dílo a den, který posvětil. Když Bůh vyváděl Izraelce z Egypta, mluvil o stejném odpočinutí. Nešlo jen o fyzickou zem, ale o duchovní. // Nejednejte tak, jak tady dnes jednáme my, kdy každý dělá to, co je správné v jeho očích, 9neboť jste dosud nevešli do odpočinutí a do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. // (Deut. 12:8-9). Jde o duchovní předobrazy. V 3 - 4 kapitole v listě Židům je to pěkně popsáno. Vcházejí tam ti, co uvěřili. Nejde o ceremonii soboty, ale o to být v Kristu. Samozřejmě adventisté tam vidí sobotu, ale je to o Kristu. // Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl: ‚Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Nevejdou do mého odpočinutí,‘ ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. // (Židům 4:3). Zde máme referenci jak na 7 den, tak i na slib Hospodina, který vyváděl Izraelce z Egypta. Vysvobození Izraelců - vyvoleného národa, z Egypta, je rovněž obraz našeho vysvobození ze světa (egypt) a satana (faraon). Stará smlouva to jsou stíny a předobrazy. // Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. 17To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. // (Kol. 2:16-17). Více v angličtině zde: https://gotquestions.org/Jesus-Sabbath.html

renton14 12.12.2016

// A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. // Filipským 3:8-9.

pavcaad 12.12.2016

Souhlasím, dobře vysvětlené.

Uložit