Duchovni dary dnes?

Budu stručný: Domníváte se, že duchovní dary jako mluvení jazyků (glossa), uzdravování, vyhánění démonů, proroctví byly aktivní jen pro dobu apoštolů a nebo jsou dostupné i dnes? Já se domníval, že jsou dostupné i dnes, pro každého, kdo je znovuzrozen z Ducha svatého. Považoval jsem to za něco obvyklého, ale zjistil jsem, že většina křesťanů se na to dívá jinak... Na youtube a po internetu je nesčetné množství videí nebo článků o těchto projevech. Dokonce znám člověka, co měl vizi, která ho dovedla od ateismu k Ježíši Kristu, takže jaký je váš názor? A samozřejmě vím, že nejdůležitější je láska. Ale přesto...

renton14 25.10.2014

komentáře: (32)

mitic 25.10.2014

Předtím jsem se špatně vyjádřil, beru zpět! Vzniklo nepochopení. Myslel jsem mluvení v >jiných jazycícch> (jazyky jiných nárdoností). Protože pak jsou tu ještě jiné, které slouží jako modlitby k Bohu, a těm rozumí jen Bůh. - A o ty máme usilovat. Ale nezapomínejme hlavně na jednu věc, že mluvení jazyky neznamená automaticky, že jde o projev Ducha. Démoni dovedou mluvení v jazycích docela lehce napodobit, a není-li přítomen křesťan s darem výkladu jazyků, může to démonům celkem snadno projít.

renton14 25.10.2014

Souhlasím. Ale setkal jsem se teď s názorem, že všechny tyto dary jsou údajně pasé. Že už neexistují. Jeden člověk se mě snažil přesvědčit, že nic takového už není, a že není nic takového ani potřeba, protože to sloužilo jen pro období, než byla dopsaná Bible. Snažil se mě přesvědčit, že charismatické hnutí je satanistické – já ovšem vím, že démoni se snaží vše napodobit – ale tento člověk obecně odmítal veškeré výše uvedené dary jako něco současného. Já jsem mu jako mladý křesťan vysvětlovat to, co jsem považoval za naplnění nebo křest Duchem svatým a on také říkal, že tyto >prožitky>, že většina lidí to nemá, a že to není důležitý. Zkrátka si myslel, že jakmile člověk přijme Ježíše, tak získá i jeho Ducha a nemusí nic cítit. Prostě jakoby se nic nestalo. Skoro jakoby mluvil o frázi a že znovuzrození je něco automatického – což mi přišlo divné a v rozporu s mou zkušeností... Tak jsem začal uvažovat a zjistil jsem, že většina protestantů dnes duchovní projevy odmítá... Což mě právě překvapilo a vůbec to nechápu, protože v Bibli je jasně napsané v Marek 16:17-xx: „Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ 19 Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. 20Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. “

plamineknadejenevyhasina 25.10.2014

haha to je ensmysl že už nejsou :) nj ďábel si to umí dobře okecat :) ale jsou jak jazyky kterými se mluví tak může i jimi člověk nadpřirozeně mluvit...a pak jsou nebeské, andělské :)

mitic 26.10.2014

Nenaučená cizojazyčnost (za což pokládám mluvení jazyky) bylo k užitku pouze nevěřícím židům, aby se potvrdila a dosvědčila pravdivost zvěstovaného evangelia. Pokud by to mělo sloužit i dnes, složilo by to v církvi pro zvěstování evangelia cizincům. Jinak opakuji spolu s Pavlem:
>Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí ... Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře ... (1. Korintským 14:20,22)>

mitic 26.10.2014

Zázraky se určitě nebudou dít v masovém měřítku, tak jak je to dnes prezentováno. Jak jistý pastor vymítá démony, mává kabátem - a padají davy uzdravených apod.. Na základě toho budou lidé ve falešné víře postavené na zázracích. Pokud se má dnes nějaký zázrak stát, tak bude vždy jako znamením o potvrzení pravdivosti Božího Slova a jeho zaslíbení.

pokus 26.10.2014

Většinou souhlasím s tím co tu píše mitic. S tím jeho třetím příspěvkem naprosto souhlasím. Co se týká těchto duchovních darů zmíněných výše Rentonem, tak já také na základě Písma nevěřím tomu, že by tyto dary nyní ještě byly udělovány Pánem Církve. Mám to přesvědčení na základě historického vývoje tohoto satanského hnutí, kdy měly být údajně nějaké druhé Letnice! Tedy údajné druhé vylití Ducha Svatého! Je to nehorázný nesmysl a blud. Duch Svatý byl vylit jedinkrát, neopakovatelně o Letnicích, a všichni kdo uvěří v Krista jako svého Spasitele mají podíl na tomto kolektivním křtu/Sk2:1-13, 1.K12:12-13/! Je to NEOPAKOVATELNÁ VĚC! Je to něco zcela jiného než když dotyčný dostává Ducha svatého, kterým je zapečetěn ke dni vykoupení/Ef1:13/!Jinak dále proč nevěřím těm lidem, kteří tvrdí, že mají výše zmíněné dary, tak je to proto, že vůbec neuplatňují své údajné dary dle pokynů zapsaných v Bibli. Tedy žvatlají v jejich cirkusáckých kroužcích údajnými jazyky abraka dabraka vamardnad aniž by to někdo vykládal. Což je v přímém rozporu s Božím Slovem /1.K14:27-28/ Dále si tito lidé myslí, že všichni musí mluvit těmito srnčími a psími výkřiky, což je přímo také v rozporu s Božím Slovem/1.K12:30/! Dále 1.K13:8-12 mluví o tom, že mluvení jazyky a proroctví byla dočasná a já mám za to, že byla dána dočasně než bylo dáno to dokonalé=úplné/1.K13:10/ a tedy kompletně sepsané Boží Slovo! Většinou to, co se děje na těch letničních seancích je šaškárna a náboženské divadlo jako u exorcismu, který se dělá v katolicismus. Mám na mysli ta videa kde lidé padají jak hrušky, žvatlají nesrozumitelná slova, válejí se po sobě na zemi a smějou se ďábelským smíchem. Mám zato, že tohle umí pouze Satan! Dále Bůh každé přechodné období doprovázel svými mocnými nadpřirozenými divy, aby lidé neměli výmluvy a aby tím potvrdil své Slovo! Např. před Kristovým ukřižováním existoval věk Zákona. nyní máme období nebo-li léto Hospodinovy milosti, milostivé léto /Lk4:19/ tedy věk Milosti. Tento nový věk doprovázel právě těmi výše zmíněnými dary a různými nadpřirozenými divy, které svou roli sehrály v přechodném období a nyní nejsou potřebné pro budování Církve, neboť máme sepsáno kompletní Písmo/Žd2:4/! Nyní jsou potřebné dary učitele, pastýře, rozpoznávání duchů atd, které se uplatňují v obšírném poznání toho dokonalého=úplného celistvého Slova Božího! Dále tito lidé mají obrovské mezery v poznání Božího Slova. Jejich pozornost je soustředěna právě na nějaké zázraky a nadpřirozené jevy, podobně jako u katolíků, čím je jejich pozornost odvedena od pravd zapsaných v Bibli. Vůbec si neuvědomují, jak důležité je správné porozumění Božímu Slovu/J17:17, J 8:32, 1.Te2:13/. Místo Písma kladou důraz na údajné zázraky a nějaké pocitové věci! V tom je to Satonovo dílo! není zde jasné popření Božího Slova, ale pozornost je od Něj nenápadně odvlečena! Tito lidé většinou ani pořádně neznají evangelium Boží milosti a nemohou pomoct svým evengeliem Králvoství nevěřícím lidem, kteří jsou mrtví ve svých vinách a hříších. Místo, aby jim vyhlásili léto Hospodinovy milosti, díky dokonalé oběti Pána Ježíše Krista, tedy jistotu spasení díky víře uchopenému slovu o Kristu/Ř10:17/, tak je vybízejí aby šli šířit Králvoství Boží. Vůbec nevědí, že Království Boží ustanoví Mesiáš Ježíš až při svém druhém příchodu ve své slávě spolou se svou Církví! Tedy, že se bude jednat o skutečné Království z fyzicky přítomným Bohem v lidském oslaveném těle a po jeho boku budou kralovat vzkříšení lidé!! To Království neuvedou tito neznalci Bible na než se vztahují slova o tom, že nesnadno srozumitelné věci zapsané v Bibli překrucují k vlastní záhubě/2.Pt:16/, neboť uvz není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci uvz! Nelze to tak jednoduše tady vysvětlit, proč tomu tak je, ale hlavně stačí pozorovat jejich ovoce uvz poznáte je po ovoci uvz! Snad jsem to aspoň trochu nastínil, chtělo by to obšírnější pojednání. Zhrnul jsem to zkratkovitě do toho, co mi zrovna přišlo na mysl, ale snad to takhle zatím postačí...

pokus 26.10.2014

Většinou souhlasím s tím co tu píše mitic. S tím jeho třetím příspěvkem naprosto souhlasím. Co se týká těchto duchovních darů zmíněných výše Rentonem, tak já také na základě Písma nevěřím tomu, že by tyto dary nyní ještě byly udělovány Pánem Církve. Mám to přesvědčení na základě historického vývoje tohoto satanského hnutí, kdy měly být údajně nějaké druhé Letnice! Tedy údajné druhé vylití Ducha Svatého! Je to nehorázný nesmysl a blud. Duch Svatý byl vylit jedinkrát, neopakovatelně o Letnicích, a všichni kdo uvěří v Krista jako svého Spasitele mají podíl na tomto kolektivním křtu/Sk2:1-13, 1.K12:12-13/! Je to NEOPAKOVATELNÁ VĚC! Je to něco zcela jiného než když dotyčný dostává Ducha svatého, kterým je zapečetěn ke dni vykoupení/Ef1:13/!Jinak dále proč nevěřím těm lidem, kteří tvrdí, že mají výše zmíněné dary, tak je to proto, že vůbec neuplatňují své údajné dary dle pokynů zapsaných v Bibli. Tedy žvatlají v jejich cirkusáckých kroužcích údajnými jazyky abraka dabraka vamardnad aniž by to někdo vykládal. Což je v přímém rozporu s Božím Slovem /1.K14:27-28/ Dále si tito lidé myslí, že všichni musí mluvit těmito srnčími a psími výkřiky, což je přímo také v rozporu s Božím Slovem/1.K12:30/! Dále 1.K13:8-12 mluví o tom, že mluvení jazyky a proroctví byla dočasná a já mám za to, že byla dána dočasně než bylo dáno to dokonalé=úplné/1.K13:10/ a tedy kompletně sepsané Boží Slovo! Většinou to, co se děje na těch letničních seancích je šaškárna a náboženské divadlo jako u exorcismu, který se dělá v katolicismus. Mám na mysli ta videa kde lidé padají jak hrušky, žvatlají nesrozumitelná slova, válejí se po sobě na zemi a smějou se ďábelským smíchem. Mám zato, že tohle umí pouze Satan! Dále Bůh každé přechodné období doprovázel svými mocnými nadpřirozenými divy, aby lidé neměli výmluvy a aby tím potvrdil své Slovo! Např. před Kristovým ukřižováním existoval věk Zákona. nyní máme období nebo-li léto Hospodinovy milosti, milostivé léto /Lk4:19/ tedy věk Milosti. Tento nový věk doprovázel právě těmi výše zmíněnými dary a různými nadpřirozenými divy, které svou roli sehrály v přechodném období a nyní nejsou potřebné pro budování Církve, neboť máme sepsáno kompletní Písmo/Žd2:4/! Nyní jsou potřebné dary učitele, pastýře, rozpoznávání duchů atd, které se uplatňují v obšírném poznání toho dokonalého=úplného celistvého Slova Božího! Dále tito lidé mají obrovské mezery v poznání Božího Slova. Jejich pozornost je soustředěna právě na nějaké zázraky a nadpřirozené jevy, podobně jako u katolíků, čím je jejich pozornost odvedena od pravd zapsaných v Bibli. Vůbec si neuvědomují, jak důležité je správné porozumění Božímu Slovu/J17:17, J 8:32, 1.Te2:13/. Místo Písma kladou důraz na údajné zázraky a nějaké pocitové věci! V tom je to Satonovo dílo! není zde jasné popření Božího Slova, ale pozornost je od Něj nenápadně odvlečena! Tito lidé většinou ani pořádně neznají evangelium Boží milosti a nemohou pomoct svým evengeliem Králvoství nevěřícím lidem, kteří jsou mrtví ve svých vinách a hříších. Místo, aby jim vyhlásili léto Hospodinovy milosti, díky dokonalé oběti Pána Ježíše Krista, tedy jistotu spasení díky víře uchopenému slovu o Kristu/Ř10:17/, tak je vybízejí aby šli šířit Králvoství Boží. Vůbec nevědí, že Království Boží ustanoví Mesiáš Ježíš až při svém druhém příchodu ve své slávě spolou se svou Církví! Tedy, že se bude jednat o skutečné Království z fyzicky přítomným Bohem v lidském oslaveném těle a po jeho boku budou kralovat vzkříšení lidé!! To Království neuvedou tito neznalci Bible na než se vztahují slova o tom, že nesnadno srozumitelné věci zapsané v Bibli překrucují k vlastní záhubě/2.Pt:16/, neboť uvz není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci uvz! Nelze to tak jednoduše tady vysvětlit, proč tomu tak je, ale hlavně stačí pozorovat jejich ovoce uvz poznáte je po ovoci uvz! Snad jsem to aspoň trochu nastínil, chtělo by to obšírnější pojednání. Zhrnul jsem to zkratkovitě do toho, co mi zrovna přišlo na mysl, ale snad to takhle zatím postačí...

renton14 26.10.2014

Vím, že charismatické hnutí je napadeno démony, protože takto se Duch svatý neprojevuje, ale na druhé straně se zase z pojmu >znovuzrození> stala taková prázdná floskule, kterou používá každý v podstatě jakmile se >odevzdá> Ježíši Kristu. Oboje je špatně. Nejprve je třeba zdůraznit, že nikde v Bibli není nic o tom, že tyto dary zmizí, ale než přejdu k daným veršům, tak je třeba říct z historického pohledu toto: Zhruba od roku 330 - 15xx tu byla katolická církev, a ti nemají Ducha svatého, takže jeho dary mít nemohli. A potom přišly protestanské směry, které nic takového nevěděli, takže si to vykládali tak, že nic takového už neplatí a našli si nějaké verše, které si podle toho vykládají. Také bylo jistě mnoho lidí naplněno/pokřtěno Duchem svatým, ale už jaksi se s nim >nebavili>. Je potřeba rozlišit také Ducha svatého a démony jako např >kundolini>, která se projevuce tím, že se člověk nekontrolovaně cuká nebo padá na zem – jak je vidět u dnešních charismatických hnutí, nejde o nic jiného než o démony. Samozřejmě ďábel to infiltroval jakmile se to proměnilo v ten >cirkus>... Jakmile Ježíš dokonal, co dokonal, tak nám poslal Ducha svatého, v tomto smyslu jej vylil pouze jednou.. Ale, a tady je ta krása, jakmile Ježíš vystoupal do Nebe, tak mi poslal Ducha svatého ve stejnou chvíli jako apoštolům. Takto si to vykládám. Vylil ho jen jednou, a to všem vybraným lidem – i v budoucnosti, neboť v Nebi čas neexistuje, takže z pohledu Ježíše jsem přijal Ducha svatého ve stejném okamžiku jako apoštolové. Nejde o žádné další vylejvání, bylo jen jedno, a to pro všechny vybrané – stejně jako jsme ospravedlněni úplně, jakmile uvěříme a přijmeme Ducha svatého. Ale zkrátka a jednoduše – Marek 16:17-xx: „Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony (to se děje zcela určitě), budou mluvit novými jazyky (cizí a glossa), 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ 19 Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. 20Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními (k tomuto účelu existovaly dary, aby se rozšířilo křesťanství), která je doprovázela. Amen.> Nikde není řečeno nic o tom, že by šlo pouze o apoštoly nebo, že půjde o krátké období. Tento verš je zcela jasný a doslovný. Dále je potřeba se podívat na to, co se stalo o Letnicích. Šlo o majestátní příchod Ducha svatého a křest apoštolů. Jak se projevovala křest? Prostě do nich vstoupil Duch svatý a oni mluvili jazyky – jsou dva druhy jazyků: a) cizí jazyky (o Letnicích) b) andělské aneb glossa viz 1 Kor 13:1 nebo 1 kor 14:2. Jaký je rozdíl mezi křtem Duchem svatým Sk 1:5; darem Ducha svatého Sk 2:38, Sk 10:45, Sk11:17; Sk 15:8; vylití Ducha svatého Sk 2:17, Sk 10:45; naplnění Duchem Svatým Sk 2:4; Přijmutí Ducha svatého Sk 1:8 a spadnutí Ducha svatého 10:44? Žádný. Jde o synonyma! Pokud se člověk podívá do kontextu veršů, tak jde o zcela stejné děje. Přijmutí a nějaká zázračná událost – mluvení jazyky atd. Ale z pohledu Ježíše šlo o jeden objektivní křest všech věřících od nanebevzetí, až do posledních dnů; z jeho pohledu se to stalo jen jednou a natrvalo. Tady mohou být drobné rozpory, ale důležité je, jestli má člověk Ducha svatého nebo ne, také je třeba poznat a být bdělý, jelikož existuje řada démonických podvodů. Argument pro to, že tyto dary již neexistují, pochází údajně z 13 kapitoly 1 Korintských... „Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. 6Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví -- ta pominou; jazyky -- ty utichnou; poznání -- to pomine. 9Neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. 10Když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. 11Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. 12Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. 13Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. “ Ale já tady čtu jasně, že Pavel hovoří o tom, že jedině láska je perfektní, že ostatní poznání jsou jen částečné, ale láska je to, co přetrvává, vždyť to je to Ježíšovo přikázání, které máme dodržovat... Opravdu nevidím důvod pro to, aby tyto dary neexistovaly. Duch svatý snad odešel? Teď neobhajuji démonickou aktivitu a cirkus v církvích, ale když se modlím jazyky sám doma, tak mluvím snad k démonům? Podívejte se na youtube na Todda Whita, který například uzdravuje lidi ve jménu Ježíše Krista. Také démoni se vyhání ve Jménu Ježíše Krista, a to také může dělat jen znovuzrozený křesťan, tak nevidím důvod, proč by ostatní věci neměly fungovat...

Faghira 26.10.2014

renton14 - Kájo, už jsme si to psali, takže se shodujeme, že dary Ducha Svatého se projevují i dnes. I dary, které se mají projevovat u každého skutečného křesťana jako dobré ovoce - láska, pokoj, radost, zdrženlivost, mírnost, atd. Je třeba však dávat pozor a rozlišovat, kdy se jen Satan snaží napodobit tyto dary. Když na nějakých, údajně křesťanských, hromadných akcích sebou lidé škubají, hlasitě se smějí, křičí a mají silné euforické pocity, tak toto nejsou projevy Ducha Svatého, ale projevy démonů. To se vlastně děje i na různých popových, rockových nebo metalových koncertech, akcích a festivalech, kde je hlasitá rytmická hudba, alkohol a drogy. Je to v podstatě vzývání démonů, jak to dělají třeba indiánští šamani, atd., také je tam rytmická hudba, tanec a drogy. Ale lidí tomu dnes říkají zábava. Ale Duch Svatý je něžný, jemný, láskyplný, nikoho neposedne, nechává svobodnou vůli. Takže pokud člověk hřeší, nebo Ho neposlouchá, může o Ducha Svatého i přijít. Dnes vidím, že je velmi zapotřebí učitelů a kazatelů evangelia, uzdravování, vymítání démonů a prorokování. Je to velmi špatné, vidím to všude kolem sebe, jak zlo a poblouznění zesiluje, lidé jsou mimo jako ty loutky a Satan zdárně tahá za provázky.

amper01 27.10.2014

Stejně jako zadavatel také budu stručný: Je jedno, jestli něčemu věříme nebo ne - ono se to děje stejně. Tím, že tomu nevěřím to akorát blokujeme ve vlastním životě. Sám jsem svědkem všeho, co bylo vyjmenováno - a né jednou, protože to se děje stále. Kdo tomu nevěří, škodí sám sobě. A ten, kdo to odmítá úplně, ten je -s prominutím- k smíchu... Mimochodem třeba ve verších Marek 16,17-19 ani okolo jsem nenašel žádné časové omezení...

plamineknadejenevyhasina 27.10.2014

amper01 nj ono to platí i třeba to jak jsi psal jakýmkoli požehnáním i třeba manželem :)

mitic 27.10.2014

K takovému stěžejnímu a důležitému tématu či problému, není na místě být stručný a lehkovážný. Napsat, že duchovní dary jsou, hotovo a tečka, a všechny kdo nesouhlasí s naším názorem označit (bratry v Kristu) za démony. Takhle se projevuje Vaše Láska a pochopení? Vím, že právě glosolálie se považuje za typický znak letničního a charismatického hnutí, nebuďte prosím hned tak vznětliví a podráždění.

Proto jsem se teď musel ještě o něco více přemýšlet, hloubat a studovat, abych se dobral odpovědi:
Ano, Písmo jednoznačně netvrdí, že dar mluvení jazyky skončil. Nicméně dnes se „glosolálie“ (změněný stav mysli) nesprávně zaměňuje se schopností vyjadřovat se v jazyku, jemuž se dotyčný předem neučil. Tomu se však říká „xenoglosie“ – což je i biblicky správné chápání jazyku. Rozhodně to není drmolení nesmyslných slabik! Skutky 2:1-4. Apoštolové šli a hlásali evangelium zástupům, a hovořili s nimi v jejich rodných jazycích: „všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích“. Mluvení jazyky se dnes neobjevuje v takové formě, jako v časech Nového zákona navzdory tomu, že by to bylo nesmírně užitečné. Navíc veliká většina věřících, kteří tvrdí, že mají dar mluvení jazyků, jej nepoužívají v souladu s Písmem (tzn. Potřeba překladatele, a má to sloužil pro posilu církve, atd..)- taktéž se nikdy nepodařila dokázat „správnost“ takového překladu. Jsem toho názoru, že časy daru mluvení v jazycích skončily, anebo alespoň je to raritou v Božím plánu pro dnešní církev. Posloužily svému účelu, a dnes již nejsou zapotřebí.
Ve skutečnosti jsou v podstatě 3 kategorie duchovních darů: 1) V Ef 4 jsou kategorie obdarovaných mužů: apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. Jsou povoláni k vedení církve. 2) STÁLE BUDUJÍCÍ DARY - poznání, moudrost, proroctví, vyučování, napomínání, víra nebo modlitba, dar rozlišování, skutky milosti, dar rozdávání, dar administrace, dar pomoci (Ř 12:3-8, 1K 12: 8-10,28) …3) DOČASNÉ DARY – ZNAMENÍ – dary, které zmocňovaly určité věřící, aby byla potvrzena pravost a věrohodnost Božího slova, které bylo v rané církvi kázáno, než bylo ustanoveno Písmo. Měly dočasnou funkci a jejich primárním účelem nebylo budování církve. Těmito dočasnými dary jsou zázraky, uzdravování, mluvení jazyky a výklad jazyků. Tyto čtyři dary měly unikátní účel – dát apoštolům autoritu, aby lidé věděli, že mluví Boží pravdu. Když však bylo ustaveno Písmo, nebylo již těchto darů třeba, ustaly.
Nechci však být špatně pochopen. Bůh je svrchovaný, a koná zázraky i dnes, to nepodceňuji a věřím tomu. A co se týče uzdravování, tak Bůh uzdravuje jako odpověď na modlitbu nemocného, starších i blízkých, aby zjevil svou slávu (Jakub 5:16). Ale je velký rozdíl mezi uzdravováním dnes a darem uzdravování, jak se píše v 1K 12.

pokus 27.10.2014

Renton: tak něco jsem k tomu ještě sepsal. Pro lepší čtení jsem to vyvěsil tady http://justpaste.it/hqe4 Jinak co se týká Markova evangelia, mám za to, že tam Kristus mluví pouze k daným lidem, kteří byli shromáždění kolem něj, tedy jen k apoštolům a možná některým dalším učedníkům. Někteří Kristovi učedníci nejspíš uvěřili jen na svědectví těch, kteří viděli zmrtvýchvstalého Krista! Kdyby to bylo mluveno ke všem věřícím a tedy i k nám, tak by tato znamení musela doprovázet všechny věřící. Víme, že je to nesmysl. Mnozí blázni tančili s chrestýši v rukách, a poté zemřeli. Další blázni vypili otrávené lektvary a také zemřeli a nebo se přiotrávili! Tudíž Kristus mluví zde k jeho učedníkům, kteří nevěřili tomu, že vstal z mrtvých /Mk16:14/. I když s ním šli cestou tak ho nepoznali. Co takový nevěřící Tomáš, jak musel být citlivý na Kristova káravá slova a jak musel poté radostně svědčit?!!! Tedy kárá jejich tvrdost srdce. Verš 17. může být přeložen „Ty, kteří uvěřili“ v angličtině „And these signs shall follow those that have believed:“ v řečtině je to takto „ὁ πιστεύσας (ho pisteausas)“ Dále pisatel Marek píše uvz Oni /ti pokárání učednící, NIKOLI my; má pozn. / vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela!!!uvz /Mk16:20/ To už všechno bylo a stalo se to v přechodném období, které je popsáno ve Skutcích apoštolských, kdy Bůh potvrzoval své Slovo těmito znameními, aby především Židé neměli výmluvy /Žd2:3-4/. Nyní již tomu tak NENÍ!!! Stačí si všimnou všude minulého času ve 20. verši Marka uvz kázali uvz uvz pomáhal uvz, uvz potvrzoval uvz, uvz doprovázela uvz To jen ti hokynáři s Božím Slovem, chtějí něco upřímně věřícím lidem namluvit, že se to vyskytuje i v dnešní době a jako by něco věřící postrádali když se jim to nedostává a měli by o to usilovat!! PŘEDNĚ TI DANÍ UČEDNÍCÍ, ke kterým mluvil zmrtvýchvstalý Kristus v Mk16, O NIC TAKOVÉHO NEUSILOVALI, ale Bůh jim to sám zaslíbil!!!! A lidi matoucí představení, kteří tvrdí, že tyto dary mají JE SAMI NEMAJÍ!! Jinak pokud se někdo modlí údajnými jazyky sám tam, kde ho nikdo nevidí a nikdo ho neslyší, nemám nic proti.

mitic 27.10.2014

Ampére, ano, ikdyž tomu nevěříme – ono se to děje.. Jen doplním. A to, že se to děje – neznamená ještě, že je to pravdivé. Jinak díval jsem se na toho Todda Whita, který chodí po ulici a namátkově uzdravuje pocestné (nevěřící, pohany), a říká jen u toho tyto a podobné fráze: Ježíš tě Miluje, Bůh je láska (což je jen polopravda), a další..- a to je celé. Kde je tam zaobírání se duší člověka, že je hříšný a zkažený a potřebuje smíření s Bohem? Také bývá na konferenci ohně, proto ti, kteří ještě neviděli video, tak na youtube je dobře vysvětleno, stačí vyhledat – proč nedoporučuji konferenci ohně.

pokus 27.10.2014

Souhlasím s Miticem v předešlém příspěvku téměř ve všem. Tyto jeho poslední věty můžu podepsat. Mám zcela ten samý pohled CITNechci však být špatně pochopen. Bůh je svrchovaný, a koná zázraky i dnes, to nepodceňuji a věřím tomu. A co se týče uzdravování, tak Bůh uzdravuje jako odpověď na modlitbu nemocného, starších i blízkých, aby zjevil svou slávu (Jakub 5:16). Ale je velký rozdíl mezi uzdravováním dnes a darem uzdravování, jak se píše v 1K 12.CIT.S posledním příspěvkem ohledně komentáře k tomu Toddu Whitovi také plně souhlasím!!!

renton14 27.10.2014

Děkuji za odpovědi. Pro lepší zobrazení je má odpověď i zde >http://justpaste.it/bible2014 >. Rád bych se tu normálně debatoval bez agresivních výpadů, prostě s otevřenou myslí. To, co napsal pokus znám. Ale to je prostě takový jednotný reformátorský výklad. Viděl jsem mnoho debat a jsou to vždy tyto argumenty, které jsou standardně přijímány, ale člověk, který otevře Bibli, je nemůže znát ani chápat, protože tam prostě nejsou. Vše v podstatě stojí jen na dvou verších, které jsou vytrženy z kontextu. První a stále všemi citovaný verš je 1 kor 12:13, kde se hovoří o tom, že všichni, kteří přijali (dostali napít) Ducha svatého, byli pokřtění v jedno tělo. Co je na tom nepochopitelného? Prostě člověk musí mít >Kristova Ducha>, jinak není znovuzrozen a není zachráněn. Dále v korintských ve 13 kapitle se mluví o tom, že všechny dary, kromě lásky jsou částečné, pomíjivé, vyprchají... proroctví skončí, vše a jen láska, ta je perfektní, ta přetrvává. A to jak mluví o dítěti, to přesně sedí na to, co dělali Korinští – prostě byli posedlí těmi méně významnými dary a museli dospět k poznání, co je podstatné. A to ta láska. Jsem rád, že jsem si dělal v Bibli poznámky a nemusím teď nic hledat a jen to sem některé vložím a to bez komentáře, ať každý sám od sebe vidí... takže: Řím 8:9 „Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“ Řím 8:11 „Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. “ Ezechiel 36:26 „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ Jeremjáš 31:31 >Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu.Jeremjáš 31:32 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.Jeremjáš 31:33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.> Římanům 8:26 >Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.>
Římanům 8:27 >Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.>1 kor 6:19 „Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji?“ 2 kor 5:16-17 „A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. 17Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“ Jan 3:3-8: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ 4„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ 5Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ “ Matouš 28:20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.> Skutky apoštolské 2:38 „Petr jim odpověděl: >Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.> Sk 4:32 „Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. “ Jan 6:63 „Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.“ Jan 4:24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.> Jan 1:12-13 „Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. 13Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“ Jan4:14 „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu“, A bonus navíc: 1 Korintským 12:8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 1 Korintským 12:9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 1 Korintským 12:10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 1 Korintským 12:11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Jen krátký komentář: Já beru Bibli vážně. Já jí beru natolik vážně, že si nedovolím přejímat lidské výklady o trojjedinosti a prostě se pohybuji jen v termínech, které jsou v písmu. Duch svatý vstoupil do Ježíše a skrze něj činil Ježíš své skutky. I apoštolové. I ostatní věřící. Každý, kdo uvěřil. My jsme ten chrám pro Božího Ducha. Jako byl ve starém zákoně ve svém příbytku, tak je teď v nás. Proč asi Ježíš mluvil o tom, že >Já jsem ve svém Otci a on je ve mně>? Vždyť Bůh je přece Duch a jestliže ho máme v sobě, tak jsme také v Otci. Jsme jeho součástí. A on je v nás. Doslova. Být znovzrozen je prostě věc, která je velmi silná a člověk se opravdu změní. A určitě to není jen tak, když člověk řekne jednu modlitbu – musí to být projev silné víry. Nejlépe musí být člověk zlomen, proto je mnoho drogově závislých instantně zbaveno závislosti atd. Takto to prostě vnímám. Vidím to v Bibli a i v realitě. Kupříkladu, nevím, jestli jsem to někde nepsal, ale jeden člověk, kterého znám měl vidění, které ho přivedlo ke Kristu. Vede snad satan lidi ke Kristu? Vymýtá satan démony? Já toho vidím spousty. Víra je živá. Je pravda, že Todd White mluví jen o lásce, ale také je to to nejsilnější z našeho Boha, protože my si ve skutečnosti nezasloužíme být záchráněni. A to, že člověk uvěří, je první krok k nápravě.Jakmile skutečně uvěří a přijme Ducha, tak on jej napraví, neboť bude proměněn a ta proměna je kontinuální. To je můj postoj.

pokus 27.10.2014

Faghira: Nesouhlasím s tím, že člověk může přijít o Ducha Svatého. Jasně to vyvracejí tyto části Písma Ef1:13-14 či Ga 3:1-5 či Ř 8:9. Buď jsem uvěřil v to, že jsem spasený vírou na základě přinesené dokonalé oběti Pána Ježíše Krista na kříži, čímž automaticky jsem zapečetěn Duchem Svatým, jako Boží dítko, které patří Bohu a bude vzkříšeno k věčnému životu a nebo jsem mrtvý ve svých vinách a hříších, neboť jsem neuvěřil v dílo a osobu Ježíšovu a tedy nemám Ducha Svatého. JEDNO bez DRUHÉHO PROSTĚ NEJDE! Stejně jako víra bez skutků je mrtvá, nebo jako Kristus je zároveň Bohem i člověkem v jedné sobě, tak stejně v nynější době neexistuje spasený jedince bez Ducha Svatého.

renton14 27.10.2014

Jinak Chris White dobře popisuje proces spásy v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=4gtLzLFApRw , kde dokonce vyvrací i legalistické postoje...

Faghira 28.10.2014

Pokus - v tom souhlasím, víra beze skutků je mrtvá a proto, křesťan, který začne pravidelně a vědomě hřešit a nedbá na vedení Ducha Svatého, toto všechno popřel, popřel Krista a jeho víra se neslučuje se skutky, v tom je rozpor, nepotvrzuje svoji víru skutky. Podle Tebe i nadále u takového člověka zůstává Ducha Svatý? Však Kristus může člověka i vymazat ze své Knihy života. Jinak se nehodlám tady dohadovat, ani psát dalekosáhlé obsahy, protože je to k ničemu, jne jsem chtěla stručně reagovat pro ostatní čtenáře.

pokus 28.10.2014

Faghira: To není dohadování. Možná některá vyjádření vyzní útočně, ale tak to prosím neber. Žel do tváří si nevidíme, když to tady píšu. Já tě stále považuji za mou sestru v Kristu a jsem rád že tady píšeš stejně jako jsme rád, že tady píše Renton a mnozí jiní. Jen tvrdím na základě Bible, že to tak není. Ty sama zkoumej zda si něco vymýšlím, nebo zda takto praví Bible! Pokud někdo vskutku žije trvale v hříchu, a prohlašuje o sobě že je spaseným, tak máme povinnost pochybovat o něm, že je spaseným.Je možné, že učinil prázdné vyznání. Pokud neučiní pokání a ospravedlňuje si svůj hříšný život je mrtvý ve svých vinách a hříších. Pak takovýto člověk nebyl nikdy znovuzrozen, spasen a neměl nikdy v sobě Ducha Svatého v něm přebývajícího, neboť Duch Svatý je dáván každému, kdo pozná svojí bídnost a hříšnost před dokonale svatým Bohem a uvěří, že jsou mu odpuštěny hříchy na základě oběti Syna Božího na kříži. Duch Svatý je dán jako záruka, že dojdeme vzkříšení Ef1:13-14, proto nemůže být nikomu odebrán! je to pečeť je to záruka. Vždyť jsme spaseni Milostí. Pak by to již nebyla Milost. Každý Křesťan mnohdy kolísá během svého života, ale pokuď je vskutku znovuzrozen, tak vždy bude z toho poučen a pokud vyzná své hříchy tak bude z toho poučen a bude více velebit Boha, za přijaté spasení, které nezávisí na jeho pozemském chození! Milost je bez zásluhy! Je ale rozdíl soudná stolice Kristova, před kterou bude každý Křesťan souzen za své počínání zde na Zemi. Tedy bude zde oceněno to, jak byl věrný Pánu. Tady se ale v žádném případě nejedná o ztrátu spasení. Tady se jedná o ocenění již spasených lidí a složení účtů před Pánem Církve, jak naložili dotyční věřící s tím vším čím byli od Pána obdarováni! Běžme tak, abychom mohli být oceněni před stolicí Kristovou/pouze pro spasené lidi/, nikoli tak aby nám naše dílo shořelo a byli jsme jen spaseni! Dělejme čest svému Pánu ve svém každodenním životě, tedy buďme duchovně smýšlejícími, choďme Duchem a buďme Jím naplněni/Duchem/ a tedy se mu podvolujme, vždyť v nás přebývá, tak mu dejme prostoru. nebuďme svobodní v tom abychom ho uhašovali, tedy nebuďme tělesnými Křesťany, kteří se často svým chováním podobají neznovuzrozeným lidem!!

renton14 28.10.2014

Jinak, kdo má zájem a má dobrou angličtinu, tak si může pustit tuto debatu... https://www.youtube.com/watch?v=c0biTwj635I Jde o to, že v Bibli je explicitně napsané, že VŠICHNI, kdo uvěří, budou dělat to samé, co dělal Ježíš. Jestliže je někde explicitně něco napsané, je také nutné, aby pro zrušení takovéhoto verše existoval další doslovný verš. A ten neexistuje. Jediná věc, která je, je v podstatě toto 1 kor 13:8-xx >Láska nikdy nezanikne. Proroctví -- ta pominou; jazyky -- ty utichnou; poznání -- to pomine. 9Neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. 10Když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. 11Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. 12Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář.> Tady se mluví o lásce a pravděpodobně i návratu pána Ježíše... Nemluví se o tom, že budou dary odejmuty dříve než příjde. Takto se to prostě nedá interpretovat. Mám otázku, jestliže Pavel viděl >jako v zrcadle, zastřeně>, vidíme snad my už >tváří v tvář>? A přece v Bibli jsou desítky veršů podporující to, že ten, kdo je znovuzrozen, má dary, které mu byly vybrány. Vždyť >úd> musí fungovat, jinak je v těle zbytečný... To, když do člověka vstoupí Duch svatý, jak je patrné, že jej musí mít z mnoha veršů, které jsem sdílel, je křest a je připojení k tělu církve. Když se čtou Skutky v kontextu, tak je to jasné, jak je vidět i v 1 kor 12:13, kde Pavel adresuje všechny, co již Ducha svatého mají. Jak je tedy křest v Letnicích odlišná od ostatních naplnění Duchem? Absolutně nijak. Vždy šlo o stejný projev, a ano, někdy Duch svatý přijde hned, jindy se pokládají ruce, ale projevy jsou stejné. Co se stalo v letnicích, že je to třeba pojmenovat křest a v ostatních případech naplnění? Nic. Jediný rozdíl je to, že to byl majestátní příchod Ducha svatého na zem. Doporučuji tento článek, kde je to jasně vysvětleno. http://www.gpcweb.org/the-holy-spirit--5-a-second-blessing Kromě toho žijeme od vzříšení v Posledních dnech a Petr vyloženě říká, že budeme mít tyto dary. Jejich smysl je to, že potvrzují slovo a jsou znameními pro nevěřící. Argument, že je dopsaná Bible je zcestný, protože my neuctíváme Bibli, ale Boha, o kterém se v ní píše. Zákon máme napsán v srdci a Duch svatý nás vede a usvědčuje... Ve Zjevení jsou také dva proroci, kteří budou dělat divy. A to ještě před příchodem. A ještě tady třeba Sk 1:8 „ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.““ Až po nejzazší konec země.

mitic 28.10.2014

Od období, kdy Bůh sdělil světu svůj plán spásy, má celé lidstvo – každý jednotlivec, který hledá Boha – k dispozici „všecko, čeho je třeba k zbožnému životu“ (2.Petrův 1:3), „aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2.Timoteovi 3:17). Protože apoštolům byla zjevena „veškerá pravda“ (Jan 16:13) a lidem byla oznámena „celá Boží vůle“ (Skutky 20:27), není už nadále zapotřebí dalších zjevení, která by už byla jen opakováním zjevené pravdy.

Proroci byli mluvčími, vyslanci (apoštoly) Boha, a proto Bůh „jejich slovo potvrzoval znameními“ (Marek 16:20). Ve chvíli, kdy Bůh světu oznámil celou svou vůli a veškerou pravdu, rozhodl se neposílat světu již další proroky.

Bůh to také oznámil předem:

V onen den ... vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli... V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. „V onen den,“ je výrok Hospodina zástupů, ... „vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty.“ Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ (Zacharjáš 12:8-13:9). „Onen den“ představuje vylití milosti Ježíše Krista skrze jeho oběť i poselství (NZ) o této oběti. V tomto „dni“ – v tomto období je zpřístupněno veškeré duchovní poznání všem národům, čímž je završeno prorokování a doprovodná zázračná znamení.

Všem generacím přicházejícím poté, co byla zjevena veškerá pravda, je určeno, aby uvěřili „skrze jejich slovo“ – tedy skrze slovo apoštolů (Jan 17:20,21).„Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“. Ještě mnoho znamení, která nejsou zapsaná v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu (Jan 20:29-31). Bůh nám sděluje, že nechal zapsat vše, co je k víře potřebné, a že je to zapsáno tak, abychom mohli uvěřit. Pokud nám k víře nestačí celý NZ a všechna jeho svědectví, pak prokazujeme nedůvěru Božímu slovu. Musíme mít na paměti, že zázraky samy o sobě k víře, která je naplněna poslušností a vede ke spasení, nestačí. Mnoho lidí bylo svědky mnoha zázraků, a neuvěřili a nebyli zachráněni (Jan 12:37). Boží mocí ke spasení je evangelium, nikoli zázraky (Římanům 1:16), „neboť Boží slovo je živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha... a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce“ (Židům 4:12).

V Bibli nemáme žádné svědectví o tom, že by Bůh konal zázraky pro někoho osobně, jako odpověď na nějakou osobní otázku či problém (manželství, zaměstnání, cesta do ciziny, misionářská práce, apod.), ani že by zázrakem stvrzoval svou lásku k jednotlivci nebo nějak zázračně vytvářel osobní víru jednotlivce. Pořád mám v této diskuzi namysli jeden verš: Mnozí mi v ten den řeknou: >Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?> A tehdy jim vyznám: >Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, vy, kdo konáte nepravost!> Matouš 7:21-23

TinaTina 28.10.2014

S duchovním růstem člověk postupně nabývá i to, co nazýváme schopnostmi nebo jak píšeš Ty, dary.

Včera, dnes a zítra :-) A každý, kdo je připraven.

pokus 30.10.2014

Jinak je křest v jedno Tělo, který se odehrál o Letnicích Sk 2, kapitola. Tento křest v Duchu je neopakovatelný a je pouze do jednoho Těla /1.K12:13/ a zároveň tento křest v Duchu znamená také vylití Ducha Svatého na svět. Toto je JEDINEČNÁ a NEOPAKOVATELNÁ událost, která se odehrála jednou provždy o Letnicích. ŽÁDNÉ jiné Letnice nebyly a nebudou!! Tehdy vzniklo Tělo Kristovo a každý, kdo po této jedinečné události uvěří v obět' Kristovu, má automaticky podíl na tomto kolektivním křtu do jednoho Těla. Když Pavel píše že uvz všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám stal nápojem uvz, tak tím odkazuje na tu událost, která se udála o Letnicích, a na které má každý věřící účast, tedy se stává údem Těla Kristova v okamžiku uvěření. Hospodin také mluvil ve SZ ke generací Židů, která nebyla fyzicky přítomna na poušti a přesto k této generaci Židů mluví jako by tam fyzicky byla, když té generaci Židů o několik století později říká, že je vodil na poušti a nesl je na orličích křídlech. To samé můžeme pozorovat v 1. K12:13! Přijmutí Ducha Svatého člověkem se děje v okamžiku uvěření v Krista a není tím myšleno 1.K12:13. V 1:K12:13 můžeme pozorovat vznik Těla Kristova, tedy křest v jedno Tělo! Jinak je diametrální rozdíl mezi vylitím Ducha o Letnicích a těch dalších uvzvylitíchuvz/popsaných ve Skutcích, to není vylití Duchasvatého na svět, které se událo NEOPAKOVATELNĚ o Letnicích, ale je to uvzvylitíuvz=příjmutí již jednou provždy vylitého Ducha o Letnicích, který je nyní ve světě/, které měly jen potvrdit to, že i pohané jsou součástí toho jednoho Těla! Tedy tyto zázračné divy byly dány na potvrzení Božích slov o tom, že i oni v okamžiku uvěření mají podíl na události, tedy křtu do jednoho Těla, která se stala o Letnicích! TADY NEBYL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OPĚTOVNĚ VYLIT DUCH NA SVĚT, ale byl přijat již vylitý Duch uvěřivšími lidmi nežidvoského původu, což mělo sloužit jednou prožvdy jako důkaz pro Židy, že i nežidé jsou součásti jednoho Těla Kristova a mají také podíl již na vylitém Duchu Svatém. Žádné jiné Letnice v tom nemůžeme vidět, jak jsem již doložil dle Božího Slova v některém z předchozích příspěvků! Jen lidé omámení zázraky na úkor Božího Slova chtějí spatřovat ve Skutcích po Letnicích nové Letnice!!!. Jinak NAPLNĚNÍ Duchem/Ef5:18/ je ZCELA NĚCO JINÉHO než vylití Ducha o Letnicích a také je to NĚCO ZCELA JINÉHO než přijmutí Ducha v okamžiku uvěření /Ef1:13-14/. Naplněno Duchem může být jen pouze Boží dítko, které dostalo NEODEJMUTELNĚ JEDNOU PROVŽDY Ducha Svatého v okamžiku uvěření. Duchem může být pouze naplněn v Kristu vykoupený svatý, který v sobě toho Ducha má. Duchem může být NAPLNĚN věřící několikrát během svého života. Záleží jestli chodí/žije/ Duchem/Ga5:16/ a nebo jestli ho uhašuje/1.Te5:19/. Záleží jestli netrpí nevyznané hříchy. Poté zajisté nemůže být naplněný Duchem Svatým!! Jinak jsem psal že Marek 16. kapitola nemůže platit pro všechny věřící, protože jednak by tato znamení musela následovat všechny věřící, což jak víme NENÍ PRAVDOU a 17. verš z Marka uvz Ty kdo uvěří uvz lze stejně tak přeložit jako uvz Ty, kteří uvěřili uvz, tedy ti dotyční, ke kterým Kristus mluvil, a kteří uvěřili v to, že vstal z mrtvých, NIKOLI MY!! Jinak každý dostává projev Ducha ke společnému užitku. Každý má tedy duchovní dar či-li charisma, ale jelikož některé duchovní dary byly dočasné a zakládající a Bůh si je upotřebil pro zakládající úlohu, tak věřící v dnešní době těmito dary obdarování být nemohou a jsou obdarováni jinými. Tyto zakládající dary splnily svůj účel v přechodném období od věku Zákona k Milosti, kdy jimi Bůh dosvědčoval pravost svého Slova o spasení skrze krev Ježíšovu/Žd2:4/!! Nyní se již proto nevyskytují. Jinak, aby jasněji vyznělo k čemu byl dán věřícímu Duch Svatý, tak zde dávám odkaz k zákonu Ducha života v Kristu Ježíši, aby ještě více bylo jasné, že naplnění Duchem je zcela něco jiného než křest v Duchu do jednoho Těla a stejně tak je to něco jiného jako zapečetěním Duchem svatým ke dni vykoupení. Je to zde http://justpaste.it/hs1u

pokus 1.11.2014

Renton: Reaguji ještě na pár některých věcí, které jsi tu psal. Je toho strašně moc co jsi zmínil a s většinou žel nesouhlasím. Také jsem se díval na youtube jak se tam různou nesprávnou aplikací Slova Božího snaží Michael Brown dokázat platnost těch tebou výše zmíněných darů. Zásadního omylu se dopouští v tom, že slova, která se týkají výhradně Židů aplikuje na dnešní věk Milosti. Zřejmě neví, že Bůh stvořil různé věky a pro každý věk má svou specifickou správou, tedy že pro každý věk opatřil lidem zjevení, podle kterého se mají řídit, a že správu pro různé věky nemají míchat dohromady! Toho baptistu jsem neměl čas moc poslouchat, ale myslím že bych se s ním shodnul v tom, že proroci a apoštolé jsou zakládající dary Církve tudíž dnes nejsou potřeba, stejně jako není potřeba dar mluvení a výklad jazyků! Stejně tak bych se s ním shodnul v dočasnosti zázračných darů udělovaných věřícím v počátečním období Církve. Zde je má reakce http://justpaste.it/hsr6

Faghira 3.11.2014

Pro Pokuse: Prosím, pořádně a pozorně přečíst! Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha, ale den co den se vzájemně napomínejte, dokud se ještě říká „dnes“, aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu. Stali jsme se přece účastníky Krista – udržíme-li si ovšem to počáteční ujištění pevné až do konce,… (Židům 3:12–14)

renton14 3.11.2014

Přijmutí Ducha svatého je zázračná událost. Není to prostě jakoby nic. Křest je z řeckého slova „βάπτισμα“ a znamená to ponoření, které má očistný význam. Duch svatý přijde jako jemný oheň a očistí člověka (je to jako ponoření), a pak se v něm ubydlí. Toto se musí stát. Plodem toho je proměna člověka, která nevychází z jeho vlastních skutků, ale ze změněné podstaty, protože se narodil z Boha – dobře to popsal Chris White v jednom videu. Kdokoliv tvrdí, že Mark 16:17 se týká pouze apoštolů, je vlastně nevěřící. Za prvé, není to tam napsané, je tam napsané: že ten kdo uvěří! A za druhé, byli snad Korinští apoštolové? A Eféžští? 1 Kor 12:13 „Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. “ Toto znamená, že jakmile na člověka sestoupí Duch svatý, tak je pokřtěn, což je očistný proces a ano v jedno tělo Kristovo, s mnoha údy, kde každý má svou funkci. V té samé chvíli je i naplněn. Mám otázku: Je snad tělo Kristovo amputované, že se dnes skutky Ducha svatého neprojevují? Kdepak! Ale lidé zkrátka NEVĚŘÍ. A nebo v sobě Ducha svatého udusili, jak je v tom verší u 1 Tes 5:19, kde je mimochodem napsáno: „neuhašujte“, což znamená neuhašujte, nikoliv uhašujte. Toto bude, doufejme, nejčastější důvod. Jak už jsem nahoře citoval, kdo nemá Kristova Ducha, není jeho. Toto je doslovně. Ve skutcích apoštolů sledujeme události, které se odehrávají. Jediným, čím sel liší událost v Letnicích, je to, že to byl očekaný příchod Ducha na svět. Došlo k onomu vylití Ducha. A Duch svatý tu je. Pokaždé, když do někoho vstoupil, dělo se to samé. Toto nemůžeš zpochybnit. Tedy jisté termíny reprezentují synonyma! Ježíš vylil svého Ducha a ten vstoupil do prvních 12-ti a stalo se to samé, jako ostatním. Byli pokřtěni a naplněni. Naplnění je jen jedno, protože nemůže být člověk víc zachráněn, než někdo jiný a současně musí mít Ducha svatého, jinak není Kristův. Výraziva použitá ve skutcích často označují totožnou událost! Jak už jsem psal. Jestli řekneš zase že šlo o >JEDINEČNOU VĚC>, tak mi řekni, kde v textu ve skutcích se děje něco jedinečného, oproti jiným naplnění Ducha. Děje se prostě to samé. Jakmile Duch vstoupí do člověka, tak je pokřtěn a naplněn a oni mluvili najednou jazyky všichni. A teď k těm darům. Nikde v Bibli není ani zmínka o tom, že by měli zmizet, dokud nepříjde Ježíš. Nopak všude se píše, aby lidé po darech lačnili. Mám otázku, jestliže Pavel viděl
jako v zrcadle, zastřeně, vidíme snad my už >tváří v tvář> v 1 kor 13:12? Uctíváme Bibli nebo Ježíše Krista? Je snad Bible to >tváří v tvář>? Ale upravil bych svůj komentář o tom, že vylití ve smyslu příchodu na svět, je to samé jako křest, jak jsem psal v této větě: „Jaký je rozdíl mezi křtem Duchem svatým Sk 1:5; darem Ducha svatého Sk 2:38, Sk 10:45, Sk11:17; Sk 15:8; vylití Ducha svatého Sk 2:17, Sk 10:45; naplnění Duchem Svatým Sk 2:4; Přijmutí Ducha svatého Sk 1:8 a spadnutí Ducha svatého 10:44? Žádný. Jde o synonyma! “. Vylití ve smyslu takovém, že Duch svatý přišel na svět, bylo jen jedno a je v podstatně nedůležité, jak je to zařízeno, ale podstatný je ten princip. Takže: Kde v Bibli je napsané, že věčící přestanou mít dary od Ducha svatého? Pavel v podstatě všem píše, že mají lačnit po Darech Ducha a nikomu nepíše, že je to dočasné. To, co mi teď říkáš ses nenaučil z Bible, ale někdo ti to řekl prostě. Tak jako mně. Ale je to nebiblické. Jo a sola scriptura neznamená, že uctíváme Bibli. Uctíváme Boha v ní a ne Bibli. A raději bych teď psal kratší komentáře, protože tohle je ubíjející...

pokus 6.11.2014

Faghira: Děkuji, že jsi tu ocitovala tuto část Písma Svatého. Tato část Písma, pokud je jí správně porozuměno v kontextu se 4. kapitolou Židům a s 12. kapitolu Exodu, kde je vykoupení Izraelského lidu skrze krev Beránkovu, DOKAZUJE PRAVÝ OPAK TOHO, CO CHCEŠ TADY VNUTIT. Tato stať právě poučuje v Kristus spasené Židy, aby nebyli nevěrného srdce, tak jako jejich předchůdci na poušti a tedy, aby nebyli nevěrného srdce jako jejich předkové, kteří byli vykoupeným lidem, ale přesto nikdy nevešli do plného odpočinutí v zemi Kanán, neboť spoléhali na sebe a své skutky. Stejně tak pokud se někdo strachuje o své spasení, chce se zalibovat Bohu svými skutky po uvěření, stává se nevěrným Bohu a jeho vykupitelskému dílu v Kristu Ježíši a nevešel nikdy do odpočinutí, které je výhradně v oběti Vykupitelově!! Tudíž drtivá většina věřících = spasených lidí nevešla do plného odpočinutí v Kristově díle na kříži, neboť stále setrvává v jakési formě zákonictví stejně jako ty. A právě před tímto varuje spasené Židy autor listu Židům! Tudíž čti pozorně a vem si poučení ze slov apoštolových! Chop se plně oběti Krista Ježíše na kříži a nemluv zde o ztrátě spasení! Nebuď nevěrného srdce jako vykoupení Izraelité na poušti, a buď věrná Slovu Božímu o zadostiučiní za tvé hříchy na kříži před tvým uvěřením i po tvém uvěření!!! Vejdi do dokonalého odpočinutí, které ti Kristus vydobyl na kříži a netahej zde ani náznak skutkaření. Což je před Bohem ohavností. Pokud zde mluvíš o možnosti ztráty spasení, tak se opět navracíš k vývratkům a začínáš pozbývat pokoje! Pohrdáš Kristovou dokonalou obětí na kříži, která dala provždy zadost požadavku Boží svatosti a spravedlnosti!! Pryč z jakýmykoliv náznakem zákonictví!! UVZ V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha UVZ /Ga5:1/Přesně před tímto varují slova v tebou citovaných verších z epištoly Židům. Tedy mluví o tom, aby se věřící Židé nepřipravovali skutkařením o odpočinutí a pokoj, který mají v Kristu!!! NENÍ ZDE ANI NÁZNAK O ZTRÁTĚ SPASENÍ!!! Mluví se tu o ztrátě pokoje a dokonalého odpočinutí v oběti Kristově!! Opět zde stojí za zmínku slova z Galatským UVZ Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? UVZ/Ga3:1-3/ Prostě DOKONÁNO JEST!

pokus 9.11.2014

Rento14: Reaguji na tvůj poslední příspěvek bratře. Doufám, že některá vyjádření jsi napsal pouze nedopatřením a jen pouze proto, že jsi je od někoho slyšel a chceš to pouze obhájit aniž máš v tom ještě jasno, neboť některá z nich jsou zcela bludná a proto nepřijatelná. Jsou přímo proti jasnému učení Bible ohledně osoby a díla Pána Ježíše Krista na kříži. A proto jsou nebezpečná. Pokud v tom ještě nemáš jasno, tak nic netvrď, ale napiš třeba jeden to říkal takto a já se k tomu kloním, ale nejsem si zcela jist jak tomu je dle Bible. Nebo např. na základě těchto slov Bible se mi to jeví tak a tak, ale nejsem si jist. Pak je to v pořádku. Netvrď ale něco skálopevně , že tak to učí Bible, když to tak neučí a nevyvozuj poté z toho bludy, že někdo kdo nevěří tomu, že se na něj vztahují slova z Mk16:17 o tom, že ho poté, co složí naději v oběti Vykupitelově, budou doprovázet ta znamení, je NEVĚŘÍCÍ=NEVĚREC=NESPASENÝ. Zde je má obšírná reakce http://justpaste.it/hwm1

Faghira 9.11.2014

Pokus - já určitě nikomu nic nevnucuji a pokud někdo chce zůstat v nějakém bludu, tak je to jeho svobodná volba. Ty tady začínáš na všechny útočit a jsi nepřátelský a soudíš druhé, aniž bys je znal, jací jsou v životě, jaké mají nebo nemají skutky víry, atd. Také si špatně vykládáš Boží slova.

pokus 16.11.2014

Faghira: Svobodná volba zůstávat v bludu je hřích a je to každého věc. Pokud dotyčný jedinec je spasený, je svobodně v otroctví Kristově. UVZ Nežiji již já-žije ve mně Kristus UVZ. Tudíž nemá, co mít dočinění s bludem! Já tady na nikoho neútočím a ani nesoudím druhé. Soudím to, co dotyčný napíše. Pokud někdo píše bludy, tedy to, co je v přímém rozporu s učením Bible, tak to prostě a jasně dám najevo a je mi jedno, kdo to tady napíše. Tady nejde o tak, jak kdo žije, ale o to, co tu píše!! Z internetu asi můžu těžko poznat, jaký je život dotyčného a jak už jsem psal, jde tu o slova dotyčného, který tu píše, nikoli o to, jak dotyčný žije! Předně ti, co tu píšou, tak by si měli uvědomit, že z každého slova budou souzeni/samozřejmě i já/!!! Pokud tady vytrháváš z kontextu verše ze Židům/mluvícím zcela o něčem jiném/ a opomíjíš drtivou většinu jasných Božích výroků ohledně jistoty spasení uvěřivšího hříšníka /Ř3:23-25, Ř3:28, Ř4:3-5, Ř5:1,Ř8:1, Ř8:29-30, Ř8:31-39, Ř10:9, 1.K1:30, 1.K6:19-20, 2.K1:19-22, 2.K3:3, 2.K5:1, 2.K5:21, Ga1:6-9, Ga1:11-12, Ga2:19,21, Ga3:1-4, Ga3:26, Ga4:4-7, Ga5:1, Ga6:1, Ef1:3-13, Ef2:4-9, Ef2:13, Ef3:20-21, Ko 3:1-4, Žd 9:12,22-26,28, Žd 10:10,12-13,18, 1.Pt 1:18-21,23 1.Pt2:9-10/, tak je to každopádně dost divné. Nemusel jsem použít slovo vnutit, ale když tady vytrhneš část Písma, kterou je potřeba vyložit v kontextu více souvislostí, na podpoření tvého MYLNÉHO přesvědčení, které totálně vyhazuje do povětří opatření Boží milosti poskytnuté v oběti Jeho Syna pro uvěřivšího hříšníka, TAK SE MI TO PROSTĚ NELÍBÍ a něco to naznačuje. Opět ti, co nemají, co říct na mé biblické argumenty, tak napíšou frázi uvz špatně vykládáš Boží slova uvz. Zkus doložit Božím Slovem tuto svou prázdnou frázi. Pokud to sestro nedoložíš Božím Slovem, že tady říkám něco mimo to, co učí Boží Slovo, tak zde mluvíš pouze prázdná slova. Neříkám, že jsem se třeba někde nemohl špatně vyjádřit, ale to je něco zcela jiného. Pokud mi tady prokážeš na základě Božího Slova, že tady píšu něco mimo to, co učí Bible, tak svá slova odvolám!!! Zajímavé je, že vymezit se vůči katolickým bludům ti nedělá problém, ale pokud někdo napíše blud na základě čeho je člověk očištěn od svých hříchů /což je ZÁKLAD/a není katolíkem, tak mu to nějak lehce promíjíš. Tady nejde o to vymezovat se vůči katolíkům, jehovistům, mormonům a dalším bludařům, ale jasně a zřetelně poukázat na jakýkoliv blud, či věc, která není v souladu s Božím Slovem, i kdyby ten blud byl zastáván bratrem či sestrou (spasenými lidmi)!!! Tudíž tu nejde o vymezování se vůči lidem, ať už spaseným či nespaseným, ale o vymezení se vůči bludům, kteří ti lidé, ať už vědomě či nevědomě zastávají či propagují!! To vůbec neznamená, pokud poukážeš na blud či omyl, kterého se dotyčný nevědomě dopustil, nebo v něm určitou dobu setrvával, že ho nepovažuješ za bratra či sestru! Pokud ovšem dotyčný agresivně propaguje a trvalé zastává bludy, nechť je ti jako pohan. Tudíž pak není na místě žádné sentimentální bratříčkování!

pokus 27.12.2014

Renton14: Zdravím bratře. Jelikož jsi měl jednu otázku, na kterou jsi asi předně očekával odpověď a já Ti na ní neodpověděl, tak ještě posílám k ní vyjádření. Možná už jsi na ní dostal odpověď třeba samostudiem Písma, či výkladem od někoho jiného, možná také ne, a možná to stále ještě vidíš jinak. Mám na mysli tato tvá slova UVZ Mám otázku, jestliže Pavel viděljako v zrcadle....UVZ Tady je má odpověď http://justpaste.it/imea

jirikholas 11.2.2016

Já POKUSe ještě dorazím. A co dar rozličnosti jazyků ? Z vlastní zkušenosti vím, že to chce vytrvat, něco to stojí. A hlavně je to milost Ježíše, když člověka v modlitbě v jazyku (a potom v jazycích) tak daleko dovede. On se totiž každý jazyk skládá z písmen, slabik, slov, vět a souvětí. Takto jsem i já postupoval v modlitbě. Na druhé straně se takto lze modlit za různé věci. Ale mám i otázku. Kdy máme dar rozličnosti jazyků ? Já nechci, aby to vypadalo jako chlubení, tak se radši zeptám lstivě: Je to při osmi, desíti, dvanácti ?

agape10 14.10.2016

Tentokrát jsem nečetla ostatní komentáře. Je to dlouhé. Dary - ano. Jsou!

pokus 9.4.2017

Kdokoliv uznává, že tyto dary jsou v platnosti ještě i nyní, je ve většině na scestí. Nezná dobře základní nauky Písem a často zastiňuje /nevědomě/ uvz charismatickými uvz frázemi dokonce i evangelium Boží milosti. Jde to vidět i na lidech, kteří sice zdůrazňují Ježíše jako jediného prostředníka a tedy cestu k Bohu a jsou to třeba i spasení lidé, ale jsou těmito věcmi tak zaslepeni, že jsou schopni vyvěsit na nástěnku videa od Dana Mohlera, který nezná a neví, co rozumí Písmo pod pojmem uvz křest v Duchu či Duchem uvz nebo bludné seance od Sida Rotha. Je to pro to, že tyty zázračné věci lákají tělo a lidské ego. Je to něco senzačního, co vzbuzuje a uvádí k životu starého člověka, který jednou provždy s vírou v Krista byl na kříži ukřižován. Tyto senzační věci, ale postupně a nenápadně odvádějí věřící od podstaty – osoby a díla Syna Božího na kříži. Lze to vysledovat u všech takových podobných hnutí, které později sejdou na scestí, začnou trpět různá bludná učení, až to dospěje k tomu, že neznají téměř vůbec evangelium Boží milosti. Podobně tomu bylo ještě v době platnosti těchto darů v Korintu, kdy věřící dávali těmto méně důležitým, méně významným darům/méně důležité a méně podstatné byly pro to, že byly dočasné/ větší přednost, než darům důležitějším (např. daru vyučování), které byly dány pro celé období Církve! Jak víme, Pavel tato nemluvňata, kteří ale neměli ještě sepsáno Písmo, nazval tělesnými! Obávám se, že by těmto věřícím/některým vskutku milým a jakkoliv upřímným/ v dnešní době řekl asi něco tvrdšího.

jirikholas 12.10.2018

Děkuji Bohu i Duchu Svatému, že mne obdaroval tak, abych nechyboval. Díky Duchu za rozličnost jazyků.

Uložit