CO JE TO EVANGELIUM?

Jelikož již delší dobu lze vidět, že i v tzv. evangelijním křesťanstvu často i spasení věřící neznají přesně ryzí evangelium Boží milosti, tak bych byl rád, kdybychom tu přednesli podle Bible, co to evangelium je, co tato radostná zpráva znamená pro hříšného člověka. Samozřejmě s tímto souvisí i jistota spasení. Často se mylně v dnešní době hlásá evangelium království /Mk1:14/, které bylo omezené výhradně na Izrael, nikoli na celý svět,oproti evangeliu Boží milosti. To bylo hlásáno výhradně v Izraeli jak Janem Křtitelem, samotným Kristem tak i jeho učedníky, až do Jeho zavržení a ukřižování. Toto evangelium nemám na mysli. Mám na mysli evangelium Boží milosti /Sk20:24/, kterého se stal apoštol Pavel služebníkem/Ef3:7/, a kterým se nyní přivádí až do konce období Církve všichni ze všech národů světa, kteří mu uvěřili, k životu věčnému a stávají se údy Těla =Církve/1K15:1-2, Ef1:13, Ef 3:6/

pokus 18.10.2014

komentáře: (22)

plamineknadejenevyhasina 24.10.2014

Boží království máme šířit i my dnes a to skrze Evangelum Království :)

pokus 25.10.2014

Ahoj Plamínku, nesouhlasím s tvým názorem, neboť nevidím pro něj žádné opodstatnění v Bibli. Neber to nějak útočně. Jde mi o to, abychom si to vyjasnili dle Písma. Můžeš mi doložit nějakou částí Písma, že v dnešní době máme hlásat evangelium Království či o Království a tedy šířit Boží Králvoství? Tím nechci říct, že nemáme vyučovat již věřící lidi o Božím království! Já jen říkám, že v dnešní době nemáme hlásat nevěřícím lidem evangelium Království. Z Bible jasně plyne, že toto evangelium bylo hlásáno pouze za života apoštolů, až do zavržení Krista vrchními představili izraelského národa. Nikde jinde nebylo hlásáno než v Izraeli. Nevidím pokyn pro to, že bychom nyní měli šířit Boží Království. Nevidím zde fyzicky přítomného Mesiáše Ježíše, který by fyzicky seděl na Davidově trůnu v Jeruzalémě a vládl nad Izraelem a pásl železnou berlou všechny národy světa /Zj 12:5, Micheáš 5:3, Ezechiel 34:32, Iz 11:4/. Žádné Boží Království v této podobě, jak je popsáno v Bibli, tu není zřízeno, tak jak ho můžeme šířit? Jinak Kristus sedí Boží pravici nikoli na trůnu svého otce Davida/Lk1:32-33, 2.Samuelova 7:12-16/! Na tento trůn usedne až při svém slavném příchodu se svou Církví /Zj 19:11-16/ a spolu s ním budou všichni povolaní kralovat po tisíc let nad celým světem z Jeruzaléma/Zj20:4/. Jinak proč hlásat evangelium Království, když skrze toto evangeliu nemůže dojít člověk ke spáse? Co pomůže člověku, který je mrtvý ve svých vinách a hříších slova uvz Čiňte pokání Nebeské království je blízko“/Mt 3:2/? Není potřeba spíš hlásat uvz skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho uvz/Sk13:38/ či uvz Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám…On toho který byl bez hříchu učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností uvz /2.K5:19,21/ nebo uvz skrze jeho jméno příjme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří uvz /Sk10:14/ Prostě nyní máme jinou dobu, jiná pravidla, jiné evangelium, i když Bůh je stále stejný!

Erik83 25.10.2014

pokus: Jíš vůbec příborem? Protože v písmu o příboru nic psáno není.

plamineknadejenevyhasina 25.10.2014

pokus například
Matouš 24: 14,, A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec>.
- Konec ještě nepřišel a ještě nebylo kázáno všem národům :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lukáš 9:60 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
atd . :) ale aby to člověk mohl přijmout je tu podmínka...tzv., znovurzrození ale to už je jiná kapitola :)

pokus 25.10.2014

Plaminek: Jinak celá Matoušova 24. kapitola se týká Izraele a národů. Tudíž zde Kristus mluví o věcech, které se stanou až v budoucnosti, těsně před zřízením Božího Království s ústředím v Jeruzalémě. Bude to v době velikého soužení, které se předně bude týkat Izraele, ale také všech národů Země. Jak o tom mluví proroci. Církev=Tělo Kristovo, již nebude přítomna ne Zemi v té době. Tudíž tebou citovaná slova z evangelia Matoušova uvz A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům /pravděpodobně těmi dvěma svědky v Zj 11. kapitole; má pozn./, a teprve potom přijde konec uvz se týkají tohoto období velikého soužení, které se odehraje v budoucnosti! Tedy tato slova se týkají Izraele a národů. Slova „a teprve potom přijde konec“ se netýkají konce světa/řecky kosmos/, ale jak nám zjevuje kniha Zjevení, tak se to týká konce jednoho věku/ řecky aión/, tedy konce věku Milosti, ve kterém nyní žijeme a ve kterém má být hlásáno evangelium Boží milosti, NIKOLI evangelium Království! Poté v žádném případě nebude konec světa! Ale jakmile potom přijde konec, tedy konec věku Milosti, bude po tisíc let trvat Království Mesiáše Ježíše s ústředím v Jeruzalémě a na krátko bude propuštěn Satan, aby sváděl národy a táhl na Jeruzalém s Gogem a Magogem, přičemž bude drtivě poražen a uvržen do ohnivého jezera/Zj20.kapitola po 11. verš/. Poté bude konečný soud před velikým bílým trůnem/Zj20:11/ a poté bude nový věk VĚČNOST, který započne stvořením nového nebe a nové země/Zj21.kapitola/!! Tedy až po věku Království nastane konec tohoto světa! Jinak to, co tu cituješ z Lukášova evangelia, se týká výhradně dotyčného Izraelity v dané době! NIKOLI NÁS!! Kristus byl Mesiášem, který předně přišel do Izraele, aby ustanovil své Království a usedl na trůn krále Davida uvz Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.uvz Tedy touto svou citací z Lukáše právě odkazuješ na období kdy Kristus a jeho učedníci hlásali evangelium Království. Na začátku 9. kapitoly z Lukáše je jasně napsáno, že poslal své apoštoly ohlašovat Boží Království výhradně v Izraeli/před svým zavržením/, NIKOLI do celého světa, protože byl v Izraeli přítomen jejich Král, Mesiáš Ježíš. Kdežto na konci 16. kapitoly Marka, tedy po svém zavržení a zmrtvýchvstání, posílá své učedníky s evangeliem Boží milosti do celého světa!! Tudíž tebou citovaná slova z Lukášova evangelia se opět netýkají současného věku Milosti/stejně jako verše z Mt24/, ale týkala se Izraelitů v té době, mezi kterými byl fyzicky přítomen jejich Král Mesiáš Ježíš, Syn Boží, Syn člověka, který přišel do Izraele hlásat evangelium království a přivést Izraelský lid k pokání a ustanovit svého Království s ústředím v Jeruzalémě, což prorokovali proroci. Stejně tak proroci prorokovali, že Mesiáš musí zemřít a třetího dne vstane z mrtvých! Jak víme, tak Izraelité zavrhli Mesiáše, ukřižovali ho, tudíž Izraeli nebylo dáno Království. To Království bude dáno Izraeli, až celý národ prožije pokání a uvěří v toho, kterého probodli/Zacharijáš 12:10/. Nyní se evangeliem Boží milosti buduje Církev a Kristus sedí v nebi po pravici Boží až do časů nápravy/Sk3:19-20/, tedy do časů celonárodního pokání Izraele vzhledem k osobě Pána Ježíše Krista, tedy jejich probodnutého Krále Mesiáše, kdy poté přijde ve své plné slávě do Jeruzaléma jako Mesiáš Izraele a ustanoví své Království! To Království ustanoví On sám, NIKOLI lidé hlásáním evangelia Království.

plamineknadejenevyhasina 25.10.2014

je to odkaz všem součást tzv. velkého poslání :) a evangelium Království už je tady ale plno lidí ho má před nosem přesto nevidí protože jsou duchovně slepí, mnozí ač viděli neviděli, ...kdo má uši slyš...atd..Boží králoství může zažívat ten kdo má orpavdu osobní vztah s ježíšem, může chodit vmoc jako Ježíš v jeho moci, ne ze svojí ...izrael první letenku minul, ale pořád zůstává vyvoleným národem a Bůh má i s ním stále své dobré plány :) ale zbytek nemá výmluvu, vše nám bylo dáno, stačí to jen přijmout skrze víru...

pokus 26.10.2014

No docela vážně se Plamínku pleteš. To, co tu opakuješ, jsou fráze lidí, kteří nemají v této věci poznání. Mám na mysli tuto frázi uvz evangelium Království už je tady ale plno lidí ho má před nosem přesto nevidí uvz. Další fráze uvz Boží království může zažívat ten, kdo má orpavdu osobní vztah s ježíšem uvz a ještě jedna fráze uvz může chodit vmoc jako Ježíš v jeho moci, ne ze svojí uvz. Evangelium Království tu leda je v tom smyslu, že ho hlásají lidé neznalí Bible. Spíš ses asi chtěla vyjádřit, že už je tady Boží Království! Boží Království v tom smyslu, že je zde na planetě Zemi fyzicky přítomen Mesiáš Ježíš, Král králů, který usedne na trůn Davidův v Jeruzalémě, TADY ZATÍM NENÍ!! Možná máš na mysli to, že někdy je myšleno v Bibli Boží království nebo nebeské království či království nebes v tom smyslu, že každý věřící se nachází pod vládou Boží, tedy že celá Církev se nachází pod vladařstvím Božím, podobně i fyzické Mesiášovo Království se bude nacházet ve sféře království nebes!! Také čteme v některých Žalmech, že Bůh nepřestal nikdy kralovat! On od věků po věky kraluje nad celým světem nikoli jen v království nebes, kdy se nyní v současnoti vyplňují jeho tajemství/tajemství království nebes/! Tedy v tomto smyslu jde také některým pasážím Bible takto porozumět, co je to království nebes. Je to pro nás neviditelná sféra, ve které se nyní nachází Církev a i to falešné křesťanstvo! Je to sféra vlády Boží! Jenže to, co tu cituješ, se týká právě fyzického Mesiášova Království, které se týká Izraele a národů a vztahuješ to na dnešní věk Milosti, tedy na současnost. Tudíž mluvíš zcela mimo to, co tu cituješ z Bible, neboť tato slova se na dnešní věk Milosti NEVZTAHUJÍ! Prostě v dnešní době se nemá hlásat nevěřícím lidem evangelium Království, neboť to bylo hlásáno výhradně pro Izrael a ještě jednou se toto evangelium bude hlásat během velikého soužení nejspíše těmi dvěma svědky ze Zj11.kapitoly, předně pro Izrael, aby učinil pokání a uvěřil v toho, kterého probodli a dostali tak za Krále svého Mesiáše. Toto evangelium ale bude také hlásáno v době toho velikého soužení všem národům a nejen Izraeli! V dnešní době se má hlásat evangelium Boží milosti na odpuštění hříchů všem, kteří spočinuli vírou v oběti Spasitelově. Ti kdo uvěří tomuto evangeliu, tedy této radostné zprávě o tom, že Bůh ospravedlňuje bezbožného/hříšníka/ z pouhé milosti a tedy odpouští hříchy člověku na základě dokonalé oběti Pána Ježíše Krista, přešli již ze smrti do života a stali se navždy Božími dětmi! Evangelia v drtivé většině popisují věci související se Zákonem a Královstvím Mesiáše Ježíše a můžeme v nich vidět náznaky současného věku Milosti. Tudíž se zde nacházíme většinou na půdě Izraele! Skutky popisují přechodné období mezi věkem Zákona a Milostí a objevuje se v nich na jeiich počátku očekávání blízkého příchodu Mesiáše pro Izrael/Sk1:6, Sk3:19-20/. Ke konci Skutků apoštolských se čím dál více projevuje to, že nastupuje na scénu dějin nový věk Milosti, kdy určité charakteristické prvky, tedy zázraky a nadpřirozené divy pro toto přechodné období od Zákona k Milosti již zcela mizí ze scény! Neboť tyto nadpřirozené věci pouze měly za úkol dosvědčit to, že Bůh má nyní jinou správu pro nynější věk /Žd2:3-4/! Tedy těmito nadpřirozenými jevy akorát Bůh dosvědčil, že nyní nastupuje jiný věk s jinými pravidly, dle kterých se má člověk řídit! Stejně tak budou přechodné období mezi nynějším věkem Milosti a budoucím věkem Království doprovázet nadpřirozené jevy popsané v knize Zjevení a Mt 24. Kapitole. To proto, protože Bůh bude uvádět na scénu dějin další věk s jinými pravidly! Pro dnešní věk jsou závazné věci, které máme zapsány v epištolách! V epištolách nenajdeme žádnou zmínku o evangeliu Království, ale o evangeliu Boží milosti, A PROTO NEMÁME OPRÁVĚNÍ KÁZAT JINÉ EVANGELIUM, než které je v nich zaznamenáno!

plamineknadejenevyhasina 26.10.2014

No jistě že tu fyzicky Ježíš přítomen není co to je za kravinu, je v nebi jendou přijde ale už teď je v našich srdcích skrze Ducha svatého přece :) jinak evangelium se má kázat je to v Bibli a nazdar :) Modlím se kéž tě z toho bludu Ježíš vysvobodí :)

pokus 26.10.2014

No nebaví mě dokolečka psát, když neumíš pořádně číst a ani psát. Bludy, žel zastáváš a hlásáš ty. Kristus není v srdcích znovuzrozených lidí skrze Ducha svatého, ale přebývá v srdci každého spaseného jedince skrze VÍRU! Nemám čas se tedy zabývat, k čemu byl dán Duch Svatý!! Jinak já tady vůbec netvrdím, že nemáme hlásat evangelium Boží milosti. Já jen tvrdím, že jako Boží děti NEMÁME hlásat evangelium Království ale evangelium Boží milosti! Tedy nemáme hlásat nevěřícím lidem radostnou zprávu o tom, že Bůh má v úmyslu na zemi zřídit své Království, jehož Králem bude Mesiáš Ježíš, který usedne na trůn Davidův. Tedy že bude kralovat z Jeruzaléma nad všemi národy a bude spravedlivě vládnout. Každé zlo bude v té době/věku/ spravedlivě odsouzeno! Bude to vláda nebes na Zemi! V dnešním věku Milosti máme ovšem hlásat evangelium, tedy radostnou zprávu o tom, že Bůh v Kristu uzavřel se světem mír a přestal lidem počítat viny díky dokonalé oběti Pána Ježíše Krista na kříži. Máme hlásat, že Bůh ospravedlňuje bezbožného z pouhé Boží milosti, na základě víry v Kristovu prolitou krev na kříži/Ř3:23-25, Ef1:7/. Člověk se nemusí snažit sám ze sebe, aby došel spasení, neboť Bůh sám v sobě opatřil Beránka a tedy poslal svého jednorozeného Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Kdyby nám Bůh odpouštěl jen tak pro nic za nic, byl by nespravedlivým, což Bůh být nemůže. Za hřích muselo být zaplaceno, muselo být přineseno za nás výkupné, což přinesl JEDNOU PROVŽDY Kristus na kříži/1.Pt1:18-20/Člověk se nemusí snažit zalibovat Bohu, aby došel spasení, nemusí dodržovat Zákon ani k tomu aby došel spasení ani po spasení/Ga5:1 čímž neříkám, že věřící může svobodně hřešit, to vyvrací tato slova Ga5:13 a např. Ř6:9-21/, neboť Zákon byl dán pouze k poznání hříchu/Ř3:19-20/.

plamineknadejenevyhasina 26.10.2014

Ježíš už dávno kraluje :) a spasenám vše nekončí :) jsem spasena můžu si válet šunky?:) Zde právě ten velký příběh teprve začíná :) takže šup šup hledej před Pánem pro co tě povolal :)a znovuzrození je důležitý abys vůbec mohl mít osobní vztah s Bohem a porozumět tomu, co je Boží království a co po nás chce :)

pokus 26.10.2014

Ježíš nekraluje! Ježíš nyní sedí po pravici Boží, a bude kralovat až při svém triumfálním návratu ve své slavě na Zemi do Jeruzaléma a to z trůnu svého otce Davida/1.K15:23-28/! To vše je v budoucnosti!!! Všimni si budoucího času uvz bude kralovat uvz ve Zj 11:15 podobně Zj12:10 a Zj 19:6. O tomto také mluvil prorok Daniel 7:13. Tudíž je potřeba číst Boží Slovo. Tady nikdo nemluví o válení šunky. To odpadlé zorganizované křesťanstvo, které je přebujelé nějakou lidskou činností a hanebně tuto činnost nazve službou Bohu, vůbec neví, co to služba Bohu vskutku je! To není spousty lidské činnosti vyvěrající z lidského chtění, ale je to vědomí toho, že nežiji již já, ale žije ve mně Kristus. V tomto vědomí má žít denodenně každý Kristovec. To neznamená to, že se např. postavím někam na roh ulice a začnu vyřvávat, jak Ježíš miluje lidi a pak odejdu z ulice s čistým svědomím, že jsem si oddělal nějaký kus práce pro Boha! Je to především služba Pánu v každodenním životě ve vědomí toho, že nepatříme již sami sobě a poté je to služba Církvi, kde jeden každý úd dostal dar ke společnému prospěchu!! Ne každý má stejný dar! Ne každý má dar evangelisty, ne každý má dar vyučovaní atd..Je množství darů, ale tentýž Duch. No jo jenže většina skutečných Křesťanů vůbec nevím, co Bible pod pojmem Boží Království rozumí, a ty jsi toho dalším důkazem! Také neví, co po nich jejich Bůh vskutku chce, neboť jsou jim neznámá slova uvz Aj, poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk skopců přinášeti.uvz/1.S15:22/! Tudíž Bůh především po svých dětech chce poslušnost Jeho Slovu a nikoli nějaké množství činnosti!

plamineknadejenevyhasina 26.10.2014

On už kraluje ale dočasně má ještě satan omezenou pravomoc ale pak při druhém pžíchodu přijde Ježíš tady konečně udělat totál pořádek :)

Erik83 27.10.2014

pokus: Matouš 6 - 9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Proč by nás Ježíš učil modlitbu ve které prosíme Boha o odpuštění našich provinění, když už nám všem bylo vše odpuštěno? Ale ty jsi krásny příklad toho, že ikdyž má nějaký člověk Bibli načtenou od A až po Z, tak je to stejně k ničemu, protože nepochopil podstatu.

pokus 27.10.2014

V 5. kapitole evangelia Matoušova Kristus na hoře vyhlašuje principy, které budou platné v jeho Království. Tudíž znovu opakuji, že se zde jedná o jiný věk, pro který budou platit jiná pravidla a který bude nastolen až po nynějším věku Milosti. Kristus a jeho apoštolé hlásali evangelium Království až od Jeho-Mesiášova zavržení vrchními představiteli židovského národa. Ježíš v té době ještě nebyl zavhrnut, jako Mesiáš! Tudíž zde Ježíš jako Mesiáš Izraele, vyhlašuje principy, správu pro věk Království. To samé se týká této modlitby v 6. kapitole Matoušova evangelia. Tato modlitba popisuje principy pro věk Království, kdy odpuštění vin bude vázáno na to jak budou odpouštět dotyční, kteří budou fyzicky přítomni v Mesiášově Království. V dnešním věku máme automaticky povinnost odpustit bratrovi či setře, kteří přijdou s omluvou, když se vůči nám něčím provinili, neboť Kristus DEFINITIVNĚ a jednou provždy odpustil nám/Ef4:32,Ko 3:13, 1.J2:12, Sk13:38!!! Ještě jednou připomínám, že Kristus byl předně poslán do Izraele, aby ustanovil své Království uvz Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.uvz, tudíž většinou se Jeho slova vztahují na ŽIDY! Kristus v této modlitbě hovoří výhradně k Židům!!! Tudíž tu modlitbu neučil nás, ale Židy, kteří očekávali nastolení Mesiášova Království! Jenže jak víme tak většina Židovského národa Ježíše jako Mesiáše zavrhla, ukřižovala a proto nyní Kristus sedí po Boží pravici v nebi až do časů nápravy/Sk3:20-21/, tedy do časů kdy Izraelité poznají toho, kterého probodli/Zacharjáš 12:10/. Jakmile proběhne během velikého soužení/vše je v budoucnosti/ celonárodní pokání Izraele, Mesiáš společně se svou Církví ustanoví Království v Jeruzalémě! Nyní máme jiný věk s jinou správou, a proto máme hlásat jiné evangelium než evangelium Království, neboť Kristus byl již obětován, a svou prolitou krví na kříži jednou provždy přinesl výkupné za ty, kdo v Něm spočinuli vírou! Kdo káže něco jiného nechť je proklet/Ga1:8-9/! 1.Pt1:18-20, Žd 9:12, 25-26,28; Žd 10:10,14, Ř 3.23-25, Ř3:28, Ř4:4-5, Ř5:1. UVZ Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum?UVZ /Ga3:1-3/ Jinýmy slovy řečeno: Vy blázni /neznalci Boha a jeho Slova/ jste spaseni na základě skutků Zákona nebo základě vaší víry v osobu a dílo Krista Ježíše na kříži? Kdo vás to obloudil!?

Erik83 28.10.2014

Pokus... Ty mě fakt bavíš. Takže podle tebe otčenáš popisuje principy pro věk království, který nastane po příchodu Krista kdy bude vládnout a proto se v něm modlíme... přijď království tvé? A vůbec ti to nepřijde divně, že? Takže Ježíš přijde na svět, bude soudit živé i mrtvé, nastolí na světě harmonii bude vládnout a jediný pokus se teprve potom začne modlit a prosit o to aby přišel kralovat.... :D Užasné :D

pokus 30.10.2014

Erik83: Ach jo, tak nechápavý Erik potřebuje opět dovysvětlit neboť rád překrucuje napsané věci. Tu modlitbu přijď Království tvé se měli modlit Židé, kteří očekávali Království s Mesiášovým vladařství z Jeruzaléma nad celým světem. Ještě nebylo nastoleno Království, i když byl mezi nimi přítomen jejich židovský Mesiáš. Proto se měli modlit přijď Království tvé, protože očekávali ustanovení Mesiášova Království. Jinak v té modlitbě jsou zjeveny principy, které budou platné ve věku Království/viz to odpuštění/, tedy tato modlitba naznačuje co se bude dít v Království. Tedy je to modlitba, která touží po Božím Království pro Izrael a tedy spravedlivých principech, která v něm budou vládnout! Je možné, že tuto modlitbu se bude modlit ten ostatek Izraele, když na ně bude vylit Duch Boží jak popisuje prorok Joel v 3:1-5 a i další proroci Ezechiel 36:26 „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ Jeremjáš 31:31>Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu.Jeremjáš 31:32 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.Jeremjáš 31:33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Toto vše se vztahuje na Izrael/nikoli na spasené věřící/, těsně před tím než uvěří v Toho, kterého probodli a poté se možná budou modlit uvz přijď Království tvé uvz a Meisáš Ježíš zřídí své Království při svém triumfálním příchodu v moci a slávě!!

Erik83 31.10.2014

Tak jinak chápavý pokuse... ty tady rozděluješ evangelium ve smyslu... před zavržením a po zavržení Ježíše Krista židy. Nezdá se ti, že tím popíráš Boží vševědoucnost, prozřetelnost a proroctví? Protože dle tvého modelu sem přišel Ježíš s myšlenkou.... No dopadneto tak 50/50. Možná mě přijmou za krále nebo mě možná ukřižují. Teď začnu kázat tohle a uvidíme jak se to vyvine. Tohle mi nepříjde jako Boží postup. Nehledě na to, že Ježíš sám řekl během svého zatčení, když ho chtěli bránit : Matouš 26:53,54 Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce, a poslal by mi ihned vic než dvanáct legii andělu? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? Nebo: Matouš 20:28 Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takže ano, Ježíš přišel jako mesiaš lidu židovského.... lidu vyvoleného, protože Bůh je věrný svému slibu, ale jeho slova patřila všem a po všechny věky do jeho návratu, protože on už na začátku věděl, že naše vykoupení bude skrze jeho ukřižování. Když učil jak se modlit... včetně modlitby otčenáš, tak to kázal zástupům a né jen vyselektovaným židům a jen za podmínky, že to vyjde a oni ho přijmou. Tvůj text na mě působí, že se snažíš doplňovat si s úryvky z bible svou zvláštní teorii. Hlavně teda tu o tom, že už jsi spasen a máš pro tento svět hotovo. Poznámka k otčenáši: A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého..... proč prosit o toto v Božím království, když po příchodu Krista bude přemožen hřích a zlo... ďábel? Ta modlitba je určená právě pro tento věk.

pokus 1.11.2014

Erik83: No jinak co tu cituješ z Matouše 20 a 26 tak to už je po Ježíšově zavržení vrchními představili Židovské národa. Tedy po jeho zavržení již začíná výhradně svým učedníkům, kteří v Něj uvěřili jako v Mesiáše říkat, že musí zemřít a třetího dne vstane z mrtvých. Tudíž jen to dosvědčuje to, co tady říkám. Tedy, že před svým zavržením hlásal evangelium Království a po svém zavržení začíná hlásat tajemství království nebes, která se vyplňují průběžně od vzniku Církve, až do jejího vtržení do Nebes, a zároveň DO BUDOUCNOSTI poukazuje na evangelium Boží milosti, když říká, že musí zemřít a třetího dne vstane z mrtvých! To není nějaká má teorie, ale UČENÍ Bible! V tom není žádné protiřečení, že neprosil svého Otce, aby mu poslal legii andělů, ale naopak je tím potvrzeno Písmo, neboť by poslušný a to až do smrti kříže! Jak bychom mohli být jinak vykoupeni?? Stejně tak jako je potvrzeno Písmo v tom, že přišel mezi své vlastní/Židy/ jako Mesiáš Izraele ustanovit své Království, jenže Židé Ho za krále nechtěli, a proto Ho ukřižovali!! V tom není žádný rozpor, že nejdříve hlásal evangelium Božího Království a po svém zavržení hlásal tajemství království nebes a do budoucnosti poukazoval na evangelium Boží milosti/ když mluvil o své smrti a následném zmrtvýchvstání/, které bylo hlásáno jeho učedníky až po jeho ukřižování a zmrtvýchvstání!!!! Neboť součástí evangelia Boží milosti je zástupná smrt Kristova a následně jeho vzkříšení/1.K15:3-4/ !!! Jinak zajisté, že všechna Jeho slova, která jsou zapsána v evangeliích, nepatřila všem, stejně jako nepatří všem slova SZ proroků, která se ve většině týkají Židovského národa. Tudíž opět se zde ukazuje, že neumíš správně rozdělovat Slovo pravdy, na co apeloval apoštol Pavel, když psal dopis Timoteovi! Já jsem na rozdíl od tebe poslušný Bohu a na rozdíl od tebe nedělám z Boha lháře, neboť věřím slovu o mém spasení. Když jsem složil svou naději v dokonalém díle Krista Ježíše na kříži, můžu již nahlas a v plné jistotě velebit Boha za přijaté spasení. Svědectví Bible je jasné, neboť UVZ ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí JEDNOU PROVŽDY smazal hřích UVZ /Žd9:26/ a proto UVZ Tam, kde jsou hříchy ODPUŠTĚNY, nejsou již potřeba oběti UVZ/Žd10:18/! Pokud jsi prošel základní školou a umíš poznat, že uvz odpuštěny uvz je minulý čas od slovesa odpustit v 1. osobě čísla množného, tak poté nemluv takové bludy, které zde mluvíš! UVZ Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy UVz /1.J2:12/ či UVZ Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama.UVZ/2.K5:1/ UVZ Tomuto se říká jistota a tedy dáni za pravdu Božímu Slovu. Kdo nemá jistotu spasení je NEVĚREC A ČINÍ Z BOHA LHÁŘE!!! UVZ Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám DAL VĚČNÝ ŽIVOT a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, ABYSTE VĚDĚLI, ŽE MÁTE VĚČNÝ ŽIVOT. UVZ/1.J5:10-13Ú Jenom neznalci Písma, jako jsi ty, chtějí zákeřně kázat jiné nebo-li cizí evangelium/heteron euangelion Ga1:6/ a proto nechť jsou prokleti/Ga1:6-9/!!!

pokus 1.11.2014

Eriku, já tady nemluvím, že tato modlitba bude modlena ve věku Království! Já jen říkám, že touto modlitbu, která vyjadřovala očekávání Mesiášova Království a v níž jsou vyjádřeny některé principy, které budou uplatňovány ve věku Království, se nemají modlit spasení věřící=údy Těla Kristova=Církve, ale že se jí modlili Židé očekávající ustanovení Mesiášova Království!!! Kristus tuto modlitbu učil výhradně Židy, kteří očekávali Jeho Království!! Tito Židé se tu modlitbu modlili ke konci věku Zákona, kdy Jan Křtitel, poté Kristus s jeho apoštoly hlásali evangelium o Království Božím a tedy očekávali jeho vládu a nastolení Království. Poté říkám, že je možné, že tuto modlitbu se začnou modlit Židé, kteří v době velikého soužení /což je v budoucnosti/ Izraele a národů uvěří v Ježíše, jako svého Mesiáše a budou volat po Jeho/Mesisášově/ navrácení a spravedlivé vládě!! Jinak projevy hříchu budou stále i v Mesiášově Království, ale budou okamžitě a spravedlivě potrestány Mt 5:22!!! Jinak hřích už je odstraněn/ i když jeho projevy stále jako spasení věřící zažíváme a často jim podléháme Ř7:14-25/ a tedy i smrt již poražena NYNÍ, díky Kristovu dílu na kříži! /Ř8:29-39/ Dokonáno jest! I když k vyplnění dojde až 1.K15:50-58. Ve věku Království zlo a tedy jeho zosobnění Satan, sice bude poražen a svázán, ale definitivně bude zničen až právě po věku Království, kdy bude uvržen do ohnivého jezera a s ním i poté definitivně smrt a tedy i ostatní důsledky hříchu jako hříšné projevy nevzkříšených lidí/Zj20:7-10, 13-15/!!! Ve věku Království budou umírat lidé, NIKOLI však ti, co budou kralovat s Kristem ve vzkříšených věčných tělech. Tudíž v Království Mesiáše Ježíše budou také projevy hříchu, ale lidé, kteří budou v Království ve svých pozemských tělech, budou za ně spravedlivě potrestáni! Chce to číst pořádně Zjevení 20. Kapitolu.

BD123 3.11.2014

Mám za to, že pokusovy teorie ve světle Božího slova neobstojí. Evangelium je jen jedno! Není evangelium království a evangelium milosti. Které evangelium poslal Pán Ježíš hlásat v 28:19-20? To jediné. Že apoštolové hlásali nějaké jiné evangelium před smrtí a vzkříšením Pána Ježíše evangelium o Božím království a pak už ne není pravda: Filip Sk 8:12; Pavel Sk 28:31 a další. Jan křtitel neměl Pána Ježíše za žádného krále, který bude fyzicky vládnout. Co řekl, když uviděl Pána Ježíše, snad UVZ Hle Židovský král, který tu bude vládnout UVZ? Ne řekl: UVZ Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa UVZ! Pán Ježíš se bavil i např. se samařskou ženou u studny Jan 4, ne jen se Židy. Sám Pán Ježíš říkal, že Boží království je již mezi námi L 17:21 a další a ne že ho bude zřizovat někdy v budoucnu. My jsme již nyní na nebeských místech Ef 2:6. 2Pt1:11 - zmínka o království v epištole, co s tím... Duch Joel 3:1-5 už byl vylit, dosvědčuje to Petr na začátku Skutků. Teologie typu UVZ Co se mi nelíbí, to neplatí pro mě, ale pro Izrael UVZ nedává smysl, takhle si můžu z Písma vyškrtnout téměř cokoliv. Církev si projde soužením a vším, co je popisováno ve Zjevení a Pán svoje mrtvé vzkřísí v poslední den Jan 6:40 a mnoho dalších, kdy bude země zničena a bude nová země 2 Pt 8:10-13. V tento den si nás Pán vezme k Sobě a budeme navždycky s ním 1 Tes 4:17; Mt 24:31, už aby to bylo... //Co tedy říkám vám, říkám VŠEM: BDĚTE!

pokus 5.11.2014

BD123: Mám za to, že tvé toerie ve světle Slova Božího neobstojí. Tedy je má reakce http://justpaste.it/huvc

pokus 7.11.2014

BD123: Omlouvám se, že jsem ti psal ve třetí osobě rodu mužského, až později jsem si všiml, že jsi něžného pohlaví:), tak je to v reakci opraveno....

Uložit