Poslání člověka

Jaké je podle vás poslání člověka? Pro hlubší zamyšlení: mělo by to být něco čím se odlišuje od zvířat.

jestrab 19.11.2013

komentáře: (11)

amper01 20.11.2013

Marek 16:15  Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. To je to, oč tu běží obecně.. Konkrétněji - pro každého tu má Bůh svůj plán. Jestli se na něj vyptáme, nebo život proživoříme, to už je na každém... Ale poslání je naplnit Boží plán. Co k tomu chceš víc? Snad né nějaké spekulace...

BAPE 20.11.2013

milej Ampere, to zní jako fatalismus.Bůh je Láska: k sobě, tedy miluj sebe, jako miluješ Boha, a miluj tak i svého bližního. Tedy trojpříkaz lásky. TO JE Boží plán! Myslíš, že to zvládneš sám?bape

BAPE 20.11.2013

Základní téma je podle otázky poslání, tedy motivace a odpovědnost člověka v procesu stvoření : člověk je pověřěn správou / rozuměj: žena i muž. Oba mají svoji autoritu a odppovědnost za správu celého stvoření, jeho zachování i rozmnožení / viz příběh o hřivnách/. To není jen o náboženství a dogmatice, ale o postoji k zachování života obecně na Zemi, kterou nám Bůh, Hospodin svěřil do správy s příslušnou odpovědností. Ti živočichové, stojící níže, >zvířata> jsou na lidské činnosti závislí. Nemají schopnost abstraktní uvahy a logických kombinací a řešení, jen naučené, reflexní chování, narozdíl od lidí. Člověk je odpovědný tvor / před Bohem i lidmi/ zvíře nikoliv!

amper01 20.11.2013

BAPE: Ježíš mu odpověděl: Nejdůležitější je: Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto: Miluj svého bližního JAKO sám sebe. Žádné přikázání není důležitější než tato dvě. Marek 12:29-30 Třetí příkaz - sebe - je podle Vás kde? Ano, Bůh je láska a Božím plánem je především zvěstovat svou lásku - jejíž poznání je shrnuto v evangeliu - všemu stvoření.

jestrab 21.11.2013

amper01: přednostně - a BAPE vlastně taky: z přikázání milovat bližního logicky vyplývá, že musíš nejdříve milovat sám sebe. Nebudeš-li milovat sám sebe, nemůžeš milovat ani druhé. Stejné pravidlo lze převést i na spoustu jiných věcí, např. neumíš-li pochválit sám sebe, nebudeš umět ani pochválit nikoho jiného. Nebudeš-li umět být spokojen sám se sebou, nebudeš spokojen ani s nikým jiným, atd. Jinými slovy láska k sobě je tím prvním co musíš poznat, pak se teprve učíš poznávat lásku ke svému okolí (tou první osobou by měla být matka) a pak další lidé a pak když zjistíš, umíš milovat pak teprve přijdeš na to, že existuje někdo jako Bůh, kterého bys měl milovat. Jinak to totiž ani nedává smysl. Nerodíš se s tím, že by si znal Boha od narození. Klíčový problém v tomto dilematu je ovšem v tom, že pokud tu lásku ve svém okolí nenalézáš od svého dětství (např. tvoje matka o tebe v dětství neprojevovala zájem, tvůj otec nejevil zájem nebo tě týral, atd.) pak ji ani sám k sobě nemáš! A když nemáš lásku sám k sobě, tak ji nemůžeš mít ani k druhým, natož k Bohu. Pak je ale těžké chtít abys miloval Boha. Je to začarovaný kruh. K čemu přikázání, když ho nedokážeš plnit? Stále a stále opakujete, že milovat Boha znamená milovat člověka (plnit jeho přikázání). Bez lásky, ale nelze splnit žádné přikázání. Jak chceš milovat Boha, když Bůh není vidět a nepsané pravidlo (které z druhého přikázání vyplývá): miluj sám sebe - si vypustil?

jestrab 21.11.2013

A nepleťte přikázání s posláním. Očekával jsem spíš, že řeknete něco, jako že Bůh dal člověku úkol, aby se staral o zemi, zakládal rodinu a atd. Amper01: To je poslání, které bylo dáno apoštolům! Mě zajímá poslání člověka obecně. Jaké je poslání lidí věřících i nevěřících, nejen poslaní křesťanů. Je jasné že každý člověk má jako individuum své vlastní poslání ZVR ale je to na něm s čím se identifikuje /ZVR Ale ne každý to poslání má nebo ho zná, a těžko můžeš nevěřícímu říct: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Nemůžeš! Už proto že v době před Kristem by si to nemohl říct nikomu! Znamená to tedy, že v době před Kristem lidi neměli poslání? BAPE: Ano, tvé podání se mi líbí, vidím, že si správně pochopila mou otázku - téma diskuse.

amper01 21.11.2013

Měl jsem rozepsanou odpověď o tom, nač jsi tak ve svém bludném kruhu zapomněl - na Boha - ale protože se z toho stala slohová práce, nebudu zatěžovat... Pros, a Bůh Ti zjeví sám, co to znamená, BŮH JE LÁSKA... Takže se omlouvám, že jsem se zapojil do diskuze. Z mé strany to byla hloupost, protože nic proti Tobě JESTŘÁBE, ale pouštět se s Tebou do diskuze je na dlouhé lokte a z toho už jsem vyrostl :-) Tý jo, je až neuvěřitelné koho mi připomínáš - mě před pár lety. Dokud jsem taky bazíroval na jednotlivých slovíčkách a nebyl schopen vidět celek, a taky jsem o Bohu hodně mluvil ale vlastně ho neznal... Ať Ti Bůh žehná a dá se Ti poznat i osobně!

karafiatbroucek 1.6.2014

Zdravím ,amper01 ,pokud se tě někdo ptá,tak by jsi měl jako člověk normálně odpovědět od toho jsme na této zemi,aby jsme se jeden ani druhý nad sebou nepovyšovali ,ale uměli si vše zdělit s porozuměním a láskou ,každý z nás se ptal a hledal než se dokázal na vše dívat jako na celek....mám dojem,že jsi zatím moc nevyrostl,jinak by jsi to věděl...dívej se více srdcem a né myslí...jinak jsi vnímaví člověk,ale dej hlavně na to,co cítíš sám v sobě...jestrab se ptá velmi správně,jaké poslání má člověk na této zemi,myslím si,že Bůh nás stvořil ku obrazu svému a měli bychom se mu tedy podobat a nalézat v sobě lásku ,kterou máme každý,ale každý z nás je také různě životem pokroucen a je velmi důležité,aby jsme lásku poznali už v dětství,když jí postrádáme snažíme se jí najít v průběhu života,myslím si,že se od zvířat lišíme právě tím uvědoměním si sami sebe ,že jsme schopni tvořit,pomáhat,milovat což umí,ale i zvířata,zvířata jsou také od Boha a mají dány různé stupně lásky k lidem i když musíme samozřejmě respektovat divokou přírodu, myslím si,že člověk je Bohem obdařen něčím velmi cenným ,co jiná stvoření nemají ..myslím si,že naše poslání je v tom, abychom poznali sami sebe a pochopili Co je to velmi vzácné od Boha v nás,potom už není třeba se ptát ..pak už vše plyne jak má..... Bůh nám dal svého syna a skrze něj pochopíme co znamená slovo Láska on je ta cesta ,podobejme se mu....

jestrab 27.11.2015

Nějak jsem na tuto diskusi zapomněl a nezaručuji že opět nezapomenu když je forum celé dodrbané. Takže karafiatbroucek to trefil správně. Poznat sama sebe je nejspíš dobré poslání, ale asi ne jediné. Každý kdo chce v životě dozrát a dospět musí poznat sama sebe. Domnívám se ale, že na to není třeba Boha. Poznání lásky... Nu, to je těžké. Jestliže někdo lásku v životě nepoznal nebo ji poznává zřídka, těžko od něj můžete lásku čekat. Pojem hledat lásku u Boha pak nemá žádný smysl. Spíš hledat lásku u lidí. Ale pokud ji sami nemaj, tak opět je to slepá ulička. Nikde jinde než u lidí lásku neuvidíš. Ježíš lásku měl, ale byl to člověk! Pokud by tedy kdokoliv měl hledat lásku jen u Boha, tak v těle ji nenajde. Může ji hledat u lidí, u těch co tu lásku maj, tedy znají Boha. Někteří Boha znají, ale neví o tom. Protože znají lásku. Zajímavé, že o tom psal Pavel, někteří od přirozenosti dělají to co od nich Bůh očekává... Ještě jednou... Hledat lásku někde jinde než u lidí je marné... Na tom stojí církev, lidi se tam schází aby si vyměnili lásku... Leč když přijdou mezi lidi co lásku nemaj, tak se za chovaj jinak. Takže marné... Ale vcelku to vysvětluje smysl církve... Vrána k vráně sedá, že? Když se ale odděluje dobro a láska - rozuměj: lidi lásku hledající x lidi lásku odmítající - pak z toho nutně vyplývá že zlo nelze z tohoto světa vymýtit. V souladu s filosofií protipólů jin jang. Staří Číňané hold zase měli pravdu... Tak asi je to tak, posláním člověka je poznávat sám sebe, poznávat dobro a zlo a učit se konat dobro, čili milovat. V tom by se tedy dala shrnout celá bible. Můžeme to nahradit abstraktními pojmy: posláním člověka je milovat.... Možná lépe řečeno: posláním člověka je najít lásku....

faghira 28.11.2015

Ano, Bůh je láska a klíčem k lásce je Boží Syn - Ježíš. Ten, kdo Ho pozná, pronikne i do podstaty lásky. Potom se to člověku všechno propojí, pochopí, co znamená láska K Bohu, láska k druhým i sám k sobě. A láskou k sobě nemíním nějakou pýchu, sobectví a egoismus, což je pokřivená forma lásky, ale úctu sám k sobě jako ke stvoření, které stvořil Bůh. To znamená, že člověk sám sobě neškodí, pracuje na sobě duševně i duchovně, neničí vlastní tělo, pečuje o ně, atd. Člověk, který nenávidí sám sebe, nebude milovat ani druhé. Resp. Možná o to bude usilovat, ale nebude se mu to dařit.

jestrab 1.12.2015

Faghira: Snažím se vynechat abstraktní pojmy a převést to do roviny více konkretizované. Abych přeložil tvoji první větu do svého jazyka - napsal bych to takto: klíčem k rozpoznání dobra a zla je Boží Syn - Ježíš. Úmyslně jsem vynechal slovo láska a nahradil ho za slovo dobro. Prostě aby člověk mohl poznat lásku musí být schopen rozlišovat mezi láskou, tedy dobrem a neláskou, tedy zlem. Ovšem poznání lásky není omezené jen na poznání Ježíše. Láska je pro všechny nejen pro ty co věří v Ježíše. I ateisti umí milovat. Židovští praotcové, postavy jako Abraham nebo David Ježíše také neznali. V souladu s Pavlovým tvrzením že Boha lze poznat skrze konání dobrých skutků je možné poznat lásku, aniž bys osobně znala Ježíše nebo věděla kdo to je. Mluvím o tom že Ježíše vlastně vůbec znát nemusíš abys poznala lásku, protože klíčové je poznat ty správné lidi. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Bůh nepotřeboval k šíření lásky a víry lidi, ale mohl by jim zázračně sdělit své poselství a svou lásku hned jakmile se někdo zkouší modlit i když Ježíše nezná a neví přesně k jakému Bohu nebo k čemu se modlí. Celé to dává perfektně smysl protože jinak by Ježíš nemusel přijít na zem jako člověk v lidském těle, ale mohl se zjevit jako přízrak na oblaku... Paradoxem na tom celém zjištění je že je-li rovnítko mezi Bohem a láskou, pak pro toho kdo má lásku nebo žije láskou není třeba hledat Boha nebo usilovat o to ho poznat, protože ten kdo má lásku zná Boha - viz Jan 14:21. A další věc by byla dobrá, kdybychom se pokusili vypustit absolutní prohlášení. Vzato ad absurdum, tvá věta - Člověk, který nenávidí sám sebe, nebude milovat ani druhé - vůbec nedává smysl. Znamená to, že člověk, který je zamilovaný, ale nenávidí sám sebe, nemůže milovat? A matka, která nade vše miluje své děti, ale nenávidí milenku svého manžela, nenávidí sama sebe? Hmm.... to nám to tu vzniklo rozporů...

Uložit